www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново, взети на редовно заседание на 04.10.2013 г. с Протокол №14

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново, взети на редовно заседание на 04.10.2013 г. с Протокол №14

obshtinski_savet

                                            Препис – Извлечение
                                            от Протокол № 14
                                            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                            от 04 октомври 2013 година

Относно: Промяна в състава на постоянните комисии на ОбС - Кочериново

На основание чл. 21, ал. 1, т.1 и чл. 27, ал.2 и ал.4 от ЗМСМА и чл. 45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Кочериново,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 117

1.Общински съвет – Кочериново извършва промяна в състава на своя постоянна комисия, както следва:
1.1. Заменя в състава на „Комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм”, Г-н Георги Емилов Радков – член, с Г-н Николай Любомиров Гълъбов.

Протоколист:                    Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Румен Янакиев

/със „ЗА” 9 гласа,   „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
                                            Препис – Извлечение
                                            от Протокол № 14
                                            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                            от 04 октомври 2013 годинаОтносно: Допълване и изменение на Решение № 109/05.09.2013 г. на ОбС –    Кочериново, взето с Протокол №13.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, съгласно чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и изискванията на  чл. 11, ал.1,т.2, ал.2 и ал.4 от Наредба №7 от 2000 година /изм. и доп. ДВ бр. 17/2012 г./ за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, както и на чл. 7 на ПМС 84 от 06.04.2009 г.,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 118

Общински съвет – Кочериново допълва и изменя свое Решение № 109/05.09.2013 г., което да се чете, както следва:

В т.1 да се чете: „Общински съвет – Кочериново разрешава съществуването на самостоятелна паралелка в ІV А клас на СОУ „Христо Ботев” гр. Кочериново за учебната 2013/2014 година с 13 ученици /с 3 по-малко от минималния брой 16/ и дава съгласие община Кочериново да осигури допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените единни разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 10% от ЕРС за ученик, т.е. 3 ученици х145 лв. = 435 лв.”
В т. 2 да се чете: „Общински съвет – Кочериново разрешава съществуването на самостоятелна паралелка в VІІ Б клас на СОУ „Христо Ботев” гр. Кочериново за учебната 2013/2014 година с 16 ученици /с 2 ученици по-малко от минималния брой 18/ и дава съгласие община Кочериново да осигури допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените единни разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 10% от ЕРС за ученик, т.е. 2 ученици х 145 лв. = 290 лв.”
В т. 3 да се чете: „Общински съвет – Кочериново потвърждава статута на СОУ „Христо Ботев” гр. Кочериново, като средищно училище за учебната 2013/2014 година.”
Допълва с т.4: „Общински съвет – Кочериново разрешава съществуването на самостоятелна паралелка в ІІІ Б клас на СОУ „Христо Ботев” гр. Кочериново за учебната 2013/2014 година с 13 ученици /с 3 по-малко от минималния брой 16/ и дава съгласие община Кочериново да осигури допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените единни разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 10% от ЕРС за ученик, т.е. 3 ученици х 145 лв. = 435 лв.”

Протоколист:                    Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Румен Янакиев

/със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/                                            Препис – Извлечение
                                            от Протокол № 14
                                            от заседание на ОбС – община Кочериново
                                            от 04 октомври 2013 годинаОтносно: Изменение на Решение №111 на ОбС – Кочериново от Протокол №13/05.09.2013 г. за обявяване на частна общинска собственост на недвижим имот, част от улица, придаваем, съгласно влязла в сила заповед за одобряване на Кадастрален и Регулационен план на село Стоб, община Кочериново.

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 119

Общински съвет гр. Кочериново изменя Решение №111/05.09.2013 г., което да се чете, както следва:
На основание чл. 6, ал.1 от ЗОС, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27,ал.5 от ЗМСМА, чл.6, чл.9, ал.2 и ал.4 от НПУРОИ Общински съвет гр. Кочериново,

1.Обявява за частна общинска собственост имот с площ от 138 кв. метра, придаващ се по регулация към УПИ-VІІ-555,557 кв.31 по плана на с. Стоб, община Кочериново, представляващ 138/753 кв.м. идеални части от същия имот с площ 138 кв. метра, съгласно Заповед № 4387/01.10.1963 г. и Заповед №67/07.04.1998 г. на Кмета на община Кочериново поради това, че са престанали да имат предназначението на публична общинска собственост.
2.Възлага на кмета на община Кочериново изготвянето на актове за частна общинска собственост на посочените в т. 1 имоти.

Протоколист:                    Председател на ОбС:
Наталия Граховска                            Румен Янакиев

/поименно със „ЗА” 7 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, Б. Шилегарска,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”  няма/

Последно променен на Четвъртък, 10 Октомври 2013 08:57

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново