www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публични търгове и публично оповестени конкурси

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №28 от Протокол №4 от 06 март 2015 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-156/02.04.2015г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №101001 по КВС на землището на гр. Кочериново, община Кочериново, местност „ Джанговица” с площ 1,058 дка. / един декар и петдесет и осем квадратни метра/, начин на трайно ползване – НИВА, категория на земята при неполивни условия – шеста, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1852 от 06.01.2015 г. Началната тръжна цена е 971 лв./ деветстотин седемдесет и един лева/. Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 100 лв./сто лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №30 от Протокол №4 от 06 март 2015 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-155/02.04.2015г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №101003 по КВС на землището на гр. Кочериново, община Кочериново, местност „ Джанговица” с площ 1,475 дка. / един декар четиристотин седемдесет и пет квадратни метра/, начин на трайно ползване – НИВА, категория на земята при неполивни условия – шеста, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1854 от 06.01.2015 г. Началната тръжна цена е 1419 лв./ хиляда четиристотин и деветнадесет лева/. Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 150 лв./сто и петдесет лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №37 от Протокол №4 от 06 март 2015 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-154/02.04.2015г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №115037 по КВС на землището на с.Бараково, община Кочериново, местност „ Чалтиците” с площ 1,010 дка. / един декар и десет квадратни метра/, начин на трайно ползване – ЛИВАДА, категория на земята при неполивни условия – пета, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №740 от 26.01.2007 г. Началната тръжна цена е 1014 лв./ хиляда и четиринадесет лева/. Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 100 лв. /сто лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №41 от Протокол №4 от 06 март 2015 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-153/02.04.2015г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №144060 по КВС на землището на гр.Кочериново, община Кочериново, местност „ Пради бука” с площ 31,059 дка. / тридесет и един декар и петдесет и девет квадратни метра/, начин на трайно ползване – Ов. Градина-тер., категория на земята при неполивни условия – шеста, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1865 от 08.01.2015 г. Началната тръжна цена е 23275 лв. / двадесет и три хиляди и двеста и седемдесет и пет лева/. Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 2500 лв. /две хиляди и петстотин лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №44 от Протокол №4 от 06 март 2015 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-152/02.04.2015г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №143040 по КВС на землището на гр.Кочериново, община Кочериново, местност „ Пради бука” с площ 12,341 дка. / дванадесет декара триста четиридесет и един квадратни метра/, начин на трайно ползване – Лозе, категория на земята при неполивни условия – шеста, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1863 от 08.01.2015 г. Началната тръжна цена е 10061 лв./ десет хиляди шестдесет и един лева/. Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново.

Депозита за участие в търга е в размер на 1100 лв. / хиляда и сто лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново