www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 04.05.2018 г с Протокол №8

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 04.05.2018 г с Протокол №8

ob-kocherinovo


Препис – Извлечение
от Протокол № 8
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 май 2018 година

Относно: Общо събрание на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД гр. Кюстендил.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА,         
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 61

I. Общински съвет – гр. Кочериново определя за представител на община Кочериново в общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД, гр. Кюстендил на 22.05.2018 г. /резервна дата 07.06.2018 г./ г-жа Любка Йорданова – заместник-кмет на община Кочериново.
II. Г-жа Любка Йорданова, в качеството й на представител на Общината, да се запознае с материалите и документацията за провеждане на общото събрание и при наличие на съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за лечебните заведения, нормативни документи по прилагането им, Устава на дружеството и защита на интересите на община Кочериново, извършва регистрация по установения ред, гласува по точките от дневния ред и заема позиция, както следва:
1.По точка първа – Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. – гласува за приемане на проекта за Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
2.По точка втора – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор – гласува за приемане на проекта за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор.
3.По точка трета – Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г. – гласува за приемане на проекта за Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.
4.По точка четвърта – Избор на регистриран одитор за 2018 г. – гласува за приемане на проекта за Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2018 г.
5.По точка пета – Промяна в състава на съвета на директорите – гласува за приемане на проекта за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.
6. По точка шеста – Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – гласува за приемане на проекта за Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
7. По точка седма – Определяне на възнагражданията на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – гласува за приемане на проекта за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управление на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвет на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение в случаите в които това на противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.
8. По точка осма – Промяна в капитала на дружеството – гласува за приемане на проекта за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.
9. По точка девета – Промяна в устава на дружеството – гласува за приемане на проекта за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.
III. При разискване и разглеждане на други въпроси – гласува по преценка, ръководейки се от изискванията на Търговския закон, Закона за лечебните заведения, Устава на дружеството и защита на интересите на община Кочериново.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 8
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 май 2018 година

Относно: Продажба на недвижим имот УПИ XVI, кв. 31 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново с площ от 379 кв.м. /триста седемдесет и девет кв. м./, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 1941 от 10.06.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.2 от НПУРОИ и чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 62

1.    Допълва Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2016-2019г. и Годишна програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2018г. /Приложение № 2, точка 2.1/ с недвижим имот УПИ XVI, кв. 31 по плана на с.Стоб, общ.Кочериново с площ от 379 кв.м /триста седемдесет и девет кв.м/, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 1941 от 10.06.2015г. за частна общинска собственост, за продажба чрез публичен търг.
2.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот със законно построени сгради в него, а именно УПИ XVI, кв. 31 по плана на с.Стоб, общ.Кочериново с площ от 379 кв.м /триста седемдесет и девет кв.м/, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 1941 от 10.06.2015г. за частна общинска собственост, чрез публичен търг.
3.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 3778 лв. /три хиляди седемстотин седемдесет осем лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
4.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на описания в т.2 недвижим имот и сключване на договор.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 8
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 май 2018 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, поземлен имот № 000030 в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Точилото” с площ от 150.644 дка /сто и петдесет дка шестстотин шестдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 2065 от 06.10.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.2 от НПУРОИ и чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 63

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 000030 в землището на гр.Кочериново, общ.Кочериново, местност „Точилото” с площ от 150.644 дка /сто и петдесет дка шестстотин шестдесет и четири кв.м/, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 2065 от 06.10.2016г., чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 114971 лв. /сто и четиринадесет хиляди деветстотин седемдесет и един лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Договора със спечелилия публичния търг кандидат влиза в сила след изтичане на договора за наем на имота, а именно от 04.10.2018г.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 8
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 май 2018 година

Относно: Продажба на недвижим имот с площ 771.00 кв.м. /седемстотин седемдесет и един кв. м./, придаваем към УПИ III-644, кв. 31, представляващ 771/8901 ид. ч. от същия имот по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново съгласно АОС № 2301 от 27.03.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 34, ал.1, т.1 от НПУРОИ и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 31 от Протокол № 4 от 02.03.2018г. от заседание на Общински съвет гр.Кочериново,            
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 64

1.    Допълва Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2016-2019г. и Годишна програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2018г. /Приложение № 2, точка 2.1/ с недвижим имот с площ 771.00 кв.м. /седемстотин седемдесет и един кв.м/, придаваем към УПИ III-644, кв.31 представляващ 771/8901 ид. ч. от същия имот по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, който имот е актуван съгласно Акт № 2301 от 27.03.2018г. за частна общинска собственост, за продажба.
2.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот с площ 771.00 кв.м. /седемстотин седемдесет и един кв.м/, придаваем към УПИ III-644, кв.31 представляващ 771/8901 ид. ч. от същия имот по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, който имот е актуван съгласно Акт № 2301 от 27.03.2018г. за частна общинска собственост.
3.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 13320 лв /тринадесет хиляди триста и двадесет лева/.
4.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да издаде заповед и да сключи договор за прекратяване на съсобствеността на 771/8901 ид. ч. от УПИ III-644, кв.31, чрез продажба на частта на Община Кочериново.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 8
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 май 2018 година

Относно: Изразяване на принципно съгласие, Кмета на Община Кочериново да възложи Обществена поръчка за услуга по „Избор на оператор за управление, поддържане и стопанисване на екопътека „Стобски пирамиди”, с цел подобряване на туристическата инфраструктура и оптимизиране на разходите.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 65

1. Общински съвет град Кочериново да даде принципно съгласие, Кмета на Община Кочериново да възложи Обществена поръчка за услуга по „Избор на оператор за управление, поддържане и стопанисване на екопътека „Стобски пирамиди”, с цел подобряване на туристическата инфраструктура и оптимизиране на разходите.
поименно „ЗА” 4 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, , Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” 6 гласа: Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: В. Вонидова

2. Във връзка с направените констатации по отношение на стопанисването на пирамидите възлага на кмета на община Кочериново да извърши проверка и в едномесечен да докладва на ОбС за предприетите мерки и действия.
поименно „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги БучинскиПрепис – Извлечение
от Протокол № 8
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 май 2018 година

Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново /2018-2020 г./.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл. 44, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО и в изпълнение на Областната стратегия за подкрепа на личностното раздвитие на децата и учениците от област Кюстендил, утвърдена със Заповед № 342/11.12.2017 г. на Областния управител на област Кюстендил,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 66

1.Общински съвет – Кочериново приема Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново /2018-2020 г./.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 8
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 май 2018 година

Относно: Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново за 2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл. 44, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 197, ал. 3 от ЗПУО и в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Кочериново,        
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 67

1.Общински съвет – Кочериново приема Годишен план за дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново за 2018 г.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 8
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 май 2018 година

Относно:Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,           
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 68

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:

1.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 250 лева еднократна помощ на Мирослава Миланова Александрова.
2.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 200 лева еднократна помощ на Стефан Димитров Радков.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново