www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 26.01.2017 г с Протокол № 2

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 26.01.2017 г с Протокол № 2

ob-kocherinovo


Препис – Извлечение
от Протокол № 2
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 26 януари 2017 година

Относно: Приемане бюджета на община Кочериново за 2017 г.

На основание чл.21 ал.1, т. 6, чл. 27, ал.4 и 5  и във връзка с чл.52 ал.1  от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от ЗПФ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., както и  ПМС № 374 /22.12.2016 г.,за изпълнението на Държавния бюджет на Република България и  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне , приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кочериново,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 13

1. Приема бюджета  на община Кочериново за 2017 г. както следва:
1.1 По приходи в размер на 3 478 069.00  лв. / съгласно приложения № 1 и приложение 1.1/ , в т.ч.:
Приходи от държавни трансфери в размер на 1 939 903.00 лв./ съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г./ 
в т.ч.
1.1.1.1. Обща допълваща субсидия за  делегирани дейности в размер на 1 794 573.00 лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2016 г. в размер на 145 330.00 лв.,разпределен както следва:

- функция « Отбрана и сигурност»                 35 116.00 лв.
- функция “Образование”                                 56 856.00 лв.
- функция “Социално осигуряване”                 37 645.00 лв.
.- функция”Здравеопазване”                            15 713.00 лв.
                                                       ОБЩО:    145 330.00 лв.
       
1.1.2. Приходи за  местни дейности в размер на 1 538 166.00 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на      102 500.00 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  714 455.00 лв.
1.1.2.3. Отчисления по чл. 60  от ЗУО в размер на минус / –/ 67 762.00 лв.
 
1.1.2.4. Получен трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 65 100.00 лв.
1.1.2.5. Обща изравнителна субсидия в размер на 382 300.00 лв.
1.1.2.6. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 322 500.00 лв.
1.1.2.7. Преходен остатък – 19073.00 лв.
2.1. По разходите в размер на 3 478 069.00 лв., разпределени по функции, групи и дейности  –/ приложение № 3/
2.1.1. Държавни дейности в размер на    1 994 965.00 лв., от тях:
2.1.1.1. От държавни трансфери -     1 939 903.00 лв.
2.1.1.2 От местни приходи - дофинансиране    55062.00 лв.
2.1.2. За местни дейности в размер на - 1 483 104.00 лв.
2.1.3. Инвестиционна програма за   448 900.00 лв.,включваща източниците на финансиране съгласно приложен поименен списък  Приложение № 4.
2.1.4.Приема план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на депо за битови отпадъци и почистване на териториите, предназначени за обществено ползване, съгласно приложение.
3. Приема разчета за  целеви разходи   както следва :
3.1. Помощи за погребения –   3 000.00 лв.,в т.ч. ДСХ- гр.Кочериново   500.00 лв.
3.2. Помощи по реш. на ОбС на крайно нуждаещи се хора - 7500.00 лв.                                                           съгласно приложение № 8       

4. Общински съвет утвърждава разходите за заплати през 2017 година, без звената от системата на народната просвета, които прилагат делегиран бюджет.
Средствата за делегираните от държавата дейности се планират съгласно Натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности, определени в Решение № 304 от 26.04.2016 г.на Министерски съвет, изменено с Решение № 920 от 02.11.2016 г., /съгласно Приложения 6 и 7/

5. Общински съвен приемане следните лимити за разходи:
5.1.Средствата за  социално-битово и културно обслужване на персонала в държавните органи, министерства и ведомства, в общините и други бюджетни предприятия се определят в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения, съгл. чл.41, ал.2 от ПМС № 374/22.12.2016 г.
5.2. Представителни разходи в размер на 6 000.00 лв., съгласно чл. 38 т.3 от ПМС № 374/22.12.2016 г. на Министерски съвет. – приложение № 8.
5.3. Разходи от общоградски характер в размер на 10 000.00 лв.- приложение № 8
6. Общински съвет утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 77 880.00 лв.- Читалища на територията на Общината.
6.1. Упълномощава кмета на Общината да договори условията за ползване на средствата .
 
7. Приема бюджет “Спорт” за 2017 г.съгл. Приложение № 4
8. На основание чл. 94, ал.3 от Закона за публичните финанси с решението за приемане на бюджета на общината , общинският съвет одобрява и:
8.1.Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината на стойност 514 440.00 лв.   ;
8.2.Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината на стойност 1 714 802.00 лв.    ;
8.3. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер  на 57 989.00лв. ;
8.4.Размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета на текущата година в размер на 114 705.00 лв.
8.5. Община Кочериново не възнамерява да поема нов общински дълг .
9. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.
9.1.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности, да предлага конкретни мерки за трайно увеличение на бюджетните приходи /или трайно намаляване на бюджетните разходи/
9.2.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях /при извършване на промени по бюджета/
9.3. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
10. При приемането на бюджета на общината или в процеса на неговото изпълнение, Общинският съвет може, доколкото със закон не е определено друго, да оправомощи кмета на общината , при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване  на общия размер на бюджета да извършва компенсирани промени:  /чл.125, ал.1,2,3 и 4 от ЗПФ / 
10.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
10.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на  една дейност в друга, без да изменя общия  размер на разходите.

11. Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджет  и приема бюджетите им  заедно с общинския бюджет по предложение на кмета на общината.
11.1. Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджет  със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет от втора и трета степен. 
11.2. Кметът на общината може да  ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната  дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи. -  чл. 130 , ал. 1и ал. 2 от ЗПФ.
12. Общинският съвет приема план –график за разплащане на просрочените задължения съгласно Приложение № 7
13.Общинският съвет одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз съгласно  Приложение № 9

14.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15.ІV.2017 г.
конкретни мерки за изпълнение на приети от Общинския съвет бюджет
- да актуализират общинския  бюджет във връзка с постъпили средства от дарения.
- да кандидатстват за средства от централния бюджет за съфинансиране на проекти.
15.Съгласно чл. 82, ал. 2 от ЗПФ и Заповед № РД-01-05-515/09.11.2016 г.на Кмета на община Кочериново бе открита бюджетна процедура по съставянето на Проект на бюджет 2017 година.Съгласно тази заповед на 30.11.2016 г. в Заседателната зала на община Кочериново бе проведено публично обсъждане на проекта на бюджет 2017 г., чиято цел бе информиране на гражданите на община Кочериново за стойностните и натурални показатели на бюджет 2017 г. Поканата за публичното обсъждане на Проекта на бюджет 2017 г. бе публикувана както на електронната страница на община Кочериново, така и в местната медия /вестник ВЯРА/ чл. 84, ал.2 от ЗПФ/
От проведеното публично обсъждане бе съставен протокол, който е неразделна част от Бюджет 2017 г.
16. Общински съвет одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година съгласно приложен Макет и Доклад към него.
1. Към края на 2016 г.община Кочериново има просрочени задължения в размер на 301 530.00 лв.,съответно за вода и  външни услуги.
Част от просрочията са заложени за изплащане в Бюджета за  2017 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 8 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, И. Илиев, Г. Бучински, „ПРОТИВ” 1 глас: Б. Йосифов, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа: Р.Янакиев, С. Христов/Препис – Извлечение
от Протокол № 2
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 26 януари 2017 година

Относно: Създаване на временна комисия, която в съответствие със сроковете определени в Закона за нормативните актове, да изготви необходимите изменения в чл.46, ал.1, т.3 във вр. с чл.20 от Наредбата за опазване на обществения ред в населените места в Община Кочериново, във връзка с ОПРЕДЕЛЕНИЕ номер 621 от 20.12.2016г. на Кюстендилски административен съд, въз основа на Протест на Прокурор при ОП – Кюстендил.
Комисията да бъде съставена от трима общински съветници, предложени на заседание на Общински съвет Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 79 от АПК,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 14

ОбС Кочериново създава временна комисия, която в съответствие със сроковете определени в Закона за нормативните актове, да изготви необходимите изменения в чл. 46, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 20 от действащата Наредбата за опазване на обществения ред в населените места в Община Кочериново, във връзка с Протест на Окръжна прокуратура – Кюстендил до Административен съд - Кюстендил.
Комисията да бъде в състав от трима общински съветници, както следва:
Председател: Георги Ценев
Членове: Божидар Йосифов
         Райчо Калайджийски
Комисията да бъде със срок на действие до влизане в законна сила на Решение на общински съвет Кочериново по предложеното от комисията изменение на гореописаните разпоредби от Наредбата за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Препис – Извлечение
от Протокол № 2
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 26 януари 2017 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет – Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 15

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска  200 лева еднократна помощ на Мая Димчова Китова

2.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 100 лева еднократна помощ на Йорданка Любомирова Гълъбова.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново