www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново, взети на редовно заседание на 06.12.2013 г. с Протокол №16

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново, взети на редовно заседание на 06.12.2013 г. с Протокол №16

obshtinski_savet

                                Препис – Извлечение
                                от Протокол № 16
                                от заседание на ОбС – община Кочериново
                                от 06 декември 2013 година

Относно: Приемане отчета на изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2013 г. и извънбюджетните сметки и фондове на 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 и чл. 18 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 година,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 132

1.Утвърждава приемането на Отчета по бюджета за третото тримесечие на 2013 година по функции и дейности, както следва:

По прихода – 2 194 595.00 лв., разпределени по § /параграфи/
По разхода  – 2 194 595.00 лв., разпределени по § /параграфи/

2.Приема Отчета на извънбюджетните сметки и фондове за третото тримесечие на 2013 година, както следва:

-Специална сметка за приходи от приватизация на общински предприятия към общините – чл. 10, ал. 1 от ЗПСПК – 93.00 лева /Закона за приватизация и следприватизационен контрол/
-Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините – чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСПК – 1220.00 лева.

Протоколист:                    Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р.Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
                                Препис – Извлечение
                                от Протокол № 16
                                от заседание на ОбС – община Кочериново
                                от 06 декември 2013 година

Относно: Приемане на Програма за превенция и противодействие на корупцията в община Кочериново.

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с писмо №  08-00-34/16.10.2013 г.  на Областен управител на област Кюстендил,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 133

Общински съвет – Кочериново приема “Програма за превенция и противодействие на корупцията в община Кочериново.”

Протоколист:                    Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/със „ЗА” 11 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/                                Препис – Извлечение
                                от Протокол № 16
                                от заседание на ОбС – община Кочериново
                                от 06 декември 2013 година

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, и отчитане на общинския бюджет на община Кочериново.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 134

1.   Общински съвет – гр. Кочериново приема Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кочериново. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на закона за публичните финанси, считано от 01.01.2014г.

2.   Настоящата Наредба отменя приетата с Решение № 37/07.04.2005 г., Протокол № 4 г. на Общински съвет - Кочериново Наредба за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Кочериново, считано от 01.01.2014г.

Протоколист:                    Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”  няма/
                                Препис – Извлечение
                                от Протокол № 16
                                от заседание на ОбС – община Кочериново
                                от 06 декември 2013 година
Относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност през 2014 г. в гр. Кочериново, с. Бараково, с. Пороминово, и с. Стоб, община Кочериново.

На основание чл. 26 а, ал.2 от Закона за народните читалища и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 135

1.Общински съвет – Кочериново приема „Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново за 2014 година.”

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/ със „ЗА” 8 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа,/                                Препис – Извлечение
                                от Протокол № 16
                                от заседание на ОбС – община Кочериново
                                от 06 декември 2013 година

Относно: Приемане на решение за безвъзмездно предоставяне на общински поземлени имоти, които се засягат от строителството на автомагистрала „Струма лот 2, участък Дупница – Благоевград от км 322 + 000 до км 359 + 483.52”.

На основание чл.6, ал. 1 и ал. 3, чл. 8, ал. 1 и чл.34, ал. 4 от Закона за общинската собственост,във връзка с чл. 34а, ал.5 и ал.6 от Закона за държавната  собственост,  чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 136

1.Обявява за частна общинска собственост имоти и части от поземлени имоти–публична общинска собственост в землищата на гр.Кочериново, с. Мурсалево, с. Бараково, с. Боровец,  и с. Драгодан,  засегнати от парцеларния план  на обект: АМ “Струма” Лот 2“ Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483,52, съгласно Парцеларен план и Регистър на Имотите и други кадастрални единици по вид територии.
2.Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имоти и части от имоти – частна общинска собственост, засегнати от парцеларния план на обект: АМ “Струма” Лот 2 “Дупница – Благоевград” от км 322 + 000 до км 359 + 483,52, съгласно Регистър на имотите и други кадастрални единици по вид територии.
3.Регистрите на засегнатите имоти от парцеларния план на обект: АМ “Струма” Лот  2 “ Дупница – Благоевград” от км 322 +000 до км 359+483,52 са неразделна част от настоящето решение.
4.Възлага на Кмета на Община Кочериново, да проведе процедура по безвъзмездно прехвърляне в полза на Държавата на имотите и частите от тях, описаните в точка 1 от настоящето решение.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”  няма
                                   Препис – Извлечение
                                от Протокол № 16
                                от заседание на ОбС – община Кочериново
                                от 06 декември 2013 година

Относно: Отдаване под наем на обособено помещение с обща площ 50.30 кв.м., намиращо се на партера на административна сграда на община Кочериново, имот пл.№1272, парцел I, кв. 10, по плана на гр. Кочериново, представляващо публична общинска собственост /кафе-аперитив „Кристал”/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал.2, 4 и 5 от  ЗМСМА,  чл.18, ал.1, 2, 3  от НПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 137

1. ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем на обособено помещение   с обща площ 50.30 кв.м., намиращо се на партера на административната сграда в община Кочериново, имот пл.№ 1272, парцел І , кв. 10 по плана на гр. Кочериново, представляващ публична  общинска собственост съгл. АОС № 60/14.03.2000 г. за срок от 5 /пет/ години чрез публичен  търг.
2.ОбС – гр. Кочериново определя начална тръжна цена съгласно т.ІІ от Решение № 80 от 20.05.2008 г. за определяне на базисни наемни цени на 1 кв.м. площ нежилищни помещения , актуализирано със   Заповед № 246 от 23.11.2010 г., в размер на 284.60 лв. /двеста осемдесет и  четири   лева и шестдесет  стотинки/ без ДДС за наетото помещение , както следва:
- основно помещение – 36.60 кв.м. за 239.73 лева без ДДС /двеста тридесет девет лева и седемдесет три стотинки/съгласно т.ІІ от Решение № 80 от 20.05.2008 г. на ОбС Кочериново и Заповед № 246 от 23.11.2010 г. на Кмета на община Кочериново;
- склад – 13.70 кв.м. за 44.87 лева без ДДС/ четиридесет четири лева и осемдесет седем стотинки/, съгласно т. ХІІІ, 2 от Решение № 80/20.05.2008 г. на ОбС Кочериново и Заповед №246 от 23.11.2010 г. на Кмета на община Кочериново
3. Поддържането и текущият ремонт на наетото помещение , както и разходите по ел. енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
4. В договора на наемателя  да се предвиди възможност за актуализация или индексиране на наемната цена
5.ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаното  в т.1 помещение чрез публичен  търг и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/                                Препис – Извлечение
                                от Протокол № 16
                                от заседание на ОбС – община Кочериново
                                от 06 декември 2013 година

Относно: Молби на граждани.  

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 138

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:

1.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 100 лева  еднократна помощ на Василка Атанасова Сотирова.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова                                Препис – Извлечение
                                от Протокол № 16
                                от заседание на ОбС – община Кочериново
                                от 06 декември 2013 година

Относно: Избор на нов председател на ОбС - Кочериново

На основание чл.21, ал. 1, т.3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Кочериново,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 139

Избира за председател на Общински съвет – Кочериново Г-жа Василка Стоименова Вонидова.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/ със „ЗА” 7 гласа, „ПРОТИВ” 3 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Препис – Извлечение
от Протокол № 16
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 декември 2013 година

Относно: Приемане отчета на изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2013 г. и извънбюджетните сметки и фондове на 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 и чл. 18 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 година,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 132

1.Утвърждава приемането на Отчета по бюджета за третото тримесечие на 2013 година по функции и дейности, както следва:

По прихода – 2 194 595.00 лв., разпределени по § /параграфи/
По разхода  – 2 194 595.00 лв., разпределени по § /параграфи/

2.Приема Отчета на извънбюджетните сметки и фондове за третото тримесечие на 2013 година, както следва:

-Специална сметка за приходи от приватизация на общински предприятия към общините – чл. 10, ал. 1 от ЗПСПК – 93.00 лева /Закона за приватизация и следприватизационен контрол/
-Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините – чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСПК – 1220.00 лева.

Протоколист:                    Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р.Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 16
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 декември 2013 година

Относно: Приемане на Програма за превенция и противодействие на корупцията в община Кочериново.

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с писмо №  08-00-34/16.10.2013 г.  на Областен управител на област Кюстендил,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 133

Общински съвет – Кочериново приема “Програма за превенция и противодействие на корупцията в община Кочериново.”

Протоколист:                    Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/със „ЗА” 11 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 16
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 декември 2013 година

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, и отчитане на общинския бюджет на община Кочериново.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 134

1.   Общински съвет – гр. Кочериново приема Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кочериново. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на закона за публичните финанси, считано от 01.01.2014г.

2.   Настоящата Наредба отменя приетата с Решение № 37/07.04.2005 г., Протокол № 4 г. на Общински съвет - Кочериново Наредба за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Кочериново, считано от 01.01.2014г.

Протоколист:                    Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”  няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 16
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 декември 2013 година

Относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност през 2014 г. в гр. Кочериново, с. Бараково, с. Пороминово, и с. Стоб, община Кочериново.

На основание чл. 26 а, ал.2 от Закона за народните читалища и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 135

1.Общински съвет – Кочериново приема „Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново за 2014 година.”

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/ със „ЗА” 8 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа,/


Препис – Извлечение
от Протокол № 16
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 декември 2013 година

Относно: Приемане на решение за безвъзмездно предоставяне на общински поземлени имоти, които се засягат от строителството на автомагистрала „Струма лот 2, участък Дупница – Благоевград от км 322 + 000 до км 359 + 483.52”.

На основание чл.6, ал. 1 и ал. 3, чл. 8, ал. 1 и чл.34, ал. 4 от Закона за общинската собственост,във връзка с чл. 34а, ал.5 и ал.6 от Закона за държавната  собственост,  чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 136

1.Обявява за частна общинска собственост имоти и части от поземлени имоти–публична общинска собственост в землищата на гр.Кочериново, с. Мурсалево, с. Бараково, с. Боровец,  и с. Драгодан,  засегнати от парцеларния план  на обект: АМ “Струма” Лот 2“ Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483,52, съгласно Парцеларен план и Регистър на Имотите и други кадастрални единици по вид територии.
2.Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имоти и части от имоти – частна общинска собственост, засегнати от парцеларния план на обект: АМ “Струма” Лот 2 “Дупница – Благоевград” от км 322 + 000 до км 359 + 483,52, съгласно Регистър на имотите и други кадастрални единици по вид територии.
3.Регистрите на засегнатите имоти от парцеларния план на обект: АМ “Струма” Лот  2 “ Дупница – Благоевград” от км 322 +000 до км 359+483,52 са неразделна част от настоящето решение.
4.Възлага на Кмета на Община Кочериново, да проведе процедура по безвъзмездно прехвърляне в полза на Държавата на имотите и частите от тях, описаните в точка 1 от настоящето решение.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”  няма
   

Препис – Извлечение
от Протокол № 16
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 декември 2013 година

Относно: Отдаване под наем на обособено помещение с обща площ 50.30 кв.м., намиращо се на партера на административна сграда на община Кочериново, имот пл.№1272, парцел I, кв. 10, по плана на гр. Кочериново, представляващо публична общинска собственост /кафе-аперитив „Кристал”/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал.2, 4 и 5 от  ЗМСМА,  чл.18, ал.1, 2, 3  от НПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 137

1. ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем на обособено помещение   с обща площ 50.30 кв.м., намиращо се на партера на административната сграда в община Кочериново, имот пл.№ 1272, парцел І , кв. 10 по плана на гр. Кочериново, представляващ публична  общинска собственост съгл. АОС № 60/14.03.2000 г. за срок от 5 /пет/ години чрез публичен  търг.
2.ОбС – гр. Кочериново определя начална тръжна цена съгласно т.ІІ от Решение № 80 от 20.05.2008 г. за определяне на базисни наемни цени на 1 кв.м. площ нежилищни помещения , актуализирано със   Заповед № 246 от 23.11.2010 г., в размер на 284.60 лв. /двеста осемдесет и  четири   лева и шестдесет  стотинки/ без ДДС за наетото помещение , както следва:
- основно помещение – 36.60 кв.м. за 239.73 лева без ДДС /двеста тридесет девет лева и седемдесет три стотинки/съгласно т.ІІ от Решение № 80 от 20.05.2008 г. на ОбС Кочериново и Заповед № 246 от 23.11.2010 г. на Кмета на община Кочериново;
- склад – 13.70 кв.м. за 44.87 лева без ДДС/ четиридесет четири лева и осемдесет седем стотинки/, съгласно т. ХІІІ, 2 от Решение № 80/20.05.2008 г. на ОбС Кочериново и Заповед №246 от 23.11.2010 г. на Кмета на община Кочериново
3. Поддържането и текущият ремонт на наетото помещение , както и разходите по ел. енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
4. В договора на наемателя  да се предвиди възможност за актуализация или индексиране на наемната цена
5.ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаното  в т.1 помещение чрез публичен  търг и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 16
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 декември 2013 година

Относно: Молби на граждани.  

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 138

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:

1.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 100 лева  еднократна помощ на Василка Атанасова Сотирова.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова


Препис – Извлечение
от Протокол № 16
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 декември 2013 година

Относно: Избор на нов председател на ОбС - Кочериново

На основание чл.21, ал. 1, т.3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Кочериново,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 139

Избира за председател на Общински съвет – Кочериново Г-жа Василка Стоименова Вонидова.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/ със „ЗА” 7 гласа, „ПРОТИВ” 3 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново