www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 09.05.2016 г с Протокол № 7

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 09.05.2016 г с Протокол № 7

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 май 2016 година

Относно: : Удостояване със званието „Почетен гражданин на Кочериново” на Виктор Топузлийски.     

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 33, ал. 1 и чл. 37, ал. 5 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Кочериново, Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 50

1.Общински съвет гр. Кочериново удостоява със званието „Почетен гражданин на Кочериново” господин Виктор Костадинов Топузлийски.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” 2 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 май 2016 година

Относно: Съгласие за отдаване под аренда за срок от 15 години на имоти общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.27, ал.2 от Наредбата на община Кочериново за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 51

Извършва промяна на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост – земи по чл. 19 за периода от 01.01.2016 година до 31.12.2016 г.  и Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2019 година, като се добавят следните имоти с обща площ 12.597 дка. /дванадесет декара петстотин деветдесет и седем квадратни метра/, а именно:
- имот № 017006, АЧОС №1832/18.11.2014 г. по КВС на землище с. Мурсалево, местност „Лозята” с площ от 1.203 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Четвърта
- имот № 018006, АЧОС № 1833/18.11.2014 г. по КВС на землище с. Мурсалево, местност „Лозята” с площ от 1.071 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия  - ПЕТА /0.595 дка/, ЧЕТВЪРТА /0.476 дка/
- имот № 018007, АЧОС № 1998/16.02.2016 г. по КВС на землище на с. Мурсалево, местност „ Лозята” с площ от 0.260 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни – Четвърта
- имот № 019017, АЧОС № 1834/18.11.2014 г. по КВС на землище на с. Мурсалево, местност „Лозята” с площ от 0.729 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Пета
- имот № 020002, АЧОС № 1835/18.11.2014 г. по КВС на земилще на с. Мурсалево, местност „ Лозята” с площ от 4.027 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия - Седма
- имот № 021016, АЧОС № 1999/16.02.2016 г. по КВС на землище на с. Мурсалево, местност „ Лозята” с площ от 0.459 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия  -  Седма
- имот № 025051, АЧОС № 2000/16.02.2016 г. по КВС на землище на с. Мурсалево, местност „ Лозята” с площ от 0.404 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Пета
- имот № 025073, АЧОС № 2001/16.02.2016 г. по КВС на землище на с. Мурсалево, местност „ Лозята” с площ от 0.317 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Пета
- имот № 026038, АЧОС № 1836/18.11.2014 г. по КВС на землището на с. Мурсалево, местност „ Лозята” с площ от 0.860 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Пета
- имот № 026049, АЧОС № 1837/18.11.2014 г. по КВС на землището на с. Мурсалево, местност „ Лозята” с площ от 0.463 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Пета
- имот № 030053, АЧОС № 1838/18.11.2014 г. по КВС на землището на с. Мурсалево, местност „Лозята” с площ от 0.673 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Пета
- имот № 032021, АЧОС № 1839/18.11.2014 г. по КВС на землището на с. Мурсалево, местност „Лозята” с площ от 1.068 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условя – Пета
- имот № 036065, АЧОС № 1840/18.11.2014 г. по КВС на землището на с.Мурсалево, местност „ Лозята” с площ от 0.748 дка, начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполовини условия – Пета
- имот № 037008, АЧОС № 2003/16.02.2016 г. по КВС на землището на с. Мурсалево, местност „Лозята” с площ от 0.231 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Пета
- имот № 036066, АЧОС № 1841/18.11.2014 г. по КВС на землището на с. Мурсалево, местност „Лозята” с площ от 0.230 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия - Пета

Дава съгласие за отдаване под аренда за срок от 15 години чрез публично оповестен конкурс общо на описаните имоти, с обща площ от 126.845 дка. /сто двадесет и шест дка и осемстотин четиридесет и пет квадратни метра/,представляваща – Лозе,  а именно:
- имот № 017006, АЧОС №1832/18.11.2014 г. по КВС на землище с. Мурсалево, местност „Лозята” с площ от 1.203 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Четвърта
- имот № 018006, АЧОС № 1833/18.11.2014 г. по КВС на землище с. Мурсалево, местност „Лозята” с площ от 1.071 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия  - ПЕТА /0.595 дка/, ЧЕТВЪРТА /0.476 дка/
- имот № 018007, АЧОС № 1998/16.02.2016 г. по КВС на землище на с. Мурсалево, местност „ Лозята” с площ от 0.260 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни – Четвърта
- имот № 019017, АЧОС № 1834/18.11.2014 г. по КВС на землище на с. Мурсалево, местност „Лозята” с площ от 0.729 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Пета
- имот № 020002, АЧОС № 1835/18.11.2014 г. по КВС на земилще на с. Мурсалево, местност „ Лозята” с площ от 4.027 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия - Седма
- имот № 021016, АЧОС № 1999/16.02.2016 г. по КВС на землище на с. Мурсалево, местност „ Лозята” с площ от 0.459 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия  -  Седма
- имот № 025051, АЧОС № 2000/16.02.2016 г. по КВС на землище на с. Мурсалево, местност „ Лозята” с площ от 0.404 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Пета
- имот № 025073, АЧОС № 2001/16.02.2016 г. по КВС на землище на с. Мурсалево, местност „ Лозята” с площ от 0.317 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Пета
- имот № 026038, АЧОС № 1836/18.11.2014 г. по КВС на землището на с. Мурсалево, местност „ Лозята” с площ от 0.860 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Пета
- имот № 026049, АЧОС № 1837/18.11.2014 г. по КВС на землището на с. Мурсалево, местност „ Лозята” с площ от 0.463 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Пета
- имот № 030053, АЧОС № 1838/18.11.2014 г. по КВС на землището на с. Мурсалево, местност „Лозята” с площ от 0.673 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Пета
- имот № 032021, АЧОС № 1839/18.11.2014 г. по КВС на землището на с. Мурсалево, местност „Лозята” с площ от 1.068 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условя – Пета
- имот № 036065, АЧОС № 1840/18.11.2014 г. по КВС на землището на с.Мурсалево, местност „ Лозята” с площ от 0.748 дка, начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполовини условия – Пета
- имот № 037008, АЧОС № 2003/16.02.2016 г. по КВС на землището на с. Мурсалево, местност „Лозята” с площ от 0.231 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Пета
- имот № 036066, АЧОС № 1841/18.11.2014 г. по КВС на землището на с. Мурсалево, местност „Лозята” с площ от 0.230 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Пета
- имот № 030002, АЧОС №911/16.04.2009 г. по КВС на землище с. Бураново, местност „Лозята” с площ от 30.048 дка., начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Четвърта
- имот № 031013, АЧОС № 1487/11.12.2013 г. по КВС на землище с. Бураново, местност „Лозята” с площ от 31.889 дка., начин на трайно ползване – Лозе – теросирано, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
- имот № 028017, АЧОС № 1486/11.12.2013 г. по КВС на землищес. Бураново, местност „Лозята” с площ от 52.311 дка., начин на трайно ползване – Лозе-терсирано, категория на земята при неполивни условия - Четвърта

Имотите предмет на настоящето решение се използват само по начин на трайно ползване /Лозя/.
Съгласно чл.27, ал.2 от НПУРОИ и определени базисни цени /40 лева за декар годишно/, общински съвет – Кочериново определя начална конкурсна цена при провеждане на процедурата за отдаване под аренда общо на описаните в т.2 имоти на настоящето решение имоти в размер на  5073.8 /пет хиляди седемдесет и три лева и осемдесет стотинки/. При актуализиране на базисните наемни цени арендната цена да бъде изменена в съответствие с базисните наемни цени.
Утвържадава критерии, показатели и начин на оценка на кандидатите.
Определя първите 5 години арендната цена предложена от спечелилият участник да бъде заплащана в размер на 50 % на основание факта, че ще има условие в договора да се възстановят лозовите насаждения засадени върху тях, или ако не е възможно да има достатъчен период, в който да се изкоренят лозовите насаждения  и да се направят нови такива отговарящи на нормативните актове. Също така при евентуално възстановяване на собственици общината няма да дължи обезщетение за направени инвестиции на арендатора. В случай на предсрочно прекратяване на договора за аренда от страна на арендатора в договора да залегне клауза, че арендаторът дължи неустойка в размер на 50% от цената, която представлява сумата определена за гратисния период, която не е заплатил.
Общински съвет – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по отдаване под аренда общо на описаните в т.1 от настоящето решение имоти, чрез публично оповестен конкурс и сключи договор, при спазване на нормите, уреждащи начина и условията за тяхното провеждане и сключване.
Ако по време на договора за аренда има възстановяване на имоти на бивши собственици за имотите предмет на настоящето решение да бъде сключен анекс към договора за изключване на възстановената част.   

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: Р. Янакиев/


Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 май 2016 година

Относно: Съгласие за отдаване под аренда за срок от 30 години на имоти общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.27, ал.2 от Наредбата на община Кочериново за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 52

Дава съгласие за отдаване под аренда за срок от 30 години на земеделска земя по чл. 19, намираща се в  землището на с. Цървище, представляваща – овощни градина,  с обща площ от 166.409 дка. /сто шестдесет и шест декара и четиристотин и девет кв.м/, състояща се от следните имоти:
- имот №046025, АЧОС №1938/19.05.2015 г. по КВС на землище с. Цървище, местност „Берово” с площ от 3.247 дка., начин на трайно ползване – овощна градина - терасирана, категория на земята при неполивни условия – Десета
- имот №046015, АЧОС №1937/19.05.2015 г. по КВС на землище с. Цървище, местност „Берово” с площ от 105.360 дка., начин на трайно ползване – овощна градина - терасирана, категория на земята при неполивни условия – Десета
- имот №046008, АЧОС №1936/19.05.2015 г. по КВС на землище с. Цървище, местност „Берово” с площ от 9.542 дка., начин на трайно ползване – овощна градина - терасирана, категория на земята при неполивни условия – Десета
- имот №046005, АЧОС №1935/19.05.2015 г. по КВС на землище с. Цървище, местност „Берово” с площ от 14.198 дка., начин на трайно ползване – овощна градина - терасирана, категория на земята при неполивни условия – Десета
- имот №046004, АЧОС №1934/19.05.2015 г. по КВС на землище с. Цървище, местност „Берово” с площ от 10.923 дка., начин на трайно ползване – овощна градина - терасирана, категория на земята при неполивни условия – Десета
- имот №046003, АЧОС №1933/19.05.2015 г. по КВС на землище с. Цървище, местност „Берово” с площ от 7.371 дка., начин на трайно ползване – овощна градина - терасирана, категория на земята при неполивни условия – Десета
- имот №046029, АЧОС №1939/19.05.2015 г. по КВС на землище с. Цървище, местност „Берово” с площ от 15.768 дка., начин на трайно ползване – овощна градина - терасирана, категория на земята при неполивни условия – Десета

Имотите предмет на настоящето решение се използват само по начин на трайно ползване /овощна градина/.
Съгласно чл.27, ал.2 от НПУРОИ и определени базисни цени /40 лева за декар годишно/, общински съвет – Кочериново определя начална конкурсна цена при провеждане на процедурата за отдаване под аренда общо на описаните в т.1 имоти на настоящето решение имоти в размер на  6656.36 /шест хиляди шестотин петдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки/ При актуализиране на базисните наемни цени арендната цена да бъде изменена в съответствие с базисните наемни цени.
Утвържадава критерии, показатели и начин на оценка на кандидатите.
Определя първите 5 години арендната цена предложена от спечелилият участник да бъде заплащана в размер на 50 % на основание факта, че ще има условие в договора да се възстановят овощните насаждения засадени върху тях, или ако не е възможно да има достатъчен период в който да се изкоренят овощните насаждения  и да се направят нови такива отговарящи на нормативните актове. Също така при евентуално възстановяване на собственици общината няма да дължи обезщетение за направени инвестиции на арендатора. В случай на предсрочно прекратяване на договора за аренда от страна на арендатора в договора да залегне клауза, че арендаторът дължи неустойка в размер на 50% от цената, която представлява сумата определена за гратисния период, която не е заплатил.
Общински съвет – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по отдаване под аренда общо на описаните в т.1 от настоящето решение имоти, чрез публично оповестен конкурс и сключи договор, при спазване на нормите, уреждащи начина и условията за тяхното провеждане и сключване.
Ако по време на договора за аренда има възстановяване на имоти на бивши собственици за имотите предмет на настоящето решение да бъде сключен анекс към договора за изключване на възстановената част.   

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 май 2016 година

Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности за 2015 година на Народно читалище „Подем – 1928 г.” с. Бураново, община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 26”а”, ал. 4 и 5 и чл. 26, ал. 2 от Закона за народните читалища /обн. ДВ бр. 89 от 22.10.1996 г./,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 53

1.Общински съвет гр. Кочериново приема Доклад за осъществените читалищни дейности за 2015 година в изпълнение на Годишната програма за читалищна дейност в община Кочериново на Народно читалище „Подем – 1928 г.” с. Бураново, община Кочериново.
2.Общински съвет гр. Кочериново приема Отчет за изразходваните от бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Подем – 1928 г.” с. Бураново, община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 май 2016 година

Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности за 2015 година на Народно читалище „Пробуда – 1919 г.” град Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 26”а”, ал. 4 и 5 и чл. 26, ал. 2 от Закона за народните читалища /обн. ДВ бр. 89 от 22.10.1996 г./,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 54

1.Общински съвет гр. Кочериново приема Доклад за осъществените читалищни дейности за 2015 година в изпълнение на Годишната програма за читалищна дейност в община Кочериново на Народно читалище „Пробуда – 1919 г.” град Кочериново.
2.Общински съвет гр. Кочериново приема Отчет за изразходваните от бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Пробуда– 1919 г.” град Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 май 2016 година

Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности за 2015 година на Народно читалище „Просвета – 1920 г.” с. Мурсалево, община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 26”а”, ал. 4 и 5 и чл. 26, ал. 2 от Закона за народните читалища /обн. ДВ бр. 89 от 22.10.1996 г./,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 55

1.Общински съвет гр. Кочериново приема Доклад за осъществените читалищни дейности за 2015 година в изпълнение на Годишната програма за читалищна дейност в община Кочериново на Народно читалище „Просвета – 1920 г.” с. Мурсалево, община Кочериново.
2.Общински съвет гр. Кочериново приема Отчет за изразходваните от бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Просвета– 1920 г.” с. Мурсалево, община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 май 2016 година

Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности за 2015 година на Народно читалище „Самообразование – 1914 г.” с. Стоб, община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 26”а”, ал. 4 и 5 и чл. 26, ал. 2 от Закона за народните читалища /обн. ДВ бр. 89 от 22.10.1996 г./,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 56

1.Общински съвет гр. Кочериново приема Доклад за осъществените читалищни дейности за 2015 година в изпълнение на Годишната програма за читалищна дейност в община Кочериново на Народно читалище „Самообразование – 1914 г.” с. Стоб, община Кочериново.
2.Общински съвет гр. Кочериново приема Отчет за изразходваните от бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Самообразование– 1914 г.” с. Стоб, община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 май 2016 година

Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности за 2015 година на Народно читалище „Възраждане – 2001 г.” с. Бараково, община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 26”а”, ал. 4 и 5 и чл. 26, ал. 2 от Закона за народните читалища /обн. ДВ бр. 89 от 22.10.1996 г./, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 57

1.Общински съвет гр. Кочериново приема Доклад за осъществените читалищни дейности за 2015 година в изпълнение на Годишната програма за читалищна дейност в община Кочериново на Народно читалище „Възраждане – 2001 г.” с. Бараково, община Кочериново.
2.Общински съвет гр. Кочериново приема Отчет за изразходваните от бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Възраждане – 2001 г.” с. Бараково, община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 май 2016 година

Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности за 2015 година на Народно читалище „Просвета – 1925 г.” с. Пороминово, община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 26”а”, ал. 4 и 5 и чл. 26, ал. 2 от Закона за народните читалища /обн. ДВ бр. 89 от 22.10.1996 г./, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 58

1.Общински съвет гр. Кочериново приема Доклад за осъществените читалищни дейности за 2015 година в изпълнение на Годишната програма за читалищна дейност в община Кочериново на Народно читалище „Просвета – 1925 г.” с. Пороминово, община Кочериново.
2.Общински съвет гр. Кочериново приема Отчет за изразходваните от бюджета средства през 2015 г. на Народно читалище „Просвета – 1925 г.” с. Пороминово, община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 май 2016 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 026049 /нула двадесет и шест нула четиридесет и девет/ и имот № 026075 /нула двадесет и шест нула седемдесет и пет/ по КВС на землището на с. Пороминово, местност „Лаго”, от „Нива” и „Пясъци” за „Вилно строителство”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ, чл. 108, чл. 109 и чл. 110 от ЗУТ, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 59

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за Изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на ПИ № 026049 с площ 0.647 дка и ПИ № 026075  площ 16.000 дка по КВС на землището на с. Пороминово, местност „Лаго”, от „Нива” и „Пясъци” в „За вилно строителство” с достъп от Път IV клас № 000084 на Община Кочериново, парцеларен план /ПП/ за ел. захранване – въздушен ел. провод през следните имоти: от регулацията на с. Пороминово през ПИ 032090 – храсти, общинска собственост, ПИ 024025 – полски път, общинска собственост, ПИ 000190 – пясъци, общинска собственост и ПИ 000017, река Рилска, държавна собственост, схема за техническата инфраструктура /ВиК/ - собствен водоизточник и водоплътна изгребна яма в имот № 026075 и одобрява предложеното задание по чл. 125 от ЗУТ.
ОбС дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ при условие в заповедта да залегне текст, при промяна на предназначението всички брегоукрепителни мерки на имота същевременно да бъдат извършени за сметка на инвеститора или собственика на имота.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 7 гласа, „ПРОТИВ” 4 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


 

Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 май 2016 година

Относно: Създаване на временна комисия и определяне числеността, състава, срока на дейност, и задачите й, която във връзка с Писмо изх. № 61-00-58/25.04.2016 г. на Земестник-областния управител на област с административен център Кюстендил, да изготви необходимите изменения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, община Кочериново, и взаимодействието му с общинската администрация.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 17, и чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 60

ОбС Кочериново създава временна комисия, която в срок до следващото редовно заседание на Общински съвет Кочериново, да изготви необходимите изменения на действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, община Кочериново, и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Писмо изх. № 61-00-58/25.04.2016 г. на Заместник-областния управител на област с административен център Кюстендил. Комисията да бъде в състав от трима общински съветници, както следва:
Председател: Василка Стоименова Вонидова
Членове: Георги Благовестов Бучински
         Георги Цветанов Ценев
Комисията да бъде със срок на действие до края на редовното заседание на Общински съвет Кочериново, в което ще се гласува предложението й.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов,, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,/


                       
Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 май 2016 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 61

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас,
ОбС – Кочериново не отпуска еднократна помощ на Елка Тодорова Методиева.
2.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас,,
ОбС – Кочериново не отпуска еднократна помощ на Радка Исталиянова Станкева.
3.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 200 лева еднократна помощ на Иванка Кирилова Костова.
4.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 1 000 лева еднократна помощ на Добринка Кирилова Николова.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново