www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 05.01.2018 г с Протокол №1

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 05.01.2018 г с Протокол №1


ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 януари 2018 година

Относно: Заповед № РД-01-05-567/22.12.2017 г., на кмета на община Кочериново, с която се връща за ново обсъждане Решение № 133 от Протокол № 20/18.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,        
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 1 – отменено с Решение № 121
от 21.05.2018 г.  на Административен съд - Кюстендил

1.ОбС Кочериново отменя свое Решение № 133, Протокол № 20 от проведено на 18.12.2017 г. заседание на ОбС Кочериново.
2.ОбС Кочериново отменя свое Решение № 96, Протокол № 13, от 01.09.2017 г. на заседание на ОбС Кочериново.
3. ОбС Кочериново ДАВА ПРАВО да съществува една група в полудневна детска градина с минимум 6 деца в с. Стоб, към целодневна детска градина – ОДЗ „Ален мак” гр. Кочериново за учебната 2017-2018 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 8 гласа, „ПРОТИВ” 2 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас/


Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 януари 2018 година

Относно: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

На основание параграф 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл. 18ж, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА,         
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 2

ОбС – гр. Кочериново дава съгласие да се предоставят на ОСЗ – гр. Кочериново, която да постанови решение за възстановяване правото на собственост, следните имоти:
1.По писмо с Изх. № РД-05-732/20.09.2017 г. от ОСЗ – гр. Кочериново на наследниците на Петър Иванов Петров, имот с площ от 1.198 дка по скица-проект на имот с № 063252, образувана от имоти от общински поземлен фонд с № 063251 и № 063252 по КВС в землището на с. Стоб, общ. Кочериново, като от имот № 063251 се предоставя само частта с площ от 0.208 дка, намираща се в северната част на имота и граничеща с имот № 063252.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 януари 2018 година

Относно: Обявявяне за частна общинска собственост на недвижим имот, част от улица, с площ 1.00 кв.м. /един кв.м./, придаваем към УПИ X-113, кв. 12, представляващ 1/544 ид.ч. от същия имот по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново, съгласно влязла в сила заповед за одобряване на кадастрален и регулационен план на с. Пороминово, общ. Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,         
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 3

ОбС Кочериново прие вземането на решение по т. 1.2. Обявявяне за частна общинска собственост на недвижим имот, част от улица, с площ 1.00 кв.м. /един кв.м./, придаваем към УПИ X-113, кв. 12, представляващ 1/544 ид.ч. от същия имот по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново, съгласно влязла в сила заповед за одобряване на кадастрален и регулационен план на с. Пороминово, общ. Кочериново да бъде отложено за друго заседание на ОбС, на което към преписката да бъде представено становище от геодезиста, от което да стане ясно, че площта, която се продава е 1 кв.м.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 януари 2018 година

Относно: Даване на мандат и позиция от Общински съвет - Кочериново във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил.

На основание  чл. 198е,ал.3 и ал. 5 от Закона за водите,  чл.21,ал.1,т.15 и т. 23 от ЗМСМА,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 4

1. Общински съвет-гр. Кочериново определя и упълномощава Г-жа Любка Николова Йорданова – заместник-кмет на община Кочериново, в качеството й на представител на Община Кочериново, да участва в  заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК - Кюстендил, което ще се проведе на10.01.2018 г. от 14,00 ч.  в Заседателната зала на четвърти етаж в сградата на Областна администрация – Кюстендил / или на съответната резервна дата при насрочване на такава/.
2. Определеното лице, в качеството му на представител на Общината, гласува по точките от дневния ред и заема позиция както следва:     
2.1. Одобряване на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2017 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения Договор с Асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от ВиК оператора „Кюстендилска вода” ЕООД – Гласува за: На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация,
2.2. Други – При включване на допълнителни въпроси в дневния ред, както и тяхното разискване и разглеждане  - гласува по преценка, ръководейки се от изискванията на Закона за водите и други нормативни уредби, както и  защита интересите на община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 януари 2018 година

Относно: Промяна състава на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 2,3 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Министерски съвет и във връзка с чл. 79 от АПК,        
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 5

Променя състава на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, както следва:
Председател: Любка Йорданова – Зам. кмет на община Кочериново

Секретар: Цветанка Петрушева – Технически сътрудник в община Кочериново
Членове: 1. Евгения Милчева – Гл. експерт „Образование, култура и младежки дейности в община Кочериново”
    2.Ивайло Илиев – Общински съветник в Общински съвет – Кочериново
    3. Елена Везенкова – Социален работник в ДСП – Бобошево.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 8 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма, „Не гласували” – 2: К. Везенков, И. Илиев/


Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 януари 2018 година

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 001200, „Пасище с храсти” по КВС в землището на с. Бараково, общ. Кочериново.

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 5 от ЗОЗЗ,чл. 78а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 6

1. ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот № 001200, с площ 0,791 дка и НТП „Пасище с храсти” по КВС в землището на с. Бараково, общ. Кочериново съгласно констатирания начин на трайно ползване на имота в протокол на комисията по чл. 78а, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи, относно промяната на начина на трайно ползване на земеделските земи.
2. ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши всички последващи процедури за имот № 001200 по КВС в землището на с. Бараково, общ. Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/  Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 05 януари 2018 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на УПИ II-52, кв. 36 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново от „Училище” в „Комплекс за социални грижи”.

На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 125, чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 и ал. 8 от ЗУТ,        
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 7

ОбС – гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на УПИ II-52, кв. 36 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново от „Училище” в „Комплекс за социални грижи” и траен устройствен статут на съществуващите масивни сгради в имота и промяна предназначението им от „Училище” в „Комплекс за социални грижи” и одобрява предложеното задание по чл. 125 от ЗУТ, при условие на положително писмено съгласие на Министъра на образованието и науката на основание чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 8 от ЗУТ.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Последно променен на Сряда, 04 Юли 2018 18:15

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново