www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново от редовно заседание на 04.04.2014 г.

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново от редовно заседание на 04.04.2014 г.

obshtinski_savet

Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 април 2014 година

Относно: Откриване на процедура и предоставяне право на община Кочериново за провеждане на процедура, публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, намираща се в имот №009002 в землището на Драгодан.

На основание чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1,ал.6 от ЗОС и чл.31 ал.3 от Наредбата за придобиване,управление и разпореждане с общински имущество на община Кочериново и чл.43 (2) т.1,т.2 и т.4 от Наредба за идграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кочериново и чл.3(1),(2)т.1,(3),(4) от Наредбата за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на Община Кочериново,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 50

1.Общински съвет – Кочериново, дава съгласие  Община Кочериново да започне процедура, публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на Община Кочериново
 - имот № 009002 в землището на с.Драгодан с ЕКАТТЕ 233323,общ.Кочериново, АКТ № 62 за Общинска собственост от 30.03.2000 година.
    2.Общински съвет – Кочериново приема и утвърждава общата начална тръжна цена за предварителна продажба на стояща дървесина на корен в имот № 009002 в землището на с.Драгодан с ЕКАТТЕ 233323,общ.Кочериново, АКТ № 62 за Общинска собственост от 30.03.2000 година., търг с тайно наддаване, предварително определени и маркирани с общинска марка дървета,с изчислена по сортиментна ведомост 280 куб.м. стояща маса с клони   -  в размер на  5539,00 лева
    3.Общински съвет – Кочериново възлага на Кмета на Община Кочериново, да предприеме необходимите действия по провеждането на  процедура, публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, и сключване на Договор за покупко-продажба съобразно действащото законодателство.
    4.След извършване на продажбата по т.1 и постъпването на средствата в общинския бюджет , 30% от приходите да се използват за озеленяване на територията на Общината.     
    5.Общински съвет - Кочериново, възлага контрола по безопасното изпълнение на ползването да се осъществи от „ Еколога „ на община Кочериново.

Забележка:
 - Сечта се извежда само на маркираните с общинска марка дървета.
 - При повалянето на дърветата да се спазват всички норми на техниката по безопасността.
 
Протоколист:                    Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 април 2014 година

Относно: Предоставяне право на община Кочериново за провеждане на процедура, публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, намираща се в парцел IX кв. 38 на гр. Кочериново, публична общинска собственост Акт № 8 от 20.10.1997 година.

На основание чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1,ал.6 от ЗОС и чл.31 ал.3 от Наредбата за придобиване,управление и разпореждане с общински имущество на община Кочериново и чл.43 (2) т.1,т.2 и т.4 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кочериново и чл.3(1),(2)т.1,(3),(4) от Наредбата за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на Община Кочериново,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 51

    1.Общински съвет – Кочериново, дава съгласие  Община Кочериново да започне процедура, публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на Община Кочериново
- парцел ІХ кв.38 в землището на гр.Кочериново, АКТ № 8  за Общинска собственост от 20.10.1997 година.
     2.Общински съвет – Кочериново приема и утвърждава общата начална тръжна цена за предварителна продажба на стояща дървесина на корен в парцел ІХ кв.38 в землището на гр.Кочериново, АКТ № 8  за Общинска собственост от 20.10.1997 година.
, търг с тайно наддаване, предварително определени и маркирани с общинска марка дървета,с изчислена по сортиментна ведомост 591,60 куб.м. стояща маса с клони   -  в размер на  14721,00 лева.
    3.Общински съвет – Кочериново възлага на Кмета на Община Кочериново, да предприеме необходимите действия по провеждането на  процедура, публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, и сключване на Договор за покупко-продажба съобразно действащото законодателство.
    4.След извършване на продажбата по т.1 и постъпването на средствата в общинския бюджет , 30% от приходите да се използват за озеленяване на територията на Общината.     
    5.Общински съвет - Кочериново, възлага контрола по безопасното изпълнение на ползването да се осъществи от „ Еколога „ на община Кочериново.

Забележка:
 - Сечта се извежда само на маркираните с общинска марка дървета.
 - При повалянето на дърветата да се спазват всички норми на техниката по безопасността.

Протоколист:                    Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 април 2014 година

Относно: Приемане на общинска програма  за закрила на детето.

На основание   чл. 21,ал.1,т.12 от ЗМСМА,чл.  21,ал. 1,т.1 от Закона за закрила на детето /ЗЗДт/ , чл. 3,ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето /ППЗЗДт/,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 52

1. Общински съвет гр. Кочериново приема    Общинска програма  за закрила на детето за    2014 година.

Протоколист:                    Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/със „ЗА” 9 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 април 2014 година

Относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново за 2013 г.

На основание чл. 26а, ал. 5 от ЗНЧ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.12 и 24 от ЗМСМА, както и чл. 27, ал. 2 и 3 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 53

1.Общински съвет гр. Кочериново приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма по чл. 26, ал.2 от ЗНЧ и Финансов отчет за изразходваните от бюджета средства от читалището през 2013 г. на Народно читалище „Пробуда – 1919 г.” – гр. Кочериново.
2.Общински съвет гр. Кочериново приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма по чл. 26, ал.2 от ЗНЧ и Финансов отчет за изразходваните от бюджета средства от читалището през 2013 г. на Народно читалище „Просвета – 1925 г.” – с. Пороминово.
3.Общински съвет гр. Кочериново приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма по чл. 26, ал.2 от ЗНЧ и Финансов отчет за изразходваните от бюджета средства от читалището през 2013 г. на Народно читалище „Възраждане – 2001 г.” – с. Бараково.
4.Общински съвет гр. Кочериново приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма по чл. 26, ал.2 от ЗНЧ и Финансов отчет за изразходваните от бюджета средства от читалището през 2013 г. на Народно читалище „Самообразование – 1914 г.” – с. Стоб.
5.Общински съвет гр. Кочериново приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма по чл. 26, ал.2 от ЗНЧ и Финансов отчет за изразходваните от бюджета средства от читалището през 2013 г. на Народно читалище „Подем – 1928 г.” – с. Бураново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 април 2014 година

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот, част от улица, с площ 72.00 кв. м. /седемдесет и два кв.м./, придаваем към УПИ VI-558,кв.31, представляващ 72/544 ид. ч. от същия имот по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, съгласно влязла в сила заповед за одобряване на кадастрален и регулационен план на с. Стоб, общ. Кочериново.

На основание чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл.9, ал.2 и 4 от НПРУОИ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 54

1. Обявява за частна общинска собственост имот с площ от 72.00 кв.м. /седемдесет и два кв.м/, придаващ се по регулация към УПИ-VІ-558, кв.31 по плана на село Стоб, община Кочериново, представляващ 72/544 кв.м. идеални части от същия имот, съгласно Заповед № 4387/01.10.1963г. поради това, че е престанал да има предназначението на публична общинска собственост.
2. Възлага на Кмета на община Кочериново изготвянето на акт за частна общинска собственост на посочения в т.1 имот.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”  няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 април 2014 година

Относно: Продажба на недвижим имот с площ 138.00 кв. м. /сто тридесет и осем кв. м./, придаваем към УПИ VII-555,557, представляващ 138/753 ид. ч. от същия имот по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, собственост на община Кочериново съгласно АОС №1575 от 29.01.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 34, ал.1, т.1 от НПУРОИ и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, Протокол № 13 от заседание на Общински съвет гр.Кочериново и Решение № 111 от 05.09.2013 г., 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 55

1. Допълва Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2012-2015г. и Годишна програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2014г. с недвижим имот с площ 138.00 кв.м. /сто тридесет и осем квадратни метра/, придаваем към УПИ VII-555,557, кв.31, представляващ 138/753 ид. ч. от същия имот по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, който имот е актуван съгласно Акт № 1575 от 29.01.2014г. за частна общинска собственост.
2. ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот с площ 138.00 кв.м. /сто тридесет и осем квадратни метра/, придаваем към УПИ VII-555,557, кв.31, представляващ 138/753 ид. ч. от същия имот по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, който имот е актуван съгласно Акт № 1575 от 29.01.2014г. за частна общинска собственост.
3. Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 1588 лв /хиляда петстотин осемдесет и осем лева/.
4. ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да издаде заповед и да сключи договор за прекратяване на съсобствеността на 138/753 ид. ч. от УПИ VII-555,557, кв.31, чрез продажба на частта на община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 април 2014 година

Относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.66а от ЗОС, чл. 8 от НПУРОИ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 56

1.Общински съвет – Кочериново приема „Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. ”

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 април 2014 година

Относно: Изменение на Решение №43/07.03.2014 г. от Протокол №4.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т. 8, чл. 27, ал. 2, 4 и 5 от ЗМСМА; чл. 18, ал. 1, 2, 3 от НПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 7, 8 от ЗОС, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 57

Общински съвет - град Кочериново изменя точка първа и точка втора от свое Решение № 43/07.03.2014 г. от Протокол № 4, както следва:

1.ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем на лекарски кабинети и чакалня с обща площ 59.70 кв. м., намиращо се в Здравен дом, изграден в УПИ „I-373”, кв. 2 по плана на с. Стоб, община Кочериново съгласно АОС № 22/15.05.1998 г. за срок от 5 /пет/ години чрез публично оповестен конкурс.
2.ОбС – гр. Кочериново определя начална конкурсна цена съгласно Решение № 80 от 20.05.2008 г. за определяне на базисни наеми цени на 1 кв. м. площ нежилищни помещения т. VII и т. XI.1. от Заповед № 246 от 23.11.2010 г. в размер на 19.70 лв. /деветнадесет лева и седемдесет стотинки/ без ДДС.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 април 2014 година

Относно: Повторно разглеждане на Докладна записка Вх. № 28-ДЗ /30.01.2014 г. от Кмет на община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6, чл. 37, ал. 1 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 58

1. ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба чрез публичен търг на част от втори етаж от бивша двуетажна административна сграда със ЗП 126.20 кв.м., а именно стая 3, стая 4, стая 6 и стая 10, ведно с таванско помещение в нея със ЗП 160 кв. м., както и съответни идеални части от общите части на сградата и правото на строеж за реконструкция и промяна предназначението на гореописаните площи за обществено-обслужващи дейности, която сграда е построена в УПИ I – 599, кв. 10 по плана на гр. Кочериново, съгласно приложеното архитектурно разпределение на втория етаж,
2. Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 19 800 лв /деветнадесет хиляди и осемстотин лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3. ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 април 2014 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на зем. земя, ПИ № 000095 в землището на с. Фролош, общ. Кочериново, местност „Купандолски валог” с площ от 2.270 дка /два дка двеста и седемдесет квадратни метра/, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Десета, собственост на община Кочериново съгласно АОС №1571 от 15.01.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 59

1. ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на зем.земя, представляващ имот: № 000095 в землището на с.Фролош, общ.Кочериново, местност „Купандолски валог” с площ от 2.270 дка /два дка двеста и седемдесет кв.м/, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Десета, собственост на община Кочериново съгласно Акт за частна общинска собственост № 1571 от 15.01.2014г. чрез публичен търг.
2. Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена отлицензиран оценител в размер на 2324 лв. /две хиляди триста и двадесет и четири лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3. ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4. Предложеният в т.2 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № К01664/21.10.2013г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 9 гласа: Р. Янакиев,  С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: Д. Календерска/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 април 2014 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на зем. земя, ПИ № 019009 в землището на с. Фролош, общ. Кочериново, местност „Валога” с площ от 1.463 дка /един дка четиристотин шестдесет и три кв. м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Десета, собственост на община Кочериново съгласно АОС №1573 от 15.01.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 60

1. ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на зем.земя, представляващ имот: № 019009 в землището на с.Фролош, общ.Кочериново, местност „Валога” с площ от 1.463 дка /един дка четиристотин шестдесет и три кв.м/, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Десета, собственост на община Кочериново съгласно Акт за частна общинска собственост № 1573 от 15.01.2014г. чрез публичен търг.
2. Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена отлицензиран оценител в размер на 1498 лв. /хиляда четиристотин деветдесет и осем лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3. ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.
4. Предложеният в т.2 имот е проверен в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на Скица № К01663/21.10.2013г. няма заснемане за възстановяване.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 9 гласа: Р. Янакиев, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: Д. Календерска/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 април 2014 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на зем. земя, ПИ № 019006 в землището на с. Фролош, общ. Кочериново, местност „Валога” с площ от 1.119 дка /един дка сто и деветнадесет кв. м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Десета, собственост на община Кочериново, съгласно АОС № 1572 от 15.01.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 1 и 6  от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 61

1. ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на зем.земя, представляващ имот: № 019006 в землището на с.Фролош, общ.Кочериново, местност „Валога” с площ от 1.119 дка /един дка сто и деветнадесет кв.м/, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Десета, собственост на община Кочериново съгласно Акт за частна общинска собственост № 1572 от 15.01.2014г. чрез публичен търг.
2. Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена отлицензиран оценител в размер на 1164 лв. /хиляда сто шестдесет и четири лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3. ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.2 недвижим имот чрез публичен търг и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/поименно със „ЗА” 9 гласа: Р. Янакиев, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: Д. Календерска/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 април 2014 година

Относно: Отдаване под наем на земеделска земя, представляващи нива и ливада в землището на с. Стоб, общ. Кочериново, собственост на община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 14, ал. 1 и 8 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 62

1.    Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5 /пет/ години общо на долуописаните имоти в землището на с. Стоб, общ. Кочериново с обща площ  63.381 дка.
1.1.    Имот № 063251, АЧОС № 1653/10.02.2014 год. по КВС на землище с. Стоб, местност „Долната страна” с площ 1.683 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Пета.
1.2.    Имот № 036012, АЧОС № 1652/10.02.2014 год. по КВС на землище с. Стоб, местност „Бресто–Дабо” с площ 1.165 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Пета.
1.3.    Имот № 069051, АЧОС № 1651/10.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Голяма грамада” с площ 1.585 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Пета.
1.4.    Имот № 069034, АЧОС № 1650/10.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Голяма грамада” с площ 0.596 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Пета.
1.5.    Имот № 038036, АЧОС № 1645/10.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Голям герен” с площ 0.556 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Пета.
1.6.    Имот № 038018, АЧОС № 1644/10.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Голям герен” с площ 0.644 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Пета.
1.7.    Имот № 020060, АЧОС № 1643/10.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Горна Дъбрава” с площ 0.464 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
1.8.    Имот № 020021, АЧОС № 1642/10.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Горна Дъбрава” с площ 0.932 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Пета.
1.9.    Имот № 066041, АЧОС № 1641/10.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Бресто” с площ 1.037 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Пета.
1.10.    Имот № 066029, АЧОС № 1640/10.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Бресто” с площ 0.452 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Пета.
1.11.    Имот № 066028, АЧОС № 1639/10.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Голяма грамада” с площ 0.467 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Пета.
1.12.    Имот № 066016, АЧОС № 1638/10.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Бресто” с площ 0.948 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Пета.
1.13.     Имот № 053022, АЧОС № 1637/10.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Гладно поле” с площ 0.291 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Пета.
1.14.    Имот № 053009, АЧОС № 1636/10.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Гладно поле” с площ 3.000 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Пета.
1.15.    Имот № 053002, АЧОС № 1635/10.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Гладно поле” с площ 2.112 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Пета.
1.16.    Имот № 073004, АЧОС № 1615/06.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Старите ливади” с площ 1.762 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
1.17.    Имот № 073003, АЧОС № 1614/06.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Старите ливади” с площ 0.408 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
1.18.    Имот № 103016, АЧОС № 1345/01.11.2012 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Ясено” с площ 1.202 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
1.19.    Имот № 072043, АЧОС № 1323/18.09.2012 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Ясено” с площ 1.302 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
1.20.    Имот № 072040, АЧОС № 1610/06.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Ясено” с площ 1.436 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
1.21.    Имот № 072039, АЧОС № 1609/06.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Ясено” с площ 5.780 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
1.22.    Имот № 072035, АЧОС № 1608/06.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Ясено” с площ 4.102 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
1.23.    Имот № 072028, АЧОС № 1607/06.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Ясено” с площ 2.848 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
1.24.    Имот № 072024, АЧОС № 1606/06.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Ясено” с площ 1.150 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
1.25.    Имот № 072022, АЧОС № 1605/06.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Ясено” с площ 1.074 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
1.26.    Имот № 072021, АЧОС № 1604/06.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Ясено” с площ 1.643 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
1.27.    Имот № 072016, АЧОС № 1603/06.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Ясено” с площ 2.679 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
1.28.    Имот № 072015, АЧОС № 1602/06.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Ясено” с площ 5.086 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
1.29.    Имот № 072012, АЧОС № 1601/06.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Ясено” с площ 2.510 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
1.30.    Имот № 072008, АЧОС № 1600/06.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Ясено” с площ 1.490 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта
1.31.    Имот № 072002, АЧОС № 1599/06.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Ясено” с площ 4.116 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
1.32.    Имот № 083040, АЧОС № 1595/06.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Базалъко” с площ 2.642 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
1.33.    Имот № 083038, АЧОС № 1594/06.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Базалъко” с площ 4.156 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
1.34.    Имот № 083033, АЧОС № 1592/06.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Базалъко” с площ 0.880 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
1.35.    Имот № 083004, АЧОС № 1581/06.02.2014 год. по КВС на землище с Стоб, местност „Базалъко” с площ 1.183 дка, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.
2.    Наемът на описаните в т.1 имоти годишно е 1824.09 лв. съгласно чл.27, ал.1 от НПУРОИ – 30 /тридесет/ лв. за декар годишно на съответните имоти от IV /четвърта/ категория при неполивни условия и 25 /двадесет и пет/ лв. за декар годишно на съответните имоти от V /пета/ категория на земята при неполивни условия. Наемната цена е начална тръжна цена.
3.    Общински съвет – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаните в т.1 недвижими имоти чрез публичен търг и сключване на договор.
4.    Наемателят е длъжен да ползва имотите по предназначение и да ги поддържа в добро земеделско и екологично състояние.
5.    Описаните в т.1 имоти № 066029 по КВС на с. Стоб със скица № К01906/30.01.2014 год., № 072016 по КВС на с. Стоб със скица № К01918/30.01.2014 год., № 072015 по КВС на с. Стоб със скица № К01917/30.01.2014 год., № 072002 по КВС на с. Стоб със скица № К01914/30.01.2014 год. имат заснемане от собственици за възстановяване, като при възстановяване от собствениците ще бъде сключен анекс към договора за изключване на възстановената част. Останалите имоти от т.1 са проверени в ОСЗ гр.Кочериново и към датата на издаване на скиците няма заснемане за възстановяване.
6.    За описаните в т.1 имоти се участва общо в публичния търг.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 април 2014 година

Относно: Съгласуване на транспортна схема за движение на тежкотоварни автомобили и използване на временен път на територията на община Кочериново за нуждите на строителство и изграждане на мост над р. Рилска във връзка с Автомагистрала „Струма” – ЛОТ 2, участък Дупница – Благоевград от км 322+000 до км 359+483,52

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 63

Дава съгласие за временна транспортна схема за движение на тежкотоварни автомобили и използване на временен път на територията на община Кочериново за  нуждите на строителство и изграждане на мост над река. Рилска за  обект АМ „СТРУМА” Лот 2 „Дупница- Благоевград” от км 322+000 до км 359+483,52 по :
-    общински път ПИ № 000890, ІV  клас на община Кочериново,  от разклона при  Е 79,  в частта попадаща в  сервитута на АМ „Струма” – около 90 м, през  сервитута на АМ „СТРУМА” , през ПИ №000554- пасище, мера  на община Кочериново, с широчина на трасето до 5м  и дължина около 100 м, през ПИ № 000668, пасище, мера  на община Кочериново, с широчина на трасето до 5м и дължина около 210 м, през ПИ № 000667- Територии за нуждите  на горското стопанство на МЗГ-ДЛ, с широчина на трасето до 5 и дължина около 50 м , съгласно приложена  транспортна схема
-    При ползването на описаното трасе,  същото следва да се поддържа в добър вид , като не се влошават условията за движение по пътищата, при условие да бъдат възстановени нарушените земеделски земи и асфалтова настилка по общинския път за с.Бараково ПИ № 000890, Път – ІV  клас  

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: Р. Янакиев, Д. Календерска, С. Симеонов, Г. Ценев, В. Вонидова, Ж. Лапачки, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Г. Ванева, В. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 6
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 04 април 2014 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 64

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:

1.Със „ЗА” 7 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 300 лева  еднократна помощ на Веска Кирилова Шиникова, с. Фролош
2.Със „ЗА” 7 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 100 лева  еднократна помощ на  Еленка Станимирова Димова, гр. Кочериново
3.Със „ЗА” 6 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”1 глас,
ОбС – Кочериново не отпуска еднократна помощ на Соня Христова Игнатова, гр. Кочериново.
4.Със „ЗА” 6 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас,
ОбС – Кочериново не отпуска еднократна помощ на Райна Христова Колева, гр. Кочериново
5.Със „ЗА” 4 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3 гласа,
ОбС – Кочериново не отпуска еднократна помощ на Снежана Живкова Грънчарова, гр. Кочериново.
6.Със „ЗА” 6 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас,
ОбС – Кочериново  не отпуска еднократна помощ на Елена Петрова Бучинска, гр. Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова

Последно променен на Вторник, 15 Април 2014 19:00

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново