www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 05.10.2021 г с Протокол № 11

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 05.10.2021 г с Протокол № 11

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 октомври 2021 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 57830.31.102 по КККР на с. Пороминово, общ. Кочериново, местност „Бачо”, от „Нива” в „За нискоетажно жилищно строителство”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 108 , чл. 110, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 74

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 57830.31.102 по КККР на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Бачо”, от „Нива” в „За нискоетажно жилищно строителство“ при условие на транспортен достъп от път четвърти клас – общинска публична собственост през сервитутна ивица с ширина от 6м и с площ 55 кв.м от имот 26.88 – пасище, общинска собственост и одобрява предложеното задание по чл.125 от ЗУТ,  при условия:  устройствена зона Жм зз /жилищно ниско застрояване в защитена зона/, характера на застрояване – Нискоетажно с Нкк /височина кота корниз/ до 10,00м/до 3 ет., начина на застрояване – свободно /самостоятелно в поземления имот на разстояние от имотните граници, отговарящи на условията по Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени схеми/, показатели на застрояване – Плътност от 50%, Кинт 1,2, Минимална озеленена площ – 40%.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 октомври 2021 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 57830.26.8 по КККР на с. Пороминово, общ. Кочериново, местност „Лаго”, от „Нива” в „За нискоетажно жилищно строителство”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 108 , чл. 110, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 75

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 57830.26.8 по КККР на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Лаго”, от „Нива” в „За нискоетажно жилищно строителство“ при условие на транспортен достъп от път четвърти клас – общинска публична собственост през сервитутна ивица с ширина от 6м от имот 26.123 – напоителен канал и одобрява предложеното задание по чл.125 от ЗУТ,  при условия:  устройствена зона Жм зз /жилищно ниско застрояване в защитена зона/, характера на застрояване – Нискоетажно с Нкк /височина кота корниз/ до 10,00м/до 3 ет., начина на застрояване – свободно /самостоятелно в поземления имот на разстояние от имотните граници, отговарящи на условията по Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени схеми/, показатели на застрояване – Плътност от 50%, Кинт 1,2, Минимална озеленена площ – 40%.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 октомври 2021 година

Относно: Приемане на Актуализиран план за действие за общинските концесии на територията на община Кочериново за периода 2021-2027 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.12 от ЗМСМА, чл. 27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 45, ал.4 от Закона за концесиите /ЗК/, както и чл.20, т.1 и чл. 21 от Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 76

1. Общински съвет – гр. Кочериново приема Актуализиран план за действие за общинските концесии на територията на община Кочериново за периода 2021-2027 г.
2. Актуализираният план за действие за общинските концесии на територията на община Кочериново за периода 2021-2027 г. да се публикува в Националния концесионен регистър.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, Р. Калайджийски, К. Везенков, С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 октомври 2021 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 02748.113.953 по КККР на с. Бараково, общ. Кочериново, местност „До кантона”, от „Пасище” в „За нискоетажно жилищно строителство”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 108 , чл. 110, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 77

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 02748.113.953 по КККР на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „До кантона”, от „Пасище” в „За нискоетажно жилищно строителство“ при условие на транспортен достъп посредством алея-път за достъп и транспортно обслужване - имот 02748.113.110 /собственост на възложителя/, който е свързан с улица от регулацията на гр.Кочериново и одобрява предложеното задание по чл.125 от ЗУТ,  при условия: устройствена зона Смф зз /смесена многофункционална зона в защитена зона/, характера на застрояване – Нискоетажно с Нкк /височина кота корниз/ до 10,00м, начина на застрояване – свободно на нормативни отстояния от имотните граници, показатели на застрояване – Плътност от 50%, Кинт 1,2, Минимална озеленена площ – 40%.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 октомври 2021 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 39116.85.6 по КККР на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Жабокрек”, от „Нива” в „За нискоетажно жилищно строителство”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 108 , чл. 110, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 78

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 39116.85.6 по КККР на гр.Кочериново, общ.Кочериново, местност „Жабокрек”, от „Нива” в „За нискоетажно жилищно строителство“ при условие на транспортен достъп посредством съществуващата улица от уличната мрежа на гр. Кочериново и от съществуващия общински полски път като не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура до имота и одобрява предложеното задание по чл.125 от ЗУТ,  при условия: устройствена зона Жм зз /жилищно ниско застрояване в защитена зона/, характера на застрояване – Нискоетажно с Нкк /височина кота корниз/ до 7,00м, начина на застрояване – свободно на нормативни отстояния от имотните граници, показатели на застрояване – Плътност от 40%, Кинт 0,8, Минимална озеленена площ – 60%.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска
/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 октомври 2021 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 69261.79.25 по КККР на с. Стоб, общ. Кочериново, местност „Драките”, от „Нива” в „За нискоетажно жилищно строителство”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 108 , чл. 110, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 79

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 69261.79.25 по КККР на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Драките”, от „Нива” в „За нискоетажно жилищно строителство“ при условие на транспортен достъп по улица от регулацията на с.Стоб като не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура до имота и одобрява предложеното задание по чл.125 от ЗУТ,  при условия:  устройствена зона Жм /жилищно ниско застрояване/, характера на застрояване – Нискоетажно с Нкк /височина кота корниз/ до 10,00м/до 3 ет., начина на застрояване – свободно на нормативни отстояния от имотните граници, показатели на застрояване – Плътност от 50%, Кинт 1,2, Минимална озеленена площ – 40%.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


 

Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 октомври 2021 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с ФО № 1/16.01.2020 г. на Министерство на финансите и относно Указания по съставяне и изпълнение на бюджетите на общините, във връзка с постъпили молби за отпускане на еднократна финансова помощ с източник на финансиране имуществени данъци, такси, неданъчни и други общински приходи,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 80

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
    
1.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 1000 лева еднократна помощ на Емил Иванов Граховски, гр. Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново