www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 01.07.2016 г с Протокол № 9

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 01.07.2016 г с Протокол № 9

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юли 2016 година

Относно: Изменение Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.       

На основание чл. 17, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл. 79 от Административно – процесуалния кодекс, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 71

1. Отменя т. 13 от Приложение 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/



Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юли 2016 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 025039 /нула двадесет и пет нула тридесет и девет/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Джанговица”, от „Нива” за „Винарска изба”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ, чл. 108, чл. 109 и чл. 110 от ЗУТ, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 72

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот № 025039 с площ 2.500 дка по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Джанговица”, от „Нива” за „Винарска изба” и одобрява предложеното задание по чл. 125 от ЗУТ. Техническата инфраструктура за обекта да се изгради за сметка на инвеститора.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/



Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юли 2016 година

Относно: Допускане на ПУП-ПУР /подробен устройствен план – план за улична регулация/ за изменение на улична регулация и закриване на улица – тупик с о.т. № 202 и 204 и ПР /План за регулация/ за разширение на УПИ I в кв. 87 по плана на гр. Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 73

ОбС гр. Кочериново дава съгласие да се допусне изменение на:
1. ПУП-ПУР за изменение на улична регулация и закриване на улица – тупик с о.т. № 202 и 204;
2. ПУП – ПР за разширение на УПИ I в кв. 87 по плана на гр. Кочериново, одобрен със Заповед № РД-01-05-381/30.07.2015 г. на Кмета на община Кочериново с включване като придаваема общинската част от закритата улица – тупик.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/поименно със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юли 2016 година

Относно: Даване на мандат и позиция от Общински съвет – Кочериново във връзка с провеждане на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужване от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил.

На основание  чл. 198е,ал.3 и ал. 5 от Закона за водите,  чл.21,ал.1,т.15 и т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 74

1. Общински съвет-гр. Кочериново определя и упълномощава Васил Кирилов Стамболийски – заместник-кмет на община Кочериново, в качеството му на представител на Общината, да участва в  заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, което ще се проведе на 04.07.2016 г. / или на съответната резервна дата при насрочване на такава/.
2. Г-н Васил Кирилов Стамболийски, в качеството му на представител на Общината, гласува по точките от дневния ред и заема позиция както следва:     
2.1.  Регистрация на присъстващите на Общото събрание – да извърши регистрация на община Кочериново по установения ред.
2.2. Обсъждане и съгласуване, на основание чл. 198в, ал.4,т.5 от Закона за водите и чл. 6.4./д/ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между АВиК- Кюстендил и ВиКО – „ Кюстендилска вода” ЕООД, на Бизнес плана на оператора – „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на § 14, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за водите / обн.ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 58 от 2015 г. /- 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г. – заема следната позиция:
На основание чл. 198в, ал.4,т.5 от Закона за водите и чл. 6.4./д/ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между АВиК- Кюстендил и ВиКО – „ Кюстендилска вода” ЕООД, Общото събрание на АВиК- Кюстендил съгласува Бизнес плана на оператора - „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил за следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на § 14, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за водите / обн.-ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 58 от 2015 г. /- 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г.
2.3. При разискване и разглеждане на други въпроси - гласува по преценка, ръководейки се от изискванията на Закона за водите и защита интересите на община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


                       
Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юли 2016 година

Относно: Допускане на ПУП – ПУР /подробен устройствен план – план за улична регулация/ за изменение на улична регулация на ул. „Митко Палаузов” и ул. „Л. Везенков” с. Бараково и ПР /План за регулация/ на УПИ I-84, кв. 97 по плана на с. Бараково.

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 2, т. 6 и ал. 2 от ЗУТ,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 75

ОбС гр. Кочериново дава съгласие да се допусне изменение на ПУП – ПР и ПУР по предложения:
Втори вариант – ПУП – ПР и ПУР промяна на улична регулация на УПИ I-84, кв. 97 по плана на с. Бараково /ул. „Митко Палаузов” и ул. „Л. Везенков” с. Бараково/ и образуване на:
нов УПИ I-84 с площ 7830 кв. м. с отреждане „За училище”, собственост на Църква „Св. Въведение Богородично”, съответстващо на Договор за продажба от 2008 г.
Изменя се уличната регулация на ул. „Никола Парапунов” по съществуващата на място ограда и съответно граница на новия УПИ I-84. Предвижда се нова алея съвпадаща със съществуващата на място такава между новия УПИ I-84 и р. Рилска /край речно озеленяване/. Изменя се уличната регулация на ул. „Митко Палаузов” и ул. „Л. Везенков” по съществуващата на място ограда, като терена на съществуващия на място метален павилион остава в обхвата на улиците.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 7 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа/


                       
Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юли 2016 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 111015 /сто и единадесет нула петнадесет/ по КВС на замлището на с. Бараково, местност „Сапунджиките”, от „Ливада” за „Жилищно строителство”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124 а, чл. 124 б, чл. 125 от ЗУТ, чл. 108, чл. 109 и чл. 110 от ЗУТ,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 76

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот № 111015 с площ 0.987 дка по КВС на землището на с. Бараково, местност „Сапунджиките”, от „Ливада” за „Жилищно строителство”, включително Схеми за ВиК и ел. захранване и одобрява предложеното задание по чл. 125 от ЗУТ.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас/


Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юли 2016 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на част от имот № 022027, местността „Джанговица” в землището на гр. Кочериново от „Нива” в „Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура.

На основание чл. 21,ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 а, чл. 124 б, чл. 125 от ЗУТ, чл. 108, чл. 109 и чл. 110 от ЗУТ,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 77

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на земеделски имот № 022027, местността „Джанговица” в землището на гр. Кочериново от „Нива” в „Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура”, с транспортен достъп от съществуващ полски път с № 000039, Парцеларен план и схема за ел. захранване от съществуващ трафопост в населеното място на гр. Кочериново и по съществуващ полски път с № 000039 и одобрява приложеното задание по чл. 125 от ЗУТ. Изграждането на техническите комуникации за имота, в случай че се изграждат такива е за сметка на инвеститора.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


                       
Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юли 2016 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 78

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 7 гласа, „ПРОТИВ” 2 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа,
ОбС – Кочериново  не отпуска еднократна помощ на Живко Симеонов Милев.
2.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас,
ОбС – Кочериново не отпуска еднократна помощ на Иван Славев Топалски.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Последно променен на Вторник, 19 Юли 2016 04:54

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново