www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.02.2018 г с Протокол №3

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.02.2018 г с Протокол №

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 февруари 2018 година

Относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г.

На основание чл. 8, ал. 9 и ал. 8 от Закона за общинска собственост и чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,        
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 10

1.Общински съвет – гр. Кочериново приема „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г.”

2.Общински съвет – гр. Кочериново може да извършва промени, допълнения и актуализации в приетата програма по предложение на Кмета на общината.

3. Общински съвет – гр. Кочериново актуализира „Стратегия за управление на общинската собственост в община Кочериново за периода 2016-2019 г. с имотите, които са част от „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г.”

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 февруари 2018 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, поземлен имот № 013037 в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Точилото” с площ от 6.488 дка /шест дка четиристотин осемдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново, съгласно АОС № 2079 от 23.01.2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.2 от НПУРОИ и чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС,           
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 11

Общински съвет – гр. Кочериново отменя Решение № 71 от Протокол № 11 от 07.07.2017г. на ОбС – гр. Кочериново.
ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 013037 в землището на гр.Кочериново, общ.Кочериново, местност „Точилото” с площ от 6.488 дка /шест дка четиристотин осемдесет и осем кв.м/, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 2079 от 23.01.2017г. чрез публичен търг.
Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 4666 лв. /четири хиляди шестстотин шестдесет и шест лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 февруари 2018 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, поземлен имот № 013039 в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Точилото” с площ от 23.258 дка /двадесет и три дка двеста петдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново, съгласно АОС № 2066 от 06.10.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.2 от НПУРОИ и чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС,           
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 12

Общински съвет – гр. Кочериново отменя Решение № 72 от Протокол № 11 от 07.07.2017г. на ОбС – гр. Кочериново.
ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 013039 в землището на гр.Кочериново, общ.Кочериново, местност „Точилото” с площ от 23.258 дка /двадесет и три дка двеста петдесет и осем кв.м/, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 2066 от 06.10.2016г. чрез публичен търг.
Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 16753 лв. /шестнадесет хиляди седемстотин петдесет и три лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 февруари 2018 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, поземлен имот № 013042 в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Точилото” с площ от 11.773 дка /единадесет дка седемстотин седемдесет и три кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 467 от 10.03.2005 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.2 от НПУРОИ и чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 13

Общински съвет – гр. Кочериново отменя Решение № 73 от Протокол № 11 от 07.07.2017г. на ОбС – гр. Кочериново.
ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 013042 в землището на гр.Кочериново, общ.Кочериново, местност „Точилото” с площ от 11.773 дка /единадесет дка седемстотин седемдесет и три кв.м/, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 467 от 10.03.2005г. чрез публичен търг.
Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 8480 лв. /осем хиляди четиристотин и осемдесет лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 февруари 2018 година

Относно: Приемане бюджета на община Кочериново за 2018 г.

На основание чл.21 ал.1, т. 6, чл. 27, ал.4 и 5  и във връзка с чл.52 ал.1  от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от ЗПФ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г., както и  ПМС № 332 /22.12.2017 г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България и  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне , приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кочериново,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 14

1. Приема бюджета  на община Кочериново за 2018 г. както следва:
1.1 По приходи в размер на 3 485 535.00  лв. / съгласно приложения № 1 , в т.ч.:
Приходи от държавни трансфери в размер на 2 110 086.00 лв./ съгласно чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г./ 
в т.ч.
1.1.1.1. Обща допълваща субсидия за  делегирани дейности в размер на 1 995 064.00 лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2017 г. в размер на 115 022.00 лв.,разпределен както следва:
 - функция « общи държавни служби»              7 787.00 лв.
- функция « Отбрана и сигурност»                   2 936.00 лв.
- функция “Образование”                                 72 976.00 лв.
- функция “Социално осигуряване”                 30 548.00 лв.
.- функция”Здравеопазване”                                  775.00 лв.
                                                       ОБЩО:     115 022.00 лв.
       
1.1.2. Приходи за  местни дейности в размер на 1 375 449.00 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на      134 900.00 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  485 319.00 лв.
1.1.2.3. Отчисления по чл. 60  от ЗУО в размер на минус / –/ 71 470.00 лв.
 
1.1.2.4. Получен трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 79 000.00 лв.
1.1.2.5. Обща изравнителна субсидия в размер на 422 000.00 лв.
1.1.2.6. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 325 700.00 лв.
2.1. По разходите в размер на 3 485 535.00 лв., разпределени по функции, групи и дейности  –/ приложение № 1/
2.1.1. Държавни дейности в размер на  2 146 171.00 лв., от тях:
2.1.1.1. От държавни трансфери -   2 110 086.00 лв.
2.1.1.2 От местни приходи - дофинансиране 36 085.00 лв.
2.1.2. За местни дейности в размер на - 1 339 364.00 лв.
2.1.3. Инвестиционна програма за   331 200.00 лв.,включваща източниците на финансиране съгласно приложен поименен списък  Приложение № 4.
2.1.4.Приема план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на депо за битови отпадъци и почистване на териториите, предназначени за обществено ползване, съгласно приложение № 3
3. Приема разчета за  целеви разходи   както следва :
3.1. Помощи за погребения – 2 500.00 лв.,в т.ч. ДСХ- гр.Кочериново  500.00 лв.
3.2. Помощи по реш. на ОбС на крайно нуждаещи се хора - 7500.00 лв.   съгласно приложение № 8       

4. Общински съвет утвърждава разходите за заплати през 2018 година, без звената от системата на народната просвета, които прилагат делегиран бюджет.
Средствата за делегираните от държавата дейности се планират съгласно Натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности, определени в Решение № 304 от 22.05.2017 г.на Министерски съвет, изменено с Решение № 667 от 02.11.2017 г., /съгласно Приложения 6 и 7/

5. Общински съвет приема следните лимити за разходи:
5.1.Средствата за  социално-битово и културно обслужване на персонала в държавните органи, министерства и ведомства, в общините и други бюджетни предприятия се определят в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения, съгл. чл.37, ал.2 от ПМС № 332/22.12.2017 г.
5.2. Представителни разходи в размер на 6 000.00 лв., съгласно чл. 35 т.3 от ПМС № 332/22.12.2017 г. на Министерски съвет. – приложение № 8.
5.3. Разходи от общоградски характер в размер на 10 000.00 лв.- приложение № 8
6. Общински съвет утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 92 125.00 лв.- Читалища на територията на Общината.
6.1. Упълномощава кмета на Общината да договори условията за ползване на средствата .

7. Приема бюджет “Спорт” за 2018 г.съгл. Приложение № 4”А”
8. На основание чл. 94, ал.3 от Закона за публичните финанси с решението за приемане на бюджета на общината , общинският съвет одобрява и:
8.1.Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината на стойност  1 346 290.00 лв.   ;
8.2.Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината на стойност 1 713 000.00 лв.    ;
8.3. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер  на 68 651.00лв. ;
8.4.Размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета на текущата година в размер на 217 446.00 лв.
8.5. Община Кочериново не възнамерява да поема нов общински дълг .
9. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.
9.1.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности, да предлага конкретни мерки за трайно увеличение на бюджетните приходи /или трайно намаляване на бюджетните разходи/
9.2.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях /при извършване на промени по бюджета/
9.3. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
10. При приемането на бюджета на общината или в процеса на неговото изпълнение, Общинският съвет може, доколкото със закон не е определено друго, да оправомощи кмета на общината , при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване  на общия размер на бюджета да извършва компенсирани промени:  /чл.125, ал.1,2,3 и 4 от ЗПФ / 
 10.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
10.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на  една дейност в друга, без да изменя общия  размер на разходите.

11. Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджет  и приема бюджетите им  заедно с общинския бюджет по предложение на кмета на общината.
11.1. Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджет  със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет от втора и трета степен. 
11.2. Кметът на общината може да  ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната  дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи. -  чл. 130 , ал. 1и ал. 2 от ЗПФ.
12. Общинският съвет приема план –график за разплащане на просрочените задължения съгласно Приложение № 5
13.Общинският съвет одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз съгласно  Приложение № 9

14.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15.ІV.2018 г.
конкретни мерки за изпълнение на приети от Общинския съвет бюджет
 -   да актуализират общинския  бюджет във връзка с постъпили средства от дарения.
- да кандидатстват за средства от централния бюджет за съфинансиране на проекти.
15.Съгласно чл. 82, ал. 2 от ЗПФ и Заповед № РД-01-05-500/16.11.2017 г.на Кмета на община Кочериново бе открита бюджетна процедура по съставянето на Проект на бюджет 2018 година.Съгласно тази заповед на 21.12.2017 г. в Заседателната зала на община Кочериново бе проведено публично обсъждане на проекта на бюджет 2018 г., чиято цел бе информиране на гражданите на община Кочериново за стойностните и натурални показатели на бюджет 2018 г. Поканата за публичното обсъждане на Проекта на бюджет 2018 г. бе публикувана както на електронната страница на община Кочериново, така и в местната медия /вестник ВЯРА/ чл. 84, ал.6 от ЗПФ/
От проведеното публично обсъждане бе съставен протокол, който е неразделна част от Бюджет 2018 г.
16. Общински съвет одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година съгласно приложен Макет и Доклад към него.
17. Към края на 2017 г.община Кочериново има просрочени задължения в размер на 555 818.00 лв.,съответно за вода и  външни услуги.
Част от просрочията са заложени за изплащане в Бюджета за  2018 г.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 7 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Г.  Бучински, „ПРОТИВ” 1 глас: Б. Йосифов, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: С. Христов /   


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 февруари 2018 година

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Ниви” в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,        
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 15

ОбС – гр. Кочериново отлага вземането на решение по докладна записка № РД-01-03-7/16.01.2018 г.  на кмета на община Кочериново за друго заседание на ОбС, когато бъдат представени всички необходими документи и действителната цена за отдаване под наем на имота.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 февруари 2018 година

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Ниви” в землището на с. Цървище, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 14, ал. 1 и чл. 8 от ЗОСИ, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,         
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 16

1. Общински съвет – гр. Кочериново, актуализира Стратегията за управление на общинската собственост през 2016-2019 година и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г. със земеделска земя представляваща имоти както следва:

1.1 Имот № 044018, АЧОС № 1759 /24.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Струм валог” с площ 12, 175 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем

     1.2 Имот № 044002, АЧОС № 1760 /24.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Струм валог” 15,290 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

1.3 Имот № 034003, АЧОС № 1244 /14.05.2012 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Милкови ниви” с площ 20.181 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 1 /една/ години общо на долуописаните имоти в землището на Цървище, общ. Кочериново с обща площ   168,597 дка, а именно:

2.1 Имот № 044018, АЧОС № 1759 /24.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Струм валог” с площ 12, 175 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем

     2.2 Имот № 044002, АЧОС № 1760 /24.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Струм валог” 15,290 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

2.3 Имот № 034003, АЧОС № 1244 /14.05.2012 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Милкови ниви” с площ 20.181 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

2.4 Имот № 027035, АЧОС № 1757 /24.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Ридо” с площ 50,958дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем

     2.5 Имот № 027024, АЧОС № 1758 /24.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Кричана” 10,996 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

2.6.Имот № 027020, АЧОС № 1761 /24.04.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Валого” с площ 14.627 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

2.7.Имот № 000043, АЧОС № 993 /14.04.2010 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Ридо” с площ 44,370 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

     3.  Общински съвет – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаните в т.2 недвижими имоти чрез публичен търг и сключване на договор.

     4. Наемът на описаните в т.2 имоти годишно е  1685.97 лв. съгласно чл.27, ал.1 от НПУРОИ – 25 /двадесет и пет/ лв. за дка годишно на  имотите от V/пета/ категория при не поливни условия,  20 /двадесет/ лв. за декар годишно на съответните имоти от VI-VII/шеста - седма/ категория при неполивни условия и 10/десет/ лв. на дка годишно на съответните имоти от VIII-X /осма до десета/ категория при не поливни условия  Наемната цена е начална тръжна цена.

    5. Ако по време на договора за наем има възстановяване на имоти на бивши собственици, за имотите предмет на настоящото решение да бъде сключен анекс към договора за изключване на възстановената част.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 февруари 2018 година

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Ниви” в землището на с. Мурсалево, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 14, ал. 1 и чл. 8 от ЗОСИ, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,         
 Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 17
1.Общински съвет – гр. Кочериново, актуализира Стратегията за управление на общинската собственост през 2016-2019 година и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г. със земеделска земя представляваща имоти както следва:

1.1 Имот № 091020, АЧОС № 1819 /10.07.2014 год. по КВС на землище с. Мурсалево, местност „Муроват” с площ 4, 986 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Четвърта– за отдаване под наем

     1.2 Имот № 091021, АЧОС № 1820 /10.07.2014 год. по КВС на землище с. Мурсалево, местност „Муроват” 13,750 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Четвърта – за отдаване под наем

Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 1 /една/ години общо на долуописаните имоти в землището на Мурсалево, общ. Кочериново с обща площ   18,736 дка, а именно:

1.1 Имот № 091020, АЧОС № 1819 /10.07.2014 год. по КВС на землище с. Мурсалево, местност „Муроват” с площ 4, 986 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Четвърта– за отдаване под наем

     1.2 Имот № 091021, АЧОС № 1820 /10.07.2014 год. по КВС на землище с. Мурсалево, местност „Муроват” 13,750 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Четвърта – за отдаване под наем

     3.  Общински съвет – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаните в т.2 недвижими имоти чрез публичен търг и сключване на договор.

     4. Наемът на описаните в т.2 имоти годишно е  562.08  лв. съгласно чл.27, ал.1 от НПУРОИ –30/тридесет/лв. за дка годишно на съответните имоти от  IV/четвърта/ категория при не поливниусловия,  25 /двадесет и пет/ лв. за дка годишно на  имотите от V/пета/ категория при не поливни условия,  20 /двадесет/ лв. за декар годишно на съответните имоти от VI-VII/шеста - седма/ категория при неполивни условия и 10/десет/ лв. на дка годишно на съответните имоти от VIII-X /осма до десета/ категория при не поливни условия  Наемната цена е начална тръжна цена.

    5. Ако по време на договора за наем има възстановяване на имоти на бивши собственици, за имотите предмет на настоящото решение да бъде сключен анекс към договора за изключване на възстановената част.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 февруари 2018 година

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот, част от улица, с площ 1.00 кв.м. /един кв. м/, придаваем към УПИ Х-113, кв. 12, представляващ 1/544 ид. ч. от същия имот по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново, съгласно влязла в сила заповед за одобряване на кадастрален и регулационен план на с. Пороминово, общ. Кочериново

На основание чл.6, ал.1, и ал.3 от ЗОС, чл.9, ал.2, 4 от НПУРОИ,         
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 18

Обявява за частна общинска собственост имот с площ от 1.00 кв.м. /един кв.м./, придаващ се към УПИ Х-113, кв. 12 по плана на с. Пороминово, община Кочериново, представляващ 1/544 идеални части от улица с о.т. № 87 и 88, съгласно Заповед № 1746/03.06.1987 г. поради това, че е престанал да има предназначението на публична общинска собственост.
ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината изготвянето на Акт за частна общинска собственост на посочения в т. 1 имот.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 февруари 2018 година

Относно: Годишен отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на „Програма за управление на община Кочериново за мандат 2015 – 2019 г.” за 2017 г.

На основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА,        
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 19

Общински съвет – гр. Кочериново приема Годишен отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на „Програма за управление на община Кочериново за мандат 2015 – 2019 г.” за 2017 г.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ със „ЗА” 8 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас/Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 февруари 2018 година

Относно: Предоставяне и актуализиране ползването на пасища, мери и ливади в община Кочериново за 2018-2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 ОТ Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37о, ал. 4 и във връзка с 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,         
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 20

Приема”Годишен план за паша на територията на Община Кочериново за 2018 -2019 г.;
Опис на имотите, което е неразделна част от „ Годишен план за паша на територията на Община Кочериново за 2018 г.
Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ / съгласно приложения Годишен план за паша за общо и индивидуално ползване на земеделски  стопани или техни сдружения, регистрирани, като  в Интегрираната информационна система на БАБХ и списък по чл. 37и от ЗСПЗЗ към „Годишен план за паша на територията на Община Кочериново за 2018-2019 г
Определя правата и задълженията на Община Кочериново и на ползвателите  за подържане на имотите от ОПФ за общо и индивидуално ползване съгласно „ Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на община Кочериново на Община Кочериново за 2018г.
Общински съвет определя наемна цена за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, определени по пазарен механизъм, както следва:
6.1. Годишна наемна цена за пасища и мери по категория:
- за ПИ четвърта, пета, шеста и седма категория наемната цена е 9,00 лв./дка
- за ПИ осма, девета и десета категория наемната цена е 8,00 лв./дка
6. 2. Годишна наемна цена за ливади по категория:
- за ПИ четвърта, пета, шеста и седма категория наемната цена е 18,00 лв./дка
- за ПИ осма, девета и десета категория наемната цена е 14, 00 лв./дка
7. Възлага на Кмета на Община Кочериново да организира и проконтролира изпълнението на „ Годишен план за паша на територията на Община Кочериново за 2018 -2019 г.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 7 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” 1 глас: Б. Йосифов, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: Р. Янакиев/

Коментари  

 
0 # profile 2018-11-01 11:56
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Отговор | Цитиране | Цитиране
 

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново