www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 07.06.2022 г с Протокол № 7

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 07.06.2022 г с Протокол № 7

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юни 2022 година

Относно: Допускане на процедура по изработане на ПУП изменение на ПЗР и ПУР за УПИ I кв. 88 по плана на гр. Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1, т.2, т.3 от ЗУТ , чл. 124а,  ал. 1, ал. 7, чл. 125, чл. 12 ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 43

Дава разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПУР за изменение на УПИ I „За комплексно жилищно строителство, спорт и озеленяване“ кв.88 по плана на гр. Кочериново за:

1.    Образуване на два нови УПИ за детски площадки и озеленяване, съответно за пл.№ 1447  с площ 2944 кв.м и за пл.№ 1448 с площ 430 кв.м.
2.    Образуване на нов УПИ за спортни  площадки  с площ 4218 кв.м.
3.    Нова алейна мрежа за пешеходно и велосипедно движение до детските и спортни площадки с озеленяване и кътове за отдих, площадно пространство за събития и запазване на съществуващия паметник.
4.    Нов паркинг  към спортна площадка.
5.    Образуване на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти  съответно за двата съществуващи жилищни блока  съответно с площи 1803 кв.м и 1390 кв.м – с лица към съществуващата улица и към новопредвидени пешеходни алеи
6.    Образуване на нови урегулирани поземлени имоти за индивидуално жилищно строителство 5 броя и 1 брой УПИ за обществено обслужване и жилищно строителство /2 броя УПИ в западната част на територията и 4 броя УПИ в източната част до съществуващи граници на УПИ – частна собственост/.
7.    Нова улица-тупик за достъп до новообразувани УПИ.
8.    Разширяване на съществуващия паркинг за достъп до УПИ.
Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ и приложената графична част – мотивирано предложение.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 11 гласа,  „ПРОТИВ” няма,   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юни 2022 година

Относно: Предложение за закупуване на част от съсобствен имот с идентификатор 02748.16.4 по КККР на с. Бараково, общ. Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.33 от Закона за собствеността,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 44

1.    ОбС – гр. Кочериново отказва да прекрати съсобственост чрез закупуване на 714/5021кв.м. /седемстотин и четиринадесет от пет хиляди двадесет и един квадратни метра/ в идеални части от поземлен имот с идентификатор 02748.16.4 по КККР на с. Бараково, общ. Кочериново, целият с площ от 5021 кв.м. / пет хиляди двадесет и един квадратни метра/, при граници: 02748.16.10, 02748.1.177, 02748.16.6, 02748.16.5, 02748.16.1, 02748.16.2, 02748.16.3, 02748.16.7, 02748.16.13, 02748.4.531, 02748.9.633, 02748.9.652, 02748.16.72, собственост на Петко Димитров Костов за сумата от 42000,00лв. /четиридесет и две хиляди лева/.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/поименно със „ЗА” 11 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, Р. Калайджийски, К. Везенков С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков,  „ПРОТИВ”,   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юни 2022 година

Относно: Процедура по предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот – публична общинска собственост за организиране и провеждане на извънкласни дейности и занимания по интереси от СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8    от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3  от  ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 45

1.Общински съвет гр. Кочериново допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 година  - Приложение № 9, имоти, които ще бъдат предоставени за безвъзмездно управление на юридически лица на бюджетна издръжка или на техните териториални структури през 2022 година

2. ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за безвъзмездно право на управление на обособено помещение, представляващо стая с обща площ от 97.00 кв.м , намиращо се на първия етаж на двуетажна масивна сграда, построена в УПИ II- 138, кв.109, съгласно действащия ПУП на с. Бараково, утвърден със Заповед № 262/12.09.1990 година, представляващо публична  общинска собственост съгласно АОС № 12/20.11.1997 г., което да бъде предоставено за безвъзмездно право на управление на СУ“ Христо Ботев“ гр. Кочериново за извън класни дейности и занимания за  срок от 5 / пет / години

3. Поддържането и текущият ремонт на наетото помещение, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода и телефон са за сметка на лицето, на което е предоставен имота за управление.

4.Извършените подобрения в помещението остават в полза на община Кочериново след изтичане срока на предоставяне за управление

5.ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура по безвъзмездно право на управление на описаното в т.2 помещение и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, Р. Калайджийски, К. Везенков, С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юни 2022 година

Относно: Продажба на недвижим имот УПИ IV-303, кв. 29 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново с площ от 1556 кв. м. /хиляда петстотин петдесет и шест кв.м./, с отреждане по регулация „За индивидуално жилищно”, ведно с построените в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 97 кв.м. година на построяване 1941 г. и едноетажна масивна сграда със застроена площ 407 кв. м, година на построяване 1941 г., който имот е актуван съгласно Акт № 2357 от 27.07.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.2 от НПУРОИ и чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 46

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот със законно построени сгради в него, а именно УПИ IV-303, кв. 29 по плана на гр. Кочериново, общ. Кочериново с площ от 1556 кв.м /хиляда петстотин петдесет и шест кв.м./, с отреждане по регулация „За индивидуално жилищно”, ведно с построените в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 97 кв.м, година на построяване 1941г. и едноетажна масивна сграда със застроена площ 407 кв.м, година на построяване 1941г., който имот е актуван съгласно Акт № 2357 от 27.07.2018г. за частна общинска собственост, чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна стойност въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 144500 лв. /сто четиридесет и четири хиляди и петстотин лева/ без ДДС. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, Р. Калайджийски, К. Везенков, С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юни 2022 година

Относно: Приемане на проектобюджета за 2022 година в частта му за местни дейности и на актуализираната бюджетна прогноза за 2023-2025 година на община Кочериново, област Кюстендил, I-ви етап.

На основание чл. 21, ал.1 т.6 и т.12,  чл.27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА; чл. 67, ал.   6 и чл. 69, ал.1, т.1 и 2 и ал. 2 ; чл.83, ал.2  от ЗПФ/Закона за публичните финанси/, както  и т. 2.1.3 от Решение № 38 на МС/Министерски съвет/  от 27.01.2022 година  и БЮ № 1/ 18.03.2022 година на Министерство на финансите,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 47

1. ОбС гр. Кочериново приема   Средносрочна бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за  местни дейности за периода 2023 -2025 година   на община Кочериново, област Кюстендил, в частта му за местна дейност.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 7 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, Р. Калайджийски, К. Везенков, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 4 гласа: С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков/Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юни 2022 година

Относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците на община Кочериново, област Кюстендил за периода 2021-2028 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 48

1.    Приема Програма за управление на отпадъците на община Кочериново, област Кюстендил за периода 2021 – 2028 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 11 гласа,  „ПРОТИВ” няма,   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юни 2022 година

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет през второто полугодие на 2021 г.

На основание чл. 21, ал.1 т.24 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 49

1. Общински съвет - Кочериново приема  „Отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на Общинския съвет през второто полугодие на 2021 г.”

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма,   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юни 2022 година

Относно: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на болница МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД, град Кюстендил.

На основание чл.  21, ал.1, т. 9 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с постъпила покана за свикване на Общо събрание на акционерите на болница МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ АД гр. Кюстендил,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 50

1. Общински съвет - гр. Кочериново определя за представител, който да представлява Община Кочериново на събранието на акционерите на болница МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ АД гр. Кюстендил, което ще се проведе на 15.06.2022 г.в 09,00 ч.в гр. Кюстендил, пл.„17-ти януари“ №1 в залата намираща се в административният блок на болницата, Емил Йорданов Атанасов /Заместник-кмет на община Кочериново/. Същият представител се определя и за евентуално провеждане на Общото събрание на резервната дата 30.06.2022г.от 09,00ч. на същото място и при същия дневен ред.

2. Представителя на община Кочериново г-н Емил Йорданов Атанасов да гласува по точките от дневния ред  както следва :

2.1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.- проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада  на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г. – Гласува „За”
2.2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г., заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите , одобрява годишния годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. ,заверен от регистриран одитор. – Гласува „За”
2.3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021г. – Гласува „За”
2.4. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2022г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от СД регистриран одитор за 2022г., определен въз основа на Вътрешните правила на дружеството за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет. – Гласува „За”
2.5. Промяна в състава на съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите. – Гласува „За”
2.6. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя три годишен мандат на новоизбрания съвет на директорите. – Гласува „За”
2.7. Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите , на които няма да бъде възложено управлението – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. – Гласува „За”
2.8. Приемане на решение по чл. 56,ал. 13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към приложение 2„Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал.2 от ППЗПП- проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56,ал.2 от ППЗПП. – Гласува „За”
2.9. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.
2. 10. Промяна в устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна  в Устава на дружеството. – Гласува „За”
2.11. Разпределяне на балансовата печалба от дейността на МБАЛ „Д-р Н. Василиев“ АД за 2021г. – проект на Решение: общото събрание на акционерите, реши балансова печалба в размер на 778 907,92 лева да бъде разпределена по следния начин:
-10% да бъдат отчислени по сметка 111 „Общи резерви“, съгласно изискванията на Търговския закон, а именно 77890, 79 лв. Размерът на средствата по сметка 111 „Общи резерви“ ще достигне 262192,37лв. (до достигане на 20% от капитала съгласно  устава)  – Гласува „За”
-Останалите 90% в размер на 701 017,13 лв. да бъде покрита част от останалата по сметка 121 „Непокрита загуба от минали години“ – Гласува „За”
2. 12. Разни . – Гласува по преценка с оглед естеството на поставените въпроси и защита интересите на община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юни 2022 година

Относно: Сформиране на комисия, която ще координира цялостната дейност по реформирането на Дом за стари хора (ДСХ) „Св. Иван Рилски” – гр. Кочериново” община Кочериново.

На основание § 35, ал. 2 и 3 от ПЗР на ЗСУ, чл.17, ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с Методика за реформиране на Домовете за стари хора и във връзка с постъпилото писмо с № 91-00-0398 от АСП за приемане на план за реформиране на Домовете за стари хора в надтрудоспособна  възраст,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 51

1.Общински съвет Кочериново сформира Комисия, която ще координира цялостната дейност по реформирането на Дом за стари хора(ДСХ) „Св. Иван Рилски” -гр. Кочериново , община Кочериново.

    2. Комисията по точка 1е в състав:
        2.1. Гергана Панова – Специалист „Социални и здравни дейности“
        2.2. Татяна Стойчева –СТ „специалист бюджет и финанси“
        2.3. Представител на Общински съвет-Кочериново – Галина Ванева
        2.4. Представител на ДСП-Бобошево – Гергина Янева
        2.5. Елена Игнатова – Директор на ДСХ „Св. Иван Рилски”- гр. Кочериново
    3. Комисията има следните задължения и ангажименти:
        3.1.Координира цялостната дейност по реформирането на дома за стари хора(ДСХ)„Свети Иван Рилски,“гр. Кочериново, община Кочериново.
        3.2.Подържа контакти с оценителите екипи ( за оценяване на индивидуалните потребности на всяко настанено лице; за оценка на персонала; за оценка на фактическото състояние на материалната база и за оценка на програмите/дейностите за подкрепа). Оказва методическо съдействие на оценителните екипи.
                 4. Изготвя план за трансформиране на дома за стари хора (ДСХ) „Свети Иван Рилски,“ гр. Кочериново община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма,   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юни 2022 година

Относно: Даване на мандат и позиция от Общински съвет – Кочериново във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Кюстендил.

На основание чл. 198е, ал.3 и ал. 5 от Закона за водите,  чл.21,ал.1,т.15 и т.23 от ЗМСМА, и чл.27, ал.5 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 52

Общински съвет-гр. Кочериново определя и упълномощава г-н Емил Йорданов Атанасов – заместник-кмет на община Кочериново, да участва в  извънредното  заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК - Кюстендил, което ще се проведе на 20.06.2022г. /вторник/ от 14.00 ч.
    2. Г-н Емил Йорданов Атанасов – заместник-кмет на община Кочериново, в качеството му на представител на Община Кочериново, гласува по предложените проекто-решения по точките от дневния ред и заема позиция както следва:

1.    По точка първа от дневния ред:Приемане на Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД. гр. Кюстендил за 2021г.  – ГЛАСУВА „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

2.    По точка втора от дневния ред: Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД. гр.Кюстендил за 2021г.– ГЛАСУВА „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

3.    По точка трета  от дневния ред: Приемане на  Бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД. гр. Кюстендил за 2022г. – ГЛАСУВА „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

4.    По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД гр.  Кюстендил,  чрез напускане и прекратяване на членството /отпадане/ на Община Дупница в Асоциация по ВиК – Кюстендил. – ГЛАСУВА „ЗА”.

5.    По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД гр.  Кюстендил,  чрез напускане и прекратяване на членството /отпадане/ на Община Рила в Асоциация по ВиК – Кюстендил. – ГЛАСУВА „ЗА”.

6.    По точка шеста от дневния ред: При поставяне на допълнителни въпроси, приема предложенията към същата и гласува по собствена преценка, ръководейки се от изискванията на Закона за водите и защита интересите на община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 07 юни 2022 година


Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с ФО № 1/16.01.2020 г. на Министерство на финансите и относно Указания по съставяне и изпълнение на бюджетите на общините, във връзка с постъпили молби за отпускане на еднократна финансова помощ с източник на финансиране имуществени данъци, такси, неданъчни и други общински приходи,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 53

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
    
1.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас,
ОбС – Кочериново  отказва еднократна помощ на Иво Стоилов Димитров, гр. Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново