www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 01.08.2017 г с Протокол №12

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 01.08.2017 г с Протокол №12

ob-kocherinovo


Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 август 2017 година

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Ниви” в землището на Пороминово, община Кочериново, собственост на община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 14, ал. 1 и чл. 8 от ЗОСИ, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 80

1. Общински съвет – гр. Кочериново, актуализира Стратегията за управление на общинската собственост през 2016-2019 година и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г. със земеделска земя представляваща имоти както следва:

1.1 Имот № 076002, АЧОС № 2058 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Топалски рид” с площ 16, 526 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма– за отдаване под наем

1.2 Имот № 076004, АЧОС № 2059 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Топалски рид  рид” 1,781 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

1.3 Имот № 076007, АЧОС № 2060 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Топалски рид” с площ 10.204 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

1.4 Имот № 076011, АЧОС № 2061 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово местност „Топалски рид” с площ 0,361 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

1.5 Имот № 076015, АЧОС № 2062 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Топалски рид” с площ 2,000 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

1.6 Имот № 076016, АЧОС № 2063 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Топалски рид” с площ 5,484 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

1.7 Имот № 082025, АЧОС № 967 /24.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако ” с площ 5,430 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

1.8 Имот № 082042, АЧОС № 1237 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” с площ 1,682 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

1.9 Имот № 081007, АЧОС № 973 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” с площ 2, 903 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета– за отдаване под наем

1.10.Имот № 081040, АЧОС № 1229 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” 0,478 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста– за отдаване под наем

1.11. Имот № 081043 АЧОС № 972 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” с площ 0,192 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

1.12. Имот № 075001, АЧОС № 960 /24.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово местност „Равнако” с площ 0,374 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

1.13. Имот № 075017, АЧОС № 971 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” с площ 0,458 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

1.14. Имот № 074045, АЧОС № 1225/23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” с площ 5,797 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

1.15. Имот № 074032, АЧОС № 969 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако ” с площ 0,982 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

1.16 Имот № 074055, АЧОС № 968 /24.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” с площ 1,000 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

1.17. Имот № 074058, АЧОС № 1239 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” с площ 0,947 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста– за отдаване под наем

1. 18. Имот № 074062, АЧОС № 2057 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” 0,802 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

1.19. Имот № 055016, АЧОС № 2054 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Големи ниви” с площ 6, 006 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Седма – за отдаване под наем

1.20. Имот № 055044, АЧОС № 2055 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово местност „Големи ниви” с площ 6,502 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Десета (0,065) и Седма (6,437) – за отдаване под наем

1.21. Имот № 055047, АЧОС № 2056 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Големи ниви” с площ 2,701 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Седма – за отдаване под наем

1.22. Имот № 056066, АЧОС № 1231 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Рудовец” с площ 1,893 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

1.23 Имот № 056077, АЧОС № 1228 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Рудовец” с площ 5,430 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

1.24 Имот № 056073, АЧОС № 1230 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Рудовец” с площ 1,694 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

1.25.  Имот №054036, АЧОС № 981 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, Каплиджата” с площ 1, 300 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета– за отдаване под наем
   
1.26. Имот № 054040, АЧОС № 1241 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово,       местност „Каплиджата” 1,700 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

1.27. Имот № 055054, АЧОС № 979/26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Каплиджата” с площ 0,399 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

1.28. Имот № 054080, АЧОС № 977 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово местност „Каплиджата” с площ 0,121 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

1.29. Имот № 054106, АЧОС № 976 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Каплиджата” с площ 0,434 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

1.30. Имот № 054122 АЧОС № 975 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Каплиджата” с площ 0,609 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

1.31. Имот № 054123, АЧОС № 974 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Каплиджата” с площ 2,737 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

1.32 Имот № 053006, АЧОС № 2053 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Каплиджата” с площ 1,893 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Седма– за отдаване под наем

1.33.  Имот №042025, АЧОС № 2052 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово, Дреняко” с площ 2,515 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Десета (0,101) и Седма (2,414)– за отдаване под наем

2.    Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5 /пет/ години общо на долуописаните имоти в землището на Пороминово, общ. Кочериново с обща площ   92.706 дка, а именно:

2.1 Имот № 076002, АЧОС № 2058 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Топалскирид” с площ 16, 526 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма– за отдаване под наем

2.2 Имот № 076004, АЧОС № 2059 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Топалски рид  рид” 1,781 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

2.3 Имот № 076007, АЧОС № 2060 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Топалски рид” с площ 10.204 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

2.4 Имот № 076011, АЧОС № 2061 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово местност „Топалски рид” с площ 0,361 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

2.5 Имот № 076015, АЧОС № 2062 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Топалски рид” с площ 2,000 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

2.6 Имот № 076016, АЧОС № 2063 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Топалски рид” с площ 5,484 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

2.7 Имот № 082025, АЧОС № 967 /24.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако ” с площ 5,430 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

2.8 Имот № 082042, АЧОС № 1237 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” с площ 1,682 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

2.9 Имот № 081007, АЧОС № 973 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” с площ 2, 903 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета– за отдаване под наем

2.10.Имот № 081040, АЧОС № 1229 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” 0,478 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста– за отдаване под наем

2.11. Имот № 081043 АЧОС № 972 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” с площ 0,192 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

2.12. Имот № 075001, АЧОС № 960 /24.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово местност „Равнако” с площ 0,374 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

2.13. Имот № 075017, АЧОС № 971 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” с площ 0,458 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

2.14. Имот № 074045, АЧОС № 969 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” с площ 5,797 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

2.15. Имот № 074032, АЧОС № 1225 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако ” с площ 0,982 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

2.16 Имот № 074055, АЧОС № 968 /24.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” с площ 1,000 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

2.17. Имот № 074058, АЧОС № 1239 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” с площ 0,947 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста– за отдаване под наем

2.18. Имот № 074062, АЧОС № 2057 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” 0,802 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

2.19. Имот № 055016, АЧОС № 2054 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Големи ниви” с площ 6, 006 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Седма – за отдаване под наем

2.20. Имот № 055044, АЧОС № 2055 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово местност „Големи ниви” с площ 6,502 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Десета (0,065) и Седма (6,437) – за отдаване под наем

2.21. Имот № 055047, АЧОС № 2056 /04.10.2016 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Големи ниви” с площ 2,701 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Седма – за отдаване под наем

2.22. Имот № 056066, АЧОС № 1231 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Рудовец” с площ 1,893 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

2.23 Имот № 056077, АЧОС № 1228 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Рудовец” с площ 5,430 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

2.24 Имот № 056073, АЧОС № 1230 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Рудовец” с площ 1,694 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

2.25.  Имот №054036, АЧОС № 981 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, Каплиджата” с площ 1, 300 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета– за отдаване под наем
   
2.26. Имот № 054040, АЧОС № 1241 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово,       местност „Каплиджата” 1,700 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

2.27. Имот № 055054, АЧОС № 979/26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Каплиджата” с площ 0,399 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

2.28. Имот № 054080, АЧОС № 977 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово местност „Каплиджата” с площ 0,121 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

2.29. Имот № 054106, АЧОС № 976 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Каплиджата” с площ 0,434 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

2.30. Имот № 054122 АЧОС № 975 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Каплиджата” с площ 0,609 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

2.31. Имот № 054123, АЧОС № 974 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Каплиджата” с площ 2,737 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

2.32 Имот № 053006, АЧОС № 2053 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Каплиджата” с площ 1,893 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Седма– за отдаване под наем

2.33.  Имот №042025, АЧОС № 2052 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, Дреняко” с площ 2,515 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Десета (0,101) и Седма (2,414)– за отдаване под наем

3.  Общински съвет – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаните в т.2 недвижими имоти чрез публичен търг и сключване на договор.
4. Наемът на описаните в т.2 имоти годишно е  1774,19 лв. съгласно чл.27, ал.1 от НПУРОИ – 25 /двадесет и пет/ лв. за дка годишно на  имотите от V/пета/ категория при не поливни условия,  20 /двадесет/ лв. за декар годишно на съответните имоти от VI-VII/шеста - седма/ категория при неполивни условия и 15/петнадесет/ лв. на дка годишно на съответните имоти от VIII-X /осма до десета/ категория при не поливни условия  Наемната цена е начална тръжна цена.
5. Ако по време на договора за аренда има възстановяване на имоти на бивши собственици, за имотите предмет на настоящото решение да бъде сключен анекс към договора за изключване на възстановената част.
6. В договора за отдаване под наем да залегне разпоредбата на чл. 24а, ал. 9 от ЗСПЗЗ

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 август 2017 година

Относно: Изменение на действаща Наредба за управление на общинските пътища в община Кочериново.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 81

1.Отменя чл. 1, ал. 2, т. 1, 2, 3.
2.Отменя чл. 29, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и т.8, ал. 2.
3.Отменя чл. 30, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4б. „а” и б. „б”, т. 5, б. „а”, „б”, „в” и „г”, т. 6 и ал. 2 и ал. 3.
4.Отменя чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 август 2017 година

Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Кочериново”.

На основание чл.21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 33, т. 2, чл. 32, ал. 1 и чл. 37, ал. 5 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Кочериново,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 82

Общински съвет гр. Кочериново, удостоява със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД КОЧЕРИНОВО, господин Славчо Василев Багашки.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 август 2017 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 83

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  не отпуска еднократна помощ на Рилка Йорданова Михалкова.

2.Със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново не отпуска еднократна помощ на Искра Илиева Методиева.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново