www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 18.04.2018 г с Протокол №7

  • ПДФ

Препис – Извлечение
от Протокол № 7
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 18 април 2018 година

Относно: Кандидатстване за финансиране по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия по приоритетна ос 3 „Околна среда”.

На основание чл.21, ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 60

Общински съвет – Кочериново,  дава съгласие Община Кочериново да кандидатства в срок до 23.04.2018 г. в качеството си на допустим бенефициент за привличане на финансови средства по втората покана по ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ - ИПП БЪЛГАРИЯ–СЪРБИЯ по ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ II НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Бюджетна линия №: 2014TC16I5CB007-2015-1 с проектно предложение “JOINT INITIATIVE FOR PROTECTED AREAS”/ „ОБЕДИНЕНА ИНИЦИАТИВА ЗА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ“ по приоритетна ос 3 „Околна среда” на Програмата, в партньорство с Природен парк «Рилски манастир», Национален парк «Джердап» (Република Сърбия) и Център за устойчиво бъдеще «Селена зона» (Република Сърбия). Настоящето проектно предложение  ще се подготви и  реализира в подкрепа на цели, приоритети и дейности, заложени в Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г.на община Кочериново, приет с Решение на Общински съвет № 98 от 18.08.2014 година - Стратегическа Цел 2 Балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване на състоянието и жизнената среда, съхраняване и опазване на природното богатство, Приоритет 1, Специфична цел 1.3, Мярка 1.3.3 Стимулиране на сътрудничество и партньорство; Приоритет 2 – Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство, Специфична цел 2.2, Мярка 2.2.3 Укрепване и поддържане на общинските территории, и в изпълнение на главната цел на общинския план за развитие на Общината, а именно Активизиране на местния потенциал за постигане на устойчиво икономическо, социално, екологично и пространственно развитие на общината и по-добро качество на живот на местното население.
Общински съвет – Кочериново,  одобрява и дава съгласие Кмета на Община Кочериново да сключи споразумение за партньорство с посочените партньори от Р Сърбия и Р България във връзка с кандидатстване с гореспоменатото проектно предложение по втората покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 г. и дава съгласие Кмета на Община Кочериново да подпише заедно с Апликационната форма, необходимите приложения и изискуеми документи към проекта.
В случай на одобрение на проектно предложение с наименование: “JOINT INITIATIVE FOR PROTECTED AREAS”/ „ОБЕДИНЕНА ИНИЦИАТИВА ЗА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ“ по приоритетна ос 3 „Околна среда” по ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ - ИПП БЪЛГАРИЯ–СЪРБИЯ по ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ II НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Бюджетна линия №: 2014TC16I5CB007-2015-1, за финансиране Кмета на община Кочериново ще осигури временно средства от собствени/трети източници до възстановяването на разходите им от Програмата.
Общински съвет – Кочериново, дава съгласие, че  Община Кочериново ще поддържа активите, придобити по проекта, задължително за срок не по-малък от 5 години след приключване на проектните дейности.
Общински съвет – Кочериново, възлага на Кмета на Общината да проведе необходимите действия,  процедури, преводи и легализация на документи свързани с  подготовката и входирането на проектното предложение. Предварителните разходи са допустим разход и ще бъдат възстановени от програмата при одобрение на проектното предложение.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново