www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на 06.03.2015 г с Протокол № 4

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на 06.03.2015 г с Протокол № 4

ob-kocherinovo


Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Отчет за дейността на РУ на МВР - гр.Рила през 2014г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 22

Общински съвет гр. Кочериново приема отчет за дейността на РУП гр. Рила през 2014 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Отчет за дейността на кметствата в община Кочериново за 2014 г.

На основание чл. 17, ал. 7 и чл. 20, ал. 1, т. 19 от Устройствения правилник за организацията и дейността на Кмета на община Кочериново, чл. 21, ал. 1, т. 19 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 23

Приема отчет за дейността на Кметове и кметски наместници – с. Стоб, с. Бараково, с. Бураново, Община Кочериново за 2014 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода 01.07.2014г. – 31.12.2014г.

На основание чл.27,ал. 6 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 8 от Правилника за дейността на Общински съвет гр. Кочериново,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 24

Приема отчет за дейността на Общински съвет гр. Кочериново и неговите комиссии за периода от 01.07.2014 г. до 31.12.2014 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Приемане бюджета на община Кочериново за 2015 г – ново обсъждане.

На основание чл.21 ал.1, т. 6 ,чл.27,ал.4 и 5 и във връзка с чл.52 ал.1  от ЗМСМА, чл.94, ал. 2 и ал. 3,  и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 г.,както и ПМС № 8 /16.01.2015 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2015 г., както  и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на  общинския бюджет на община Кочериново,  и във връзка със Заповед  РД-30-64/24.02.2015 г. на областния управител на област Кюстендил и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 25

Общински съвет Кочериново изменя свое Решение № 4 от Протокол № 2/06.02.2015 г., както следва:
1. Приемане бюджета  на община Кочериново за 2015г. както следва:
1.1 По приходи в размер на 3 274 792.00  лв. / съгласно приложения № 1 и 1 «А/ , в т.ч.:
1.1.1.    Приходи от държавни трансфери в размер на 1 732 938.00 лв./ съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2015 г./ 
в т.ч.
1.1.1.1. Обща допълваща субсидия за  делегирани дейности в размер на 1 550 038.00 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2014 г. в размер на 182 900.00 лв.,разпределен както следва:

- функция « Отбрана и сигурност»   41 680.00 лв.
- функция “Образование”            57 558.00 лв.
- функция “Социално осигуряване”   34 962.00 лв.
- функция”Общи държавни служби     13 711.00 лв.
- функция”Здравеопазване”          34 989.00 лв.
                        ОБЩО:     182 900.00 лв.   
1.1.2. Приходи за  местни дейности в размер на 1 541 854.00 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на                    99 590.00 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на               697 800.00 лв.
1.1.2.3. Отчисления по чл. 60  от ЗУО в размер на минус /– 70 000.00 лв./
1.1.2.4. Получен трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 54 800.00 лв.
1.1.2.5. Обща изравнителна субсидия в размер на 376 000.00 лв.
1.1.2.6. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 322 500.00 лв., в т.ч.: 216 600 лв. за  асфалтиране на път –  Кочериново- Рилски манастир – отклонение за с. Стоб и отклонение за с. Пороминово, както и асфалтиране на улици на територията на община Кочериново»
1.1.2.7. Преходен остатък 61 164.00 лв., разпределен във функция 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” в размер на 36 914.00 лв. и във функция”Жилищно строителство, дейност 601”Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно  строителство и териториално развитие” в размер на 24 250.00 лв.
2.1. По разходите в размер на 3 274 792.00 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи – приложение № 3
2.1.1. Държавни дейности в размер на           1 754 331.00 лв., от тях:
2.1.1.1. От държавни трансфери -                   1 732 938.00 лв.
2.1.1.2 От местни приходи- дофинансиране       21 393.00 лв
2.1.2. За местни дейности в размер на - 1 520 461.00 лв.
2.1.3. Инвестиционна програма за   470 885.00 лв., съгласно приложен поименен списък  Приложение № 10.
2.1.4.Приема план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на депо за битови отпадъци и почистване на териториите, предназначени за обществено ползване, съгласно приложение № 7
3. Приема разчета за  целеви разходи   както следва :
3.1. Помощи за погребения –                                                                              3 500.00 лв.,в
т.ч. ДСХ- гр.Кочериново                                                                                         500.00 лв.
3.2.Помощи по реш.на ОбС на крайно нуж.се хора–7500.00лв.             съгласно приложение № 8       
4. Приема числеността на персонала по предложение на Кмета на общината за делегираната от държавата дейност «Общинска администрация» към функция»Общи държавни служби»в рамките на средствата, определени по стандарта съгласно точка 9 от РМС № 633 от 17.09.2014 г. , изменено и допълнено  с Решение на Министерски съвет № 801/03.12.2014 година  - приложение № 2
4.А/ На основание чл. 21.ал.1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет одобрява числеността  на персонала в Местна дейност и в Дофинансиране – приложение № 6
5. Приемане следните лимити за разходи:
5.1.Средствата за  социално-битово и културно обслужване на персонала в държавните органи, министерства и ведомства, в общините и други бюджетни предприятия се определят в размер до 3 % от начислените трудови възнаграждения, съгл. чл.41, ал.2 от ПМС № 8/16.01.2015 г.
5.2. Представителни разходи в размер на 5 000.00 лв., съгласно чл. 39, т.3 от ПМС № 8/16.01.2015 на Министерски съвет. – приложение № 8.
5.3. Разходи от общоградски характер в размер на 8 000.00 лв.-приложение № 8
6. Упълномощава Общинския съвет да утвърди списък на длъжностите от Общинска администрация и Дом за стари хора, които имат право на транспортни разходи, както и на  педагогическия персонал  във функция  «Образование», които имат право на възстановяване на част от извършените от тях пътни разходи в размер до 85 % - по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно, както и на служителите от местоживеенето до местоработата, когато те се намират в различни населени места  – чл.40, ал.1,2 и 3 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ и чл. 40»в» от Закона за народната просвета – представени към Приложение № 5
7. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 76 300.00 лв.- Читалища на територията на Общината.
7.1. Упълномощава кмета на Общината да договори условията за ползване на средствата.
8. Приема бюджет “Спорт” за 2015 г.съгл. Приложение № 4 „А”
9. Общински съвет определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 година  на стойност 2 047 779.00 лв.
10. Общински съвет определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 година  на стойност 1 027 013.лв.  
11.Община Кочериново няма поет дълг и не възнамерява да поема нов общински дълг.
12. Размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 2015 година са в размер на 135 350.00 лв.    
13. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.
13.1.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да предлага конкретни мерки за трайно увеличение на бюджетните приходи и /или трайно намаляване на бюджетните разходи/
13.2. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях/ при извършване на промени по бюджета/
13.3. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и  от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
13.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
14. При приемането на бюджета на общината или в процеса на неговото изпълнение общинският съвет може, доколкото със закон не е определено друго да оправомощи кмета на общината , при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване  на общия размер на бюджета да:  /чл.125, ал.1,2,3 и 4  от ЗПФ/ 
14.1. В частта за делегираните от държавата дейности  - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана  дейност;
14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия  размер на разходите .
15 .Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджет и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предлажение на кмета на общината.
15.1. Кметът на общината като първостепеннен разпоредител с бюджет  със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет   от втора и трета степен. 
15.2. Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната  дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи. -  чл. 130 , ал. 1 от ЗПФ.
16. Общинският съвет приема план –график за разплащане на просрочените задължения – Приложение № 4
17. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз  съгласно Приложение № 9
18.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода  2015 -2017  година.
19.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15.ІV.2015 г.
конкретни мерки за изпълнение на приети от Общинския съвет бюджет
- да актуализира общинския  бюджет във връзка с постъпили средства от дарения.
- да кандидатства за средства от централния бюджет за съфинансиране на проекти.
20.Съгласно Заповед на Кмета на община Кочериново № РД-01-05-530/18.11.2014 година, с която  открива бюджетната процедура по съставянето на проект на общински бюджет за 2015 година, която  цел е информиране  гражданите на община Кочериново и чието  осъществяване  е станало посредством»Обявление», публикувано на електронната страница на общината, както и поставяне на видно място в населеното място.
21.Публичното обсъждане на проекта на бюджет 2015 година  е проведено   на 28.11.2014 год.в Заседателнана зала на община Кочериново.Има и съставен протокол.
22. Към края на 2014 г.община Кочериново има просрочени задължения в размер на 181 301.00 лв.,съответно за вода и  външни услуги и 1400.00 лв. за капиталови разходи. 
23.Част от просрочените задължения от предходната година   са заложени за изплащане в Бюджета за  2015 година. 

Протоколист:                          Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 101009/ сто и едно нула нула девет/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Джанговица” с площ 0.782 дка/ нула дка седемстотин осемдесет и два кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1856 от 06.01.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 26

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 101009 /сто и едно нула нула девет/ по КВС на землището на гр.Кочериново, местност „ДЖАНГОВИЦА” с площ от 0.782 дка /нула дка седемстоти осемдесет и два кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1856 от 06.01.2015г. чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена отлицензиран оценител в размер на 820 лв. /осемстотин и двадесет лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Предложеният в т.1 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № К16671/16.12.2014г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 101010 / сто и едно нула десет/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Джанговица” с площ 6.307 дка/ шест дка триста и седем кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1857 от 06.01.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 27

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 101010 /сто и едно нула десет/ по КВС на землището на гр.Кочериново, местност „ДЖАНГОВИЦА” с площ от 6.307 дка / шест дка триста и седем кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1857 от 06.01.2015г. чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена отлицензиран оценител в размер на 6959 лв. /шест хиляди деветстотин петдесет и девет лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Предложеният в т.1 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № К16672/16.12.2014г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
 Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 101001 / сто и едно нула  нула едно/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Джанговица” с площ 1.058 дка/ един дка петдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1852 от 06.01.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 28

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 101001 /сто и едно нула нула едно/ по КВС на землището на гр.Кочериново, местност „ДЖАНГОВИЦА” с площ от 1.058 дка /един дка петдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1852 от 06.01.2015г. чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена отлицензиран оценител в размер на 971 лв. /деветстотин седемдесет и един лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Предложеният в т.1 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № К16667/16.12.2014г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 101002 / сто и едно нула  нула две/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Джанговица” с площ 0.752 дка/ нула дка седемстотин петдесет и два кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1853 от 06.01.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 29

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 101002 /сто и едно нула нула две/ по КВС на землището на гр.Кочериново, местност „ДЖАНГОВИЦА” с площ от 0.752 дка /нула дка седемстотин петдесет и две кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1853 от 06.01.2015г. чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена отлицензиран оценител в размер на 723 лв. /седемстотин двадесет и три лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Предложеният в т.1 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № К16668/16.12.2014г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
 Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 101003 / сто и едно нула  нула три/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Джанговица” с площ 1.475 дка/  един дка четиристотин седемдесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1854 от 06.01.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 30

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 101003 /сто и едно нула нула три/ по КВС на землището на гр.Кочериново, местност „ДЖАНГОВИЦА” с площ от 1.475 дка /един дка четиристотин седемдесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1854 от 06.01.2015г. чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена отлицензиран оценител в размер на 1419 лв. /хиляда четиристотин и деветнадесет лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Предложеният в т.1 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № К16669/16.12.2014г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/Поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 101007 / сто и едно нула  нула седем/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Джанговица” с площ 0.375 дка/  нула дка триста седемдесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1855 от 06.01.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 31

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 101007 /сто и едно нула нула седем/ по КВС на землището на гр.Кочериново, местност „ДЖАНГОВИЦА” с площ от 0.375 дка /нула дка триста седемдесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1855 от 06.01.2015г. чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена отлицензиран оценител в размер на 414 лв. /четиристотин и четиринадесет лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Предложеният в т.1 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № К16670/16.12.2014г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/ Поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 116047 / сто и шестнадесет нула четиридесет и седем/ по КВС на землището на с. Бараково, местност „ Чалтиците” с площ 1.925 дка/ един дка деветстотин двадесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 741 от 26.01.2007г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 32

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 116047 /сто и шестнадесет нула четиридесет и седем/ по КВС на землището на с.Бараково, местност „ЧАЛТИЦИТЕ” с площ от 1.925 дка /един дка деветстотин двадесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 741 от 26.01.2007г. чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена отлицензиран оценител в размер на 1950 лв. /хиляда деветстотин и петдесет лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Предложеният в т.1 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № К03095/19.12.2014г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година


Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 000347 / нула нула  нула триста четиридесет и седем/ по КВС на землището на с. Бараково, местност „ Муловица” с площ 2.197 дка/ два дка сто деветдесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 40/542 от 24.01.2006г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 33

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 000347 /нула нула нула триста четиридесет и седем/ по КВС на землището на с.Бараково, местност „МУЛОВИЦА” с площ от 2.197 дка /два дка сто деветдесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 40/542 от 24.01.2006г. чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена отлицензиран оценител в размер на 1714 лв. /хиляда седемстотин и четиринадесет лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Предложеният в т.1 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № К03093/19.12.2014г. няма заснемане за възстановяване

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

 Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 000348 / нула нула  нула триста четиридесет и осем/ по КВС на землището на с. Бараково, местност „ Муловица” с площ 1.294 дка/ един дка двеста деветдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 41/543 от 24.01.2006г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 34

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 000348 /нула нула нула триста четиридесет и осем/ по КВС на землището на с.Бараково, местност „МУЛОВИЦА” с площ от 1.294 дка /един дка двеста деветдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 41/543 от 24.01.2006г. чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена отлицензиран оценител в размер на 872 лв. /осемстотин седемдесет и два лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Предложеният в т.1 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № К03094/19.12.2014г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 031133 / нула тридесет и едно сто тридесет и три/ по КВС на землището на с. Пороминово, местност „ Бачо” с площ 0.360 дка/ нула дка триста и шестдесет кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1831 от 24.10.2014г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 35

1.Общински съвет  - Кочериново отлага разглеждането на т. 2.11. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 031133 / нула тридесет и едно сто тридесет и три/ по КВС на землището на с. Пороминово, местност „ Бачо” с площ 0.360 дка/ нула дка триста и шестдесет кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1831 от 24.10.2014г. за следващото заседание.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 108002 / сто и осем нула  нула две/ в землището на гр. Кочериново, местност „Жабокрек” с площ 9.462 дка / девет дка четиристотин шестдесет и два кв.м./, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 465 от 10.03.2005г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 36

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 108002 в землището на гр.Кочериново, общ.Кочериново, местност „Жабокрек” с площ от 9.462 дка /девет дка четиристотин шестдесет и два кв.м/, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 465 от 10.03.2005г. чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена отлицензиран оценител в размер на 7942 лв. /седем хиляди деветстотин четиридесет и два лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Предложеният в т.1 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № К16677/19.12.2014г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

 Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 115037 / сто и петнадесет нула тридесет и седем/ по КВС на землището на с. Бараково, местност „ Чалтиците” с площ 1.010 дка/ един дка нула десет кв.м./, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Пета, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 740 от 26.01.2007г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 37

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 115037 /сто и петнадесет нула тридесет и седем/ по КВС на землището на с.Бараково, местност „ЧАЛТИЦИТЕ” с площ от 1.010 дка /един дка и десет кв.м./, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Пета, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 740 от 26.01.2007г. чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена отлицензиран оценител в размер на 1014 лв. /хиляда и четиринадесет лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Предложеният в т.1 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № К03103/15.01.2015г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Даване на мандат и позиция от Общински съвет – Кочериново във връзка с провеждане на Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода”ЕООД – гр.Кюстендил

С оглед на гореизложеното и на основание  чл. 198е,ал.3 и ал. 5 от Закона за водите,  чл.21,ал.1,т.15 и т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 38

Общински съвет-гр. Кочериново определя и упълномощава Спиридон Георгиев Качански – заместник-кмет на община Кочериново, в качеството му на представител на Общината, да участва в  общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил област Кюстендил, което ще се проведе на 10.03.2015 г. / или на съответната резервна дата при насрочване на такава/.
2. Г-н Спиридон Георгиев Качански, в качеството му на представител на Общината, гласува по точките от дневния ред и заема позиция както следва:     
2.1.  Регистрация на присъстващите на Общото събрание – да извърши регистрация на община Кочериново по установения ред.
2.2. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил, за 2015 г. – гласува за приемане, отчитайки изискванията на Закона за водите и защита интересите на община Кочериново.
2.3. Вземане на решение по чл. 34, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация на общото събрание за принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор „ Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил на водоснабдителната и канализационната система в обособената територия на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил, по реда на чл. 198п, ал.1 от закона за водите -  гласува за даване на принципно съгласие, отчитайки изискванията на Закона за водите и защита интересите на община Кочериново.
2.4. При разискване и разглеждане на други въпроси - гласува по преценка, ръководейки се от изискванията на Закона за водите и защита интересите на община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Отдаване под наем на обособено помещение/ зъболекарски кабинет и част от чакалня/ с обща площ 18.00 кв.м., намиращо се в имот № 544, парцел І, кв. 11 по плана на гр. Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА,  чл. 20, ал.1, 2, 3 и 4 от НПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 1, 2 и 8 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 39

1. ОбС – гр. Кочериново допълва Стратегия за управлението на общинската собственост 2012-2015 г. и годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2015 г. в частта Приложение 1 -  предоставяне под наем  с  обособено помещение /зъболекарски кабинет – 15 кв.м. и част от чакалня 3 кв.м./  с обща площ 18.00 кв.м., намиращо се в имот пл. № 544, парцел І, кв. 11 по плана на гр. Кочериново, представляващ частна общинска собственост съгл. АОС № 791/10.06.2008 г.
2. ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем на обособено помещение /зъболекарски кабинет – 15 кв.м. и част от чакалня 3 кв.м./  с обща площ 18.00 кв.м., намиращо се в имот пл. № 544, парцел І, кв. 11 по плана на гр. Кочериново, представляващ частна общинска собственост съгл. АОС № 791/10.06.2008 г. за срок от 5 / пет / години чрез публично оповестен конкурс.
3. ОбС – гр. Кочериново определя начална конкурсна цена съгласно т.ХІ от Решение № 80 от 20.05.2008 г. за определяне на базисни наемни цени в размер общо на 29.52. лв. /двадесет девет   лева и петнадесет две стотинки/ без ДДС за наетото помещение.
4. Отдаваното в т.2 помещение да се ползва от наемателя само за зъболекарски кабинет. Използването му за друго предназначение не се допуска и е основание за прекратяване на договора.
5. Поддържането и текущият ремонт на наетия кабинет, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
6. ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описания в т.2 имот чрез публично оповестен конкурс и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12  от  ЗМСМА,  чл. 21, ал.1, т. 1 от Закона за закрила на детето /ЗЗДт/, чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето /ППЗЗДт/,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 40

1.Общински съвет гр. Кочериново приема Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година


Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 144060 / сто четиридесет и четири нула  шестдесет/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Пради бука” с площ от 31.059 дка / тридесет и един дка  нула петдесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – Ов. градина- тер., категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1865 от 08.01.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС, Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 41

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 144060 /сто четиридесет и четири нула шестдесет/ по КВС на землището на гр.Кочериново, местност „ПРАДИ БУКА” с площ от 31.059 дка /тридесет и един дка петдесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – Ов.градина-тер., категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1865 от 08.01.2015г. чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена отлицензиран оценител в размер на 23275 лв. /двадесет и три хиляди двеста седемдесет и пет лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Предложеният в т.1 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № Ф15565/26.11.2014г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /

 Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 148051 / сто четиридесет и осем петдесет и един/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Дабравата” с площ от 1.568 дка / един дка  петстотин шестдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – Ов. градина- тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1477 от 04.12.2013г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 42

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 148051 /сто четиридесет и осем петдесет и един/ по КВС на землището на гр.Кочериново, местност „ДАБРАВАТА” с площ от 1.568 дка /един дка петстотин шестдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – Ов.градина-тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1477 от 04.12.2013г. чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 1302 лв. /хиляда триста и два лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Предложеният в т.1 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № К16678/19.12.2014г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /
 Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 143037 / сто четиридесет и три нула  тридесет и седем/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Ридо” с площ от 0.769 дка / нула дка  седемстотин шестдесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1851 от 06.01.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 43

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 143037 /сто четиридесет и три нула тридесет и седем/ по КВС на землището на гр.Кочериново, местност „РИДО” с площ от 0.769 дка /нула дка седемстотин шестдесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1851 от 06.01.2015г. чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 757 лв. /седемстотин петдесет и седем лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Предложеният в т.1 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № К16680/19.12.2014г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /
 Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 143040 / сто четиридесет и три нула  четиридесет/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Пради бука” с площ от 12.341 дка / дванадесет дка  триста четиридесет и един кв.м./, начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1863 от 08.01.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 44

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 143040 /сто четиридесет и три нула четиридесет/ по КВС на землището на гр.Кочериново, местност „ПРАДИ БУКА” с площ от 12.341 дка /дванадесет дка триста четиридесет и един кв.м./, начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1863 от 08.01.2015г. чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 10061 лв. /десет хиляди и шестдесет и един лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Предложеният в т.1 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № Ф15567/26.11.2014г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 148104 / сто четиридесет и осем сто и четири/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Дъбравата” с площ от 5.860 дка / пет дка  осемстотин и шестдесет кв.м./, начин на трайно ползване – Ов. градина-тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1864 от 08.01.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 45

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 148104 /сто четиридесет и осем сто и четири/ по КВС на землището на гр.Кочериново, местност „ДАБРАВАТА” с площ от 5.860 дка /пет дка осемстотин и шестдесет кв.м./, начин на трайно ползване – Ов.градина-тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1864 от 08.01.2015г. чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 4735 лв. /четири хиляди седемстотин тридесет и пет лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Предложеният в т.1 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № Ф15568/26.11.2014г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 142028 / сто четиридесет и две нула  двадесет и осем/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Пради бука” с площ от 10.323 дка / десет дка  триста двадесет и три кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1867 от 09.01.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 46

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 142028 /сто четиридесет и две нула двадесет и осем/ по КВС на землището на гр.Кочериново, местност „ПРАДИ БУКА” с площ от 10.323 дка /десет дка триста двадесет и три кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1867 от 09.01.2015г. чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена отлицензиран оценител в размер на 9680 лв. /девет хиляди шестстотин и осемдесет лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Предложеният в т.1 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № Ф15563/26.11.2014г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /
 Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 148053 / сто четиридесет и осем нула  петдесет и три/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Нивнико” с площ от 1.978 дка / един дка  деветстотин седемдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – Ов. градина-тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1850 от 06.01.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 47

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 148053 /сто четиридесет и осем нула петдесет и три/ по КВС на землището на гр.Кочериново, местност „НИВНИКО” с площ от 1.978 дка /един дка деветстотин седемдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – Ов.градина-тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1850 от 06.01.2015г. чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена отлицензиран оценител в размер на 1720 лв. /хиляда седемстотин и двадесет лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Предложеният в т.1 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № К16684/06.01.2015г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /
 Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 143039 / сто четиридесет и три нула  тридесет и девет/ по КВС на землището на гр. Кочериново, местност „Пради бука” с площ от 7.610 дка / седем дка  шестстотин десет кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1866 от 09.01.2015г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 48

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на земеделска земя, представляващ имот № 143039 /сто четиридесет и три нула тридесет и девет/ по КВС на землището на гр.Кочериново, местност „ПРАДИ БУКА” с площ от 7.610 дка /седем дка шестстотин и десет кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1866 от 09.01.2015г. чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена отлицензиран оценител в размер на 6297 лв. /шест хиляди двеста деветдесет и седем лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Предложеният в т.1 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № Ф15564/26.11.2014г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи овощни градини в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 14, ал. 1 и 8 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 49

Общински съвет – гр. Кочериново, актуализира Стратегията за управление на общинската собственост през 2012-2015 година и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2015 г. със земеделска земя представляваща имоти както следва:
-   имот № 148014, АЧОС № 1875/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново, местност „ДАБРАВАТА” с площ 0.596 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
-   имот № 148015, АЧОС № 1876 /19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново, местност „ДАБРАВАТА” с площ 1.987 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
-   имот №148018, АЧОС № 1877/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 0.381 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
-    имот № 148019, АЧОС № 1878/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 1.144 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
-    имот № 148020, АЧОС № 1879/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 0.970 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
-    имот № 148021, АЧОС № 1880/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 2.407 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
-    имот № 148022, АЧОС № 1881/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 0.999 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
-    имот № 148023, АЧОС № 1882/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 1.029 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
-    имот № 148024, АЧОС № 1883/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 1.013 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
-    имот №148025, АЧОС № 1884/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 0.142  дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
-    имот № 148031, АЧОС № 1885/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 0.634 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
-    имот № 148032, АЧОС № 1886/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 0.532 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем

2.    Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 /десет/ години общо на долуописаните имоти в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново с обща площ   11.834 дка, а именно:
2.1. Имот № 148014, АЧОС № 1875/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново, местност „ДАБРАВАТА” с площ 0.596 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
2.2. Имот № 148015, АЧОС № 1876 /19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново, местност „ДАБРАВАТА” с площ 1.987 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
2.3. Имот №148018, АЧОС № 1877/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 0.381 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
2.4. Имот № 148019, АЧОС № 1878/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 1.144 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
2.5. Имот № 148020, АЧОС № 1879/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 0.970 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
2.6. Имот № 148021, АЧОС № 1880/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 2.407 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
2.7. Имот № 148022, АЧОС № 1881/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 0.999 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
2.8. Имот № 148023, АЧОС № 1882/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 1.029 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
2.9. Имот № 148024, АЧОС № 1883/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 1.013 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
2.10. Имот №148025, АЧОС № 1884/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 0.142  дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
2.11. Имот № 148031, АЧОС № 1885/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 0.634 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
2.12. Имот № 148032, АЧОС № 1886/19.02.2015 год. по КВС на землище гр. Кочериново , местност „ДАБРАВАТА” с площ 0.532 дка, начин на трайно ползване – Ов. Градина – тер., категория на земята при неполивни условия – Четвърта – за отдаване под наем
3.    Наемът на описаните в т.2 имоти годишно е  591.70 лв. съгласно чл.27, ал.1 от НПУРОИ – 50 /петдесет/ лв. за декар годишно на съответните имоти от ІV/четвърта/ категория при неполивни условия. Наемната цена е начална тръжна цена.
4.    Общински съвет – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаните в т.1 недвижими имоти чрез публичен търг и сключване на договор.
5.    Наемателят е длъжен да ползва имотите по предназначение и да ги поддържа в добро земеделско и екологично състояние.
6.    Имотите са проверени в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на скиците няма заснемане за възстановяване.
7.    За описаните в т.1 имоти се участва общо в публичния търг.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  Б. Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /
Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 06 март 2015 година

Относно: Допускане на ПУП-ПУР /подробен устройствен план – план за улична регулация/ за изменение на улична регулация на улица с о.т. № 201 и 202 и изменение на дворищна регулация между УПИ I, II, III, IV и V в кв. 87 по плана на гр. Кочериново.

На основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл. 134 ал.2 т.6 и ал. 2 от ЗУТ ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 50

ОбС гр. Кочериново дава съгласие да се допусне изменение на:
- ПУР на улица с о.т. №201 и 202  с отпадане на нереализирано улично озеленяване, като уличната линия се измества и се уширява улицата с около 2, 50 до 3, 50м.;
- Част от нереализирана площ за улично озеленяване се придава към УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV и V в, кв. 87 по плана на гр. Кочериново;
- Изменят се страничните регулационни граници между УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV и V кв. 87 по плана на гр. Кочериново, като страничната граница – дъно се изменя по одобрената кадастрална карта, граница на имот №02748.502.1 от  кадастралната карта.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма /РЕШЕНИЕ № 51
По Протокол № 4/06.03.2015 г.


Относно: Издаване на Запис на заповед от община Кочериново в полза на ДФ „Земеделие” – РА, обезпечаваща плащане на ДДС след извършено авансовото плащане по Договор  № 10/321/00347 от 23 октомври 2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  за проект „Канализационна мрежа на с.Мурсалево – основна част”, сключен между Община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ №  10/321/00347 от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Канализационна мрежа на с. Мурсалево – основна част”, сключен между Община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор. 

Общинският съвет на Община Кочериново

РЕШИ:

Упълномощава  кмета  на  общината  Иван Симеонов Минков да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  608 185.16 лв. (Шестстотин и осем хиляди сто осемдесет и пет лева и шестнадесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №  10/321/00347 от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Канализационна мрежа на с. Мурсалево – основна част”, сключен между Община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Кочериново, проведено на 06.03.2015 г. ,  Протокол № 4 , т 2.27 от дневния ред по доклад № 57-ДЗ / 27.02.2015 г. при кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 8 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 3, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка ВонидоваРЕШЕНИЕ № 52
По Протокол № 4/06.03.2015 г.

Относно: Издаване на Запис на заповед от община Кочериново в полза на ДФ „Земеделие” – РА, обезпечаваща плащане на ДДС след извършено авансовото плащане по Договор  № 10/321/00126 от 23 октомври 2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  за проект „Канализация на с.Стоб, община Кочериново – основна част от мрежата”, сключен между Община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ №  10/321/00126 от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Канализация на с. Стоб, община Кочериново – основна част от мрежата”, сключен между Община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор.

Общинският съвет на Община Кочериново

РЕШИ:

Упълномощава  кмета  на  общината  Иван Симеонов Минков да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  545 244.48 лв. (Петстотин четиридесет и пет хиляди двеста четиридесет и четири лева и четиридесет и осем  стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №  10/321/00126 от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Канализация на с. Стоб, община Кочериново – основна част от мрежата”, сключен между Община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Кочериново, проведено на 06.03.2015 г. ,  Протокол № 4 , т 2.28 от дневния ред по доклад № 58-ДЗ / 27.02.2015 г. при кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 8 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 3, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка ВонидоваРЕШЕНИЕ № 53
По Протокол № 4/06.03.2015 г.

Относно: Издаване на Запис на заповед от община Кочериново в полза на ДФ „Земеделие” – РА, обезпечаваща плащане на ДДС след извършено авансовото плащане по Договор  № 10/321/00310 от 23 октомври 2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  за проект „Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в община Кочериново”, сключен между Община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ №  10/321/00310 от 23.10.2009 г. по мярка 321„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в община Кочериново”, сключен между Община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор.

Общинският съвет на Община Кочериново

РЕШИ:

Упълномощава  кмета  на  общината  Иван Симеонов Минков да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  162 747.86 лв. (Сто шейсет и две хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и осемдесет и шест стотинки.) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №  10/321/00310 от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в община Кочериново”, сключен между Община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Кочериново, проведено на 06.03.2015 г. ,  Протокол № 4 , т 2.29 от дневния ред по доклад № 59-ДЗ / 27.02.2015 г. при кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 8 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 3, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Василка Вонидова

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново