www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.11.2018 г с Протокол №15

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.11.2018 г с Протокол №15


ob-kocherinovo


Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 ноември 2018 година

Относно: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.  

На основание параграф 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл. 18ж, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА,             
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 105

ОбС – гр. Кочериново дава съгласие да се предоставят на ОСЗ – гр. Кочериново, която да постанови решение за възстановяване правото на собственост по писмо с вх. № РД-01-32-73/01.10.2018 г. от ОСЗ – гр. Кочериново на наследниците на Тодор Николов Коюнджийнски на имот с площ от 3,467 дка по скица-проект на имот с идентификатор 39116.127.985, образуван от имоти от общински поземлен фонд с идентификатори 39116.127.86, 39116.127.87, 39116.127.88 по КККР в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 ноември 2018 година

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот УПИ I, кв. 52 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново с площ от 7670 кв.м., с отреждане „За детски дневен дом”, ведно с двуетажна масивна сграда със застроена площ от 230 кв.м., който имот е актуван с Акт за публична общинска собственост № 7 от 03.10.1997 г., вписан в СВ-Дупница с акт № 46, том I, вх. рег. № 53 от 12.01.2006 г.

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 9, ал. 2 и ал. 4 от НПРУОИ,             
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 106

Обявява за частна общинска собственост имот УПИ I, кв. 52 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново с площ от 7670 кв.м., с отреждане „За детски дневен дом”, ведно с двуетажна масивна сграда със застроена площ от 230 кв.м., който имот е актуван с Акт за публична общинска собственост № 7 от 03.10.1997 г., вписан в СВ – Дупница сакт № 46, том I, вх. рег. № 53 от 12.01.2006 г., поради това, че е престанал да има предназначението на публична общинска собственост.
Възлага на Кмета на община Кочериново изготвянето на Акт за частна общинска собственост на посочения в т. 1 имот.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 ноември 2018 година

Относно: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,         
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 107

ОбС – гр. Кочериново не дава съгласие да се предостави на ОСЗ- гр. Кочериново, която да постанови решение за възстановяване правото на собственост по писмо с вх. № РД-01-32-72 от 01.10.2018 г. от ОСЗ – гр. Кочериново на наследниците на Илинка Теодосиева Воденичарова на имот с площ 1.501 дка по скица-проект на имот с идентификатор 39116.501.65, попадащ в част от имот с идентификатор 39116.501.21 с площ 1,661 дка по КККР в землището на гр. Кочериново, в останалата част от имот 39116.501.21 се образува имот с идентификатор 39116.501.66 с площ 0,160 дка.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 ноември 2018 година

Относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

На основание чл. 27, ал.6 от ЗМСМА и чл. 11, т. 8 от Правилника за дейността на Общински съвет – Кочериново,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 108

Общински съвет Кочериново, приема Отчет за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 ноември 2018 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор № 39116.144.63 с площ 37.927 дка по КК и КР на землище на гр. Кочериново, местност „Пради Бука”, за изграждане на обект „Селскостопански сгради за отглеждане на животни” без промяна на предназначението на земеделската земя по Наредба № 19 от 25.10.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5, ал. 7, чл. 124б, чл. 125, чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, чл. 108, чл. 109 и чл. 110 от ЗУТ, чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 4 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителството в земеделските земи без промяна на предназначението им и Становище изх. № РД-04-72-1/11.07.2018 г. на ОД „Земеделие” – Кюстендил по чл. 11, ал. 1, т. 4 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г.,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 109

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за Изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор № 39116.144.63 с площ 37.927 дка по КК и КР на землище на гр. Кочериново, местност „Пради Бука”, за част от имота с площ 27,39 дка за изграждане на обект „Селскостопански сгради за отглеждане на животни” без промяна на предназначението на земеделската земя по Наредба № 19 от 25.10.2012 г.
Изработване на парцеларен план /ПП/ и схема за ел. захранване – подземен ел. провод през следните имоти: улица с о.т. 21 и о.т. 22 по парцеларния план на стопанския двор на гр. Кочериново, общинска собственост, полски път – общинска собственост, парцеларен план /ПП/ и схема за канализация и довеждащ водопровод  през следните имоти: улица с о.т. 21 и о.т. 22 по парцеларния план на стопанския двор на гр. Кочериново, общинска собственост, полски път – общинска собственост и одобрява предложеното задание по чл. 125 от ЗУТ. Изграждането на техническите комуникации за имота, в случай че се изграждат такива е за сметка на инвеститора или собственика на имота.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 ноември 2018 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА,             
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 110

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 500 лева еднократна помощ на Ботьо Иванов Граховски, с. Боровец.
2.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 300 лева еднократна помощ на Елена Димитрова Далева, гр. кочериново.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново