www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.12.2016 г с Протокол № 15

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.12.2016 г с Протокол № 15

ob-kocherinovo


Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 декември 2016 година

Относно:  Създаване на временна комисия, която в съответствие със сроковете определени в Закона за нормативните актове, да изготви необходимите изменения в чл. 32, ал. 2 изр. 2 и 3 от действащата Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Кочериново, във връзка с Протест от Районна прокуратура – Дупница вх. № РД-01-13-29/24.08.2016 г. до Административен съд – Кюстендил. Комисията да бъде в състав от трима общински светници предложени на заседанието на Общински съвет Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 79 от АПК,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 133

ОбС Кочериново създава временна комисия, която в съответствие със сроковете, определени в Закона за нормативните актове, за изготви необходимите изменения в чл. 32, ал. 2, изр. 2 и 3 от действащата Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Кочериново, във връзка с Протест от Районна прокуратура – Дупница вх. № РД-01-13-29/24.08.2016 г. до Административен съд – Кюстендил. Комисията да бъде в състав от трима общински съветници, както следва:
Председател: Георги Бучински
Членове: Райчо Калайджийски
         Божидар Йосифов
Комисията да бъде със срок на действие до влизане в законна сила на Решение на Общински съвет Кочериново по предложеното от комисията изменение на гореописаните разпоредби от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
 Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 декември 2016 година

Относно: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

На основание  параграф 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл. 18ж, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 134

ОбС - гр. Кочериново дава съгласие да се предоставят на ОСЗ – гр. Кочериново, която да постанови решение за възстановяване правото на собственост, следните имоти:
1. По писмо с Изх. № РД-05-887/07.11.2016 г. от ОСЗ – гр. Кочериново на наследниците на Йордан Иванов Мишов имот с площ от 1.376 дка по скица-проект на имот с № 094007, образувана от имот с № 094004 по КВС в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 декември 2016 година

Относно: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

На основание  параграф 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл. 18ж, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 135

ОбС - гр. Кочериново дава съгласие да се предоставят на ОСЗ – гр. Кочериново, която да постанови решение за възстановяване правото на собственост, следните имоти:
1. По писмо с Изх. № РД-05-886/07.11.2016 г. от ОСЗ – гр. Кочериново на наследниците на Йордан Иванов Мишов имот с площ от 2.127 дка по скица-проект на имот с № 034014, образувана от имоти с № 011063 и № 034001 по КВС в землището на с. Стоб, общ. Кочериново.
                               
Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 декември 2016 година

Относно: Отдаване под наем на обособено помещение, намиращо се в двуетажна монолитна сграда /кметство/ в с. Боровец, община Кочериново, с площ от 80.70 кв.м., в парцел I, кв. 11 по плана на с. Боровец, община Кочериново.

На основание  чл.21, ал.1, т. 8 и чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА; чл. 18, ал. 1, 2 и 3 от НПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 136

1.ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем на обособено помещение с обща площ от 80.70 кв.м., намиращо се в двуетажна монолитна сграда /кметство/ в с. Боровец, община Кочериново, парцел I, кв. 11 по плана на с. Боровец,  представляващ публична общинска собственост съгласно АПОС № 11/05.11.1997 година за срок от 5 /пет/ години чрез публичен търг.
2.ОбС гр. Кочериново определя начална тръжна цена съгласно Решение № 55 от 03.04.2015 година от Протокол № 5/03.04.2015 година и Заповед № РД-01-05-246/19.05.2015 година на кмета на община Кочериново за определяне на базисни наемни цени на 1 кв.м. площ нежилищни помещения, в размер на 110.84 лв. /сто и десет лева и 0,84 стотинки/ без ДДС, както следва:
- Основно помещение – 49.70 кв.м. за 84.49 лв. / осемдесет и четири лева и 0,49 стотинки/ без ДДС съгласно т. III от Решение № 55/03.04.2015 г. от Протокол № 5/03.04.2015 година  и Заповед № РД-01-05-246/19.05.2015 година на кмета на община Кочериново
- Склад – 31.00 кв.м. за 26.35 лв. /двадесет шест лева и 0,35 стотинки/ без ДДС съгласно т. XIII от Решение № 55/03.04.2015 г. от Протокол № 5/03.04.2015 година  и Заповед № РД-01-05-246/19.05.2015 година на кмета на община Кочериново
3. Поддържането и текущият ремонт на наетото помещение, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода и застраховка се заплащат от Наемателя.
4. В Договора на Наемателя да се предвиди възможност за актуализация или индексиране на наемната цена.
5. ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаното в т. 1 помещение чрез публичен търг и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 декември 2016 година

Относно: Отдаване под наем на обособено помещение, намиращо се в двуетажна масивна сграда /кметство/ в с. Бураново, община Кочериново, с площ от 112.30 кв.м., в парцел II, кв. 14 по плана на с. Бураново, община Кочериново.

На основание  чл.21, ал.1, т. 8 и чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА; чл. 18, ал. 1, 2 и 3 от НПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 137

1.ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем на обособено помещение с обща площ от 112.30 кв.м., намиращо се в двуетажна масивна сграда /кметство/ в с. Бураново, община Кочериново, парцел II, кв. 14 по плана на с. Бураново,  представляващ публична общинска собственост съгласно АПОС № 123/08.10.2001 година за срок от 5 /пет/ години чрез публичен търг.
2.ОбС гр. Кочериново определя начална тръжна цена съгласно Решение № 55 от 03.04.2015 година от Протокол № 5/03.04.2015 година и Заповед № РД-01-05-246/19.05.2015 година на Кмета на община Кочериново за определяне на базисни наемни цени на 1 кв.м. площ нежилищни помещения, в размер на 153.00 лв. /сто петдесет три лева/ без ДДС, както следва:
- Основно помещение – 67.70 кв.м. за 115.09 лв. / сто петнадесет лева и 0,09 стотинки/ без ДДС съгласно т. III от Решение № 55/03.04.2015 г. от Протокол № 5/03.04.2015 година  и Заповед № РД-01-05-246/19.05.2015 година на кмета на община Кочериново
- Склад – 44.60 кв.м. за 37.91 лв. /тридесет седем лева и 0,91 стотинки/ без ДДС съгласно т. XIII от Решение № 55/03.04.2015 г. от Протокол № 5/03.04.2015 година  и Заповед № РД-01-05-246/19.05.2015 година на Кмета на община Кочериново
3. Поддържането и текущият ремонт на наетото помещение, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода и застраховка се заплащат от Наемателя.
4. В Договора на Наемателя да се предвиди възможност за актуализация или индексиране на наемната цена.
5. ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаното в т. 1 помещение чрез публичен търг и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 декември 2016 година

Относно: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

На основание  параграф 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл. 18ж, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 138

ОбС - гр. Кочериново дава съгласие да се предоставят на ОСЗ – гр. Кочериново, която да постанови решение за възстановяване правото на собственост, следните имоти:
1. По писмо с Изх. № РД-05-885/07.11.2016 г. от ОСЗ – гр. Кочериново на наследниците на Йорданка Иванова Харалампиева имот с площ от 7.648 дка по скица-проект на имот с № 008031, образувана от имоти с № 000205 и № 008031 по КВС в землището на с. Бураново, общ. Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 декември 2016 година

Относно: Продажба на движимо имущество Колесен трактор ЮМЗ-6АКЛ, рег. № КН 01602, Тракторно ремарке РСЕ-1,0, рег. № КН 01600, Товарен автомобил ЗИЛ 495716, рег. № КН 4618 АВ, Лек автомобил „Фолксваген Пасат”, комби, рег. № КН 8528 АК, бензин/газ, 1600 куб.м., Лек автомобил „Фолксваген Пасат”, комби, рег. № КН 1175 АС, бензин, 1800 куб.м. и 12 броя дърводелски маси, чрез публичен търг, Сметосъбирач „Щаер”, модел „891.170”, с рег. № КН 9669 АК, година на производство 1986г., собственост на Община Кочериново.

На основание   чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2, т. 1 и ал. 4 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 от ЗОС,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 139

1. ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на следното движимо имущество, частна общинска собственост:
а. Колесен трактор ЮМЗ-6АКЛ, рег. № КН 01602, година на производство 1980 г., рама № 806891, двигател № 3Ж2175.
б. Тракторно ремарке PCE-1,0, рег. № КН 01600, година на производство 1980 г., рама № 070134.
с. Товарен автомобил ЗИЛ 495716, рег. № КН 4618 АВ, дата на регистрация 17.05.1990 г., рама № 2994521, двигател № 13073263482.
d. Лек автомобил „Фолксваген Пасат”, комби, рег. № КН 8528 АК, бензин/газ, 1600 м³, дата на регистрация 06.10.1991г., рама № WVWZZZ31ZLE039110, двигател № EZ725508.
e. Лек автомобил „Фолксваген Пасат”, комби, рег. № КН 1175 АС, бензин, 1800 м³, дата на регистрация 29.01.1992г., рама № WVWZZZ31ZNE190724, двигател № ABS081423.
f. 12 броя дърводелски маси.
g. Сметосъбирач „Щаер”, модел „891.170”, с рег. № КН 9669 АК, година на производство 1986 г., рама № 8910442195, двигател № 612606287.
2. Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на:
а. 4790 лв. /с включено ДДС/ за Колесен трактор ЮМЗ-6АКЛ, рег. № КН 01602, година на производство 1980 г., рама № 806891, двигател № 3Ж2175.
б. 110 лв. / с включено ДДС/ за Тракторно ремарке PCE-1,0, рег. № КН 01600, година на производство 1980 г., рама № 070134.
c. 3950 лв. / с включено ДДС/ за Товарен автомобил ЗИЛ 495716, рег. № КН 4618 АВ, дата на регистрация 17.05.1990 г., рама № 2994521, двигател № 13073263482.
d. 740 лв. / с включено ДДС/ за Лек автомобил „Фолксваген Пасат”, комби, рег. № КН 8528 АК, бензин/газ, 1600 м³, дата на регистрация 06.10.1991г., рама № WVWZZZ31ZLE039110, двигател № EZ725508.
e. 910 лв. / с включено ДДС/ за Лек автомобил „Фолксваген Пасат”, комби, рег. № КН 1175 АС, бензин, 1800 м³, дата на регистрация 29.01.1992г., рама № WVWZZZ31ZNE190724, двигател № ABS081423.
f. 972 лв. / с включено ДДС/ за 12 броя дърводелски маси /81 лв. на брой с включено ДДС/.
g. 7150 лв. / с включено ДДС/ за сметосъбирач „Щаер”, модел „891.170”, с рег. № КН 9669 АК, година на производство 1986 г., рама № 8910442195, двигател № 612606287.
Началната тръжна цена е равна на пазарната цена.
3. ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описаното в т. 1 движимо имущество чрез публичен търг с тайно наддаване и сключване на договор.
4. За всяка от позициите в т. 1 може да се кандидатства заедно и по отделно.
5. За всяка от дърводелските маси описани в т. 1.6. може да се кандидатства заедно и по отделно.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 декември 2016 година

Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници в Община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от ПМС № 67/2010 г. за заплатите в бюджетните организации, изменено с § 7 от ПЗР към ПМС № 3/2014 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2014 г. и Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 140
Определя размера на основните месечни трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметствата в община Кочериново, считано от 01.01.2017 г., както следва:

На кмета на Община Кочериново – 1800 лв.
Със „ЗА” 8 гласа, „ПРОТИВ” 2 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Г-н Везенков – негласувал/

На кмет на кметство с. Стоб – 720 лв.
„ЗА” 6 гласа, „ПРОТИВ” 4 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас

На кмет на кметство с. Мурсалево – 720 лв.
„ЗА” 6 гласа, „ПРОТИВ” 4 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас

На кмет на кметство с. Бараково – 720 лв.
„ЗА” 6 гласа, „ПРОТИВ” 4 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас

На кмет на кметство с. Бураново – 720 лв.
„ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа

На кмет на кметство с. Пороминово – 720 лв.
„ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” 2 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков
 


                    


Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 декември 2016 година

Относно: Освобождаване от такса смет на СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново.

На основание чл. 21, ал 1, т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 141

ОбС гр. Кочериново отлага гласуването по т. 1.9. Освобождаване от такса смет на СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново за следващото заседание на ОбС.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа/

  


                     


Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 декември 2016 година

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи пасища, мера в землището на с. Фролош, землището на с. Бураново, землището на с. Крумово, землището на с. Мурсалево, и в землището на с. Цървище, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 14, ал. 1 и 8 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а,  ал. 5, ал. 7, чл. 124б , чл 125, чл. 12 ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ , чл. 108 , чл. 109  и чл. 110  от ЗУТ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 142

1. Общински съвет – гр. Кочериново, актуализира Стратегията за управление на общинската собственост през 2016-2019 година и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г. със земеделска земя представляваща имоти, както следва:

- имот № 000008, АПОС № 1376 /04.02.2013 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Дълга ридина” с площ 83, 739 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000169, АПОС № 1105 /25.07.2011 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Дълга ридина” с площ 103,654 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета(72, 558) и Пета(31,096) – за отдаване под наем

- имот № 000393, АПОС  № 1513 /08.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Кошарите” с площ 62,245 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета(61,000) и пета(1,245) – за отдаване под наем

- имот № 000412, АПОС  № 1380 /12.02.2013 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Бауру” с площ 62,245 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета(94,478) и пета(53,360) – за отдаване под наем

- имот № 000527, АПОС № 1550 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Шолетански рид” с площ 185,469 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 001027, АПОС № 1562 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Скакавица” с площ 131,427 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 004001, АПОС № 1563 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Ридо” с площ 50,221 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 011004, АПОС № 1565 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Лесковец” с площ 304,393 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 081006, АПОС № 1558 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Присоето” с площ 136,082 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000487, АПОС № 985 /06.04.2010  год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Чуката” с площ 729,068 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета(209,068) и Девета(520,000) – за отдаване под наем

- имот № 000514, АПОС № 991 /22.03.2010  год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Презчана” с площ 284,212 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000230, АПОС № 1984 /27.01.2016 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов рид” с площ 38, 356 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000233, АПОС № 1285 /04.06.2012 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Антовица” с площ 17,092 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – шеста – за отдаване под наем

- имот № 000263, АПОС № 1711 /12.03.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Лисички път” с площ 13,833 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000420, АПОС № 1352 /25.01.2013 год. по КВС на землище с. Крумово, местност „Валого” с площ 567.224 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000462, АПОС № 1354 /25.01.2013 год. по КВС на землище с. Крумово, местност „Ридо” с площ 202.880 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000472, АПОС № 1358 /25.01.2013 год. по КВС на землище с. Крумово, местност „Юручки Зидини” с площ 163,530 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000741, АПОС № 1499 /03.01.2014 год. по КВС на землище с. Крумово, местност „Гледи чука” с площ 77,063 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 1 /една/ години общо на долуописаните имоти в землището на с.Фролош, землището на с. Мурсалево, землището на с. Цървище, землището на с. Крумово и землището на с. Бураново, общ. Кочериново с обща площ   5028,023 дка, а именно:

- имот № 000008, АПОС № 1376 /04.02.2013 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Дълга ридина” с площ 83, 739 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000034, АПОС № 1504 /08.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Падините” с площ 95,237дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000169, АПОС № 1105 /25.07.2011 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Дълга ридина” с площ 103,654 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета(72, 558) и Пета(31,096) – за отдаване под наем

- имот № 000393, АПОС  № 1513 /08.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Кошарите” с площ 62,245 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета(61,000) и пета(1,245) – за отдаване под наем

- имот № 000412, АПОС  № 1380 /12.02.2013 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Бауру” с площ 62,245 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета(94,478) и пета(53,360) – за отдаване под наем

- имот № 000527, АПОС № 1550 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Шолетански рид” с площ 185,469 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 001027, АПОС № 1562 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Скакавица” с площ 131,427 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 004001, АПОС № 1563 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Ридо” с площ 50,221 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 011004, АПОС № 1565 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Лесковец” с площ 304,393 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 081006, АПОС № 1558 /10.01.2014 год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Присоето” с площ 136,082 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000487, АПОС № 985 /06.04.2010  год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Чуката” с площ 729,068 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета(209,068) и Девета(520,000) – за отдаване под наем

- имот № 000514, АПОС № 991 /22.03.2010  год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Презчана” с площ 284,212 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000002, АПОС № 988 /06.07.2010  год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Чукара” с площ 59,458 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000119, АПОС № 1507 /08.01.2014  год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Валого” с площ 58,423 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета(14,606) и Пета(43,818) – за отдаване под наем

- имот № 000153, АПОС № 1508 /08.01.2014  год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Равнако” с площ 52,673 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000234, АПОС № 1381 /13.02.2013  год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Семенковица” с площ 319,319 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета(314,460) и Пета(4,859) – за отдаване под наем

- имот № 000405, АПОС № 992 /06.04.2010  год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Крамарски рид” с площ 156,119 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета(14,951) и Пета(141,168) – за отдаване под наем

- имот № 011002, АПОС № 1564 /10.01.2014  год. по КВС на землище с. Фролош, местност „Семенковица” с площ 55,633 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия  – за отдаване под наем

- имот № 000168, АПОС № 1361 /25.01.2013 год. по КВС на землище с. Мурсалево, местност „Лангова дъбрава” с площ 40,924дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Осма – за отдаване под наем

-  имот № 000589, АЧОС № 1533/08.01.2014 год. по КВС на землището но с. Цървище, местност „Падините” с площ 183.736 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при неполивни условия – десета – за отдаване под наем

- имот № 006004, АЧОС № 1539/08.01.2014 год. по КВС на землище с. Цървище, местност „Шопски валог” с площ 91.844 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”., категория на земята при неполивни условия – десета(9,184)и осма(82,659) – за отдаване под наем
- имот № 000420, АПОС № 1352 /25.01.2013 год. по КВС на землище с. Крумово, местност „Валого” с площ 567.224 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000462, АПОС № 1354 /25.01.2013 год. по КВС на землище с. Крумово, местност „Ридо” с площ 202.880 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000472, АПОС № 1358 /25.01.2013 год. по КВС на землище с. Крумово, местност „Юручки Зидини” с площ 163,530 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000741, АПОС № 1499 /03.01.2014 год. по КВС на землище с. Крумово, местност „Гледи чука” с площ 77,063 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000230, АПОС № 1984 /27.01.2016 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Гальов рид” с площ 38, 356 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000233, АПОС № 1285 /04.06.2012 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Антовица” с площ 17,092 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – шеста – за отдаване под наем

- имот № 000263, АПОС № 1711 /12.03.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Лисички път” с площ 13,833 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000003, АПОС № 1488 /03.01.2014 год. по КВС на землище с.Бураново, местност „Иванова чука” с площ 91,180 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000214, АПОС № 1489 /03.01.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Лисички път” с площ 171,827 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета– за отдаване под наем

- имот № 000231, АПОС № 1284 /04.06.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Антовица” с площ 10,619 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

- имот № 000259, АПОС № 1491 /03.01.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Мечковец” с площ 71,457 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000264, АПОС № 1712 /12.03.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Лисички път” с площ 10,441 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000270, АПОС № 1492 /03.01.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Лисички път” с площ 51,018 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

- имот № 000273, АПОС № 1493 /03.01.2014 год. по КВС на землище с. Бураново, местност „Радково присое” с площ 71,313 дка, начин на трайно ползване – „Пасище, мера”, категория на земята при не поливни условия – Десета – за отдаване под наем

Общински съвет – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаните в т.2 недвижими имоти чрез публичен търг и сключване на договор.
Наемът на описаните в т.2 имоти годишно е 30898,31 лв., определена по пазарен механизъм   – 6 /шест/ лв. за декар годишно на съответните имоти от IX(девета) и X /десета/ категория, 7/седем/лв. заVII(седма) и VIII(осма) категория и 8/осем /лв. за IV(четвърта),  V(пета) и  VI(шеста) категория при не поливни условия. Наемната цена е начална тръжна цена.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 декември 2016 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 143

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска  100 лева еднократна помощ на Йорданка Любомирова Гълабова
2.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 100 лева еднократна помощ на Иван Николов Гоцев.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново