www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 07.09.2018 г с Протокол №13

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 07.09.2018 г с Протокол №13


ob-kocherinovo


Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 септември 2018 година

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот УПИ I, кв. 52 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново с площ от 7670 кв. м., с отреждане „За детски дневен дом”, ведно с двуетажна масивна сграда със застроена площ от 230 кв. м., който имот е актуван с Акт за публична общинска собственост № 7 от 03.10.1997 г., вписан в СВ-Дупница с акт № 46, том I, вх. рег. № 53 от 12.01.2006 г.

На основание чл. 6, ал.1 и ал. 3 от ЗОС, чл.9, ал. 2 и ал. 4 от НПРУОИ,           
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 87

1. Обявява за частна общинска собственост имот УПИ I, кв.52 по плана на с.Мурсалево, общ.Кочериново с площ от 7670 кв.м, с отреждане „За детски дневен дом”, ведно с двуетажна масивна сграда със застроена площ от 230 кв.м, който имот е актуван с Акт за публична общинска № 7 от 03.10.1997г., вписан в СВ-Дупница с акт № 46, том I, вх.рег.№ 53 от 12.01.2006г, поради това, че е престанал да има предназначението на публична общинска собственост.
2. Възлага на Кмета на община Кочериново изготвянето на Акт за частна общинска собственост на посочения в т.1 имот.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 септември 2018 година

Относно: Изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

На основание чл.8, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3, и чл. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 88

Общински съвет – Кочериново изменя Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество както следва:

§ 1. Ал.1 от чл. 18, се изменя и се чете както следва: 
 (1) /изм. 26.04.2011 г./  Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем след решение на общински съвет за срок до 10 години. Срокът на отдаване под наем се определя с конкретното решение на общинския съвет”.

§ 2. Ал. 5 от чл. 20 се отменя.

§ 3. Ал. 2 от чл. 27 се изменя и се чете както следва:
(2) /изм. 26.04.2011 г./ отдаването на земите от общинския поземлен фонд под наем или аренда се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, с изключение на пасищата, мерите и ливадите, за които това е предвидено да става без търг или конкурс съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ. Условията на отдаване под наем  /срок, начална тръжна или конкурсна цена и други условия, ако има такива/, се определят от общинския съвет с конкретното решение. Срокът за отдаване под наем не може да бъде по-дълъг от десет години. При провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс началната тръжна или конкурсна цена се формира въз основа на базисната цена, определена от общинския съвет по ал.1

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 септември 2018 година

Относно: Отмяна на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, включително биоразградими, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Кочериново, приета с Решение № 113 от Протокол № 20 от 03.12.2010 г. и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3, и чл. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 89

1.Общински съвет – Кочериново приема Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Кочериново.

Н А Р Е Д Б А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С настоящата Наредба се уреждат:
Условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци и производствени отпадъци от физически и юридически лица на територията на Община Кочериново.
Наредбата има за цел предотвратяване или намаляване вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, като изпълнението й се осъществява в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
Задълженията и отговорностите на общинската администрация, юридическите и физически лица във връзка с ежедневното поддържане и опазване на чистотата на местата за обществено ползване, сградите, дворовете и прилежащите терени.
Контрола, глобите и санкциите за нарушаване на разпоредбите на настоящата наредба.
Чл. 2. Наредбата е задължителна за населените места на територията на Община Кочериново и се отнася до всички физически лица, които живеят или временно пребивават в Общината, както и до юридическите лица, едноличните търговци, организациите и учрежденията, осъществяващи дейност на нейна територия.

Глава втора
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл. 3. (1) Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците образувани на нейна територия, съгласно изискванията на ЗУО, подзаконовите нормативни актове като:
1. Осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
2. Осигурява съдове за събиране на битови отпадъци (контейнери, кофи и други);
3. Организира почистването от отпадъци на общинските пътища, уличните платна, площадите, алеите, парковете и др. територии на населените места, предназначени за обществено ползване;
4. Осигурява разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;
5. Определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки;
6. Осигурява организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на Община Кочериново.
7. Организира дейностите по разделно събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и/или оказването съдействие на организациите по оползотворяване на масово разпространени, в т.ч. определянето местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;
 8. Организира дейността по разделно събиране на излезли от употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване;
9. Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на нерегламентирани замърсявания и организиране почистването им, когато замърсяванията са върху общински имоти и издаване предписания за почистване на замърсени с отпадъци терени, когато са частна собственост;
10. Определяне на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии;
11. Почистването на отпадъците от общинските пътища в съответствие с чл.12 от ЗУО;
12. Площадката за приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло подлежат на вписване в регистър, поддържан от Кмета на Общината, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 14 от ЗУО.
13 . Регистърът по т. 12 се води и поддържа в електронен вид от структурното звено по екология и управление на отпадъците.
14. За вписване в регистъра собствениците на площадките по т. 12 подават заявление до Община Кочериново в срок до 30 дни от пускане на площадката в експлоатация. На вписване в регистъра подлежи всяка отделна площадка, за която има издадено от компетентния орган разрешение за извършване на дейността.
15. Организира осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, ОЧЦМ и други на територията на Община Кочериново, така, че предлаганите услуги да бъдат достъпни за жителите на общината.
16. Организира провеждане на мероприятия за почистване и хигиенизиране на населените места на територията на Община Кочериново с привличане на широко участие на обществеността;
17. Разработва и изпълнява Общинска програма за управление на отпадъците;
18. Предлага за одобрение от Общински съвет  план – сметка за разходите по поддържане на чистотата и размер на таксите за битови отпадъци.
(2) Представлява общината в регионално сдружение за управление на отпадъците.
(3) Кметът на общината може да упълномощава длъжностни лица от общинска администрация за изпълнение на правата и задълженията си по управление на отпадъците.
(4) Общинската програма за управление за отпадъците по ал. 1, т. 17:
1. се разработва в съответствие със структурата, целите и предвижванията на Националния план за управление на отпадъците.
2. се разработва и приема за период, който следва да съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците.
3. се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия.
4. се публикува на интернет страницата на Община Кочериново с цел осигуряване на обществен достъп.
Глава трета
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ

Чл. 4 (1) Физическите и юридически лица и еднолични търговци имат право:
1. Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по третиране на отпадъците и поддържането на чистотата на територията на общината;
2. Да сигнализират на общинската администрация и на кметствата по населени места за нарушения на разпоредбите на Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и на настоящата наредба;
 3. Да сигнализират на общинската администрация и на кметства по населени места за неизпълнение или некачествено изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейности по третиране на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината;
4. Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения.
(2) Физическите и юридически лица са длъжни да спазват реда и условията за предаването, третирането, обезвреждането и оползотворяването на битови отпадъци, строителните отпадъци, биоотпадъците, масово разпространените отпадъци и други видове отпадъци съгласно изискванията на тази наредба, ЗУО и подзаконовите нормативни актове към него, като :
1. Изхвърлят различните видове отпадъци само в определените за целта съдове и места, като ги опазват и недопускат разпиляване на отпадъците извън тях;
2. Събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали и ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително, регистрационен документ по чл.35 и/или с организация по оползотворяване, или в пунктовете на лицензирани фирми.
3. Почистват в т.ч. и от сняг и поддържат чистотата на съответните прилежащи терени към сградите,  дворните места и др., в които живеят или стопанисват;
4. Почистват и поддържат чистотата на терени – общинска собственост, които ползват за търговска дейност на открито;
5. Заплащат таксите за битови отпадъци в определения от общински съвет Кочериново размер и по ред в съответствие със Закона за местните данъци и такси;
6. Фирмите и организациите, образуващи отпадъци от производствената си дейност, различни от битовите са длъжни да организират сами съхраняването и извозването им до инсталация или съоражение за обезвреждане или оползотворяване, притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО и при спазване на изискванията му.
Чл. 5. (1) Отпадъците от хартия и картон , стъкло, пластмаса и метал, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради задължително се събират разделно, и се предават на лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително, регистрационен документ по чл.35 и/или с организацията по оползотворяване, или в пунктове на лицензирани фирми.
(2) Отговорност за замърсяването на дворовете и на прилежащите към сградите територии носят:
1. Ръководителят на съответното юридическо лице, което стопанисва и експлоатира сградата.
2. Живущите в жилищната сграда.
(3) Собствениците или наемателите на търговски обекти и заведения за обществено хранене, които обитават част от сградата носят отговорност за чистотата на прилежащите им тротоари.
(4) Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.
(5) Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на действителния причинител се възстановяват от него.
Чл. 6. На територията на Община Кочериново се забранява:
Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места;
Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок риск за околната среда и човешкото здраве и на отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, в т.ч. едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични и други;
Смесването на различни фракции от оползотворими компоненти, както и смесването на оползотворими и неоползотворими компоненти в съдовете /местата/ за разделно събиране на отпадъците;
Изхвърлянето на отпадъци от промишлеността, строителството, селското стопанство и животновъдство в съдовете за битови отпадъци, както и на места за обществено ползване, а също и край пътищата, пътеки, имоти, граници на имоти, речни корита и дерета и други;
Изхвърлянето на строителни и производствени неопасни отпадъци извън регламентираните за целта места;
Изхвърлянето в съдовете за смет на метални и други обемисти предмети;
Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради в уличните съдове за отпадъци;
Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за отпадъци и изхвърлянето на жар;
Изхвърлянето в съдовете за смет на незагасена пепел и въглени, избухливи и запалителни вещества, както и запалването на огън;
Преместването на съдовете за битови отпадъци от определените им места, без разрешение от общинска администрация Кочериново;
Ползването на кофите за смет и контейнерите не по предназначение, както и механичното им повреждане;
Замърсяването на местата за обществено ползване с животински фекали. След дефекация собственикът на животното е длъжен да почисти замърсеното място;
Изхвърлянето на земни маси, строителни отпадъци и други материали на места извън определените;
Изхвърлянето на всякакви отпадъци по площадите, зелените площи и други обществени места, както и през балкони и прозорци на жилищните сгради;
Изхвърлянето на угарки от цигари, отпадъци от храна, кутии, обелки от семки, люспи, черупки по улици, тротоари, зелени площи и други обществени места;
Паркирането на превозни средства по начин, който би попречил на събирането и извозването на отпадъците, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и снегопочистване.
Поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху съдовете за отпадъци, както и изписването на знаци, символи и текстове по тях.
Оставянето на непочистени тротоари и улични площи след прибиране на стоварените строителни материали от собственикът им;
Разхождането на кучета и други домашни животни на територията на училища, детски градини, спортни и детски площадки, паркове и зелени площи /с изключение на нарочно определените за тази цел места/
Пашата на животните в зелените площи и паркове;
Изхвърлянето на масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнерите за битови отпадъци и в съдовете за събиране на отпадъци, поставени в имоти – публична държавна и общинска собственост, или смесването им с други отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, при създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци;
Миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства, водещи до замърсяване в т. ч. на улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи и други обществени места;
Изоставянето на ИУМПС върху имоти – държавна или общинска собственост, както и освобождаването от тях или от техните компоненти или материали по начини, различни от предвидените в настоящата наредба;
Извършване на дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС и оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС от лица, които не притежават разрешение по чл.35 от ЗУО;
Смяната, съхраняването и изхвърлянето на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и други опасни вещества водещи до замърсяване на почвата, тротоари, улични платна и други;
Изхвърлянето на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и други опасни вещества в повърхностните и подземните води и в канализационната система;
Неконтролирането освобождаване и/или изхвърляне на НУБА, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за употреба акумулатори;
Умишлено нарушаване целостта на излезли от употреба луминисцентни и др. лампи, съдържащи живак, освен ако лицето притежава разрешение по чл.35 от ЗУО;
Предаването на производствени и опасни отпадъци на лица, които не притежават съответното разрешение по чл.67 от ЗУО;
Извършването на дейности причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми съгласно действащото законодателство на Република България
Промяната на дъждовната канализация и включването в нея на битови отпадъчни води;
Изхвърлянето на отпадъци и заустването на отпадъчни води в речните корита и дерета;
Изхвърлянето на отпадъчни води от изгребни и септични ями извън определените за това места;
Складирането на строителни и други материали и приготвянето на варови, циментови и други разтвори в зелените площи, тротоари и уличните платна;
Изгарянето на отпадъци, автомобилни гуми и други димящи предмети в дворовете, улиците, площадите, парковете, градините и поречията;
Почистването на тротоарите и прилежащите части на сградите с миещи препарати, когато има опасност за намиращи се в близост дървета, храсти или тревни площи;
Движението на неизправни и непочистени моторни и други превозни средства, които замърсяват улиците и атмосферата;
Директното отвеждане на дим и газове през прозорците, витрините, стените, балконите и стълбищата на жилищните и обществените сгради;
Чл. 7. Забраняват се други неупоменати в настоящия раздел действия, които причиняват замърсяване на тротоарите, улиците, междублоковите пространства и други обществени места.

Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
Чл. 8. Отговорни за събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци са юридически лица, на които Община Кочериново е възложила чрез договор изпълнението на съответните дейности.
Чл. 9. Лицата по чл. 8 имат право:
    1. Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи подобряване качеството на извършваните дейности;
    2. Да сигнализират на общинската администрация за нарушения по смисъла на тази наредба и ЗУО, извършени от физически или юридически лица, или други организации;
    3. Да упражняват вътрешен контрол, при изпълнение на дейностите, които извършват.
Чл. 10. Лицата по чл.8 са длъжни:
1. Да изпълняват дейностите предмет на сключения договор, качествено и в съответствие с утвърдени графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания.
2. Да съгласуват с общинска администрация всякакви промени в технологичната и организационна схема на работа.
3. В случай на аварии и/или обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на дейността, незабавно да уведомят общинска администрация и предприемат необходимите действия за максимално бързото възстановяване на нормалният цикъл на работа.
4. Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложените дейности материално-техническа база (машинни съоръжения, съдове за отпадъци за общо ползване) и др.
5. Да не допускат замърсявания в процеса на извършваните от тях дейности.
6. Да изготвят и съгласуват с общинската администрация цялостна технологична и организационна схема на работа, в т.ч. местоположение на съдовете за ТБО и маршрути за обслужването им, графици за извършване на дейности по сметопочистване, сметоизвозване, миене на улици, зимно почистване, измиване и дезинфекция на съдовете за отпадъци;
7. Да измиват и дезинфекцират използваните съдове за ТБО, съгласно утвърдения график;
Чл. 11. (1) При организирана система за разделно събиране на битови отпадъци, общината определя места за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки.
(2) Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране по чл. 19, ал. 3, т. 6 от ЗУО, като сключва договори при условия и ред, определен с решение на общински съвет с:
1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение издадено по реда на Глава Пета , Раздел III от ЗУО и/или
2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на Глава Пета, Раздел  I и II за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на Община Кочериново, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на Глава Седма, Раздел II от ЗООС.
(3) С договорите по ал. 2 се урежда разделното събиране на отпадъци от домакинствата, административните, социалните и обществени сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавление и туризъм.
(4) С договорите по ал. 2 се определят най-малко следните условия:
1. Изискванията към системата за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честотата на обслужване;
2. Количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от домакинства и подобни отпадъци, както и условията и редът за отчитане на тяхното изпълнение;
3. Задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на Община Кочериново;
4. Задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.
Чл. 12 (1) Системите за разделно събиране на отпадъци по чл. 19, ал. 3, т. 6 от ЗУО и за разделно събиране на отпадъци от опаковки задължително включват всички населени места на територията на общината с население по-голямо от 5 000 жители и курортните населени места;
(2) Отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради, се събират разделно;
(3) Изключение от изискването по ал. 2 се допуска в населени места, където няма изградена система за разделно събиране на същите отпадъци от домакинствата;
(4) В населените места по чл. 11, ал. 1, съдовете за разделно събиране се разполагат до съдовете за събиране на битови отпадъци.

Глава пета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ

Чл. 13. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, прилагат следния йерархичен ред за третиране на отпадъците:
1. Предотвратяване на образуването им;
2. Подготовка за повторна употреба;
3. Рециклиране на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно употребени;
4. Оползотворяване в обратни насипи;
5. Оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени;
Чл. 14. (1) Строителството, разрушаването на законни сгради и съоръжения и доброволното премахване на незаконни строежи се извършва по начин, осигуряващ последващото оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на образуваните строителни отпадъци по чл. 43, ал.4 от ЗУО.
(2) Възложителят на строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на незаконни строежи или негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, възложителят носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни отпадъци, съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗУО;
(3) Принудителното премахване на незаконни строежи или негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или изпълнителя на разрушаването селективно по материали.
(4) Кметът на общината отговаря за предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране.
(5) Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците кметът на общината подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение за събиране на вземането от задължените лица по реда на чл.417, т.2 от Гражданския процесуален кодекс.
(6) Възложителят на обществени поръчки за проектиране и изпълнение на строежи, с изключение на премахване на строежи, включва в условията за избор на изпълнител и в договорите за възлагане задължения към изпълнителите за влагане на рециклирани строителни материали, съгласно изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО.
Чл. 15. Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на излишните земни маси и строителни отпадъци от строителни площадки и от премахването на строежите включително от вътрешни преустройства и текущи ред.
Чл. 16. (1) Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения се извършва от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице въз основа на писмен договор.
(2) Кметът на Община Кочериново определя маршрута за транспортиране на строителните отпадъци и инсталацията/съоръжението за третирането им.
(3) Предаването и приемането на строителни отпадъци се извършва въз основа на договор.
Чл. 17. Отговорното лице за изпълнение на строежи, разрушаване на законни сгради и съоръжения, премахване на незаконни строежи или негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи е длъжно:
1. да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка , преди да е започнало каквато и да била дейност на нея (не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура);
2. да не допуска по време на строителство и дейностите по третиране и транспортиране на СО замърсяване на околната среда с прахови частици;
3. да не допуска замърсяването по какъвто и да е начин (от камиони и друга техника с мръсни гуми, от работещите на строителната площадка и др.) на улиците, тротоарите , зелените площи и др. и другите територии за обществено ползване и на съседните имоти при транспортиране на строителни материали, СО и излишни земни маси и извършване на строителни, изкопни и ремонтни работи;
4. да не допуска транспортирането на СО и ЗМ без покривала;
5. да не изхвърля строителни отпадъци извън определените за депониране места;
Чл. 18. Депонирането (обработването) на строителни отпадъци и излишни земни маси се извършва само на определените от Кмета на Община Кочериново депа за строителни отпадъци и земни маси, операторите, на които притежават разрешение по чл.67 от ЗУО за дейността.
Чл. 19. Отговорност за дейностите по депонирането (обработка) на строителните отпадъци и излишни земни маси и стопанисването на площадките на депата за строителни отпадъци по време на експлоатацията им след това носят операторите на депата.
Чл. 20. (1) Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на §5, т.40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
(2) Изискването по ал.1 не се прилага за :
1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) по-малка под 100 кв.м;
2. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв.м;
3. промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв.м;
4. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв.м;
5. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган;
6. всички текущи ремонти;
(3) Планът по ал.1 се включва в обхвата на инвестиционните проекти по глава осма от Закона за устройство на територията, а за обектите, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен план.
(4) Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват:
1. за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект – като част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на глава осма, раздел II от Закона за устройството на територията от органа, отговорен за тяхното одобряване;
2. за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект – от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, на чиято територия се реализира проектът.
(5) Компетентният орган по ал.4 , може да изисква предоставяне на допълнителна информация или отстраняване на нередовностите в случай на несъответствие с изисквания на Наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО, като изпраща мотивирано становище до заявителя не по-късно от 14 дни от получаване на плана.
(6) В случаите по ал. 4, т. 2 Кметът на общината одобрява плана за управление на строителни отпадъци или мотивирано отказва одобрението му в срок до 14 дни от получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация.
(7) Отказът за одобрение на плана може да бъде обжалван по реда на Административно-процесуалния кодекс.
(8) Одобрението на плана за управление на строителни отпадъци включва проверка на съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци.
(9) Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на обектите се установяват:
1. за строежите, за които се упражнява строителен надзор – с окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията на лицето, упражняващо строителен надзор, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при изпълнението на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци;
 2. за строежите , за които не се упражнява строителен надзор – с отчет до Кмета на община Кочериново по образец съгласно наредбата по чл.43, ал.4 от ЗУО, в който се описва изпълнението и целите за оползотворяване и рециклиране строителни материали при реализацията на проекта , като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.
(10) Документи по ал.9 се представят на органа , одобрил инвестиционния проект или плана за управление на строителни отпадъци, както и на директора на регионалната инспекция по околната среда (РИОСВ) , на чиято територия се извършват строително-монтажни работи или разрушаването.

Глава пета
ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

Чл. 21. Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци, се третират:
1. причинителя - в собствени съоръжения съгласно одобрен от съответните компетентни органи проект на производствената дейност и при изпълнение на чл. 8, ал. 2 от ЗУО;
2. лицата, на които е издадено разрешение по чл. 67, регистрационен документ по чл. 35, ал. 3 от ЗУО;
3. оператори, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.
Чл. 22. Третирането на производствени отпадъци обхваща дейностите, свързани със събирането, съхраняването, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, както и всяка друга незабранена дейност, с която се постига намаляване на вредното въздействие на отпадъка върху здравето на населението и върху околната среда.
Чл. 23. Всички разходи за третирането и транспортирането на производствените отпадъци са за сметка на притежателя им, ако друго не е договорено.
Чл. 24. Причинителите на производствени отпадъци са длъжни да осигурят за своя сметка съдове за събиране на производствени отпадъци, както и тяхното транспортиране и обезвреждане до най-близкия пункт за такъв тип отпадъци, ако нямат собствени съоръжение за третиране.
Чл. 25. При транспортиране на производствени отпадъци не трябва да се допуска тяхното разпиляване, а при възникване на такова, превозвачът отговаря за незабавното им събиране и възстановяване на околната среда.
Чл. 26. Предаването и приемането на произвадствени отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор.

Глава шеста
Раздел I
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Чл. 27. (1) Изискванията към продуктите, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, редът и начините за тяхното разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване, се определят с наредби на Министерски съвет.
(2) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване, определени с наредбите по ал.1
(3) Лицата по ал.2 изпълняват задълженията си:
1. индивидуално, или
2. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.

Раздел II
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /ИУМПС/

Чл. 28. Дейностите по събиране, съхраняване, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на ИУМПС, компоненти и материали от тях имат право да извършават само лица, притежаващи съответно разрешение по чл. 35 от ЗУО.
Чл. 29. Кметът на Общината:
1. Определя местата и площадките за временно съхраняване и предаване на ИУМПС.
2. Сключва договор с организация по оползотворяване на ИУМПС, или лица които изпълняват задълженията индивидуално.  (по Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства )
Чл. 30. Собствениците на ИУМПС:
1. Са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване;
2. Могат да ги съхраняват на поземлени имоти – тяхна собственост или на съсобствени имоти до предаването им на местата по ал.1.

Чл. 31. (1) Операторът на центъра за разкомплектоване и/или операторът на площадка за събиране и съхраняване издава за всяко прието ИУМПС удостоверение за разкомплектоването му по чл.19, ал.1 от Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства.
(2) Удостоверението по ал.1 служи като доказателство съгласно чл.18 ал.2 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на МПС и ремаркета, теглени от тях(ДВ, бр.31 от 2000)
(3) Собственикът на излязлото от употреба МПС представя пред органите на МВР сектор „КАТ – Пътна полиция „копие на удостоверението по ал.1 като неразделна част от документите за прекратяване на регистрация съгласно чл.18, ал.2 от Наредба № I-45 от 2000 г. 11
(4) Собственикът на излязлото от употреба МПС не дължи такси за издаването на удостоверението по ал.1.
Чл. 32. Забранява се:
(1) Предаването или изхвърлянето на отпадъци от МПС по начини, различни от предвидените в наредбата ИУМПС;
(2) Предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение, издадено по реда на чл. 67 от ЗУО, или комплексно разрешително издадено по реда на глава седма, раздел от Закона за опазване на околната среда;
(3) Съхраняването на ИУМПС на имоти общинска собственост.

Раздел III
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ /ИУГ/

Чл. 33. Дейностите по събиране, съхранение, преработване и/или обезвреждане на ИУГ се извършва от лица, притежаващи разрешително по чл. 35 от ЗУО.
Чл. 34. Събирането и/или съхраняването на ИУГ се извършва и в местата, където те се образуват, включително във:
1. Местата за смяна на гуми;
2. Местата за продажба на гуми;
Чл. 35. (1) Кметът на Общината:
1. определя местата за събиране на излезли от употреба гуми на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане на ИУГ;
2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване.

(2) Кметът на Общината извършва дейностите по ал.1 в следните случай:
1. по т. 1 – когато местата за събиране на ИУГ са разположени върху общински имот;
2. по т. 2 - когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба гуми и предаването им за оползотворяването или обезвреждане със:
а) организация по оползотворяване на ИУГ;
б) лицата, които пускат на пазара гуми, които изпълняват задълженията си индивидуално.
Чл. 36. Забранява се:
1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ;
2. изгарянето на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата, притежават съответното разрешение по чл. 35 от ЗУО;
3. депонирането на цели и нарязани ИУГ с изключение на велосипедни гуми;
4. предаването на ИУГ за третиране и транспортиране на лица, които не притежават документ по чл. 35 от ЗУО.

Раздел IV
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ /НУБА/

Чл. 37. Дейностите по събиране, съхранение, преработване и/или обезвреждане на НУБА имат право да извършват само лица, притежаващи съответно комплексно разрешително, разрешително или регистрационен документ по ЗУО.
Чл. 38. Кметът на Общината:
1. организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на НУБА, в т.ч., определя местата за  разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА.
2. Организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА, като сключва договори със организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение,  издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО или други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ и/или комплексно разрешително.

Чл. 39. (1) НУБА се събират разделно и се предават на лица, притежаващи съответното разрешително за извършване на дейности с тях.
(2) Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайните потребители, са задължени:
1. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори от същия вид, който продават, през цялата продължителност на работното време на обекта;
2. да поставят съдове за разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА на територията на обекта, където извършват продажбата;
3. да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемани в търговския обект на НУБА.
(3) Крайните потребители могат да върнат портативни НУБА на територия на търговски обект, в който се предлагат портативни батерии и акумулатори, без да закупуват нови.
Чл. 40. Забранява се:
    1. изхвърлянето на НУБА в съдовете за битови отпадъци;
    2. нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от НУБА;
    3. депонирането и/или изгарянето на портативни НУБА, съдържащи живак, кадмий или олово;
    4. депонирането и/или изгарянето на автомобилни и индустриални НУБА, както и на части или материали от тях, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени по друг начин.
Раздел V
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/

Чл. 41. Дейностите по събиране, съхранение, преработване и/или обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО (в т.ч. домакински уреди, информационно и телекомуникационно оборудване, потребителски уреди; осветителни тела, електрически и електронни инструменти, електрически и електронни играчки, уреди за забавление и спорт), имат право да извършват само лица, притежаващи съответно комплексно разрешително, разрешително, разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност.
Чл. 42. Кметът на общината:
1. Оказва съдействие на организациите по оползотворяване, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на ИУЕЕО;
2. Организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране и местата за предаване на ИУЕЕО;
а) организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или;
б) лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или
в) други лица притежаващи документ по чл. 35, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на общината.
Чл. 43. Събирането на ИУЕЕО, образувано в бита, се извършва без заплащане от страна на крайния му потребител.
Чл. 44. ИУЕЕО, образувано извън бита, се събира разделно на мястото на образуване.
Чл. 45. (1) При определянето на броя и разположението на местата за разделно събиране на съответния вид ИУЕЕО се отчита броят на жителите в съответното населено място, като трябва да осигурят най-малко едно място на 10 000 жители. При остатък, по-голям или равен на 2000 жители, се определя отделно място за разделно събиране.
(2) При определянето на броя и разположението на местата за разделно събиране на ИУЕЕО по ал.1 се отчитат и :
1. количеството ЕЕО, пуснато на пазара от съответното лице, което пуска на пазара ЕЕО;
2. броят и разположението на вече изградените системи за разделно събиране на ИУЕЕО.
Чл. 46. ИУЕЕО се събира, съхранява и транспортира по начин, който оптимизира повторната му употреба, рециклирането и оползотворяването му.
Чл. 47. ИУЕЕО от домакинствата се приемат безплатно в Общински пункт.
Чл. 48. Забранява се:
1. чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби и с цел предотвратяване на случайното им счупване се предприемат съответните мерки;
2. депонирането на ИУЕЕО, в т.ч. на разделно събраното ИУЕЕО, както и на отпадъците, получени след предварително третиране на ИУЕЕО, които подлежат на рециклиране и/или оползотворяване;
3. нерегламентираното изхвърляне на ИУЕЕО;
4. изхвърлянето на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, обозначено с маркировка за разделно събиране в съдовете за битови отпадъци.

Раздел VI
ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Чл. 49. (1) Кметът на Общината:
1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на община Кочериново, като не възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация за оползотворяване, както и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално;
2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.
(2) Кметът на Общината информира гражданите на територията на община Кочериново за местата по т. 1 на предходната алинея, както и за условията за приемане на отработените масла.

Чл. 50. Кметът извършва дейностите по чл. 49, ал. 1 в следните случаи:
(1) по т. 1 - когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху общински имот, и
(2) по т. 2 - когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане с:
1. организации по оползотворяване на отработени масла;
2. лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално;
3. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, и/или комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
Чл. 51.  Забранява се:
1. изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано обезвреждане на отработени моторни масла;
2. нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на дейности по третиране и транспоритране на отработени масла;
3. изхвърлянето на отработени масла в съдове за събиране на битови отпадъци;
4. депонирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
5. нерегламентираното третиране и транспортиране на отработени масла;
6. третирането, включително изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, по начин, водещ до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и/или в инсталации, неотговарящи на изискванията на ЗУО и на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО;
7. предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не притежават документ по чл. 35 от ЗУО;
8. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, както и смесването на отработени масла с различни характеристики, което ще възпрепятства тяхното оползотворяване, освен в случаите, когато това е технически неизпълнимо и икономически неприложимо;
9. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, охлаждащи течности, спирачна течност, разтворители и други вещества и материали;
10. извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания.

Глава седма
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Чл. 52. (1) Дейностите по приемане, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.
(2) Площадката, на които се извършват дейностите по ал. 1, както и самите дейности, трябва да отговарят на изискванията и разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(3) Предаването и приемането на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях, се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен договор.
(4) Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер при наличие на декларация за произход.
(5) Предаването на отпадъци в случаите по ал. 4 се извършва на площадка за събиране на разделно събрани отпадъци от домакинствата и в съответствие с разпоредбите на ЗУО.
(6) Сертификатът и декларация за произход на ОЧЦМ се попълват по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите.
(7) Отпадъците по ал. 3 се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ.

Глава осма
КОНТРОЛ

Чл. 53. Контролната дейност по тази наредба се осъществява от:
Кметовете и кметските наместници по населените места;
Кмета на общината или упълномощените от него със заповед длъжностни лица.
Чл. 54. Осъществяването на контролните дейности по наредбата се възлагат на:
Упълномощените лица съставят предписания със задължителен срок за отстраняване на нарушенията и/или актове за нарушителите;
Кметът на общината или упълномощените от него длъжностни лица при повторни нарушения.
Чл. 55. Контролните органи по чл. 53, т. 1 и т. 2 извършват проверки по документи и/или на място:
Проверяват се документите на лицата, генериращи и/или извършващи дейности с отпадъци;
При извършване на проверките в изпълнение на чл. 53, контролните органи:
Съставят констативен протокол с писмени предписания;
При не изпълнение на дадените в т. 1 предписания, съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.
Чл. 56. За образуването на административно наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на ЗАНН.
Глава девета
АДМИНИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 57. (1) За нарушаване на разпоредбите на настоящата наредба физическите лица се наказват с глоба, както следва:
За нарушения по чл. 6 – от 100 лв. до 1 000 лв.;
За други нарушения на настоящата наредба – от 10 лв. до 100 лв.
(2) При повторно нарушение на физическо лице се налага глоба в двоен размер.
Чл. 58. (1) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба едноличните търговци или юридическите лица се наказват с имуществена санкция, както следва:
За нарушения по чл. 6 – от 500 лв. до 10 000 лв.;
За други нарушения по условия и ред за предаване, събиране, включително разделно, предаване и претоварване, на битови и строителни отпадъци, регламентирани в настоящата наредба – от 50 лв. до 200 лв.
(2) При повторно нарушение на физическото лице се налага глоба в двоен размер.
Чл. 59. (1) Нарушенията по чл. 41 и чл. 42 се установяват с акт на длъжностните лица, определени от кмета на общината.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Общината.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава, възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.
„Битови отпадъци” са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски обекти за отдих и забавления, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство.
2. „Депо” е съоръжение за обезвреждане на отпадъци, което се намира на земята или под земята, вкл. тези на територията на предприятията /депа, в които причинителят на отпадъци ги обезврежда  непосредствено до мястото на образуването им/. Към депата не се включват съоръженията за временно съхранение на отпадъците и тези, в които отпадъците се претоварват или третират преди по-нататъшната им обработка или рециклиране. Депото за отпадъци е комплексен обект, който включва:
а) инженерно съоръжение, предназначено за организирано складиране на отпадъци за повече от шест месеца по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда и, за което не се предвижда последващо третиране на отпадъците;
б) спомагателни и обслужващи сгради, съоръжения и инсталации, в съответствие с неговата специфика, технология на депониране и вида на депонираните отпадъци.
3. „Депониране на отпадъци” е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години за отпадъци, предназначени за оползотворяване и една година за отпадъци предназначени за обезвреждане по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.
4. „Едрогабаритни отпадъци” са битови отпадъци, различни от ИУЕЕО, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за твърди битови отпадъци и създават затруднения при товаренето им;
5. „Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.
6. „Изоставено регистрирано моторно превозно средство” е излязло от употреба моторно превозно средство, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.
7. „Излязло от употреба МПС” е отпадък по смисъла на §1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, отговарящ на едно или повече от следните условия:
8. „Краен потребител на батерии и акумулатори” е физическо или юридическо лице, което придобива батерии и акумулатори за свои нужди, а не за пускане на пазара.
9. „Масла” са продукти, получени от базови минерални и/или синтетични масла и добавки и предназначени за използване в качеството им на смазочни материали, среда за предаване на усилие и топлина, диелектрични и технологични течности, в т. ч.: моторни, компресорни, турбинни масла, течности за хидравлични трансмисии, масла за зъбни предавки, масла за обработка на метали, формовъчни и антикорозионни масла, електроизолационни масла.
10. „Масово разпространени отпадъци” /МРО/ са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.
11. „Моторни масла” са масла за бензинови и дизелови двигатели, както и за газотурбинни двигатели, в т. ч. за:
а) товарни и лекотоварни автомобили;
б) леки автомобили;
в) авиационни бутални двигатели;
г) корабни двигатели.
12. „Негодни за употреба батерии и акумулатори" /НУБА/  са батерии или акумулатори, които не могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени, и са отпадък по смисъла на §1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
13. „Обезвреждане на отпадъците” е всяка дейност върху отпадъците /депониране, преработване, изгаряне и др./, различно от оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия.
14. „Обществени места” са всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп, включително уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, части от тротоари и други подобни, които не са определени като прилежащи части.
15. „Опасни отпадъци” са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни, съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.), или всяко вещество или смес, които попадат поне в една от  класовете или категории на опасност, установени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB, L 353, 31 декември 2008 г.)
16. „Оператор” е всяко физическо или юридическо лице, по отношение на което е налице една от следните характеристики:
    1. експлоатира определено собствено предприятие, съоръжение и/или инсталация;
    2. контролира експлоатацията на определено предприятие, съоръжение и/или инсталация;
    3. разпорежда се и взема решения относно настоящото или бъдещото функциониране на предприятието, съоръжението и/или инсталацията.
17. „Оползотворяване на материали от строителни отпадъци” са всички дейности по оползотворяване на строителни отпадъци с изключение на изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво. Оползотворяването включва и дейностите по подготовка за повторна употреба, рециклирането или друго материално оползотворяване.
18. „Отпадъци от МПС“ са отпадъци по смисъла на §1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО и включват:
а) излезли от употреба моторни превозни средства;
б) материали и компоненти от МПС и от ИУМПС.
19. „Отпадъци от електрическо и електронно оборудване“ е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на §1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.
20. „Отпадъци от черни и цветни метали” са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер с изключение на опасните отпадъци.
21. „Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер” са отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.
22. „Отработени масла” са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла по смисъла на §1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
23. „Отпадъчни нефтопродукти” са всички течни, полутечни или твърди отпадъци на нефтена основа или техни смеси:
а) които се отделят при съхраняването на нефт и течни горива;
б) отпадъци от почистване на транспортни резервоари и резервоари за съхраняване на нефт и течни горива;
в) отпадъци от маслено-водна сепарация;
г) отпадъци от течни горива;
д) отпадъци от преработка на нефт;
е) утайки и емулсии, получени от различни производства;
ж) нефтосъдържащи отпадъци - резултат от нормалната експлоатация на кораби.
24. „Преработване на отпадъци” е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.
25. „Причинител на отпадъци” е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци (първичен причинител) и/или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности и операции, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.
26. „Притежател на отпадъци” е причинителят на отпадъци, физическо или юридическо лице, в чието владение се намират отпадъците до момента на предаването им на оправомощено за следващо третиране лице.
27. „Производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица.
28. „Разделно събиране”е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране по смисъла на §1, т. 34 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
29. „Рециклиране” е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели.
30. „Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения по смисъла на § 1, т. 39 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
31. „Съдове за битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета и други съоръжения предназначени за събиране на битови отпадъци или на отделни фракции от тях.
32. „Третиране на отпадъците” са дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане
33. „Строителни и монтажни” са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват./т. 40 ЗУТ/.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Наредбата се издава на основание чл. 22 от Закона за управление на отпадъците.
§2. Настоящата Наредба отменя Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, бключително биоразградими, строителни и массово разпространени отпадъци на територият на община Кочериново /приета с Решение № 113, взето с Протокол № 20 от 03.12.2010 г. на Общински съвет Кочериново/.
§3. Разпоредбите на тази наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативен акт с по-висока степен.
§4. Лицата по чл. 3, т. 14 от наредбата подават заявление за вписване в регистъра по чл. 3, т. 12 в срок до един месец от влизане в сила на настоящата наредба.
§5. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината. Задължава кмета на Община Кочериново да публикува настоящата наредба на интернет страницата на община Кочериново.

2.  С влизането си в сила настоящата наредба отменя Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, включително биоразградими, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Кочериново.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 септември 2018 година

Относно: Отдаване под наем на обособено помещение – недвижим имот – 1 брой, представляващо публична общинска собственост за универсални вътрешни и международни пощенски услуги, както и за парично-преводна и разплащателна дейност, с площ от 25.00 кв.м., намиращо се на първи етаж на сградата на Културния дом в с. Пороминово, община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 18, ал.1, 2,3 и 4   от НПУРОИ и във връзка с  чл. 14, ал. 7 и 8   от ЗОС,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 90

1.Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие описаният недвижим имот , а именно:  1/един / брой  помещение, представляващо   публична общинска собственост с площ от 25 кв.м., съгласно приложена схема, да бъде отдадено под наем   за универсални вътрешни и международни пощенски услуги, както и за парично-преводна и разплащателна дейност. Същото се   намира  на  първи   етаж на  сградата   на Културния дом в с. Пороминово, община Кочериново в парцел VII-196, кв. 20 по плана на с. Пороминово.

2. Обс – гр. Кочериново определя начална конкурсна цена съгласно т.II от Решение № 55/03.04.2015 година от Протокол № 5/03.04.2015 година и Заповед № РД-01-05-246/19.05.2015 година на Кмета на община Кочериново за определяне на базисни наемни цени на 1 кв. м.нежилищни помещения в размер на 1.00 лв.без ДДС, а именно  за 25.00 лв. без ДДС месечно за цялото помещение. 

3. Наемателят се задължава да използва наетото помещение  за предоставяне на универсални вътрешни и международни пощенски услуги, както и за парично-преводна и разплащателна дейност.Използването на същото за друго предназначение не се допуска и е основание за прекратяване на Договора.

4. Поддържането и текущият ремонт на наетото помещение, както и разходите по ел.енергия, отопление, задължителна застраховка, вода и телефон се заплащат от наемателя.

5.ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура за отдаване под наем на описаното  в т.1 помещение за срок от 10 години  и сключване на договор.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 септември 2018 година

Относно: Приемане отчета за изпълнението на бюджета към полугодието на 2018 година на община Кочериново, област Кюстендил.

На основание чл. 21, ал.1 т.6, чл.27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 2 от ЗПФ /Закона за публичните финанси/ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 91

1.Утвърждава приемането на Отчета по бюджета  към полугодието  на  2018 година по функции и дейности, както следва:

- По прихода  - 1 803 170.00 лв., разпределени по § /параграфи/, съгласно    Приложение 1 -  Приходи „Местна дейност” и Приходи „Държавна дейност”

- По разхода – 1 803 170.00 лв., разпределени по § /параграфи/, съгласно Приложение № 1 – Разходи „Местна  дейност” ;    Разходи „Държавна  дейност” и Разходи „Дофинансиране на Държавни Дейности”

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: Р. Янакиев/Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 септември 2018 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПУР за промяна на уличната регулация на улица „Ятак” с о.т. 87-88-74 по плана на гр. Кочериново, общ.Кочериново

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 92

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ПУР) за промяна на уличната регулация на улица „Ятак” с о.т. 87-88-74 по плана на гр.Кочериново, общ.Кочериново по съществуващия на място профил от 8,00 м.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 септември 2018 година

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на общинския съвет през първото полугодие на 2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 24 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 93

Общински съвет – гр. Кочериново приема Отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на общински съвет Кочериново през първото полугодие на 2018 г.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 септември 2018 година

Относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на имоти – публична общинска собственост – водоеми на държавата.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §33 от Заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 55, от 03.07.2018г.),
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 94

Дава съгласие Община Кочериново да прехвърли на държавата безвъзмездно 19 броя имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – водоеми, съгласно Приложение № 1.
Възлага на Кмета на Община Кочериново да внесе в Министерство на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на имотите по т.1.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 септември 2018 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПР за изменение на УПИ I, кв. 88 по плана на гр.Кочериново, общ.Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 95

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ I, кв.88, както следва:
образуване на нов УПИ XXI – „За жилищно строителство” /общинска собственост/, като акт за частна общинска собственост ще бъде съставен след влизане в сила на ПУП-ПР.
образуване на нова улица-тупик /частна собственост/ в имот пл.№ 1158 с о.т. 5а – о.т. 5б, за осигуряване на достъп до новообразуваните четири броя УПИ „За жилищно строителство” в същия имот пл.№ 1158 /частна собственост/, при условие, че новообразуваната улица-тупик остава частна собственост и прокарването, изграждането и поддържането са за сметка на собственика на имот пл.№ 1158. Достъпа на новообразуваната улица-тупик се предвижда да е от паркинг – публична общинска собственост.
В останалата част предназначението на УПИ I, кв.88 не се променя и се запазва „За комплексно жилищно строителство, спорт и озеленяване”.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 септември 2018 година

Относно: Потвърждаване на статута на СУ „Христо Ботев” град Кочериново като средищно училище за учебната 2018/2019 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за мастното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 година за приемане на Списъка на Средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и определяне на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуравяне обучението на пътуващите ученици от училища, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 96

1.Общински съвет, възлага на кмета на община Кочериново да направи мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката, училището СУ „Христо Ботев” град Кочериново да бъде включено в Списъка на средищните училища за учебната 2018-2019 г.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 септември 2018 година

Относно: Кандидатстване с проектно предложение за изграждане на канализационна мрежа в гр. Кочериново и пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ гр. Кочериново, община Кочериново пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 97

Общински съвет - Кочериново ДАВА съгласие проектно предложение с наименование: „Комплексен проект за изграждане на ПСОВ гр.  Кочериново и главен канализационен колектор на гр. Кочериново, включващ следните подобекти:
Подобект: 1 Главен канализационен колектор на гр. Кочериново;
Подобект 2: Пречиствателна станция за отпадъчни води, в ПИ 02748.113.913 по КККР на с.Бараково, общ.Кочериново, да бъде подадено за получаване на безвъзмездна финансова помощ пред  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Общински съвет - Кочериново УДОСТОВЕРЯВА, че дейностите по проектното предложение съответстват и отговарят на приоритетите, заложени в Общинския план за развитие на община Кочериново за периода 2014-2020 г.
3. Възлага на Кмета на Община Кочериново да предприеме необходимите действия, свързани с подготовката и кандидатстването на община Кочериново с проектно предложение „Комплексен проект за изграждане на ПСОВ гр. Кочериново и главен канализационен колектор на гр. Кочериново, включващ следните под обекти: Под обект 1: Главен канализационен колектор на гр. Кочериново и под обект 2: Пречиствателна станция за отпадъчни води, в ПИ02748.113.913 по КККР на с.Бараково, общ.Кочериново “

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 септември 2018 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА,             
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 98

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  не отпуска еднократна помощ на Миглена Кирилова Китова, гр. Кочериново.
2.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  не отпуска еднократна помощ на Ангелина Стоянова Мазева, с. Стоб.
3.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 500 лева еднократна помощ на Василка Димитрова Гюрджеклиева, с. Мурсалево.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Последно променен на Понеделник, 17 Септември 2018 17:19

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново