www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 06.10.2017 г с Протокол №15

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 06.10.2017 г с Протокол №15

ob-kocherinovo


Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 октомври 2017 година

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 024196 „Нива” по КВС в землището на с. Бараково, общ. Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 99

Общински съвет Кочериново отлага вземането на решение по докладна записка № РД-01-03-48/10.08.2017 г. на кмета на община Кочериново във връзка с Решение №86 от Протокол № 13/01.09.2017 г. на ОбС Кочериново, докато общината не уточни процедурата по промяна начина на трайно ползване на земи по чл. 19. В случай че има такава процедура, общината да депозира нова докладна, която да бъде разгледана.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 октомври 2017 година

Относно: Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, община Кочериново, област Кюстендил.

На основание чл.21, ал.3, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 100

1.Към чл.57 се добавят нови  ал. /4/ и ал./5/ със следните текстове:
/4/. След като лицето регистрира предложението си по ал.1, същото е длъжно да извърши всички необходими процедури, за да може по предложението  да се приеме решение на съответната комисия, и решение на Общинския съвет.
/5/. След извършване на всички необходими процедури, лицето направило предложението представя на Председателя на Общинския съвет всички документи, от извършените процедури.

2.Отменя се ал.1 на чл.58 и вместо нея се приема нова ал.1 на чл.58 със следният текст:
/1/ Председателят в тридневен срок от постъпването на предложенията по чл.57, ал.5 от настоящият Правилник ги разпределя между постоянните комисии съобразно тяхната компетентност като определя постоянната комисия, която ще бъде водеща за съответния случай. При необходимост, Председателя може за включва в дневният ред за съответното заседание предложения, без същите да саразглеждани откомисия.

3.В чл.60се правят следните изменения и допълнения:
3.1.В ал.2 изречение първо след думите „заедно с“ се добавя следния текст: „направеното /процедирано/ предложение от предлагащия и“ .
3.2.Отменят се ал. /4/ и ал./5/ и се създават нови ал. /4/ и ал./5/ със следните текстове:
/4/ /Изм./По внесен за разглеждане в Общинския съвет, проект за правилник, програма, наредба и инструкция и за изменението, допълнението или отмяната им, Общинския съвет приема Решения, при спазване на разпоредбите на Закона за нормативните актове, Административно процесуалният кодекс, настоящия Правилник и останалата нормативна уредба на Република България.
/5/ /Изм./ При необходимост по решение на ОбС направените предложения могат да бъдат върнати на направилите предложенията и/или на Постоянните комисии, за обсъждане на допълнително постъпилите предложения, включително и по повод извършени процедури.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 октомври 2017 година

Относно: Отдаване под аренда на земеделски земи, представляващи „Ниви” в землището на град Кочериново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 101

Общински съвет гр. Кочериново отлага вземането на решение по докладна записка  № РД-02-06-93/02.10.2017 г. на постоянната комисия по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности и докладна записка  № РД-01-03-59/25.09.2017 г. на Кмета на Община Кочериново относно: „Отдаване под аренда на земеделски земи, представляващи „Ниви” в землището на град Кочериново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново” до внасяне на допълнителна докладна или нова такава със съответните корекции.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/   Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 октомври 2017 година

Относно: Одобряване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот № 147002, м. „Ридо” в землището на гр. Кочериново от „Нива” за „Жилищно строителство”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6, §124, ал. 1 от ЗУТ относно започнало производство по изроботване и одобряване на ПУП със Заповед № 61/15.12.2010 г. на Кмета на община Кочериново, Решение № К33 – 33/18.10.2016 г., т. 10 на МЗХ, КЗЗ гр. София и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 102

ОбС Кочериново одобрява ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот № 147002, м. „Ридо” в землището на гр. Кочериново, община Кочериново от „Нива” за „Жилищно строителство”.
ОбС Кочериново одобрява показатели за застрояване: Нискоетажно свободно застрояване с височина до 10 м., плътност до 60%, Кинт до 1,2, озеленяване мин. 40%.
ОбС Кочериново одобрява схеми за водоснабдяване от съществуващ питеен водопровод ф80, заустване на отпадните води от имота във водоплътна изгребна яма, Ел захранване от съществуващ стълб с кабелно трасе до ел. табло „ЕлТ” в собствения имот и транспортен достъп до имот по улица с о.т. № 75, 76 и 77 от кадастралния и регулационен план на гр. Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 октомври 2017 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПУР за промяна на уличната регулация от о.т. 92 до о.т. 96 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 103

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ПУР) за промяна на уличната регулационна граница на ул. „Божана и Васил Котеви” в обхвата от о.т. 92 до о.т. 96, с което се изменя и уличната регулационна линия на УПИ III-644, кв. 31 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново по съществуващия на място напречен профил на улицата като към УПИ III-644, кв. 31 се придава част от улицата с площ от 771 кв.м.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, И. Илиев, Г.  Бучински, „ПРОТИВ” 1 глас: Б. Йосифов, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: С. Христов/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 октомври 2017 година

Относно: Приемане отчета за изпълнението на бюджета към полугодието на 2017 година на община Кочериново, област Кюстендил.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 , чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от ЗПФ /Закона за публичните финанси/ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 104

1.Утвърждава приемането на Отчета по бюджета за полугодието на 2017 година по функции и дейности, както следва:
- По прихода – 1 592 105.00 лв., разпределени по § /параграфи/, съгласно Приложение 1 и Приложение 1.1 – Приходи Местна дейност и Приходи Държавна дейност
- По разхода – 1 592 105.00 лв., разпределени по § /параграфи/, съгласно Приложение № 2 – Разходи „Местна дейност”; Разходи „Държавна дейност” и Разходи „Дофинансиране на Държавни Дейности”

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” 1 глас: Б. Йосифов, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 октомври 2017 година

Относно: Приемане на проектобюджета за 2018 година в частта му за местни дейности и на актуализираната бюджетна прогноза за 2019-2020 година на община Кочериново, област Кюстендил, II-ри етап.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12, чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 67, ал. 2, 3 и 6 и чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2; чл. 83, ал. 2 и чл. 94, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от ЗПФ /Закона за публичните финанси/, както и т.2.2.1 от Решение № 37 на МС /Министерски съвет/ от 19.01.2017 г.
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 105

1.ОбС гр. Кочериново приема Средносрочна бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2018-2020 година на община Кочериново, област Кюстендил в частта му за местна дейност.
2.Прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г. на община Кочериново.
3. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2018-2020 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” 1 глас: Б. Йосифов, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: Р. Янакиев/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 октомври 2017 година

Относно: Кандидатстване на община Кочериново за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проект: „Реконструкция на градския парк в Кочериново” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,       
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 106

1.Общински съвет гр. Кочериново определя проект „Реконструкция на Градския парк в гр. Кочериново” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за приоритетен в развитието на общината, отразяващ европейските политики за развитие на местните общности.
2. Общински съвет гр Кочериново удостоверява, че дейностите по проект „Реконструкция на Градския парк в гр. Кочериново” отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Кочериново за периода 2014-2020 г.
3. Общински съвет - гр. Кочериново дава съгласие община Кочериново да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ с проект „Реконструкция на Градския парк в гр. Кочериново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., като упълномощава Кмета на Община Кочериново да извърши всички необходими действия, свързани с подготовката и кандидатстването с проектното предложение, както и да подписва всички документи, необходими за окомплектоването и подаването им за финансиране.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 октомври 2017 година

Относно: „Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот №015029 по КВС на землището на с. Пороминово, местност „Кадънката”, от „Нива” в „Индивидуално жилищно строителство”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 108, чл. 110, чл. 124а, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ,       
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 107

1.ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот №015029 по КВС на землището на с. Пороминово, местност „Кадънката”, от „Нива” в „Индивидуално жилищно строителство” и одобрява предложеното задание по чл. 125 от ЗУТ. Изграждането на техническата инфраструктура за имота е за сметка на инвеститора или собственика на имота.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 октомври 2017 година

Относно: „Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 107059 по КВС на землището на с. Стоб, местност „Тикията”, от „Нива” в „Склад за селскостопанска продукция и селскостопанска техника и гъбопроизводство”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 108, чл. 110, чл. 124а, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ,        
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 108

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот №107059 по КВС на землището на с. Стоб, местност „Тикията”, от „Нива” в „Склад за селскостопанска продукция и селскостопанска техника и гъбопроизводство”, схема за техническата инфраструктура /ел. захранване и ВиК/ и одобрява предложеното задание по чл. 125 от ЗУТ. Изграждането на техническата инфраструктура за имота е за сметка на инвеститора или собственика на имота.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 октомври 2017 година

Относно: „Утвърждаване съществуването на самостоятелна паралелка под минималния брой ученици в паралелка в СОУ „Христо Ботев” Кочериново за учебната 2017/2018 г.”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците в паралелките и групите в училищата /обн. ДВ бр. 4/2001 г./,       
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 109

Общински съвет – гр. Кочериново, утвърждава съществуването на самостоятелни паралелки под нормативния минимум за брой ученици в VIIа клас, със 17 ученици в СОУ „Христо Ботев” гр. Кочериново за учебната 2017/2018 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 октомври 2017 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 110

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 150 лева еднократна помощ на Силвана Юриева Миткова.

2.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 150 лева еднократна помощ на Ботьо Иванов Граховски

3.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново не отпуска еднократна помощ на Иван Стойчев Димитров.

4.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 100 лева еднократна помощ на Костадинка Любомирова Гълъбова.

5.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 200 лева еднократна помощ на Страхил Андонов Цветков.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин ВезенковПрепис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 октомври 2017 година

Относно:Организиране на работна среща във връзка с осигуряване на финансиране за подмяна на водопровода от Пастра.

На основание чл. 21, ал. 1,т. 23 от ЗМСМА,       
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 111

Общински съвет – гр. Кочериново, дава съгласие да се организира среща между представители на двете общини /Кочериново и Рила/; представител на МРРБ, като принципал на ВиК дружеството „Кюстендилска вода” ЕООД; представител на „Кюстендилска вода” ЕООД; Областният управител като представител на ВиК асоциацията и всички депутати от 10 МИР, на която да се обсъдят вариантите за осигуряване на финансиране за подмяна на водопровода от Пастра, съобразявайки се с приетите с Решение № 97 от Протокол № 13/01.09.2017 г. и Решение № 98 от Протокол № 14/05.09.2017 г. на ОбС Кочериново ОБРЪЩЕНИЯ.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново