www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 01.09.2017 г с Протокол №13

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 01.09.2017 г с Протокол №13

ob-kocherinovo


Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 септември 2017 година


Относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 11, т. 8 от Правилника за дейността на Общински съвет - Кочериново,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 84

Общински съвет Кочериново, приема Отчет за дейността на Общински съвет Кочериново и неговите комисии за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 септември 2017 година

Относно: Утвърждаване съществуването на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици в паралелка в СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 11, ал.2,4 и 6 от Наредба № 7 от 29.12.2000 год. за определяне броя на учениците в паралелките и групите в училищата, детските градини обслужващите звена в системата на народната просвета /обн. ДВ бр. 4/2001 г., последно изм. и доп. бр. 17 от 2012 г./,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 85

1.Общински съвет гр. Кочериново утвърждава съществуването на самостоятелни паралелки под нормативния минимум за брой ученици в паралелка в III клас с 13 ученици и V клас с 16 ученици, VIIб клас с 16 ученици в СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново за учебната 2017/2018 година.

2.Общински съвет гр. Кочериново дава съгласие община Кочериново да осигури допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти за ученик за паралелките в паралелка III клас с 13 ученици и V клас с 16 ученици, VIIб клас с 16 ученици в общ размер на 860.00 /осемстотин и шестдесет/ лева.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 септември 2017 година

Относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 024196 „Нива” по КВС в землището на с. Бараково, общ. Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 86

Общински съвет гр. Кочериново отлага вземането на решение по докладна записка  № РД-02-06-76/23.08.2017 г. на постоянната комисия по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности и докладна записка  № РД-01-03-48/10.08.2017 г. на Кмета на Община Кочериново относно: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 024196 „Нива” по КВС в землището на с. Бараково, общ. Кочериново за следващото редовно заседание на Общински съвет Кочериново.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас/   Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 септември 2017 година

Относно: Продажба на недвижим имот със законно построени сгради в него, а именно УПИ III, кв. 124 по плана на с. Бараково, общ. Кочериново с площ от 725 кв. м. /седемстотин двадесет и пет кв.м./, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 204 от 04.11.2002 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 36 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 3 и 6 от ЗОС,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 87

Допълва Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2016-2019г. и Годишна програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2017г. /Приложение № 2, точка 2.1/ с недвижим имот УПИ III, кв. 124 по плана на с.Бараково, общ.Кочериново с площ от 725 кв.м /седемстотин двадесет и пет кв.м/, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 204 от 04.11.2002г. за частна общинска собственост, за продажба.
ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот със законно построена сграда в него, а именно УПИ III, кв. 124 по плана на с.Бараково, общ.Кочериново с площ от 725 кв.м /седемстотин двадесет и пет кв.м/, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 204 от 04.11.2002г. за частна общинска собственост.
Общински съвет гр. Кочериново приема пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена отлицензиран оценител в размер на 21710 лв. /двадесет и една хиляди седемстотин и десет лева/ за пазарната стойност към датата на оценката на УПИ III, кв. 124 по плана на с.Бараково, общ.Кочериново с площ от 725 кв.м и 11810 лв. /единадесет хиляди осемстотин и десет лева/ за стойността на заплатеното през 1982г. право на строеж за жилищни обекти от 725 кв.м върху оценявания имот към настоящия момент и приема цена за плащане в размер на 9900 лв. /девет хиляди и деветстотин лева/ получена след приспадане на отстъпеното право на строеж.
ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на описания в т.2 недвижим имот и сключване на договор.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Б. Йосифов, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” 1 глас: Р. Янакиев, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: И. Илиев/Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 септември 2017 година

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на /3 стаи с № 4,5 и 5а/ с обща площ 98.00 кв.м. от втори етаж на административна сграда на Община Кочериново в УПИ I-1272, 599 кв. 10 по плана на гр. Кочериново, представляващи частна общинска собственост съгласно АОС № 244/01.07.2003 г. на Областна дирекция „Земеделие”-Кюстендил.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 34, ал.7 и ал.8 от НПУРОИ,       
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 88

1. Общински съвет – гр. Кочериново, актуализира Стратегията за управление на общинската собственост през 2016-2019 година и Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г. в описаният в т. 2 имот.

2. Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие Кметът на общината да предостави за безвъзмездно управление помещенията с обща площ от 98.00 кв.м. /съгласно приложена схема на същите/ от вторият етаж на административната сграда на Община Кочериново, намиращи се в УПИ I – 1272, 599, кв. 10 по ЗРП на гр. Кочериново за нуждите на териториална структура на юридическо лице на бюджетна издръжка, а именно Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кюстендил – за срок от 5 /пет/ години.

3.Общински съвет – гр. Кочериново възлага на Кмета на  общината изпълнението по сключване на договор за безвъзмездно управление.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 септември 2017 година

Относно: Отдаване под наем на помещение с обща площ 30.00 кв.м., намиращо се трети етаж на Кметство с. Мурсалево, УПИ IV-665, кв. 62 по плана на с. Мурсалево, община Кочериново, представляващ публична общинска собственост съгл. АОС № 89/27.11.2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 18, ал.1, 2, 3 от НПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 89

1.ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем на помещение с обща площ 30.00 кв.м., намиращо се трети етаж на Кметство с. Мурсалево, УПИ VI-665, кв. 62 по плана на с. Мурсалево, община Кочериново, представляващ публична общинска собственост съгл. АОС № 89/27.11.2000 г. за срок от 5 /пет/ години чрез публично оповестен конкурс за производствена дейност.
2.ОбС – гр. Кочериново определя начална конкурсна цена съгласно Решение № 55 от 03.04.2015 г. за определяне на базисни наемни цени на 1 кв.м. площ нежилищни помещения т. 1 I от Заповед № 246 от 19.05.2015 г. в размер на 75.00 лв. /седемдесет и пет лева/ без ДДС.
3.Отдаваното в т. 1 помещение да се ползва от наемателя само за разполагане на АТЦ. Използването му за друго предназначение не се допуска и е основание за прекратяване на договора.
4.Поддържането и текущият ремонт на наетото помещение, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
5. ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описания в т. 1 имот чрез публично оповестен конкурс и сключване на договор.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 септември 2017 година

Относно: Включване на СУ „Хр. Ботев” град Кочериново, в Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 година за приемане на Списъка на Средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на седищните училища и определяне на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от училища,       
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 90

1.Общински съвет, дава съгласието си СУ „Христо Ботев” град Кочериново, да бъде включено в Списъка на средищните училища през учебната 2017/2018 г.
2.Общински съвет, възлага на кмета на община Кочериново да направи мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката, училището СУ „Христо Ботев” град Кочериново да бъде включено в Списъка на средищните училища за учебната 2017-2018 г.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 септември 2017 година

Относно: ДГ „Ален Мак” гр. Кочериново да бъде включена в Списъка на средищните детски градини за учебната 2017-2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 година за приемане на Списъка на Средищните детски градини в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на седищните детски градини и определяне на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите деца от детските градини,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 91

1.Общински съвет, дава съгласие ДГ „Ален Мак” град Кочериново, да бъде включена в Списъка на средищните детски градини през учебната 2017/2018 г.
2. Възлага на кмета на община Кочериново да направи мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката, ДГ „Ален Мак” гр. Кочериново да бъде включена в Списъка на средищните детски градини за учебната 2017-2018 г.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 септември 2017 година

Относно: Изменение в Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 92

1.Общински съвет - Кочериново изменя чл. 69, ал. 2, т.1.2 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново, като следва:

1.2.

Рекламно пано (билборд, светещи касети) – лв./кв.м/месечно

Първа зона

Втора зона

- с едностранна рекламна площ до 10 кв. м

10.00 лв.

8.00 лв.

- с едностранна рекламна площ над 10 кв. м

   9.00 лв.

  7.00 лв.


Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 септември 2017 година

Относно: Ползване от общински гори през 2017 г. предадени за управление, стопанисване и опазване на ТП ДГС „Рилски манастир” – гр. Рила с Договор № В-019/03.11.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1,т. 23 от ЗМСМА и чл. 5 от Договора за управление, стопанисване и опазване на гори, собственост на община Кочериново,       
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 93

1.Общински съвет – гр. Кочериново, одобрява предложената план сметка и начина на отдаване на дървесината.
2.Общински съвет гр. Кочериново, одобрява предложената себестойност на дърва за огрев, добити на основание чл. 14, т. 4 от Договора да бъде – 24,48 лв. за 1 пр. м³ без ДДС
3.Общински съвет – гр. Кочериново, одобрява стойността /таксата/ на дървата за огрев добити от местното население в размер на 10 лв. за 1 пр. м³ без ДДС.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: С. Христов/
Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 септември 2017 година

Относно: Допусната техническа грешка в Решение № 80 от Протокол № 12/01.08.2017 г. на ОбС – Кочериново за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Пороминово, община Кочериново, чрез публичен търг.

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1 и 2  от НПУРОИ, чл 14, ал. 1 и 8 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 94

Поради допусната техническа грешка в т. 1.23 и т. 2.23 на Решение № 80 от Протокол № 12/01.08.2017 г.вместо

1.23 Имот № 056077, АЧОС № 1228 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Рудовец” с площ 5,430 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

2.23 Имот № 056077, АЧОС № 1228 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Рудовец” с площ 5,430 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

да се чете:

1.23 Имот № 056077, АЧОС № 1228 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Рудовец” с площ 4,801 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

2.23 Имот № 056077, АЧОС № 1228 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Рудовец” с площ 4,801 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Шеста – за отдаване под наем

Поради допусната техническа грешка в т. 1.14 и т. 1.15 на Решение № 80 от Протокол № 12/01.08.2017 г.вместо
   
1.14. Имот № 074045, АЧОС № 1225/23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” с площ 5,797 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

1.15. Имот № 074032, АЧОС № 969 /26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако ” с площ 0,982 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

да се чете:

1.14. Имот № 074045, АЧОС № 969/26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако” с площ 5,797 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия - Пета – за отдаване под наем

1.15. Имот № 074032, АЧОС № 1225 /23.04.2012 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Равнако ” с площ 0,982 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

Поради допусната техническа грешка в т. 1.27 на Решение № 80 от Протокол № 12/01.08.2017 г.вместо
 
1.27. Имот № 055054, АЧОС № 979/26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Каплиджата” с площ 0,399 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

да се чете:

1.27. Имот № 054054, АЧОС № 979/26.03.2010 год. по КВС на землище с. Пороминово, местност „Каплиджата” с площ 0,399 дка, начин на трайно ползване – „Нива”, категория на земята при не поливни условия – Пета – за отдаване под наем

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 95

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  не отпуска еднократна помощ на Милена Цанева Петрова.

2.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 100 лева еднократна помощ на Любомир Стефанов Гълъбов

3.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново не отпуска еднократна помощ на Виолета Георгиева Найденска.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински
Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 септември 2017 година

Относно: В село Стоб за учебната 2017-2018 г. да  съществува маломерна група с 11 деца в целодневна детска градина

На основание чл. 21, ал. 1,т. 23 от ЗМСМА,       
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 96

Общински съвет – гр. Кочериново, дава съгласие в село Стоб за учебната 2017-2018 г. да  съществува маломерна група с 11 деца в целодневна детска градина.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа/
Препис – Извлечение
от Протокол № 13
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 септември 2017 година

Относно: Обръщение до Областния управител, Управителя на „Кюстендилска вода” ЕООД и народни представители.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,       
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 97

Общински съвет – гр. Кочериново приема Обръщение относно проблемите с водоснабдяването на община Кочериново, което да бъде изпратено назабавно до адресатите, описани в него, както следва:

До
Г-н Министър-председателя на Република  България

Г-н Министъра на МРРБ

До Г-жа Омбудсмана на Република България

До
Г-н Областния управител на Област Кюстендил

До
Г-да народните представители от 10-ти МИР

До
Г-н Управителя на „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил

ОБРЪЩЕНИЕ
от Общински съвет Кочериново, прието с Решение на заседание на Общински съвет Кочериново проведено на 01.09.2017 г.

Уважаеми Господа,
За пореден път, изразяваме негодуванието си от незаконосъобразното бездействие на ръководството на „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил, по отношение водоснабдяването на населените места в Община Кочериново.
Смятаме, че липсва главно воля, както и знания и умения за решаване на проблема. Въпреки обещанията на ръководството на „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил от години, включително и от Управителя на „Кюстендилска вода“ ЕООД гр.Кюстендил вчера на организираното от жители на Община Кочериново протестно събрание, проблемът не е решен, нещо повече, обявеният режим на водоподаване не се спазва, като за жителите на Община Кочериново и за нас общинските съветници остава убеждението, че спирането на водоподаването след протеста е наказателна мярка на проявената гражданска позиция.
Уважаеми Господа,
Според жители на Община Кочериново, жителите на Община Рила са привилигировани. На същите не се поставят водомери, макар, че в Наредба е записано, че това се допуска по изключение, на жителите на Община Рила не се извършват проверки за незаконно свързване към водопроводната мрежа, както и на много места в довеждащите водопроводи са направени байпаси, с които лица без правомощия пренасочват водните количества единствено към живеещите в Община Рила.
Уважаеми Господа,
Днес поредното заседание на Общински съвет Кочериново беше проведено извън залата за заседания, с което действие, ние изразяваме подкрепата на исканията на живеещите в Община Кочериново.
Тъй като на 5.9.2017 г. от 17.30 ч. ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Кочериново с една единствена точка, а именно: „Приемане на решение за решаване проблемите с водоподаването в Община Кочериново“, Ви каним да присъствате на същото.
В случай, че не уважите поканата ни ще смятаме, че проявявате безотговорност към проблема.  Информирани сме от граждани, че в случай, че проблема не бъде решен незабавно същите ще предприемат нови по-драстични протестни действия в по-големи мащаби, включващи блокиране на пътя за Рилски манастир, главен път Е 79 и автомагистрала „Струма“.

Протоколист:                        Заместник-председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Георги Бучински

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново