www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 05.10.2018 г с Протокол №14

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 05.10.2018 г с Протокол №14

Препис – Извлечение
от Протокол № 14
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 октомври 2018 година

Относно: Извършена проверка и доклад по Решение № 65/04 май 2018 година.

В изпълнение на Решение на ОбС Кочериново № 65/04 май 2018 година, точка втора, и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА,            
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 99

1. Общинска съвет – Кочериново приема „Одитен доклад за извършена проверка относно управлението, стопанисването, поддържането и финансовите резултати на екопътека „Стобски пирамиди” и Информационен център в с. Стоб, без т. 2 от доклада.

Протоколист:       Председател на ОбС:
Наталия Чамишка       Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 14
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 октомври 2018 година

Относно: Приемане на проектобюджета за 2019 година в частта му за местни дейности и на актуализираната бюджетна прогноза за 2020-2021 година на община Кочериново, област Кюстендил, II-ри етап.

На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 12, чл. 27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 67, ал. 6 и чл. 69, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2; чл. 83, ал. 2 и чл. 94,ал. 3, т. 1,2 и 5 от ЗПФ /Закона за публичните финанси/, както и т. 2.2.2 от Решение № 51 на МС от 31.01.2018 г.,           
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 100

1. Общински съвет – гр. Кочериново приема средносрочна бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2019-2021 г. на община Кочериново в частта му за местни дейности
2. Прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2019-2021 г. на община Кочериново.
3. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2019-2021 г.
4. Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2019-2021 г. за делегираните от държавата дейности и местни дейности, финансирани чрез бюджетите на общините.

Протоколист:       Председател на ОбС:
Наталия Чамишка       Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 14
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 октомври 2018 година

Относно: Приемане на „Годишен план за ползване на дървесина през 2019 г.” в гори общинска собственост, предоставени за управление на ТП ДГС „Рилски манастир” по договор В-019/03.11.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 4 от Договора за управление, стопанисване и опазване на гори, собственост на Община Кочериново,        
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 101

1. Общински съвет – Кочериново одобрява предложеният „Годишен план за ползване на дървесина от общински гори за 2019 г.”

Протоколист:       Председател на ОбС:
Наталия Чамишка       Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 14
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 октомври 2018 година

Относно: Отмяна на Решение № 87 от Протокол № 13 от 07.09.2018 г. на ОбС.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 2, ал. 4 и ал. 5, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Заповед № РД-30-256/25.09.2018 г. на Областния управител на Област Кюстендил,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 102

1. Отменя Решение № 87 от Протокол № 13 от 07.09.2018 г. на ОбС - Кочериново.

Протоколист:       Председател на ОбС:
Наталия Чамишка       Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 14
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 октомври 2018 година

Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Просвета – 1920 г.” с. Мурсалево през 2017 година.

На основание чл. 21, ал.1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 103

Приема Доклада на Народно читалище „Просвета 1920 г.” с. Мурсалево за календарната 2017 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кочериново.

Протоколист:       Председател на ОбС:
Наталия Чамишка       Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 14
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 октомври 2018 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА,             
 Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 104

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
 
1.Със „ЗА” 0 гласа, „ПРОТИВ”11 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  не отпуска еднократна помощ на Ива Ботьова Граховска, гр. София.
2.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  не отпуска еднократна помощ на Лиляна Ангелова Чифутска, с. Цървище.
3.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 1000 лева еднократна помощ на Вергиния Димитрова Карашка, гр. Кочериново.

Протоколист:       Председател на ОбС:
Наталия Чамишка       Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново