www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.09.2016 г с Протокол № 11

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.09.2016 г с Протокол № 11

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 септември 2016 година

Относно: Управление на горските територии собственост на община Кочериново.        

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 181, ал. 1, т. 2 от Закона за горите и чл. 181, ал. 2 от същия закон, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 91

1. Общински съвет Кочериново предоставя правото на Кмета на община Кочериново да сключи договор с ДП ДГС „Рилски манастир” териториално поделение на Югозападно държавно предприятие, за управление, стопанисване, опазване и ползване на горските територии общинска собственост.
2. Управлението, стопанисването и опазването на горските територии собственост на община Кочериново да се извършва от ДП ДГС „Рилски манастир” териториално поделение на Югозападно държавно предприятие съгласно действащия горскостопански план, и под контрола на Община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: Р. Янакиев/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 септември 2016 година

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър на община Кочериново.

На основание   чл. 21, ал.2  и във връзка с чл. 17, ал.1,т.3 от ЗМСМА, чл. 346, ал. 2 и във връзка с чл. 346, ал. 1 от  Закона за предучилищното и училищно  образование, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 92

   1. Общински съвет гр. Кочериново приема  на първо четене, Наредба  за  условията и реда  за вписване на общинските детски градини  и центрове за подкрепа на личностно развитие  в регистър   в община Кочериново

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 септември 2016 година

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Кочериново. 

На основание   чл. 21, ал.2  и във връзка с чл. 17,ал.1,т.3 от ЗМСМА, чл. 59,ал. 1  от  Закона за предучилищното и училищно  образование,чл.7,ал.1 и ал. 3 от Наредба № 5  от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, /Обн.ДВ бр.46 от 17.06.2016 г./,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 93

  Общински съвет гр. Кочериново приема  на първо четене   Наредба  за условията и реда за записване, отписване  и преместване на деца в общинските детски градини в община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 септември 2016 година

Относно: Приемане на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2019 година и на проектобюджет за 2017 година на община Кочериново, област Кюстендил, в частта му за местна дейност – II – ри етап.

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА; чл. 67, ал. 2, 3 и 6 и чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ /Закона за публичните финанси/ и т.2.2.1, буква „а” от Решение № 56 на МС от 28.01.2016 година,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 94

1. ОбС гр. Кочериново приема Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2019 година и Проектобюджета за 2017 година на община Кочериново, област Кюстендил, в частта му за местна дейност.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: Р. Янакиев/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 септември 2016 година

Относно: Изработване на проект за ПУП на техническата инфраструктура от първостепенно общинско значение, ПУП-ПП и Схема за „Улица, част от околовръстен ринг на с. Стоб с трасе от четвъртокласен път „KNL3087” с мост над река Рилска, мост над дере „Буковец” до улица „Асен Васев-Хаджията” по плана на с. Стоб”

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА; чл. 124а, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ, чл. 108, чл. 109 и чл. 110 от ЗУТ,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 95

1. Допуска изработване на ПУП-Парцеларен план и схема за елементи на техническата инфраструктура за „Улица, част от околовръстен ринг на с. Стоб с трасе от четвъртокласен път „KNL3087” с мост над река Рилска, мост над дере „Буковец” до улица „Асен Васев – Хаджията” по плана на с. Стоб”.
Участък 1 – трасе извън регулацията през имоти: 000166, 000170, 000171, 000221, 000311, 087007, 087008, 087009, 107002, 107006, 107048 и 107057 по КВС на землището на с. Стоб.
Участък 2 – трасе в границите на населеното място с. Стоб.
    С ПУП се предвижда отчуждаване за общинска инфраструктура от първостепенно значение на засегнатите частни имоти – земеделски земи и урбанизирани имоти.
    Към ПУП на улицата да се изработят схеми за други елементи на техническата инфраструктура – водопровод, канализация, кабелни мрежи и ел. мрежи, тротоари и алея за велосипедно движение.
2. „Улица, част от околовръстен ринг на с. Стоб с трасе от четвъртокласен път „KNL3087” с мост над река Рилска, мост над дере „Буковец” до улица „Асен Васев – Хаджията” по плана на с. Стоб” се определя като обект от първостепенно значение и с него се допълва Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 г. /Приложение № 13 – като т. 8/ и Годишна програма за управлението и разпореждането с имотите общинска собственост през 2016 г. /Приложение № 12 – като т. 8/

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 6 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 4 гласа/
 


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 септември 2016 година

Относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

На основание чл.66а от ЗОС,  чл.8 от НПУРОИ,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 96

Общински съвет – Кочериново приема Отчет за  състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 септември 2016 година

Относно: Предоставяне на маломерни имоти под наем за 2016 година.

На основание чл. 21,ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24, „а”, ал. 7 и чл. 37 „и”, ал. 1 от ЗСПЗЗ,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 97

1.Отменя Решение № 107 т. 1 отразено в протокол № 19/29 ноември 2010 година.
2.Изменя т. 3 от Приложение № 1 на Решение № 34/07.03.2014 година, като приема същата да се чете: Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни по цена, определена по пазарен механизъм, одобрена с решение № 14 от протокол № 2, т. 5 от 05 февруари 2016 г. на ОбС – община Кочериново.
3.Приема Решение: „Общински съвет Кочериново определя всички маломерни имоти от общинския поземелен фонд, с изключение на пасища, мери и ливади да се отдават под наем за една година без търг или конкурс от Кмета на община Кочериново по базисни наемни цени на 1 дка годишно приети с решение № 34 от протокол № 4 на заседание на ОбС – община Кочериново от 07 март 2014 г. /по приложение № 1, т. 1 и т.2/

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 септември 2016 година

Относно: Приемане на „Наредба за начина на стопанисване, управление и реда за отдаване под наем или аренда на имоти от общинския поземлен фонд на община Кочериново, когато земите са пасища, мери и ливади”.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24 ”а” ал. (6), (7),(9); чл. 37 „и” от ЗСПЗЗ и чл. 98, (1), (4), чл. 99 и чл. 100 от ППЗСПЗЗ,       
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 98

Общински съвет – Кочериново отменя действащата „Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища, мери и ливади на територията на община Кочериново”, считано от влизане в законна сила на нова „Наредба за начина на стопанисване, управление и реда за отдаване под наем или аренда на имоти от общинския поземлен фонд на община Кочериново, когато земите са пасища, мери или ливади”.
Общински съвет  - Кочериново приема на първо четене „Наредба за начина на стопанисване, управление и реда за отдаване под наем или аренда на имоти от общинския поземлен фонд на община Кочериново, когато земите са пасища, мери или ливади”.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 септември 2016 година

Относно: Кандидатстване на Община Кочериново за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект : „Рехабилитация на общински път KNL 1084  и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково” с подобект „Рехабилитация на общински път KNL 1084” и проект „Рехабилитация на общински път KNL 1084  и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково” с подобект „Модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково” по ПРСР 2014 – 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г.,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 99

1. Общински съвет - гр. Кочериново определя проект : „Рехабилитация на общински път KNL 1084  и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково” с подобект „Рехабилитация на общински път KNL 1084” и проект „Рехабилитация на общински път KNL 1084  и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково” с подобект „Модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”  за приоритетен в развитието на общината, отразяващ европейските политики за развитие на местните общности.
2. Общински съвет – Кочериново удостоверява, че дейностите по проект: „Рехабилитация на общински път KNL 1084  и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково” с подобект „Рехабилитация на общински път KNL 1084” и проект „Рехабилитация на общински път KNL 1084  и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково” с подобект „Модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково” отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Кочериново за периода 2014 – 2020 г.
3.Общински съвет - гр. Кочериново дава съгласие община Кочериново да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ с проект: „Рехабилитация на общински път KNL 1084  и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково” с подобект „Рехабилитация на общински път KNL 1084” и проект „Рехабилитация на общински път KNL 1084  и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково” с подобект „Модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” , подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., като упълномощава Кмета на Община Кочериново да извърши всички необходими действия, свързани с подготовката и кандидатстването с  проектното предложение, както и да подписва всички документи, необходими за окомплектоването и подаването им за финансиране.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/„ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 11
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 септември 2016 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 100

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  ОбС отлага приемането на решение по молба от Петър Гьорев за следващата сесия
2.Със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” 2 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново не отпуска еднократна помощ на Радка Исталиянова Станкева.
3.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  не отпуска еднократна помощ на Милена Цанева Петрова.
4.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас,
ОбС – Кочериново отпуска 200 лева еднократна помощ на Огнян Васев Кирилов.
5.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 300 лева еднократна помощ на Кънчо Василев Сотиров.
6.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 150 лева еднократна помощ на Димитричка Славева Пацова.
7.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 150 лева еднократна помощ на Елена Кирилова Войнова.
8.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 300 лева еднократна помощ на Васил Аспарухов Татарски.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново