www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 09.01.2017 г с Протокол № 1

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 09.01.2017 г с Протокол № 1

ob-kocherinovo


Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 януари 2017 година

Относно: Отдаване под наем на обособено помещение /зъболекарски кабинет и 1/2 идеална част от чакалня/ с обща площ 25.70 кв.м., намиращо се в двуетажна масивна сграда, II етаж на „Здравен дом”, построена в УПИ I – 544, кв. 11 по плана на гр. Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 1,2,3 и 4 от НПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 1,2 и 8 от ЗОС,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 1

1.Общински съвет Кочериново допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г. /в частта Приложение № 1/Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем през 2016 г./ с Помещение зъболекарски кабинет и ½ част от чакалня в УПИ I-544, кв. 11 по плана  гр. Кочериново, ет. 2 с размер 25,70 кв. м.
2. ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем на обособено помещение /зъболекарски кабинет и част от чакалня/ с обща площ 25.70 кв.м., намиращо се в имот пл. № 544, парцел I, кв. 11 по плана на гр. Кочериново, представляващ частна общинска собственост съгл. АОС № 791/10.06.2008 г. за срок от 5 /пет/ години чрез публично оповоестен конкурс.
3. ОбС – гр. Кочериново определя начална конкурсна цена съгласно т. V от Решение № 55 от 03.04.2015 г. от Протокол № 5/03.04.2015 г. и Заповед № РД-01-05-246/19.05.2015 година на Кмета  на община Кочериново за определяне на базисни наемни цени на 1 кв.м. площ нежилищни помещения в размер на 53.88 лв. /петдесет три лева и 0,88 стотинки/ без ДДС, за цялото помещение, както следва:
3.1. Зъболекарски кабинет – 17.40 кв.м. за 43.50 лв. /четиридесет три лева и 0,50/ без ДДС съгласно т. V от Решение № 55/03.04.2015 г. от Протокол № 5/03.04.2015 година и Заповед № РД-01-05-246/19.05.2015 година на Кмета на община Кочериново
3.2. ½ част от чакалня – 8.30 кв.м. за 10.38 лв. /десет лева и 0,38 стотинки/ без ДДС съгласно т. XIII от Решение № 55/03.04.2015 г. от Протокол № 5/03.04.2015 година и Заповед № РД-01-05-246/19.05.2015 година на Кмета на община Кочериново.
4. Наемателят на кабинета заплаща за оборудването 18.20 лв. на месец съгласно т. VIII от Решение № 55 от 03.04.2015 г.
5. Отдаваното в т. 2 помещение  да се използва от наемателя само за зъболекарски кабинет. Използването му за друго предназначение не се допуска и е основание за прекратяване на договора.
6. Поддържането и текущият ремонт на наетия кабинет, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода, телефон и задължителни застаховки /при наличие на такива/ се заплащат от наемателя.
7. В договора на наемателя да се предвиди възможност за актуализация или индексиране на наемната цена.
8. Наемателят се задължава да поддържа в добро санитарно – хигиенно състояние наетото помещение и прилежащите общи части на сградата.
9. ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описания в т. 1 имот чрез публично оповестен конкурс и сключване на договор.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /


Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 януари 2017 година

Относно: Отдаване под наем на обособено помещение-недвижим имот – 1 брой, представляващо публична общинска собственост за универсални вътрешни и международни пощенски услуги, както и за парично-преводна и разплащателна дейност, с площ от 12.42 кв.м., намиращо се на втори етаж на Кметството на с. Бураново, община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1,2,3 и 4 от НПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 2

1.Общински съвет - гр. Кочериново дава съгласие описаният недвижим имот, а именно: 1 /един/ брой помещение, представляващо публична общинска собственост да бъде използвано за универсални вътрешни и международни пощенски услуги, както и за парично-преводна и разплащателна дейност. Същото се намира на втори етаж на Кметството в с. Бураново съгласно заснета Схема с площ от 12.42 кв.м.
2. ОбС – гр. Кочериново определя начална конкурсна цена съгласно т. II от Решение № 55/03.04.2015 година от Протокол № 5/03.04.2015 година и Заповед № РД-01-05-246/19.05.2015 година на Кмета на община Кочериново за определяне на базисни наемни цени на 1 кв.м. нежилищни помещения в размер на 0.70 лв. без ДДС, а именно за 8.69 лв. без ДДС за цялото помещение.
3. Наемателят се задължава да използва наетото помещение за предоставяне на универсални вътрешни и международни пощенски услуги, както и за парично-преводна и разплащателна дейност. Използването на същото за друго предназначение не се допуска и е основание за прекратяване на Договора.
4. Поддържането и текущият ремонт на наетото помещение, както и разходите по ел. енергия, отопление, задължителна застраховка, вода и телефон се заплащат от наемателя.
5. ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура за отдаване под наем на описаното в т. 1 помещение за срок от 10 години и сключване на договор.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 януари 2017 година

Относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново за 2017 г.

На основание  чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и подадени от НЧ „Пробуда – 1919” гр. Кочериново, НЧ „Възраждане – 2001” с. Бараково, НЧ „Просвета – 1925” с. Пороминово, НЧ „Самообразование – 1914” с. Стоб, НЧ „Подем – 1928” с. Бураново, НЧ „Просвета – 1920” с. Мурсалево, предложения за дейността им за 2017 година,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 3

1.Общински съвет - гр. Кочериново приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново за 2017 г., съгласно приложените предложения за дейността на читалищата:
1.1. Предложение за дейността на НЧ „Пробуда – 1919” гр. Кочериново
Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма, „НЕГЛАСУВАЛ” 1 – Г. Бучински

    1.2. Предложение за дейността на НЧ „Възраждане – 2001” с. Бараково
Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма, „НЕГЛАСУВАЛ” 1 – Г. Бучински
   
1.3. Предложение за дейността на  НЧ „Просвета – 1925” с. Пороминово
Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма, „НЕГЛАСУВАЛ” 1 – Г. Бучински

1.4. Предложение за дейността на НЧ „Самообразование – 1914” с. Стоб
Със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма, „НЕГЛАСУВАЛ” 1 – Г. Бучински

    1.5. Предложение за дейността на НЧ „Подем – 1928” с. Бураново
Със ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма, „НЕГЛАСУВАЛ” 1 – Г. Бучински

    1.6. Предложение за дейността на НЧ „Просвета – 1920” с. Мурсалево
Със ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма, „НЕГЛАСУВАЛ” 1 – Г. Бучински
                            
Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински


Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 януари 2017 година

Относно: Отмяна на Решение № 87 от Протокол № 8 от 03.07.2015 г. за допускане на процедура по изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе – част от главен колектор I от канализационната мрежа на с. Стоб.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл.27, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 95 от Протокол № 11 от 02.09.2016г.,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 4

Отменя на Решение № 87 от Протокол № 8 от 03.07.2015г. на ОбС гр.Кочериново.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас/


Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 януари 2017 година

Относно: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

На основание параграф 27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл. 18ж, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 5

ОбС - гр. Кочериново дава съгласие да се предоставят на ОСЗ - гр. Кочериново, която да постанови решение за възстановяване правото на собственост, следните имоти:
По писмо с Изх. № РД-05-900/23.11.2016г. от ОСЗ - гр. Кочериново на наследниците на Гуна Христова Радинска, имот с площ от 0.348 дка по скица-проект на имот с № 000831, образувана от имот от общински поземлен фонд с № 000545 по КВС в землището на с.Цървище, общ.Кочериново.
По писмо с Изх. № РД-05-901/23.11.2016г. от ОСЗ - гр. Кочериново на наследниците на Гуна Христова Радинска, имот с площ от 0.275 дка по скица-проект на имот с № 000830, образувана от имот от общински поземлен фонд с № 000545 по КВС в землището на с.Цървище, общ.Кочериново.
По писмо с Изх. № РД-05-902/23.11.2016г. от ОСЗ - гр. Кочериново на наследниците на Гуна Христова Радинска, имот с площ от 3.271 дка по скица-проект на имот с № 000837, образувана от имот от общински поземлен фонд с № 000476 по КВС в землището на с.Цървище, общ.Кочериново.
По писмо с Изх. № РД-05-903/23.11.2016г. от ОСЗ - гр. Кочериново на наследниците на Гуна Христова Радинска, имот с площ от 1.064 дка по скица-проект на имот с № 000839, образувана от имот от общински поземлен фонд с № 000566 по КВС в землището на с.Цървище, общ.Кочериново.
По писмо с Изх. № РД-05-904/23.11.2016г. от ОСЗ - гр. Кочериново на наследниците на Гуна Христова Радинска, имот с площ от 0.633 дка по скица-проект на имот с № 026031, образувана от имот от общински поземлен фонд с № 026001 по КВС в землището на с.Цървище, общ.Кочериново.
По писмо с Изх. № РД-05-905/23.11.2016г. от ОСЗ - гр. Кочериново на наследниците на Гуна Христова Радинска, имот с площ от 0.946 дка по скица-проект на имот с № 000835, образувана от имоти от общински поземлен фонд с № 000546 и № 000545 по КВС в землището на с.Цървище, общ.Кочериново.
По писмо с Изх. № РД-05-906/23.11.2016г. от ОСЗ - гр. Кочериново на наследниците на Гуна Христова Радинска, имот с площ от 1.214 дка по скица-проект на имот с № 000834, образувана от имот от общински поземлен фонд с № 000546 по КВС в землището на с.Цървище, общ.Кочериново.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 януари 2017 година

Относно: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

На основание параграф 27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл. 18ж, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 6

ОбС - гр. Кочериново дава съгласие да се предоставят на ОСЗ - гр. Кочериново, която да постанови решение за възстановяване правото на собственост, следните имоти:
1. По писмо с Изх. № РД-05-945/16.12.2016г. от ОСЗ - гр. Кочериново на наследниците на Станке Иванов Митов, имот с площ от 3.062 дка по скица-проект на имот с № 103039, образувана от имоти от общински поземлен фонд с № 103020, № 103023 и № 103024 по КВС в землището на с.Стоб, общ.Кочериново.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 януари 2017 година

Относно: Даване на съгласие за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на обществен превоз за пътници по автобусни линии Дупница – Фролош – Дупница и Дупница – Крумово – Дупница по транспортна схема на междуобщинска автобусна линия, съгласно маршрутни разписания”, от квотата на община Кочериново.

На основание : Чл. 21, ал.1, т. 23 и чл.27, ал. 3 от ЗМСМА,  чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 16в, ал .1 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2011г.),      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 7

1. Общински съвет Кочериново дава съгласие да бъде проведена процедура за възлагане на превози от утвърдена областна транспортна схема по междуобщински автобусни линии с утвърдени маршрутни разписания, както следва: „Дупница – Фролош – Дупница” и „Дупница – Крумово – Дупница”, с възложител община Кочериново по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно приложени транспортна схема и маршрутни разписания.

2. Договорът с избрания изпълнител да бъде със срок на изпълнение пет години.

3. В процедурата могат да участват физически и юридически лица, регистрирани като търговци, както и техни обединения, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността и други документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите подзаконови нормативни актове, както и от ЗОП.
 
4. С настоящото решение Общинския съвет делегира изпълнението на своите функции, относно подготовката, провеждането и избора на изпълнител по процедурата на Кмета на Община Кочериново, като го упълномощава да предприеме и извърши всички правни и фактически действия по провеждането й по реда на Закона за обществените поръчки.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,/


Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 януари 2017 година

Относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г.

На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинска собственост и чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,

Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 8

1.Общински съвет – гр. Кочериново приема „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г.”

2.Общински съвет – гр. Кочериново може да извършва промени, допълнения и актуализации в приетата програма по предложение на Кмета на общината.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 януари 2017 година

Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Кочериново.

На основание чл. 21, ал 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от ПМС № 67/2010 г. за заплатите в бюджетните организации, изменено с § 7 от ПЗР към ПМС № 3/2014 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2014 г. и Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 9

НЕ определи размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметствата в община Кочериново, считано от 01.01.2017 г., както следва:
На кмет на кметство с. Стоб – 820 лв.
На кмет на кметство с. Мурсалево – 820 лв.
На кмет на кметство с. Бараково – 820 лв.
На кмет на кметство с. Бураново – 820 лв.
На кмет на кметство с. Пороминово – 820 лв.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ със „ЗА” 2 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 9 гласа/


Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 януари 2017 година

Относно: Освобождаване от такса смет на СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново.

На основание чл.8, ал.6 от ЗМДТ, и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местите такси и цени на услуги на територията на община Кочериново,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 10

1.Освобождава от такса битови отпадъци общински училища на територията на община Кочериново.
2.Средствата, предвидени за заплащане на такса битови отпадъци, да бъдат използвани за подобряване на материално-техническата база в училищата или за текущ ремонт. Задължава директорите на общински училища на територията на община Кочериново да представят справка в Общински съвет Кочериново за какво са изразходвани тези средства до 28.12. на календарната година.
3.Решението влиза в сила от 01.01.2017 г.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ със „ЗА” 8 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма, „НЕГЛАСУВАЛИ” – 3 /Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова/


Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 януари 2017 година

Относно: „Обсъждане и вземане на решение за водоснабдяването на общината и създаване на временна комисия в състав, определен по предложение на ОбС, която в най-кратък срок да организира и проведе срещи с представляващите „Кюстендилска вода” с цел да бъдат отстранени авариите и да бъде възстановено нормалното водоснабдяване на населените места в община Кочериново”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с т. 23 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 18 от Правилника за организацията и дейноста на общински съвет, община Кочериново, и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 11

Общински съвет – гр. Кочериново създава временна комисия относно водоснабдяването на населените места в община Кочериново с председател Георги Бучински и членове Слави Христов и Румен Янакиев, която в най-кратки срокове да проведе срещи с „Кюстендиласка вода” ЕООД и другите заинтересовани страни, кметът на община Рила и собственикът на централата, с цел в най-кратки срокове да бъде нормализирано водоснабдяването на населените места в община Кочериново

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


                       
Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 януари 2017 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет – Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 12

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска  200 лева еднократна помощ на Сашо Кирилов Христов

2.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 200 лева еднократна помощ на Марияна Методиева Събева.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново