www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 02.05.2023 г с Протокол № 5

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 02.05.2023 г с Протокол № 5

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 май 2023 година

Относно: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2022 година на община Кочериново, област Кюстендил

На основание чл. 21, ал.1 т.6, чл.27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА; чл. 140, ал.1 и ал. 2 от ЗПФ /Закона за публичните финанси/ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 45

1.Утвърждава приемането на Отчета за изпълнението на бюджета    за  2022 година на община Кочериново по функции и дейности, както следва:

- По прихода  - 8 284 445.00 лв., разпределени по § /параграфи/, съгласно    Приложение 1 -  Приходи „Местна дейност“ и Приложение 1.1 Приходи „Държавна дейност“

- По разхода – 8 284 445.00 лв., разпределени по § /параграфи/, съгласно Приложение № 2 – Разходи „Местна  дейност” ;    Разходи „Държавна  дейност” и Разходи „ Дофинансиране „ на Държавни Дейности”

2. Към края на 2020 година община Кочериново получи от Централният бюджет на Република България безлихвен заем в размер на 700 000.00 лв., на основание чл. 103, ал.1 от ЗПФ, чието погасяване трябваше да бъде до края на 2021 година с решение № 88 от Протокол № 13 от 16.11.2021 година Общински съвет гр. Кочериново даде съгласие за удължаване на срока за възстановяване с една година на получения безлихвен заем.
След  отправено мотивирано предложение - искане от Кмета на община Кочериново за удължаване на срока за възстановяване на временният безлихвен заем – до 01.12.2022 година, искането от ЦБ бе одобрено.
През месеците март и юли на 2022 година община Кочериново успя да погаси 200 000.00 лв./двеста хиляди лева/, а за останалата сума от 500 000.00 лв./петстотин лева/ не достигна финансов ресурс, поради което  на основание Решение на ОбС гр. Кочериново № 90/04.10.2022 година от Протокол № 11/04.10.2022 година община Кочериново направи ново искане за рефинансиране на непогасения размер от заема, отпуснат през 2020 година.
Заемът от ЦБ бе отпуснат и следва да бъде възстановен до 01.12.2023 година от обща изравнителна субсидия и  от собствени средства.
   
Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, К. Везенков, Р. Калайджийски, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 май 2023 година

Относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

На основание чл. 66а от ЗОС и чл. 8 от НПУРОИ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 46

Общински съвет - Кочериново приема „Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/със „ЗА” 11 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 май 2023 година

Относно: Приемане на бюджетни прогнози за периода 2024-2026 години в часстта му за местни дейности на община Кочериново, област Кюстендил, I-ви етап.

На основание чл. 21, ал.1 т.6 и т.12,  чл.27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА; чл. 67, ал.   6 и чл. 69, ал.1, т.1 и 2 и ал. 2 ; чл.83, ал.2  от ЗПФ/Закона за публичните финанси/, както  и т. 2.1.3 от Решение № 70 на МС/Министерски съвет/  от 27.01.2023 година  и БЮ № 1/ 03.10.2023 година на Министерство на финансите,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 47

1. ОбС гр. Кочериново приема   Бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за  местни дейности за периода 2024-2026 година   на община Кочериново, област Кюстендил, в частта му за местна дейност.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, К. Везенков, Р. Калайджийски, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 май 2023 година

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет през второто полуодие на 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 48

1.    Общински съвет – Кочериново приема „Отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на решенията на Общинския съвет през второто полугодие на 2022 г.” 
 
Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, К. Везенков, Р. Калайджийски, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 май 2023 година

Относно: Продажба на недвижим имот с площ 15,00 кв.м. /петнадесет кв. м./ придаваем към УПИ VII-28, кв. 6, представляващ 15/679 ид. ч. от същия имот по плана на кв. Левски, гр. Кочериново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново, съгласно АОС №3131/29.03.2023 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл.34, ал.1, т.1 от НПУРОИ и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 49

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот с площ 15,00 кв.м. /петнадесет кв.м/, придаваем към УПИ VII-28, кв. 6, представляващ 15/679 ид. ч. от същия имот по плана на кв. Левски, гр. Кочериново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново съгласно АОС № 3131/29.03.2023г. за частна общинска собственост.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 231 лв. /двеста тридесет и шест лева/ без ДДС.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да издаде заповед и да сключи договор за прекратяване на съсобствеността на 15/679 ид. ч. от УПИ VII-28, кв. 6 по плана на кв. Левски, гр. Кочериново, общ. Кочериново, чрез продажба на частта на Община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, К. Везенков, Р. Калайджийски, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 май 2023 година

Относно: Продажба на недвижим имот с площ 98 кв. м. /деветдесет и осем кв.м./, придаваем към УПИ VII-28, кмв. 6, представляващ 98/679 ид. ч. от същия имот по плана на кв. Левски, гр. Кочериново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново съгласно АОС № 3130/23.02.2023 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл.34, ал.1, т.1 от НПУРОИ и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 50

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот с площ 98,00 кв.м. /деветдесет и осем кв.м/, придаваем към УПИ VII-28, кв. 6, представляващ 98/679 ид. ч. от същия имот по плана на кв. Левски, гр. Кочериново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново съгласно АОС № 3130/23.02.2023г. за частна общинска собственост.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 1507 лв. /хиляда петстотин и седем лева/ без ДДС.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да издаде заповед и да сключи договор за прекратяване на съсобствеността на 98/679 ид. ч. от УПИ VII-28, кв. 6 по плана на кв. Левски, гр. Кочериново, общ. Кочериново, чрез продажба на частта на Община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, К. Везенков, Р. Калайджийски, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 май 2023 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на част от масивна сграда със  ЗП=298  кв.м, находяща се в от УПИ II-509, кв. 13 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, който имот е актуван съгласно Акт № 481/03.10.2005 г., ведно с отстъпеното право на строеж.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.2 от НПУРОИ и чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 51
 
1.    Допълва Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2019-2023г. /Приложение № 2, точка 1/ и Годишна програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2023г. /Приложение № 2, точка 1/ с недвижим имот - част от масивна сграда със ЗП=298 кв.м, съгласно приложена схема, находяща се в от УПИ II-509, кв. 13 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, който имот е актуван съгласно Акт № 481/03.10.2005г. за частна общинска собственост, ведно с отстъпеното право на строеж, за продажба чрез публичен търг.
2.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на собствената си част от недвижим имот, а именно масивна сграда със ЗП=298 кв.м, съгласно приложена схема, находяща се в от УПИ II-509, кв. 13 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, който имот е актуван съгласно Акт № 481/03.10.2005г. за частна общинска собственост, ведно с отстъпеното право на строеж, за продажба чрез публичен търг.
3.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна стойност въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 176200 лв. /сто седемдесет и шест хиляди и двеста лева/ без ДДС. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
4.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, К. Везенков, Р. Калайджийски, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 май 2023 година

Относно: Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Пробуда-1919” град Кочериново през 2022 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 52

Приема Доклада на НЧ „Пробуда-1919” гр. Кочериново за календарната 2022 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 11 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 май 2023 година

Относно: Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Самообразование – 1914 г.” с. Стоб през 2022година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 53

Приема Доклада на НЧ „Самообразование – 1914 г.” с. Стоб за календарната 2022 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 11 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 май 2023 година

Относно: Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Просвета – 1925 г.” с. Пороминово през 2022 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 54

Приема Доклада на НЧ „Просвета – 1925 г.” с. Пороминово за календарната 2022 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кочериново.
   
Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 май 2023 година

Относно: Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Възраждане-2001 г.” с. Бараково през 2022 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 55

Приема Доклада на НЧ „Възраждане-2001 г.” с. Бараково за календарната 2022 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 май 2023 година

Относно: Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Подем – 1928 г.” с. Бураново през 2022 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 56

Приема Доклада на НЧ „Подем – 1928 г.” с. Бураново за календарната 2022 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 май 2023 година

Относно: Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Просвета – 1920 г.” с. Мурсалево през 2022 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 57

Приема Доклада на НЧ „Просвета – 1920 г.” с. Мурсалево за календарната 2022 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 май 2023 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПР за промяна на вътрешната регулационна граница между УПИ IV и УПИ V, кв. 38 по плана на гр. Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 108, чл. 110, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 58

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП-ПР за промяна на вътрешната регулационна граница между УПИ V и УПИ IV (Частна общинска собственост), попадащи в кв. 38 по плана на гр. Кочериново, като към УПИ V се придават 47 кв. м. от УПИ IV и одобрява предложеното задание по чл. 125 от ЗУТ.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново