www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на 26.11.2014 г с Протокол №15

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на 26.11.2014 г с Протокол №15

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 26 ноември 2014 година

Относно: Приемане на „Стратегия за организационно развитие” (2014-2020г.), разработена по проект: „Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново”, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос I ”Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 133

Общински съвет гр.Кочериново приема„Стратегия за организационно развитие” (2014-2020г.)

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Райчо Калайджийски

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас/


Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 26 ноември 2014 година

Относно: Актуализация на Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2012-2015 г., разработена по проект: „Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново”, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос I ”Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04.

На основание чл. 8, ал. 8 от ЗОС, чл.21, ал.1 т.8, т.12 и т.24 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 134

Общински съвет гр.Кочериново приема актуализацията на „Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2012-2015г.” както следва:
В глава Първа „ Общи положения” след текста „Регистрите за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях” се въвежда следния текст:
Контрол, мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията

За реализиране контрол, мониторинг и оценка на Стратегия    за управлението  на общинската собственост за периода  2012 – 2015 г. се прилага следния механизъм:
1.За заложените в стратегията  принципи, политики и задачи, както и видове разпореждания се прилага чл.  66а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) от ЗОС и чл.8, ал.2 от НПУРОИ:
-„Кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.
-„Ежегодно кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.”
2.За цялостното изпълнение на стратегията / последваща оценка/ се прилага Механизма за контрол, мониторинг и оценка на Общински план за развитие (ОПР) на община Кочериново за периода 2014-2020.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Райчо Калайджийски

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: Д. Календерска, Б. Шилегарска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р.Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: Р. Янакиев/
Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 26 ноември 2014 година


Относно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кочериново и издаване на сертификати клас В, разработена по проект: „Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново”, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос I ”Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04.

На основание на чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.22з. ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 135

Общински съвет гр.Кочериново приема Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кочериново и издаване на сертификати клас В.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Райчо Калайджийски

/със „ЗА” 9 гласа,  „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас/

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново