www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 05.09.2017 г с Протокол №14

  • ПДФ

Препис – Извлечение
от Протокол № 14
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 септември 2017 година

Относно: Приемане на решение за решаване на проблемите с водоподоването в община Кочериново.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.10, т.8 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 98

Общински съвет – гр. Кочериново приема Обръщение, с което се предлагат конкретни мерки, за да се реши проблемът с водоснабдяването на община Кочериново, което да бъде изпратено до адресатите, описани в него, както следва:

До
Г-н Министър-председателя на Република  България

Г-н Министъра на МРРБ

До Г-жа Омбудсмана на Република България

До
Г-н Областния управител на Област Кюстендил

До
Г-да народните представители от 10-ти МИР

До
Г-н Управителя на „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил

ОБРЪЩЕНИЕ
от Общински съвет Кочериново, прието с Решение на заседание на Общински съвет Кочериново, проведено на 05.09.2017 г.

Уважаеми Господа,
След проведения на 31.08.2017 г. мирен протест, организиран от Инициативен комитет от граждани, живеещи в населените места в Община Кочериново, водоснабдяването в Община Кочериново беше спряно напълно за 2-3 дни. Всички живеещи в Община Кочериново приеха това спиране на водоснабдяването като наказателна мярка за изразената от тях гражданска позиция. За решаване на проблема ОбС Кочериново потърси експертни становища от бивши и настоящи служители, работили и работещи в „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил, както и от други източници. На 1.9.2017 г. по предложение на oбщински съветници, в знак на протест по повод липсата на  водоснабдяване, ОбС Кочериново проведе поредното си Заседание на открито на пътя за гр.Рила, при отклонението за с.Стоб, и със свое Решение № 97 прие Обръщение до Г-н Министър Председателя на Република България, Г-н Министъра на МРРБ, Г-жа Омбусмана на Република България, Народни представители, Г-н Областния управител на Кюстендилска област и Г-н Управителя на „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил. По повод Обръщението и проблемите с водоснабдяването беше получено Становище от Управителя на „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил вх.РД-01-01-78/1.9.2017 г., както и проведена среща  по покана на Г-н Областния управител, на която са присъстваха Председателят на ОбС Кочериново, Кметовете на Община Кочериново и Община Рила и Управителят на „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил. На срещата Г-н Областният управител показа, че е запознат в детайли с проблема и ясно и недвусмислено заяви пред всички, че в случай, че проблемът не се реши незабавно, държавната власт ще  намери начини и способи да го реши. Междувременно сме информирани от Инициативен комитет, че има готовност и ще предприеме нови протестни действия при спиране на водоподаването в Община Кочериново.
Уважаеми Господа,
След направено проучване настояваме  да  бъдат извършени следните действия,  които да доведат до решаване на проблемите с водоснабдяването в Община Кочериново:
1.Изразяваме съгласието си с исканията на Инициативния комитет, организирал Мирен протест по повод липсата на вода в Община Кочериново,  и призоваваме Г-н Управителя на „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил да подаде оставка, тъй като години наред същият допускаше живеещите в Община Кочериново да остават без питейна вода, независимо че огромни количества вода постъпват във водопровдната мрежа, нещо повече, и към момента г-н Управителят  допуска разхищаване на питейна вода,  твърдейки, че е нормално да има над 65% загуби на питейна вода по водоснабдителната мрежа, което доказва, че същият е некомпетентен и не може да реши проблемите с водоставбяването. Категорично не сме съгласни с изразеното от Г-н Управителя на „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил мнение в Становище вх. РД-01-01-78/1.9.2017 г., и Писмо вх.№БС-05-26/4.9.2017 г. Считаме, че същото е некомпетентно, показва неразбиране на проблема, както и липса на знания и умения за решаването му, като се е допускало умишлено години наред живеещите в населените места в Община Рила да бъдат привилегировани по отношение на живеещите в населените места в Община Кочериново, доколкото жителите на Община Рила ползват питейна вода без да имат монтирани водомери, което противоречи на разпоредбата на чл. 39, ал.5 от Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и за повече от 60-70 % от жителите на Община Рила е допуснато „изключение“ и не са им монтирани водомери, което най-вероятно е довело и до големи финансови загуби за дружеството.
„ЗА” 8 гласа, „ПРОТИВ” 2 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

2. „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил  да доставя вода на жителите на всяка от Общините Кочериново и Рила съразмерно според броя на жителите във всяка от Общините, съобразявайки се с обстоятелството, че за водопроводите в Община Кочериново към момента е предвидено да постъпват  62 л/сек. Монтирането на водомери на главните водопроводи с достъпна за гражданите постоянна информация, които да измерват постъпващата от ВЕЦ „Каменица“ и ВЕЦ „Елешница“ вода, както и каква част от нея отива за Община Рила и каква за Община Кочериново, което е технологично възможно, ще доведе до туширане на напрежението между жителите в двете общини, както и до справедливо решаване на проблема с питейната вода в двете общини.
„ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

3. „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил следва да монтира водомери на всяко едно домакинство в Община Рила, Община Кочериново и Община Бобошево, което ще доведе до намаляване на безразборното ползване на вода, особено от лица, на който не са монтирани водомери и заплащат 5 куб.м вода за всеки обитател от домакинството, независимо колко вода са изразходвали.
„ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

4. Монтирането на водомери на всеки жител в трите общини ще има още по голям ефект в случай, че в пъти се увеличи ефективността на работата на служителите от „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил, които констатират, прекъсват и санкционират незаконно присъединени абонати.
„ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

5. Профилактиране на каптажите за питейната вода в с. Стоб и увеличаване на обема им,  включително чрез почистване.
„ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

6. При извършване на ремонтни дейности от „Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил дружеството в най-кратки срокове да възстановява разкопаната настилка.
„ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

7. „Кюстендилска вода” ЕООД да поеме стопанисването и рехабилитацията на ВиК съоръженията в с. Фролош и с. Цървище, общ. Кочериново.
„ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Изразяваме благодарност към Г-н Областния Управител на Кюстендилска област за проявеното разбиране и предприетите от него спешни мерки за решаване на проблема с водоснабдяването на Община Кочериново. Надяваме се Г-н Областният Управител да съдейства за горните ни искания и за бързото и ефективно отстраняване на всички загуби по водопроводната мрежа, включително и по етернитовия водопровод,  захранващ с вода населените места в Община Рила

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново