Решение от Протокол №6 при проведено извънредно заседание на 09.05.2013г.

Решение от Протокол №6 при проведено извънредно заседание на 09.05.2013г.

obshtinski_savet

Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 09 април 2013 година

Относно: Кандидатстване на община Кочериново по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г.”,Приоритетна ос 1 „Добро управление”, Подприоритет 1.3.„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”,  Бюджетна линия BG051PО002 / 13 / 1.3-07

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с кандидатстване на община Кочериново по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г.”, Приоритетна ос 1 „Добро управление”, Подприоритет 1.3.„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”,  Бюджетна линия BG051PО002/13/1.3-07,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 59

1.    Общински съвет – Кочериново определя като приоритетен проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на община Кочериново” по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г.”, Приоритетна ос 1 „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”,  Бюджетна линия BG051PО002/13/1.3-07.
2.    Допълва „Общински план за развитие на община Кочериново за периода 2007-2013г.” с проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на община Кочериново”.
3.    Дава съгласие община Кочериново да кандидатства с проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на община Кочериново” по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г.”, Приоритетна ос 1 „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”,  Бюджетна линия BG051PО002/13/1.3-07.
4.    Упълномощава Кмета на община Кочериново да осъществи всички действия необходими за изпълнение на настоящето решение.

Секретар ОбС:                    Председател на ОбС:
Т. Григорова                            Румен Янакиев