www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 03.11.2017 г с Протокол №17

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 03.11.2017 г с Протокол №17

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 17
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 ноември 2017 година

Относно: Одобряване на Общ устройствен план на територията на община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното сазмоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 113

Общински съвет гр. Кочериново одобрява Окончателния проект на Общ устройствен план на община Кочериново, съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.
Решението на общинския съвет ще влезе в сила след довършване на процедурите по чл. 127, ал. 2 от ЗУТ. Одобреният общ устройствен план да се публикува в интернет страницата на община Кочериново и обнародва в „Държавен вестник”.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 17
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 ноември 2017 година

Относно: Приемане на Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. в гори общинска собственост, предоставени за управление на ТП ДГС Рилски   манастир по договор В-019/03.11.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, и чл. 4 от Договора за управление, стопанисване и опазване на гори собственост на община Кочериново,       
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 114

1.Общински съвет – гр. Кочериново, одобрява предложения „Годишен план за ползване на дървесина от общински гори за 1018 г.”

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 7 гласа, „ПРОТИВ” 3 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас/


Препис – Извлечение
от Протокол № 17
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 ноември 2017 година

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на общинския съвет през първото полугодие на 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 115

1.Общински съвет - гр. Кочериново приема отчет на Кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на Общински съвет – Кочериново през първото полугодие на 2017 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/   


Препис – Извлечение
от Протокол № 17
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 ноември 2017 година

Относно: Отдаване под наем по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ на земеделски земи, предствляващи пасища, мери, същите останали свободни след разпределение съгласно Протокол № 1 от 26.04.2017 г. и не потърсени от съседни общини в землището на с. Фролош, землището на с. Бураново, землището на с. Боровец и в землището на с. Крумово, собственост на община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал. 2, 4, 5  от ЗМСМА, чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ,       
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 116

1. Общински съвет – гр. Кочериново, актуализира Стратегията за управление на общинската собственост през 2016-2019 година и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016-2017 г. със земеделска земя представляваща имоти както следва:

1.1 Имот № 001069, АПОС № 1501 /08.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Трапезица” с площ 133,135 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем
1.2 Имот № 000096, АПОС № 1502 /08.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Средно бърдо” с площ 122,900 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем
1.3 Имот № 000014, АПОС № 1503 /08.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Горния чукар” с площ 50, 078 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем
1.4 Имот № 000072, АПОС № 1506 /08.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Тъпано” с площ 113,046 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем
1.5 Имот № 000496 АПОС № 1546 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Нивицата”  с площ 388, 383 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия –  Десета (194, 192 дка) и Девета (194, 191)– за  отдаване под наем
1.6 Имот № 000549, АПОС № 1551 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Дебелия рид” с площ 57,372 дка, начин на трайно ползване – „Пасище мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета (2, 869 дка ) и Девета (54, 503 дка )– за отдаване под наем
1.7 Имот № 000924, АПОС № 1561 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Пляковски рид с площ 70, 588 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем
1.8 Имот № 000937 АПОС № 1997 /28.01.2016 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Шошкова редина” с площ 332, 555 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем
1.9 Имот № 000751, АПОС № 1500 /03.01.2014 год. по КВС на землище с. Крумово, местност „Гледи чука” с площ 118,974 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 1 /една/ година считано от 01.10.2017 г на долуописаните имоти в землището на с. Фролош, землището на с. Бураново, землищто на с. Боровец и в землището на с. Крумово собственост на общ. Кочериново с обща площ   1579, 343 дка, а именно:

2.1 Имот № 001069, АПОС № 1501 /08.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Трапезица” с площ 133,135 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем
2.2 Имот № 000096, АПОС № 1502 /08.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Средно бърдо” с площ 122,900 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем
2.3 Имот № 000014, АПОС № 1503 /08.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Горния чукар” с площ 50, 078 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем
2.4 Имот № 000072, АПОС № 1506 /08.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Тъпано” с площ 113,046 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем
2.5 Имот № 000496 АПОС № 1546 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Нивицата”  с площ 388,383 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия –  Десета (194, 192 дка) и Девета (194, 191)– за  отдаване под наем
2.6 Имот № 000549, АПОС № 1551 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Дебелия рид” с площ 57,372 дка, начин на трайно ползване – „Пасище мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета (2, 869 дка ) и Девета (54, 503 дка )– за отдаване под наем
2.7 Имот № 000924, АПОС № 1561 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Пляковски рид с площ 70,588 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем
2.8 Имот № 000937 АПОС № 1997 /28.01.2016 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Шошкова редина” с площ 332,555 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем
2.9 Имот № 000751, АПОС № 1500 /03.01.2014 год. по КВС на землище с. Крумово, местност „Гледи чука” с площ 118,974 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем
2.10 Имот № 000223, АПОС № 1490 /03.01.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Доло» с площ 77,400 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем
2.11 Имот № 000013, АЧОС № 335 /21.02.2005 год. по КВС на землище с. Боровец, местност „Златарев валог” с площ 114,.912 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем
3.  Общински съвет – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаните в т.2 недвижими имоти чрез публичен търг и сключване на договор.
4. Наемът на описаните в т.2 имоти годишно е  9476,06 лв., определена по пазарен механизъм- 6/ шест лв. за дка годишно за съответните имоти от VIII, IX и X(осма, девета и десета) категория и 8 (осем) лв. за дка годишно за съответните имоти от IV V VI VII( четвърта, пета, шеста и седма ) категория Наемната цена е начална тръжна цена.
5. Плащането на наемната цена става с фактура на касата на община Кочериново или с платежно нареждане по банков път, преди сключване на договора съгласно Заповед на кмета на община Кочериново
6. Ако по време на договора за наем има възстановяване на имоти на бивши собственици, за имотите предмет на настоящото решение да бъде сключен анекс към договора за изключване на възстановената част.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 17
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 ноември 2017 година

Относно: Отдаване под наем по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ на земеделски земи, предствляващи пасища, мери, същите останали свободни след разпределение съгласно Протокол № 1 от 26.04.2017 г. и не потърсени от съседни общини в землището на с. Фролош, собственост на община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал. 2, 4, 5  от ЗМСМА, чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 117

1. Общински съвет – гр. Кочериново, актуализира Стратегията за управление на общинската собственост през 2016-2019 година и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 - 2017 г. със земеделска земя представляваща имоти както следва:

1.1 Имот № 000987, АПОС № 2107 /22.05.2017 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Бауро” с площ 45,666 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем

1.2 Имот № 000996, АПОС № 2109 /22.05.2017 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Бауро” 7,033 с площ дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

1.3 Имот № 000172, АПОС № 2099 /03.05.2017 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Скакавица” с площ 15,053 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем

1.4 Имот № 000173, АПОС № 2100 /03.05.2017 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Скакавица” с площ 28,926 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

1.5 Имот № 032041, АПОС № 1566 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Антонови ливади” 70,800 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия –  Десета (2, 832 дка) и Пета (67, 968)– за  отдаване под наем

1.6 Имот № 047015, АПОС № 2111 /22.05.2017 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Кастрева ридина” с площ 19,840 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем

1.7 Имот № 047017, АПОС № 2112 /22.05.2017 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Чуката” с площ 14,938 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем

1.8 Имот № 057010, АПОС № 2113 /22.05.2017 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Пляковски рид” 10,043 с площ дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

1.9 Имот № 000368, АПОС № 1390 /13.02.2013 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Равенски рид” с площ 135,494 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

1.10 Имот № 000412, АПОС № 1380/12.02.2013 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Блуро”, с площ 147,838 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия –  Десета (94, 478 дка) и Пета (53, 360)– за  отдаване под наем

Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 1 /една/  стопанска година считано от 01.10.2017 г. на долуописаните имоти в землището на Фролош, общ. Кочериново с обща площ   789, 081 дка, а именно:

2.1 Имот № 000987, АПОС № 2107 /22.05.2017 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Бауро” с площ 45,666 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем

2.2 Имот № 000996, АПОС № 2109 /22.05.2017 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Бауро” 7,033 с площ дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

2.3 Имот № 000172, АПОС № 2099 /03.05.2017 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Скакавица” с площ 15,053 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем

2.4 Имот № 000173, АПОС № 2100 /03.05.2017 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Скакавица” с площ 28,926 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

2.5 Имот № 032041, АПОС № 1566 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Антонови ливади” 70,800 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия –  Десета (2, 832 дка) и Пета (67, 968)– за  отдаване под наем

2.6 Имот № 047015, АПОС № 2111 /22.05.2017 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Кастрева ридина” с площ 19,840 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем

2.7 Имот № 047017, АПОС № 2112 /22.05.2017 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Чуката” с площ 14,938 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем

2.8 Имот № 057010, АПОС № 2113 /22.05.2017 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Пляковски рид” с площ 10,043 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

2. 9 Имот № 000368, АПОС № 1390 /13.02.2013 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Равенски рид” с площ 135,494 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

2.10 Имот № 000412, АПОС № 1380 /12.02.2013 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Блуро”, с площ 147,838 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия –  Десета (94, 478 дка) и Пета (53, 360)– за  отдаване под наем

2. 11 Имот № 000433, АПОС № 1101 /25.07.2011 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Връшника” с площ 164, 915 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета (32, 983), Девета (131, 932)– за отдаване под наем

2.12 Имот № 000252, АПОС № 2042 /18.05.2016 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Пляков валог” 45, 364 с площ дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

2. 13 Имот № 000217, АПОС № 2023 /01.04.2016 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Кастрева Ридина” с площ 36, 251 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем

2. 14 Имот № 000208, АПОС № 2102 /22.05.2017 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Сенокос” с площ 14, 343 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

2. 15 Имот № 000151, АПОС № 2098 /03.05.2017 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Богданова орница” с площ 21, 077 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия –  Десета – за  отдаване под наем

2, 16 Имот № 000995, АПОС № 2108 /22.05.2017 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Бауро” с площ 11, 500 дка, начин на трайно ползване – „Пасище с храсти”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем

3.  Общински съвет – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаните в т.2 недвижими имоти чрез публичен търг и сключване на договор.
4. Наемът на описаните в т.2 имоти годишно е  5005,83 лв., определен по пазарен механизъм- 6/ шест лв. за дка годишно за съответните имоти от VIII, IX и X(осма, девета и десета) категория и 8 (осем) лв. за дка годишно за съответните имоти от IV V VI VII( четвърта, пета, шеста и седма ) категория. Наемната цена е начална тръжна цена.
5. Плащането на наемната цена става с фактура на касата на община Кочериново или с платежно нареждане по банков път, преди сключване на договора съгласно Заповед на кмета на община Кочериново
6. Ако по време на договора за наем има възстановяване на имоти на бивши собственици, за имотите предмет на настоящото решение да бъде сключен анекс към договора за изключване на възстановената част.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 17
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 ноември 2017 година

Относно: Даване на мандат и позиция от Общински съвет - Кочериново във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил.

На основание чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 118

1.Общински съвет-гр. Кочериново определя и упълномощава Иван Симеонов Минков – кмет на община Кочериново, в качеството му на представител на Община Кочериново, или Слави Драганов Христов в качеството му на резервен представител да участват в  заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК - Кюстендил, което ще се проведе на 21.11.2017 г. от 13,00 ч.  в Заседателната зала на четвърти етаж в сградата на Областна администрация – Кюстендил / или на съответната резервна дата при насрочване на такава/
2. Г-н Иван Симеонов Минков, в качеството му на представител на Общината или Слави Драганов Христов в качеството му на резервен представител да гласуват по точките от дневния ред и заемат позиция както следва:    
2.1.  Приемане на решение за препоръчителен размер за вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК-Кюстендил за 2018 г., в размер на 17 000 лв. /седемнадесет хиляди лева/ - Гласува „ЗА”: На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

2.2. Други – При включване на допълнителни въпроси в дневния ред, както и тяхното разискване и разглеждане  - гласува по преценка, ръководейки се от изискванията на Закона за водите и други нормативни уредби, както и  защита интересите на община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
 


Препис – Извлечение
от Протокол № 17
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 ноември 2017 година

Относно: Допълване и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 119

Общински съвет – Кочериново допълва и изменя Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество както следва:

§ 1. В Чл. 51 се правят следните допълнения и изменения :
Ал. 1 се изменя и се чете както следва: 
(1) Публичният търг може да се проведе само в случай, че:
1. са се явили трима от членовете на комисията по чл.49, ал.3 при търг с тайно или явно наддаване;
2. са подадени две заявления за участие в първото провеждане на публичен търг с явно наддаване
3. са подадени две писмени предложения /оферти/ за участие в първото провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Ал. 2 се изменя и се чете както следва: 
(2) Когато на публичния търг с явно наддаване са подадени две или повече заявления за участие, но  в деня, часа и мястото на търга се яви един кандидат от подалите заявление, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг от подалите заявления за участие, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
Ал. 3 се изменя и се чете както следва: 
(3) Когато за публичния търг с явно наддаване няма подадени заявления  или не се яви нито един кандидат от подалите заявления, той се обявява за непроведен и кмета на общината насрочва нов търг в 15-дневен срок.
Ал. 4 се изменя и се чете както следва: 
(4) Когато на публичния търг с явно наддаване, провеждан повторно, в случая на предходната алинея е подадено само едно заявление за участие или се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, явилият се кандидат се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-малка от началната тръжна цена.
Допълва се алинея 5 със следния текст: 
(5) Когато на публичен търг с тайно наддаване е подадено само едно писмено предложение /оферта/ за участие, той се обявява за непроведен и кмета на общината насрочва нов търг в 15-дневен срок.
Допълва се алинея 6 със следния текст: 
(6) Когато на публичния търг с тайно наддаване, провеждан повторно в случая на предходната алинея, е подадено само едно писмено предложение /оферта/, участникът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-малка от началната тръжна цена.
Съществуващата ал. 5 се изменя и става алинея 7 както следва:
(7) В случай, че отсъства повече от един член от комисията или правоспособният юрист, публичния търг с явно наддаване или публичният търг с тайно наддаване се отлага за същия час и място за следващия работен ден.
Съществуващата ал. 6 се изменя и става алинея 8 както следва:
(8) В случаите когато се отлага започнат вече публичен търг с явно наддаване или публичен търг с тайно наддаване, поради невъзможност за провеждането му, обявените до този момент за спечелили участници, за отделни обекти от имуществото – предмет на търга, запазват правата си.

§ 2. Чл. 57 се изменя и се чете както следва:
Чл. 57 В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, публичния търг с явно наддаване или публичният търг с тайно наддаване се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

§ 3. Чл. 58 се изменя и се чете както следва:
Чл.58 Публичен търг с тайно наддаване се провежда, чрез предварително подаване на писмени предложения / оферти/ от всеки участник в запечатан плик. Присъствието на участниците, подали писмени предложения /оферти/ при  провеждането на публичен търг с тайно наддаване  не е задължително. Участниците имат правото да присъстват при отваряне на офертите.

§ 4. Отменя т. 2 на чл. 74.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 17
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 ноември 2017 година

Относно: Допусната техническа грешка в Решение № 77 от Протокол № 11/07.07.2017 г. на ОбС-Кочериново за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Бураново, община Кочериново, чрез публичен търг.

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 14, ал. 1 и 8 от ЗОСИ, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,        
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 120

Поради допусната техническа грешка в т. 2.1  на Решение № 77 от Протокол № 11/07.07.2017 г.вместо
2.1 Имот № 000067, АЧОС № 375 /21.02.2005 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Пенчовица” с площ 16.961 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем
да се чете:

2.1 Имот № 000067, АЧОС № 1289 /04.06.2012 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Пенчовица” с площ 16.961 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем .

Поради допусната техническа грешка в т.2. 12 и т.2.12 на Решение № 77 от Протокол № 11/07.07.2017 г.
вместо:

2.12 Имот № 010005, АЧОС № 997 /19.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов рид” с площ 2.238 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

2.12 Имот № 000120, АЧОС № 1810 /14.04.2010 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Лъката” с площ 26.643 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

да се чете:

2.12 Имот № 010005, АЧОС № 1810 /19.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов рид” с площ 2.238 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

2.13 Имот № 000120, АЧОС № 997 /14.04.2010 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Лъката” с площ 26.643 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем:

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 17
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 ноември 2017 година


Относно: Продажба на недвижим имот със законно построени сгради в него, а именно УПИ II-52, кв. 36 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново с площ от 3833 кв.м. /три хиляди осемстотин тридесет и три кв. м./, с отреждане „За училище” и обща застроена площ на сградите от 733 кв.м. /седемстотин тридесет и три кв.м./, който имот е актуван съгласно Акт № 24/526 от 19.01.2006 г., вписан в СВ-Дупница с акт № 12, том II, вх. рег. № 256, дело 223 от 23.01.2006 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС, положително становище по чл. 305, ал. 2, т. 2 от ЗПУО,       
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 121

1.Допълва Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2016-2019 г. /Приложение № 2, точка 1/ с недвижим имот УПИ II-52, кв. 36 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново с площ от 3833 кв. м. /три хиляди осемстотин тридесет и три кв. м./, с отреждане „За училище” и обща застроена площ на сградите от 733 кв. м. /седемстотин тридесет и три кв. м./, който имот е актуван съгласно Акт № 24/526 от 19.01.2006 г., вписан в СВ-Дупница с акт № 12, том II, вх. рег. № 256, дело 223 от 23.01.2006 г. за частна общинска собственост, за продажба.
2.ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим УПИ II-52, кв. 36 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново с площ от 3833 кв. м. /три хиляди осемстотин тридесет и три кв. м./, с отреждане „За училище” и обща застроена площ на сградите от 733 кв.м. /седемстотин тридесет и три кв.м./, който имот е актуван съгласно Акт № 24/526 от 19.01.2006 г. вписан в СВ-Дупница с акт № 12, том II, вх. рег. № 256, дело 223 от 23.01.2006 г. за частна общинска собственост, за продажба.
3.Общински съвет гр. Кочериново приема пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 38 700 лв. /тридесет и осем хиляди и седемстотин лева/ за пазарната стойност към датата на оценката, и определя начална тръжна цена в размер на 52 000 лева.
4.ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на описания в т. 2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
5.Общински съвет гр. Кочериново дава принципно съгласие бъдещия собственик да предприеме процедура по промяна на предназначението на имота по реда на ЗУТ, която да бъде изцяло за негова сметка.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, И. Илиев, Г.  Бучински, „ПРОТИВ” 2 гласа: Б. Йосифов, С. Христов, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 17
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 ноември 2017 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 122

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 600 лева еднократна помощ на Десислава Ангелова Чанева.

2.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 200 лева еднократна помощ на Искра Илиева Методиева

3.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 300 лева еднократна помощ на Йорданка Тодорова Кирилова

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Коментари  

 
0 # profile 2018-11-01 12:32
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Отговор | Цитиране | Цитиране
 

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново