www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 31.08.2016 г с Протокол № 10

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 31.08.2016 г с Протокол № 10

ob-kocherinovo


Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 31 август 2016 година

Относно: Създаване на временна комисия, която в срок до следващото редовно заседание на Общински съвет Кочериново, да изготви необходимите изменения на изречение второ от Параграф I на ПЗР на действащият Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, община Кочериново, и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Писмо Изх. № 94-Б-10/20.06.2016 г. на Заместник областния управител на област с административен център Кюстендил.       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 27, ал. 3 и ал. 4 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, община Кочериново, и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 79

Общински съвет Кочериново създава временна комисия, която в срок до следващото редовно заседание на Общински съвет Кочериново, което ще се проведе през месец октомври, да изготви необходимите изменения на изречение второ от Параграф I на ПЗР на действащият Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, община Кочериново, и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Писмо Изх. № 94-Б-10/20.06.2016 г. на Заместник областния управител на област с административен център Кюстендил.
Комисията да бъде в състав от трима общински съветници, както следва:
Председател: Василка Стоименова Вонидова
Членове: Георги Благовестов Бучински
         Георги Цветанов Ценев
Комисията да бъде със срок на действие до края на редовното заседание на Общински съвет Кочериново, в което ще се гласува предложението й.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 31 август 2016 година

Относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

На основание чл.27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 11, т. 8 от Правилника за дейността на Общински съвет – Кочериново, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 80

Общински съвет Кочериново приема Отчет за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 31 август 2016 година

Относно: Допълнително стимулиране, чрез безвъзмездно отпускане на 6 м³ дърва за огрев на доброволците от Доброволно формирование „Ястреб” – Община Кочериново за календарна 2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.35 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 81

Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие за допълнително стимулиране, чрез безвъзмездно отпускане по 6 м3, дърва за огрев за календарна 2016 г. на доброволец, а при възможност до 8 м³, съгласно списък с персонални идентификационни номера на доброволците от Доброволно формирование «Ястреб» - община Кочериново, регистрирано в регистъра на доброволните формирования към ГД ПБЗН – МВР с пореден № КН-93-01.
Необходимото количество дърва за огрев да бъде осигурено само от дървесина добита при отстраняване на дървета застрашаващи проводимостта на речните корита на територията, на община Кочериново – чл.140, ал.9, т.1 от Закона за водите в срок до 31.12.2016 г.
Безвъзмездно отпуснатото количество от 6 м3, а при възможност до 8 м³, дърва за огрев на доброволец е за календарна  2016 г.,

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 31 август 2016 година

Относно: Кандидатстване на Община Кочериново за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект: „Рехабилитация на общински път KNL 1084 и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково” по ПРСР 2014-2020 г.

На основание чл. чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г.,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 82

1. Общински съвет - гр. Кочериново определя проект : „Рехабилитация на общински път KNL 1084  и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”  за приоритетен в развитието на общината, отразяващ европейските политики за развитие на местните общности.
2. Общински съвет – Кочериново удостоверява, че дейностите по проект „Рехабилитация на общински път KNL 1084  и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково” отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Кочериново за периода 2014 – 2020 г.
3.Общински съвет - гр. Кочериново дава съгласие община Кочериново да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ с проект : „Рехабилитация на общински път KNL 1084  и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” , подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., като упълномощава Кмета на Община Кочериново да извърши всички необходими действия, свързани с подготовката и кандидатстването с  проектното предложение, както и да подписва всички документи, необходими за окомплектоването и подаването му за финансиране.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 31 август 2016 година

Относно: Определяне на поименния състав на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 64а от ЗЗБ,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 83

Общински съвет Кочериново определя за член на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЦЕНЕВ представител на Община Кочериново, област Кюстендил.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ”  няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 31 август 2016 година

Относно: Отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на общинския съвет през първо полугодие на 2016 г.

На основание чл.21,ал.1,т.24 и чл.44,ал.1,т.7 от ЗМСМА,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 84

Общински съвет – Кочериново приема Отчет на Кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на Общинския съвет - Кочериново през първо полугодие на 2016 г. ”

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 31 август 2016 година

Относно: Приемане на одитирания отчет и одитното становище на сметна палата за изпълнението на бюджета за 2015 година на община Кочериново, област Кюстендил.

На основание чл.140, ал.1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/; чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА; /и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 85

Утвърждава приемането на Одитирания Отчет по бюджета за 2015 година по функции и дейности, както следва:
По прихода – 3 493 363.00 лв., разпределени по § /параграфи/, съгласно Приложение 1 и Приложение 1.1 – Приходи Местна дейност и Приходи Държавна дейност
По разхода – 3 493 363.00 лв., разпределени по § /параграфи/, съгласно Приложение № 2 – Разходи Местна дейност; Приложение № 3 – Разходи Държавна дейност и Приложение № 4 – Дофинансиране на Държавни Дейности.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 31 август 2016 година

Относно: Прекратяване на членство в Агенция за регионално развитие на Рила.

На основание чл.21,ал.1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 14, (1) 1 от Устава на сдружение Агенция за Регионално развитие на Рила,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 86

1. На основание чл. 14, (1) 1 от Устава на сдружение Агенция за Регионално Развитие на Рила – Общински съвет Кочериново с едностранно волеизявление до сдружение Агенция за Регионално Развитие на Рила – ПРЕКРАТЯВА членството си в Агенция за Регионално Развитие на на Рила.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас/Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 31 август 2016 година

Относно: Приемане отчета за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2016 година на община Кочериново, област Кюстендил.

На основание чл.21,ал.1,т.6, чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 2 от ЗПФ /Закона за публичните финанси/ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 87

Утвърждава приемането на Отчета по бюджета за първото полугодие на 2016 година по функции и дейности, както следва:
По прихода – 1 591 381.00 лв., разпределени по § /параграфи/, съгласно Приложение 1 и Приложение 1.1 – Приходи Местна дейност и Приходи Държавна дейност
По разхода – 1 591 381.00 лв., разпределени по § /параграфи/, съгласно Приложение № 2 – Разходи „Местна дейност”; Разходи „Държавна дейност” и Разходи „Дофинансиране на Държавни Дейности”.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: Р.Янакиев/Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 31 август 2016 година

Относно: Потвърждаване на статута на СУ „Христо Ботев” град Кочериново, като средищно училище за учебната 2016/2017 година.
 
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и съгласно чл. 7 от ПМС № 84 от 06.04.2009 г., 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 88

Общински съвет – гр. Кочериново потвърждава статута на СУ „Хр. Ботев” гр. Кочериново, като средищно училище за 2016/2017 година.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 31 август 2016 година

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил.

На основание  чл. 198е,ал.3 и ал. 5 от Закона за водите,  чл.21,ал.1,т.15 и т. 23 от ЗМСМА, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 89

1. Общински съвет-гр. Кочериново определя и упълномощава Вангел Димитров Аврамов – заместник-кмет на община Кочериново, в качеството му на представител на Общината, да участва в  заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, което ще се проведе на 20.09.2016 г. / или на съответната резервна дата при насрочване на такава/.

2. Г-н Вангел Димитров Аврамов, в качеството му на представител на Общината, гласува по точките от дневния ред и заема позиция както следва:    
2.1.  Регистрация на присъстващите на Общото събрание – да извърши регистрация на община Кочериново съгласно т.1 от дневния ред – Регистрация на присъстващите на Общото събрание.
2.2. Обсъждане и съгласуване, на основание чл. 198в, ал.4,т.5 от Закона за водите и чл. 6.4./д/ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между АВиК- Кюстендил и ВиКО – „ Кюстендилска вода” ЕООД, на Бизнес плана на оператора – „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на § 14, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за водите / обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 58 от 2015 г. /- 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г. – заема следната позиция:
На основание чл. 198в, ал.4,т.5 от Закона за водите и чл. 6.4./д/ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между АВиК- Кюстендил и ВиКО – „ Кюстендилска вода” ЕООД, Общото събрание на АВиК- Кюстендил съгласува Бизнес плана на оператора - „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на § 14, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за водите / обн.-ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 58 от 2015 г. /- 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г.
2.3. Приемане на решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от  „ Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил на основание чл. 198а, ал.2 и ал.3 от Закона за водите, чрез присъединяване на община Дупница.
На основание чл. 198а, ал.2 и ал.3 и чл. 198в, ал.4, т.7 от Закона за водите, Общото събрание на АВиК- Кюстендил приема решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, чрез  присъединяване на община Дупница и преминаването и към Асоциация по ВиК – Кюстендил.
До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на община Дупница от ВиКО – „ Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, същите ще продължат да се извършват от действащия ВиКО – „ВиК – Дупница” ЕООД, гр. Дупница.
2.4. Приемане на решение, на основание чл. 20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Кюстендил за 2017 г., в размер на 17 000 лв.
На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на АВиК – Кюстендил приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Кюстендил за 2017 г., в размер на 17 000 лв.
На основание приетото решение размерът на общинските вноски в проектобюджета на Асоциацията за 2017 г., определени въз основа на препоръчителния размер на вноската на Държавата и процентното разпределение на гласовете на общините в Общото събрание, е както следва:
-  с прието решение по т.3 от дневния ред за присъединяване на община Дупница:
- ако решението за присъединяване на община Дупница по т.3 от дневния ред не бъде прието:

2.5. Други
При разискване и разглеждане на други въпроси - гласува по преценка, ръководейки се от изискванията на Закона за водите и защита интересите на община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 31 август 2016 година

Относно: Съгласуване за учредяване на сервитут за преминаване на облицован отводнителен окоп през поземлени имоти № 000287 и № 049008 по КВС на землище с. Мурсалево, местност „Чуката”, общинска собственост.

На основание чл.21,ал.1,т.8 и чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 1 от НПУРОИ, чл. 25, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 192, ал. 3, 5 и 6 от ЗУТ, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 90

1.Дава съгласие за учредяване на сервитут за преминаване на облицован отводнителен окоп, към обект „Обезопасяване с високоякостни мрежи на републикански път I-1 /Е-79/ „Даскалово – о.п. Дупница – о.п. Благоевград” в участъка след с. Мурсалево от км 348+700 до км 349+000” през:
1.1. Поземлен имот № 049008 с НТП – Нива по КВС на землище с. Мурсалево, местност „Чуката”, частна общинска собственост, съгласно АОС № 1861/07.01.2015 г., вписан в СВ Дупница с Акт № 49, том 1, вх. рег. № 75 от 16.01.2015 г., като дължината на трасето е 26,575 м/1.80 м, с площ 47,835 кв. м.
1.2. Поземлен имот № 000287 с НТП – Пасище с храсти по КВС на землище с. Мурсалево, местност „Чуката”, публична общинска собственост, съгласно АОС № 1862/07.01.2015 г., вписан в СВ Дупница с Акт № 50, том 1, вх. рег. № 76 от 16.01.2015 г., като дължината на трасето е 33,838 м/ 1,80 м, с площ 60, 908 кв. м.
2.Възлага на кмета на община Кочериново да предприеме необходимите действия за учредяване на сервитут за преминаване на облицован отводнителен окоп през поземлени имоти № 000287 и № 049008 по КВС на землище с. Мурсалево, местност „Чуката”, общинска собственост.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново