www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 06.07.2018 г с Протокол №11

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 06.07.2018 г с Протокол №11

ob-kocherinovoПрепис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 юли 2018 годинаОтносно: Участие в извънредно общо събрание на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД гр. Кюстендил

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,           
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 82

Определя за представител за участие в извънредно заседание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Никола Василиев” АД гр. Кюстендил, което ще се проведе на 31.07.2018 г. в кабинета на изпълнителния директор, г-жа Любка Йорданова – зам. кмет на община Кочериново

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 юли 2018 годинаОтносно: Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново. Отмяна на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Кочериново, приета с Решение № 101/30.06.2008 г., изменена с Решение № 13/02.12.2011 г. Изменение на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Кочериново, приета с Решение № 51 от 05.05.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3, и чл. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 59 и чл.60,  от Закона за защита на животните, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 83

1.Общински съвет – Кочериново приема Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново.

НАРЕДБА  ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  ПРИТЕЖАВАНЕ  И  ОТГЛЕЖДАНЕ  НА  КУЧЕТА    НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА  КОЧЕРИНОВО

    Раздел I. Общи положения
    Раздел II. Придобиване, регистрация, отглеждане, развъждане и размножаване на кучета – домашни любимци.
    Раздел III. Присъствие на куче – домашен любимец на обществени места
    Раздел  I V. Мерки за овладяване популацията на кучетата.
    Раздел V. Мерки при агресивно поведение от страна на куче -домашен любимец.    Раздел
    Раздел VI. Административно – наказателни разпоредби.
    Допълнителни разпоредби
    Преходни и заключителни разпоредби

Раздел I. Общи положения.
Чл. 1 (1) Наредбата определя реда и начина на придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни  - домашни любимци на територията на община Кочериново.
(2) Регламентира взаимоотношенията между институциите и собствениците на кучета – домашни любимци.

Раздел II. . Придобиване, регистрация, размножаване, отглеждане, развъждане и размножаване на кучета – домашни любимци.
Чл. 2 Придобиването на куче се удостоверява:
1 С договор за покупкопродажба или за дарение от търговски обект, развъдник, приют, пансион регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ или от други физически или юридически лица, в това число по наследство;
2 Със сертификат и ветеринарномедицински паспорт – внос от трета страна, а при придобиване от държава членка на Европейския съюз с ветеринарномедицински паспорт;
3. Посредством регистрационните документи – ветеринарномедицински паспорт с вписана идентификация, съгласно чл. 174 от ЗВМД при придобиване на безстопанствено куче.
ЧЛ. 3 Продажбата или дарение на куче на лица под 18 год. се извършва единствено с нотариално заверена декларация от родител или настойник.

Регистрация на куче – домашен любимец
Чл.4.(1) Необходими действия при регистрация на кучета – домашни любимци
1.Собствениците на кучета – домашни любимци съгласно чл.37 ал. 1 от ЗЗЖ и чл.174, ал. 1 – ал. 4  , навършили 6- седмична възраст, задължително ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец и извършване на ветеринарномедицински манипулации – ваксинация и обезпаразитяване.
2. За кучета – домашни любимци на които е издадена легитимна здравна книжка в минал период, същата остава валидна и собственика не е длъжен да я замени с ветеринарномедицински паспорт. При деклариране на кучето – домашен любимец, съгласно чл.4, ал.1, т.4 от настоящата наредба собственика вписва в декларацията идентификационен код от шест цифри, удостоверяващ здравната книжка, като регистрационен документ.
3. При навършване на шест – месечна възраст или в 7 – дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственика задължително го регистрира при ветеринарен лекар. При регистрацията на кучето – домашен любимец ветеринарния лекар поставя инжектируем транспондер /чип/.
4. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственика подава декларация в общината по постоянен   адрес съгласно чл. 117 от ЗМДТ, независимо дали същото е освободено от дължимия данък, съгласно чл. 175 на ЗВД, като попълват декларация по образец, съгласно Приложение „1” от настоящата наредба. Чл.117 от ЗМДТ
6. Собствениците заплащат такса за притежаване на куче съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗМДТ и  / освобождават се от такси кучетата на лица с увреждания, служебни кучета в организации на бюджетна издръжка, кастрирани кучета , кучета използвани за опитни цели и кучета които придружават или охраняват селскостопанските животни и се отглеждат в регистриран животновъден обект.
7. При промяна на адреса и на собственика, собственикът е длъжен да уведоми в данъчната служба в срок от два месеца, а при смърт на кучето – домашен любимец, в срок до 7 дни след настъпване на събитието.
8. Ветеринарните лекари на територията на община Кочериново изпращат ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко ново регистрирано куче – домашен любимец до кмета на община Кочериново.
Чл. 5.(1) Община Кочериново ползва информация от официалния ветеринарен лекар на община Кочериново.
Чл.6.Заплащането   такса за притежаване на куче – домашен любимец се извършва съгласно чл. 118 от ЗМДТ
Отглеждане на кучета – домашни любимци
Чл.7.(1) Всеки, който отглежда куче – домашен любимец е отговорен за неговото здравословно състояние и е длъжен да му осигури условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди, като:
Осигурява необходимото пространство, свобода за движение, естествена светлина, добра вентилация и обезопасяване от вредни газове и изпарения;
Предпазва от контакт с предмети и препарати, които могат да го наранят или предизвикат отравяне на територията на дома;
Предоставя достатъчно количество храна, вода и свободен достъп до тях
Грижи се за него и него изоставя, включително и неговото потомство;
Предприема всички мерки за предотвратяване на бягството му;
Отглежда кучето – домашен любимец при условия, които не формират агресивно поведение;
Осигурява поведение на кучето – домашен любимец, безопасно за здравето и живота на други животни и на хората;
Осигурява ветеринарномедицинско обслужване:
при необходимост, поради нарушено здравословно състояние и нараняване;
за целите на профилактиката от опасни за хората и животните заболявания – ваксинации и заболявания, Съгласно изискванията на ЗВМД
Не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или придобита нетърпимост едно към друго.
1. Не нарушава спокойствието и хигиените условия на съседите
10.2. В случай, че собственика на кучето – домашен любимец не може да го отглежда по независещи от него причини, той го предава в приют, спасителен център или на друг собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености.
10.3. Собственика на куче – домашен любимец е длъжен да осигури безопасността на хората , преминаващи покрай неговото лично дворно пространство, като изгради ограда с достатъчно плътност и височина, непозволяваща контакт с кучето – домашен любимец.
Чл.8 (1) При постъпване на сигнал с идентифициращи данни за подаващия сигнала/ име и телефон за контакт, за наличие на случай по чл.7 от настоящата наредба, се извършва  проверка от упълномощено длъжностно лице на община Кочериново.
(2) След извършване на проверката се съставя протокол и предписание до собственика със срок за отстраняване на констатираните нарушения.
Чл. 9 Когато собственика не изпълни предписанията по чл. 8 от настоящата наредба, същия подлежи на санкции, предвидени в разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност/ЗВМД/ и Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ .

Размножаване на кучетата – домашни любимци
Чл. 10. Размножаване на кучета – домашни любимци
Собственикът на куче -  домашен любимец е длъжен да избягва нежеланото му размножаване чрез осигуряване на :
изолация по времена размножителния период;
кастрация.
(2)В случаите , в които собствениците не са в състояние да отглеждат новородените или да ги представят на нови собственици, животните се настаняват в приют, а собственика задължително кастрира своето куче – домашен любимец.
(3) Собствениците на кучета – домашни любимци, които ги отглеждат за развъждане, ги регистрират на основание чл. 137 от ЗВМД и освен такса за притежаване на куче, заплащат в данъчната служба такса, съгласно чл. 35, ал. 5 от ЗЗЖ.
(4) Такса по ал.3 на чл. 10 от настоящата наредба в размер на 300 лв. не се заплаща от развъдници и членове на киноложки клубове, членове на Български и международни организации, които извършват развъдна дейност на чистопороднни кучета, удостоверено със съответните документи за регистрация.домашни любимци

Раздел III Присъствие на куче -  домашен любимец  на обществени места
Чл. 11. На обществени места собственика на куче – домашен любимец е длъжен:
Задължително да го извежда на повод, да предотврати всякаква проява на необоснована агресия на кучето домашен любимец, проявена на обществени места и не допуска ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.
Да не оставя кучето – домашен любимец без надзор, да осигурява постоянен  и непосредствен контрол върху поведението му.
Собственика на куче – домашен любимец взема мерки да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.
Да не допуска контакт на заразно болно и опасно куче – домашен любимец с други животни и хора .
Да не използва кучето – домашен любимец за игри /борби/ и вой с други кучета.
Да събере и изхвърли на подходящо място екскрементите на кучето – домашен любимец.
Да носи със себе си следните регистрационни документи на кучето – домашен любимец.
7.1. Ветеринарномедицински паспорт или копие от него;
7.2. Документ за платена такса за съответната или предходната година или копие от него, ако кучето – домашен любимец не е освободено, съгласно чл.175 от ЗВМД;
7.3.За ловните кучета – ловен билет БЛРС;
7.4. Собственика е длъжен да предостави документите на кучето – домашен любимец пред ветеринарните и / или общински власти при поискване.
Чл.12. (1)Забранява се присъствието и разхождането на кучета – домашни любимци:
На територията на детски градини, ясли и училища;
На територията на здравни заведения;
На територията на обособени детски площадки;
На територията на градски паркове и градини, които не са определени със Заповед на кмета места за разхождане на кучета – домашни любимци;
Разрешено е преминаването на кучета – домашни любимци през градски паркове и градини, които не са определени със заповед от кмета, при спазване изискванията на чл. 13, т.1 от настоящата наредба.
Чл.13. Собственика на куче - домашен любимец е длъжен:
На обществени места да води кучето – домашен любимец винаги и задължително на повод, а при агресивни кучета задължително и намордник.
От намордник са освободени кучета – водачи на незрящи хора;
Поводът и намордника  не са задължителни на местата за разхождане на кучета – домашни любимци, определени със заповед на кмета;
Забранява се транспортирането на куче – домашен любимец с превозни средства на обществения транспорт, с изключение на служебни кучета на МВР и кучета – водачи на слепи хора.
Чл.14.(1) Родител, попечител или други лица, които полагат грижи за деца под 14 години, не трябва да го оставят без надзор при разхождане на куче – домашен любимец на обществени места;
(2)Когато лицата по ал.1 на чл. 14 от настоящата наредба не могат да упражняват надзор върху деца под 14 години, за които полагат грижи, са длъжни да осигурят придружител, пълнолетно/дееспособно / лице в случаи на разхождане на куче – домашен любимец на обществени места.
Чл.15 Забранено е умишленото провокиране от собственици на кучета – домашни любимци, водещо животните до агресия или поведение, нарушаващо спокойствието и безопасността  на други животни и хора по време на разходка.

Раздел IV. Мерки за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кочериново.
Чл. 16. (1) Овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията  на Община Кочериново  чрез блокиране на раждаемостта посредством кастрация от лицензирана фирма
(2)Стриктно спазване, организация и контрол на чл. 172, чл. 173, чл. 174 и чл. 175 от ЗВМД от страна на кметовете на населените места и кметските наместници. /В населените места се разрешава до 2 броя за отглеждане на домашни кучета
(3) Поетапно прибиране на безстопанствените кучета до изчезване на явлението /улично куче/.

Раздел V. Мерки при агресивно поведение  от страна на куче – домашен любимец.
Чл. 17(1)При регистриран подаден сигнал за случай  на нападение на куче – домашен любимец с известен собственик / или адрес на отглеждане срещу човек или друго животно се извършва проверка на място от служители назначени със заповед на кмета на община Кочериново,  които процедират съгласно изискванията на ЗВМ и ЗЗЖ;
(2)При нанесени от кучето – домашен любимец телесни повреди, проверяващите органи изготвят констативен протокол. При необходимост се изисква медицинско свидетелство и свидетелски показания;
 Кучето – домашен любимец по ал. 2 на чл. 17 от настоящата наредба може да се отнеме от собственика, въз основа на изготвен от проверяващите органи протокол, съдържащ основанията за отнемането му, подписан от минимум 2/3 от членовете на комисията. Кучето – домашен любимец се настанява в приют;
В приюта се сформира комисия, която извършва анализ на поведението на кучето – домашен любимец;
Комисията по ал.4 на чл. 17 от настоящата наредба изготвя индивидуален протокол, който потвърждава или отхвърля агресивното поведение на кучето , след което се процедира, съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност  и Закона за защита на животните.
Чл. 18 При подаден сигнал за нападение и причинени телесни повреди от домашно куче с неизвестен собственик с/или неизвестен адрес на отглеждане, общинска администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса и собственика към ОДБХ и съответното районно управление на полицията. След установяване на адреса и собственика се процедира по реда на чл. 17 от настоящата наредба.

 Раздел VI Административно – наказателни разпоредби.
Чл.19 . Контролните органи по смисъла на наредбата са кмета на община Кочериново или упълномощено от него длъжностно лице.
Чл. 20.(1) Контролните органи по чл.19 от настоящата наредба извършват проверки по постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения, подадени  от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали не се проверяват.
(2) Контролните органи:
1. Установяват самоличността на собственика на животното – домашен любимец със съдействието на полицията;
2. Има право да извърши проверка след осигурен достъп от страна на собственика в недвижимия имот, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират животни – домашни любимци. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се извършва със съдействието  на  полиция .
(3) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи:
1. Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им;
2. Съставят актове за установяване на административно нарушения;
 (4) Въз основа  на съставените актове за установени  административни нарушения се издават наказателни постановления от кмета на Община Кочериново.

Чл.21 Санкции и глоби за не изпълнени задължения по наредбата се налагат съгласно Закона за административните нарушения и наказания  / ЗАНН /
 (11) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 22 Глобите събирани по реда на тази наредба постъпват в общинския бюджет и се използват за:
Обособяване и благоустрояване на равномерно разпределени места, определени със заповед на кмета за разхождане на кучета – домашни любимци.
За мерки и дейности, насочени към овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кочериново.
За финансиране на общински кастрационни програми и кампании;
За сключване на договори с частно практикуващи ветеринарни лекари за извършване на кастрации на безстопанствени кучета;

Допълнителни разпоредби
§ 1.По смисъла на наредбата:
„животно -  домашен любимец” е всяко куче или котка, която се отглежда от домакинството или от интерес към животното;
„идентификация на животно” е еднозначното му характеризиране по данни от неговия микрочип, съответстващ на паспортните и регистрационните данни;
„безстопанствено животно” е всяко животно, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик и не е под контрола или под прекия надзора на  собственик, както и всяко животно домашен любимец , гледано в незаградено пространство;
„кастрация” отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите при мъжките;
„блокиране на раждаемост” – спиране популацията на кучетата – домашни любимци;
„агресивни кучета” са кучета, които проявяват спонтанна , неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, които в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт; като кучето „не е агресивно „, ако е нападнало или хапало при самозащита, защита на стопанина или неговата собственост/ респективно човека, под чийто контрол се намира в момента/;
„търговия с животни – домашни любимци” са всички сделки извършвани системно със стопанска цел, включващи прехвърляне правото на собственост върху тези животни;
„приют за животни” е общински или частен обект, които разполага с подходящи условия за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи подслон и намиране на нов собственик.

Преходни и заключителни разпоредби

§1 Настоящата наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.133, чл.178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност(ЗВМД) и чл. 40, ал.5 от Закона за защита на животните.
§2 Изпълнението се възлага на кмета на Община Кочериново
§3 С приемането на настоящата наредба от общински съвет – Кочериново с Решение…………..се отменя действието на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Кочериново, приета с Решение №101/30.06.2008 г., изменена с Решение № 13/02.12.2011 г.
§4 С приемането на настоящата наредба от общински съвет – Кочериново с Решение…………..се изменя  Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Кочериново приета с Решение №51 от 05.05.2017 г., като отпадат раздел 1- общи положения, раздел 2- отглеждане на животни- домашни любимци .
§5 Местата за разхождане на домашните кучета се определят със Заповед на кмета на община Кочериново.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ДОМАШНО ЖИВОТНО КУЧЕ

Дани за собственика:
1. За физическо лице – собственик на куче – домашен любимец
………………………………………………………………………………
/име, презиме и фамилия на собственика/

ЕГН/ЕИК или служебен № на чуждестранен гражданин
…………………………………………………………………………………
Адрес на местоживеене……………………………………...........................
…………………………………………………………………………………№ на микрочипа на животното……………………………………...............

2.За юридическо лице- собственик на куче- домашен любимец
…………………………………………………………………………………
/име, презиме и фамилия на собственика/
ЕГН/ЕИК или служебен номер на чуждестранен гражданин
…………………………………………………………………………………
Адрес на местоживеене……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………

Дани на животното:
Име……………………..Порода…………………......................възраст на кучето…………..
Адрес на отглеждане на кучето……………………………………………...
…………………………………………………………………………………
№ на микрочипа на кучето………………………………………………….
№ на ветеринарномедицинския паспорт……………………………………

Притежаваното от мен куче е кастрирано ДА  НЕ

Подпис на декларатора:………………

2.  С приемането и влизане в законна сила на настоящата Наредба  за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново от Общински съвет – Кочериново се отменя действието на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Кочериново, приета с Решение №101/30.06.2008 г., изменена с Решение № 13/02.12.2011 г.

 3. С приемането и влизане в законна сила на настоящата Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново  от Общински съвет – Кочериново се изменя  Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Кочериново приета с Решение № 51 от 05.05.2017 г., като :
    3.1. Отпада Раздел I – общи положения
    3.2. Отпада Раздел II– отглеждане на животни – домашни любимци

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 юли 2018 годинаОтносно: „Кандидатстване за финансиране с проектно предложение поПроцедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 84

Общински съвет - Кочериново ДАВА съгласие проектно предложение с наименование: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в общинаКочериново: парк в гр. Кочериново и площад в с. Бараково, общ. Кочериново” да бъде подадено за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ  „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;

Общински съвет - Кочериново УДОСТОВЕРЯВА, че дейностите по проектното предложение съответстват и отговарят на приоритетите, заложени в Общинския план за развитие на община Кочериново за периода 2014-2020 г.;

3. Възлага на Кмета на Община Кочериново да предприеме необходимите действия, свързани с подготовката и кандидатстването на община Кочериново с проектно предложение „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в община Кочериново: парк в гр. Кочериново и площад в с. Бараково, общ.Кочериново“.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 юли 2018 годинаОтносно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА,             
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 85
По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас,
ОбС – Кочериново  не отпуска еднократна помощ на Николина Аврамова Христова, с. Мурсалево.
2.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  не отпуска еднократна помощ на Стефка Ангелова Гюрова, с. Стоб.
3.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  не отпуска еднократна помощ на Лиляна Александрова Текерска, с. Пороминово.
4.Със „ЗА” 6  гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 5 гласа,
ОбС – Кочериново  отпуска 200 лева еднократна помощ на Надежда Стойчева Яркова, гр. Кочериново.
5.Със „ЗА” 4 гласа, „ПРОТИВ” 2 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 5 гласа,
ОбС – Кочериново  не отпуска  еднократна помощ на Йорданка Здравкова Вретенарска, гр. Кочериново.
6.Със „ЗА” 11  гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 2000 лева еднократна помощ на Кристияна Калинова Кирилова, гр. Кочериново.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 юли 2018 година

Относно: Участие в извънредно общо събрание на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД гр. Кюстендил

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,           
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 82

Определя за представител за участие в извънредно заседание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Никола Василиев” АД гр. Кюстендил, което ще се проведе на 31.07.2018 г. в кабинета на изпълнителния директор, г-жа Любка Йорданова – зам. кмет на община Кочериново

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 юли 2018 година

Относно: Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново. Отмяна на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Кочериново, приета с Решение № 101/30.06.2008 г., изменена с Решение № 13/02.12.2011 г. Изменение на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Кочериново, приета с Решение № 51 от 05.05.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3, и чл. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 59 и чл.60,  от Закона за защита на животните, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 83

1.Общински съвет – Кочериново приема Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново.

НАРЕДБА  ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  ПРИТЕЖАВАНЕ  И  ОТГЛЕЖДАНЕ  НА  КУЧЕТА    НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА  КОЧЕРИНОВО

    Раздел I. Общи положения
    Раздел II. Придобиване, регистрация, отглеждане, развъждане и размножаване на кучета – домашни любимци.
    Раздел III. Присъствие на куче – домашен любимец на обществени места
    Раздел  I V. Мерки за овладяване популацията на кучетата.
    Раздел V. Мерки при агресивно поведение от страна на куче -домашен любимец.    Раздел
    Раздел VI. Административно – наказателни разпоредби.
    Допълнителни разпоредби
    Преходни и заключителни разпоредби

Раздел I. Общи положения.
Чл. 1 (1) Наредбата определя реда и начина на придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни  - домашни любимци на територията на община Кочериново.
(2) Регламентира взаимоотношенията между институциите и собствениците на кучета – домашни любимци.

Раздел II. . Придобиване, регистрация, размножаване, отглеждане, развъждане и размножаване на кучета – домашни любимци.
Чл. 2 Придобиването на куче се удостоверява:
1 С договор за покупкопродажба или за дарение от търговски обект, развъдник, приют, пансион регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ или от други физически или юридически лица, в това число по наследство;
2 Със сертификат и ветеринарномедицински паспорт – внос от трета страна, а при придобиване от държава членка на Европейския съюз с ветеринарномедицински паспорт;
3. Посредством регистрационните документи – ветеринарномедицински паспорт с вписана идентификация, съгласно чл. 174 от ЗВМД при придобиване на безстопанствено куче.
ЧЛ. 3 Продажбата или дарение на куче на лица под 18 год. се извършва единствено с нотариално заверена декларация от родител или настойник.

Регистрация на куче – домашен любимец
Чл.4.(1) Необходими действия при регистрация на кучета – домашни любимци
1.Собствениците на кучета – домашни любимци съгласно чл.37 ал. 1 от ЗЗЖ и чл.174, ал. 1 – ал. 4  , навършили 6- седмична възраст, задължително ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец и извършване на ветеринарномедицински манипулации – ваксинация и обезпаразитяване.
2. За кучета – домашни любимци на които е издадена легитимна здравна книжка в минал период, същата остава валидна и собственика не е длъжен да я замени с ветеринарномедицински паспорт. При деклариране на кучето – домашен любимец, съгласно чл.4, ал.1, т.4 от настоящата наредба собственика вписва в декларацията идентификационен код от шест цифри, удостоверяващ здравната книжка, като регистрационен документ.
3. При навършване на шест – месечна възраст или в 7 – дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственика задължително го регистрира при ветеринарен лекар. При регистрацията на кучето – домашен любимец ветеринарния лекар поставя инжектируем транспондер /чип/.
4. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственика подава декларация в общината по постоянен   адрес съгласно чл. 117 от ЗМДТ, независимо дали същото е освободено от дължимия данък, съгласно чл. 175 на ЗВД, като попълват декларация по образец, съгласно Приложение „1” от настоящата наредба. Чл.117 от ЗМДТ
6. Собствениците заплащат такса за притежаване на куче съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗМДТ и  / освобождават се от такси кучетата на лица с увреждания, служебни кучета в организации на бюджетна издръжка, кастрирани кучета , кучета използвани за опитни цели и кучета които придружават или охраняват селскостопанските животни и се отглеждат в регистриран животновъден обект.
7. При промяна на адреса и на собственика, собственикът е длъжен да уведоми в данъчната служба в срок от два месеца, а при смърт на кучето – домашен любимец, в срок до 7 дни след настъпване на събитието.
8. Ветеринарните лекари на територията на община Кочериново изпращат ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко ново регистрирано куче – домашен любимец до кмета на община Кочериново.
Чл. 5.(1) Община Кочериново ползва информация от официалния ветеринарен лекар на община Кочериново.
Чл.6.Заплащането   такса за притежаване на куче – домашен любимец се извършва съгласно чл. 118 от ЗМДТ
Отглеждане на кучета – домашни любимци
Чл.7.(1) Всеки, който отглежда куче – домашен любимец е отговорен за неговото здравословно състояние и е длъжен да му осигури условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди, като:
Осигурява необходимото пространство, свобода за движение, естествена светлина, добра вентилация и обезопасяване от вредни газове и изпарения;
Предпазва от контакт с предмети и препарати, които могат да го наранят или предизвикат отравяне на територията на дома;
Предоставя достатъчно количество храна, вода и свободен достъп до тях
Грижи се за него и него изоставя, включително и неговото потомство;
Предприема всички мерки за предотвратяване на бягството му;
Отглежда кучето – домашен любимец при условия, които не формират агресивно поведение;
Осигурява поведение на кучето – домашен любимец, безопасно за здравето и живота на други животни и на хората;
Осигурява ветеринарномедицинско обслужване:
при необходимост, поради нарушено здравословно състояние и нараняване;
за целите на профилактиката от опасни за хората и животните заболявания – ваксинации и заболявания, Съгласно изискванията на ЗВМД
Не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или придобита нетърпимост едно към друго.
1. Не нарушава спокойствието и хигиените условия на съседите
10.2. В случай, че собственика на кучето – домашен любимец не може да го отглежда по независещи от него причини, той го предава в приют, спасителен център или на друг собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености.
10.3. Собственика на куче – домашен любимец е длъжен да осигури безопасността на хората , преминаващи покрай неговото лично дворно пространство, като изгради ограда с достатъчно плътност и височина, непозволяваща контакт с кучето – домашен любимец.
Чл.8 (1) При постъпване на сигнал с идентифициращи данни за подаващия сигнала/ име и телефон за контакт, за наличие на случай по чл.7 от настоящата наредба, се извършва  проверка от упълномощено длъжностно лице на община Кочериново.
(2) След извършване на проверката се съставя протокол и предписание до собственика със срок за отстраняване на констатираните нарушения.
Чл. 9 Когато собственика не изпълни предписанията по чл. 8 от настоящата наредба, същия подлежи на санкции, предвидени в разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност/ЗВМД/ и Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ .

Размножаване на кучетата – домашни любимци
Чл. 10. Размножаване на кучета – домашни любимци
Собственикът на куче -  домашен любимец е длъжен да избягва нежеланото му размножаване чрез осигуряване на :
изолация по времена размножителния период;
кастрация.
(2)В случаите , в които собствениците не са в състояние да отглеждат новородените или да ги представят на нови собственици, животните се настаняват в приют, а собственика задължително кастрира своето куче – домашен любимец.
(3) Собствениците на кучета – домашни любимци, които ги отглеждат за развъждане, ги регистрират на основание чл. 137 от ЗВМД и освен такса за притежаване на куче, заплащат в данъчната служба такса, съгласно чл. 35, ал. 5 от ЗЗЖ.
(4) Такса по ал.3 на чл. 10 от настоящата наредба в размер на 300 лв. не се заплаща от развъдници и членове на киноложки клубове, членове на Български и международни организации, които извършват развъдна дейност на чистопороднни кучета, удостоверено със съответните документи за регистрация.домашни любимци

Раздел III Присъствие на куче -  домашен любимец  на обществени места
Чл. 11. На обществени места собственика на куче – домашен любимец е длъжен:
Задължително да го извежда на повод, да предотврати всякаква проява на необоснована агресия на кучето домашен любимец, проявена на обществени места и не допуска ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.
Да не оставя кучето – домашен любимец без надзор, да осигурява постоянен  и непосредствен контрол върху поведението му.
Собственика на куче – домашен любимец взема мерки да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.
Да не допуска контакт на заразно болно и опасно куче – домашен любимец с други животни и хора .
Да не използва кучето – домашен любимец за игри /борби/ и вой с други кучета.
Да събере и изхвърли на подходящо място екскрементите на кучето – домашен любимец.
Да носи със себе си следните регистрационни документи на кучето – домашен любимец.
7.1. Ветеринарномедицински паспорт или копие от него;
7.2. Документ за платена такса за съответната или предходната година или копие от него, ако кучето – домашен любимец не е освободено, съгласно чл.175 от ЗВМД;
7.3.За ловните кучета – ловен билет БЛРС;
7.4. Собственика е длъжен да предостави документите на кучето – домашен любимец пред ветеринарните и / или общински власти при поискване.
Чл.12. (1)Забранява се присъствието и разхождането на кучета – домашни любимци:
На територията на детски градини, ясли и училища;
На територията на здравни заведения;
На територията на обособени детски площадки;
На територията на градски паркове и градини, които не са определени със Заповед на кмета места за разхождане на кучета – домашни любимци;
Разрешено е преминаването на кучета – домашни любимци през градски паркове и градини, които не са определени със заповед от кмета, при спазване изискванията на чл. 13, т.1 от настоящата наредба.
Чл.13. Собственика на куче - домашен любимец е длъжен:
На обществени места да води кучето – домашен любимец винаги и задължително на повод, а при агресивни кучета задължително и намордник.
От намордник са освободени кучета – водачи на незрящи хора;
Поводът и намордника  не са задължителни на местата за разхождане на кучета – домашни любимци, определени със заповед на кмета;
Забранява се транспортирането на куче – домашен любимец с превозни средства на обществения транспорт, с изключение на служебни кучета на МВР и кучета – водачи на слепи хора.
Чл.14.(1) Родител, попечител или други лица, които полагат грижи за деца под 14 години, не трябва да го оставят без надзор при разхождане на куче – домашен любимец на обществени места;
(2)Когато лицата по ал.1 на чл. 14 от настоящата наредба не могат да упражняват надзор върху деца под 14 години, за които полагат грижи, са длъжни да осигурят придружител, пълнолетно/дееспособно / лице в случаи на разхождане на куче – домашен любимец на обществени места.
Чл.15 Забранено е умишленото провокиране от собственици на кучета – домашни любимци, водещо животните до агресия или поведение, нарушаващо спокойствието и безопасността  на други животни и хора по време на разходка.

Раздел IV. Мерки за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кочериново.
Чл. 16. (1) Овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията  на Община Кочериново  чрез блокиране на раждаемостта посредством кастрация от лицензирана фирма
(2)Стриктно спазване, организация и контрол на чл. 172, чл. 173, чл. 174 и чл. 175 от ЗВМД от страна на кметовете на населените места и кметските наместници. /В населените места се разрешава до 2 броя за отглеждане на домашни кучета
(3) Поетапно прибиране на безстопанствените кучета до изчезване на явлението /улично куче/.

Раздел V. Мерки при агресивно поведение  от страна на куче – домашен любимец.
Чл. 17(1)При регистриран подаден сигнал за случай  на нападение на куче – домашен любимец с известен собственик / или адрес на отглеждане срещу човек или друго животно се извършва проверка на място от служители назначени със заповед на кмета на община Кочериново,  които процедират съгласно изискванията на ЗВМ и ЗЗЖ;
(2)При нанесени от кучето – домашен любимец телесни повреди, проверяващите органи изготвят констативен протокол. При необходимост се изисква медицинско свидетелство и свидетелски показания;
 Кучето – домашен любимец по ал. 2 на чл. 17 от настоящата наредба може да се отнеме от собственика, въз основа на изготвен от проверяващите органи протокол, съдържащ основанията за отнемането му, подписан от минимум 2/3 от членовете на комисията. Кучето – домашен любимец се настанява в приют;
В приюта се сформира комисия, която извършва анализ на поведението на кучето – домашен любимец;
Комисията по ал.4 на чл. 17 от настоящата наредба изготвя индивидуален протокол, който потвърждава или отхвърля агресивното поведение на кучето , след което се процедира, съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност  и Закона за защита на животните.
Чл. 18 При подаден сигнал за нападение и причинени телесни повреди от домашно куче с неизвестен собственик с/или неизвестен адрес на отглеждане, общинска администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса и собственика към ОДБХ и съответното районно управление на полицията. След установяване на адреса и собственика се процедира по реда на чл. 17 от настоящата наредба.

 Раздел VI Административно – наказателни разпоредби.
Чл.19 . Контролните органи по смисъла на наредбата са кмета на община Кочериново или упълномощено от него длъжностно лице.
Чл. 20.(1) Контролните органи по чл.19 от настоящата наредба извършват проверки по постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения, подадени  от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали не се проверяват.
(2) Контролните органи:
1. Установяват самоличността на собственика на животното – домашен любимец със съдействието на полицията;
2. Има право да извърши проверка след осигурен достъп от страна на собственика в недвижимия имот, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират животни – домашни любимци. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се извършва със съдействието  на  полиция .
(3) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи:
1. Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им;
2. Съставят актове за установяване на административно нарушения;
 (4) Въз основа  на съставените актове за установени  административни нарушения се издават наказателни постановления от кмета на Община Кочериново.

Чл.21 Санкции и глоби за не изпълнени задължения по наредбата се налагат съгласно Закона за административните нарушения и наказания  / ЗАНН /
 (11) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 22 Глобите събирани по реда на тази наредба постъпват в общинския бюджет и се използват за:
Обособяване и благоустрояване на равномерно разпределени места, определени със заповед на кмета за разхождане на кучета – домашни любимци.
За мерки и дейности, насочени към овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кочериново.
За финансиране на общински кастрационни програми и кампании;
За сключване на договори с частно практикуващи ветеринарни лекари за извършване на кастрации на безстопанствени кучета;

Допълнителни разпоредби
§ 1.По смисъла на наредбата:
„животно -  домашен любимец” е всяко куче или котка, която се отглежда от домакинството или от интерес към животното;
„идентификация на животно” е еднозначното му характеризиране по данни от неговия микрочип, съответстващ на паспортните и регистрационните данни;
„безстопанствено животно” е всяко животно, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик и не е под контрола или под прекия надзора на  собственик, както и всяко животно домашен любимец , гледано в незаградено пространство;
„кастрация” отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите при мъжките;
„блокиране на раждаемост” – спиране популацията на кучетата – домашни любимци;
„агресивни кучета” са кучета, които проявяват спонтанна , неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, които в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт; като кучето „не е агресивно „, ако е нападнало или хапало при самозащита, защита на стопанина или неговата собственост/ респективно човека, под чийто контрол се намира в момента/;
„търговия с животни – домашни любимци” са всички сделки извършвани системно със стопанска цел, включващи прехвърляне правото на собственост върху тези животни;
„приют за животни” е общински или частен обект, които разполага с подходящи условия за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи подслон и намиране на нов собственик.

Преходни и заключителни разпоредби

§1 Настоящата наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.133, чл.178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност(ЗВМД) и чл. 40, ал.5 от Закона за защита на животните.
§2 Изпълнението се възлага на кмета на Община Кочериново
§3 С приемането на настоящата наредба от общински съвет – Кочериново с Решение…………..се отменя действието на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Кочериново, приета с Решение №101/30.06.2008 г., изменена с Решение № 13/02.12.2011 г.
§4 С приемането на настоящата наредба от общински съвет – Кочериново с Решение…………..се изменя  Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Кочериново приета с Решение №51 от 05.05.2017 г., като отпадат раздел 1- общи положения, раздел 2- отглеждане на животни- домашни любимци .
§5 Местата за разхождане на домашните кучета се определят със Заповед на кмета на община Кочериново.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ДОМАШНО ЖИВОТНО КУЧЕ

Дани за собственика:
1. За физическо лице – собственик на куче – домашен любимец
………………………………………………………………………………
/име, презиме и фамилия на собственика/

ЕГН/ЕИК или служебен № на чуждестранен гражданин
…………………………………………………………………………………
Адрес на местоживеене……………………………………...........................
…………………………………………………………………………………№ на микрочипа на животното……………………………………...............

2.За юридическо лице- собственик на куче- домашен любимец
…………………………………………………………………………………
/име, презиме и фамилия на собственика/
ЕГН/ЕИК или служебен номер на чуждестранен гражданин
…………………………………………………………………………………
Адрес на местоживеене……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………

Дани на животното:
Име……………………..Порода…………………......................възраст на кучето…………..
Адрес на отглеждане на кучето……………………………………………...
…………………………………………………………………………………
№ на микрочипа на кучето………………………………………………….
№ на ветеринарномедицинския паспорт……………………………………

Притежаваното от мен куче е кастрирано ДА  НЕ

Подпис на декларатора:………………

2.  С приемането и влизане в законна сила на настоящата Наредба  за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново от Общински съвет – Кочериново се отменя действието на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Кочериново, приета с Решение №101/30.06.2008 г., изменена с Решение № 13/02.12.2011 г.

 3. С приемането и влизане в законна сила на настоящата Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Кочериново  от Общински съвет – Кочериново се изменя  Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Кочериново приета с Решение № 51 от 05.05.2017 г., като :
    3.1. Отпада Раздел I – общи положения
    3.2. Отпада Раздел II– отглеждане на животни – домашни любимци

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 юли 2018 година

Относно: „Кандидатстване за финансиране с проектно предложение поПроцедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 84

Общински съвет - Кочериново ДАВА съгласие проектно предложение с наименование: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в общинаКочериново: парк в гр. Кочериново и площад в с. Бараково, общ. Кочериново” да бъде подадено за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ  „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;

Общински съвет - Кочериново УДОСТОВЕРЯВА, че дейностите по проектното предложение съответстват и отговарят на приоритетите, заложени в Общинския план за развитие на община Кочериново за периода 2014-2020 г.;

3. Възлага на Кмета на Община Кочериново да предприеме необходимите действия, свързани с подготовката и кандидатстването на община Кочериново с проектно предложение „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в община Кочериново: парк в гр. Кочериново и площад в с. Бараково, общ.Кочериново“.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 юли 2018 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА,             
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 85
По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас,
ОбС – Кочериново  не отпуска еднократна помощ на Николина Аврамова Христова, с. Мурсалево.
2.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  не отпуска еднократна помощ на Стефка Ангелова Гюрова, с. Стоб.
3.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  не отпуска еднократна помощ на Лиляна Александрова Текерска, с. Пороминово.
4.Със „ЗА” 6  гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 5 гласа,
ОбС – Кочериново  отпуска 200 лева еднократна помощ на Надежда Стойчева Яркова, гр. Кочериново.
5.Със „ЗА” 4 гласа, „ПРОТИВ” 2 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 5 гласа,
ОбС – Кочериново  не отпуска  еднократна помощ на Йорданка Здравкова Вретенарска, гр. Кочериново.
6.Със „ЗА” 11  гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 2000 лева еднократна помощ на Кристияна Калинова Кирилова, гр. Кочериново.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново