www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на Обс, взети на извънредно заседание на 20.02.2014 г.

  • ПДФ

Решения на Обс, взети на извънредно заседание на 20.02.2014 г

obshtinski_savet

Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 20 февруари 2014 година

Относно: Приемане на бюджета на община Кочериново за 2014 година.

На основание чл.21 ал.1, т. 6 , чл.27, ал.4 и 5 и във връзка с чл.52 ал.1  от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3,  и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 г., както и ПМС № 3 /15.01.2014 г. За изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2014 г., както  и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на  общинския бюджет на община Кочериново,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 31

1. Приемане бюджета  на община Кочериново за 2014г., както следва:
1.1 По приходи в размер на 3 084 688.00  лв. / съгласно приложения № 2/ , в т.ч.:
1.1.1.    Приходи от държавни трансфери в размер на 1 691 482.00 лв./ съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2014 г./ 
в т.ч.
1.1.1.1. Обща допълваща субсидия за  делегирани дейности в размер на 1 535 423.00 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2013 г. в размер на 156 059.00 лв., разпределен, както следва:

- функция « Отбрана и сигурност»                 24 830.00 лв.
- функция “Образование”                                 82 024.00 лв.
- функция “Социално осигуряване”                12 598.00 лв.
- функция”Общи държавни служби                16 201.00 лв.
- функция”Здравеопазване”                              20 263.00 лв.
- функция”Икономически дейности”                   143.00 лв.
                                         ОБЩО:     156 059.00 лв.

1.1.2. Приходи за  местни дейности в размер на 1 393 206.00 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на      89 650.00 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  625 082.00 лв.
1.1.2.3. Отчисления по чл. 60  от ЗУО в размер на минус – 70 000 лв.
1.1.2.4. Получен трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 50 400.00 лв.
1.1.2.5. Обща изравнителна субсидия в размер на 352 600.00 лв.
1.1.2.6. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 301 800.00 лв., в т.ч.: 206 300 лв. за  асфалтиране на път – Е-79-Драгодан-Цървище- Фролош»
1.1.2.7. Преходен остатък 43 674.00 лв., разпределен във функция „Икономически дейности” дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”.
2.1. По разходите в размер на 3 084 688.00 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи – приложение № 3, приложение № 4 и приложение № 5
2.1.1. Държавни дейности в размер на 1 709 099.00 лв., от тях:
2.1.1.1. От държавни трансфери - 1 691 482.00 лв.
2.1.1.2 От местни приходи- дофинансиране 17 617.00 лв
2.1.2. За местни дейности в размер на - 1 375 589.00 лв., в т.ч. 35 240.00 лв. резерв за непредвидени и неотложни разходи.
2.1.3. Инвестиционна програма за   444 095.00 лв., съгласно приложен поименен списък  Приложение № 10.
2.1.4.Приема план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на депо за битови отпадъци и почистване на териториите, предназначени за обществено ползване, съгласно приложение.
3. Приема разчета за  целеви разходи,   както следва :
3.1. Помощи за погребения –   3 500.00 лв.,
в т.ч. ДСХ- гр.Кочериново    500.00 лв.
3.2. Помощи по реш. на ОбС на крайно нуждаещи се хора – 7 500.00 лв.  съгласно приложение № 8       
4. Приема числеността на персонала по предложение на Кмета на общината за делегираната от държавата дейност «Общинска администрация» към функция»Общи държавни служби»в рамките на средствата, определени по стандарта съгласно точка 10 от РМС №249 от 23.04.2013 г. , изменено с Решение на Министерски съвет № 658/31.10.2013 година  - приложение № 1
5. Приемане следните лимити за разходи:
5.1.Средствата за  социално-битово и културно обслужване на персонала в държавните органи, министерства и ведомства, в общините и други бюджетни предприятия се определят в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения, съгл. чл.51, ал.2 от ПМС № 3/15.01.2014 г.
5.2. Представителни разходи в размер на 4 000.00 лв., съгласно чл. 49, т.3 от ПМС № 3/15.01.2014 на Министерски съвет. – приложение № 8.
5.3. Разходи от общоградски характер в размер на 8 000.00 лв.-приложение № 8
6. Общински съвет утвърждава поименен списък на педагогически персонал  в направление «Образование», които имат право на възстановяване на част от извършените от тях пътни разходи в размер до 85 % - по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно  – чл.54, ал.1,2 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ и чл. 40»в» от Закона за народната просвета – представени към Приложение № 5»А»
7. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 70 400.00 лв.- Читалища на територията на Общината.
7.1. Упълномощава кмета на Общината да договори условията за ползване на средствата.
8. Приема бюджет “Спорт” за 2014 г. съгл. Приложение № 4
9. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.
9.1.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличение на бюджетните приходи и /или трайно намаляване на бюджетните разходи/
9.2. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях/ при извършване на промени по бюджета/
9.3. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и  от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
9.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
10. При приемането на бюджета на общината или в процеса на неговото изпълнение общинският съвет може, доколкото със закон не е определено друго да оправомощи кмета на общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета да:  /чл.125, ал.1,2,3 и 4  от ЗПФ/ 
10.1. В частта за делегираните от държавата дейности  - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана  дейност;
10.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите .
11. Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджет и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предлажение на кмета на общината.
11.1. Кметът на общината като първостепеннен разпоредител с бюджет  със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет   от втора и трета степен. 
11.2. Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната  дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи. -  чл. 130 , ал. 1 от ЗПФ.
12. Общинският съвет приема план – график за разплащане на просрочените задължения – Приложение № 1
13. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 160 619.00 лв., съгласно Приложение № 9
14.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014, 2015 и 2016  година.
15. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15.ІV.2014 г.
конкретни мерки за изпълнение на приети от Общинския съвет бюджет
- да актуализира общинския  бюджет във връзка с постъпили средства от дарения.
- да кандидатства за средства от централния бюджет за съфинансиране на проекти.
15. Към края на 2013 г.община Кочериново има просрочени задължения в размер на 167 420.00 лв.,съответно за вода и  външни услуги.
Част от просрочените задължения  са заложени за изплащане в Бюджета за  2014 г.

Протоколист:                    Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Последно променен на Четвъртък, 27 Февруари 2014 10:17

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново