www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на 03.04.2015 г с Протокол № 5

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на 03.04.2015 г с Протокол № 5

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 април 2015 година

Относно: Отчет за дейността на Народно читалище „Подем – 1928” с. Бураново и Народно читалище „Пробуда – 1919” град Кочериново.

На основание чл. 26а, ал. 5 от ЗНЧ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА, както и чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 54

1.Общински съвет гр. Кочериново приема Доклад за осъществяване на читалищната дейност в изпълнение на Програма по чл. 26, ал. 2 от ЗНЧ и Финансов отчет за изразходваните от бюджета средства от читалището през 2014 г. на Народно читалище „Подем – 1928” с. Бураново.
2. Общински съвет – гр. Кочериново приема Доклад за осъществяване на читалищната дейност в изпълнение на Програма по чл. 26, ал. 2 от ЗНЧ и Финансов отчет за изразходваните от бюджета средства от читалището през 2014 г. на Народно читалище „Пробуда – 1919” гр. Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /


Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 април 2015 година

Относно: Приемане на базисни наемни цени за един месец в лева без ДДС на един квадратен метър площ нежилищни помещения и открити площи, собственост на община Кочериново, съобразно предназначението на обекта, прилежащите му площи и предназначение.

На основание чл. 21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 27, ал.2,4,5 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 8 от ЗОС, и във връзка с чл. 14, ал.1,7 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 55

1.    Общински съвет – гр. Кочериново определя базисни наемни цени за един месец в лева без ДДС на един квадратен метър площ нежилищни помещения и открити площи, собственост на община Кочериново, съобразно предназначението на обекта, прилежащите му площи и предназначение съгласно Приложение №1.
2.    Настоящото решение отменя всички предходни решения на Общинския съвет-Кочериново, с които се определят базисни наемни цени за един месец в лева без ДДС на един квадратен метър площ нежилищни помещения и открити площи, собственост на община Кочериново, съобразно предназначението на обекта, прилежащите му площи и предназначение.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /
 


Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 април 2015 година

Относно: Приемане отчета за изпълнението на бюджета за 2014 година; Отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 година на община Кочериново, област Кюстендил.

На основание чл. 21, ал. 1 т.6, чл. 27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА; чл. 83, ал. 1 и ал. 2 и чл. 140  от ЗПФ /Закона за публичните финанси/ и  във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 56

1.Утвърждава приемането на Отчета по бюджета за   2014 година по функции и дейности, както следва:

По прихода – 3 788 355. 00 лв., разпределени по § / параграфи/, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 / Приходи държавна дейност и Приходи местна дейност/
По разхода   - 3 788 355.00 лв., разпределени по § /параграфи/, съгласно приложение № 3 /Отчет 2014 г. – Разходи Държавни дейности/; Приложение № 5 / Отчет 2014 г. – Разходи Местни дейности/ и Приложение № 4 /Отчет 2014 г. – Разходи Държавни дейности , дофинансирани от общински приходи”
2. Утвърждава Отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз
3. Утвърждава приемането на Бюджетната прогноза за периода 2016-2018 година

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 7 гласа: Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, /


Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 април 2015 година

Относно: Приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2014 година на община Кочериново, област Кюстендил.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 10  от ЗМСМА, чл. 9, ал. 1, 2 и 3 и чл. 18 от Закона за общинския дълг; Анекс № 2/29.11.2012 г. към  Договор № 039/2007 г.  на община Кочериново с Фонд Енергийна ефективност и съответно Решение № 24 от 27.12.2007 г. и Решение № 224/07.12.2012 г. на ОбС гр. Кочериново , както и Решение № 123/01.11.2013 година на ОбС гр. Кочериново за сключване на Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, чиято цел е реализиране на проект : Подобряване на образователната инфраструктура в община Кочериново, финансиран по Договор BG161PO001/4.1-03/2010/067 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма”Регионално развитие 2007-2013 г., приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010”, Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 57

1.Утвърждава приемането на Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Кочериново съгласно Приложени 2 /два / броя  справки

Протоколист:                          Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 7 гласа: Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов/

 


Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 април 2015 година

Относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

На основание чл.66а от ЗОС,  чл.8 от НПУРОИ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 58

1.    Общински съвет – Кочериново приема Отчет за  състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/със „ЗА” 8 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа/


Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 април 2015 година

Относно: Одобряване на ПУП – ПП / подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на водопровод за обект: „Разширяване на съществуващата междуселищна водоснобдителна инфраструктура в община Кочериново” за подобект „Боровоц – Крумово” и ПУП – ПЗ за изграждане на напорен резервоар с промяна предназначението на част от 320 кв. м. от имот № 000473 – „Старите лозя”, местността „Ридо” в землището на с. Крумово, община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с Решение № 23 от Протокол № 2 от 07.02.2014 г. на ОбС – община Кочериново, чл. 150 от ЗУТ във връзка със Заповед № РД-01-05-48/20.02.2014 г. на Кмета на община Кочериново, Решение № КЗЗ-21/12.12.2014 г. на МЗХ, КЗЗ за утвърдена площадка за обекта и Решение по т. 1 от Протокол № 1 от 15.01.2015 г. на ОбЕСУТ – община Кочериново,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 59

Общински съвет град Кочериново одобрява:

1. ПУП – ПП /парцеларен план/ за трасе на водопровод за обект: „Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в община Кочериново” за подобект „Боровец – Крумово”, по трасе в землищата на с. Боровец, с. Бураново и с. Крумово, община Кочериново:
    - 10–ти участък започващ от РШ „Боровец – Драгодан” до регулацията на с. Боровец /Ново трасе и нов сервитут/;
    - 11–ти участък минаващ през регулацията и територията на с. Боровец от улица с осова точка № 33 до улица с осова точка № 24 /ново трасе и нов сервитут/;
    - 12-ти участък започващ от края на регулацията на с. Боровец, през територията по КВС и до началото на регулацията на с. Бураново /ново трасе и нов сервитут и съществуващ сервитут/;
    - 13-ти участък преминаващ през територията на с. Бураново от улица с осова точка № 50 до улица с осова точка № 9 /съществуващ сервитут/;
    - 14-ти участък започващ от края на регулацията на с. Бураново до резервоар на с. Крумово, с клон до водоема на с. Бураново /съществуващ сервитут/;
    - 15-ти участък започващ от резервоар на с. Крумово до регулацията на с. Крумово /ново трасе и нов сервитут/;
    Дължината на проектираното трасе в подобект „Боровец – Крумово” е 4880, 5 м., в КВС е 4267, 1 м., а през населените места е 613, 4 м. Съществуващ сервитут е с дължина 702, 8 м., а новият е с дължина 4177, 6 м. по приложения ПУП – Парцеларен план и кординатен регистър, които са неразделна част от настоящето решение.

2. ПУП – ПЗ за изграждане на напорен резервоар, с промяна предназначението на част от 320 кв. м. от имот №000473 „Старите лозя”, местността „Старите лозя” в землището на с. Крумово – общинска собственост.
Решението подлежи на обнародване в ДВ

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 април 2015 година

Относно: Допълване на Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и ливади в община Кочериново и Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 37 о от Закона за собствеността и ползването на земедлеските земи и чл. 5, ал.2 от НПУРОИ и поради факта, че посочените имоти е пропуснато да бъдат добавени към Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и ливади в община Кочериново за 2015 г. и Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г.,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 60

1.    Общински съвет – Кочериново, допълва Решение № 21, т.1, протокол № 3 от 25.02.2015 г. в частта Ливади от общински поземлен фонд, същите са включени в Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г.:

№ на имот

Площ – дка.

НТП

местност

Населено място

073011

0.309

ливада

Старите ливади

Стоб

073007

0.269

ливада

Старите ливади

Стоб

073006

1.223

ливада

Старите ливади

Стоб

073013

0.585

ливада

Старите ливади

Стоб

073012

0.468

ливада

Старите ливади

Стоб

073016

0.459

ливада

Старите ливади

Стоб

073015

1.914

ливада

Старите ливади

Стоб

073048

0.478

ливада

Старите ливади

Стоб

073052

0.821

ливада

Старите ливади

Стоб

073059

1.772

ливада

Старите ливади

Стоб

083011

0.301

ливада

Базалъко

Стоб

083016

2.237

ливада

Базалъко

Стоб

083017

2.014

ливада

Базалъко

Стоб

083032

1.789

ливада

Базалъко

Стоб

083009

1.098

ливада

Базалъко

Стоб

083044

5.886

ливада

Базалъко

Стоб

083045

2.980

ливада

Базалъко

Стоб

083075

0.499

ливада

Базалъко

Стоб

2.    Актуализира  Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г. приета с решение № 11, Протокол № 2 от заседание на ОбС – община Кочериново от 06 февруари 2015 г., като я допълва в раздел V Видове имоти, които могат да бъдат предмет на разпореждане през 2015 г. и характеристика, приложение № 6 със следните имоти:

№ на имот

Площ – дка.

НТП

местност

Населено място

110078

1.039

ливада

Сапунджиките

Бараково

110063

0.608

ливада

Сапунджиките

Бараково

110057

0.307

ливада

Сапунджиките

Бараково

110058

0.348

ливада

Сапунджиките

Бараково

110061

0.644

ливада

Сапунджиките

Бараково

109058

5.228

ливада

Пералото

Бараково

112117

0.249

ливада

Пералото

Бараково

112070

2.211

ливада

Долните ливади

Бараково

109001

2.454

ливада

Пералото

Бараково

103016

1.202

ливада

Ясено

Стоб

103020

10.651

ливада

Ясено

Стоб

016068

2.195

ливада

Пасището

Пороминово

016050

0.663

ливада

Пасището

Пороминово

016047

1.878

ливада

Пасището

Пороминово

016016

0.420

ливада

Пасището

Пороминово

016012

1.506

ливада

Пасището

Пороминово

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 април 2015 година

Относно: Отдаване под наем на открита площ за поставяне на един брой преместваем обект – павилион за извършване на търговска дейност.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 2, 4 и 5  от  ЗМСМА,  чл. 14, ал.7 и 8 от ЗОС; чл. 31, ал. 1   от Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на общинаКочериново,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 61

ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг на открита площ в гр. Кочериново,  на 1 /един/ брой  преместваем обект – павилион    с обща площ 4.17 кв.м., намиращ  се , УПИ І-  кв. 10, имот  № 1423 по плана на  Кочериново, за срок от 5 /пет/ години.
2. ОбС – гр. Кочериново определя начална тръжна цена  в размер на  60.05 лв. /шестдесет лева и 0.05  стотинки/ с ДДС .
3. Поддържането и текущият ремонт на наетото помещение, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
4.Отдаваното в т.1 помещение да се ползва от наемателя само за търговски цели.
5. ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаното в т.1 помещение чрез публично оповестен конкурс и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 7 гласа: Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов/


Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 април 2015 година

Относно: Предварително съгласие за изграждане на мемориален кът в памет на над 400 души от единадесет страни, като Германия, Австрия, Русия, Холандия, Полша, Украйна и т. н., които са работили в бившата фабрика за преработване на хартия КМЗ „Никола Вапцаров”.

На основание чл. 21, ал . 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 57, ал. 1 от ЗУТ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 62

Общински съвет гр. Кочериново не дава предварително съгласие за изграждане на мемориален кът в памет на над 400 души от единадесет страни, като Германия, Австрия, Русия, Холандия, Полша, Украйна и т. н., които са работили в бившата фабрика за преработване на хартия КМЗ „Никола Вапцаров”.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/със „ЗА” 5 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 4 гласа /


Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 април 2015 година

Относно: Приемане на план за интегриране на ромите в община Кочериново за периода 2015 – 2017 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл. 44, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.),
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 63

1.Общински съвет гр. Кочериново приема План за интегриране на ромите в община Кочериново за периода 2015 – 2017 година.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 април 2015 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 64

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:

1.Със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 200 лева  еднократна помощ на Галина Димитрова Вучкова.
2.Със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 500 лева  еднократна помощ на Емил Кънчов Димитров.
3.Със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 500 лева  еднократна помощ на Благой Стоичков Марчев.
4.Със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново не отпуска еднократна помощ на Рилка Йорданова Михалкова.
5.Със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 150 лева еднократна помощ на Соня Иванова Илиева.
6.Със „ЗА” 8 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас,
ОбС – Кочериново не отпуска еднократна помощ на Ружка Иванова Недева.
7.Със „ЗА” 8 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас,
ОбС – Кочериново отпуска 100 лева еднократна помощ на Станка Велинова Таскова.
8.Със „ЗА” 6 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3 гласа,
ОбС – Кочериново отпуска 100 лева еднократна помощ на Видин Николов Ушатов.
9.Със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 100 лева еднократна помощ на Мария Спасова Лазова.
10.Със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 100 лева еднократна помощ на Милка Темелакиева Кирова.
11.Със „ЗА” 7 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа,
ОбС – Кочериново отпуска 100 лева еднократна помощ на Ботьо Иванов Граховски

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

Последно променен на Вторник, 14 Април 2015 07:44

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново