www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публични търгове и публично оповестени конкурси

ОБЯВА

  • ПДФ

 

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС Решение №124 от Протокол №14 от 07 ноември 2014 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-576/15.12.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №072043 в землището на с. Стоб, община Кочериново, местност „ Ясено” с площ 1,302 дка. / един декар триста и два квадратни метра/, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1323 от 18.09.2014 г.

Началната тръжна цена е 1334 лв./ хиляда триста тридесет и четири лева/ .Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 9.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 150 лв./сто и петдесет лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:26

ОБЯВА

  • ПДФ

 

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,ал.8 от ЗОС и Решение № 75 от Протокол № 8 от 06 юни 2014 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-290/09.07.2014 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на:

1. Общо на двадесет и два имота /ниви/ в землището на с. Цървище, общ. Кочериново с обща площ 381.841 дка. собственост на община Кочериново.

2. Общо на пет имота /ниви/ в землището на с. Цървище, общ. Кочериново с обща площ 53.089 дка. собственост на община Кочериново.

За двете позиции може да се участва заедно или поотделно.

Началната тръжна цена на описаните в т.1 имоти годишно е 4337.69 лв.

Началната тръжна цена на описаните в т.2 имоти годишно е 530.89 лв.

Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг по т.1 е 2200 лв., а по т.2 е 300 лв. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева /.

Наемателят ползва имотите само по предназначение и да ги поддържа в добро земеделско и екологично състояние. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център / партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:28

ОБЯВА

  • ПДФ

 

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание : чл.44 ал.2 от ЗМСМА, Решение №50 от Протокол №6 от 04 април 2014 г. на Общински съвет-Кочериново, във връзка с чл.8 ал.1, чл.31 ал.3 от Наредбата за придобиване,управление и разпореждане с общински имущество на община Кочериново,чл.43 (2) т.1,т.2 и т.4 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кочериново, чл.3(1), (2)т.1, (3), (4) от Наредбата за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на Община Кочериново и Заповед №ОС-06-287/09.07.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се извън горски територии на община Кочериново, а именно: В имот №009002 в землището на с. Драгодан с ЕКАТТЕ 233323, община Кочериново, АОС №62/30.03.2000г. Началната тръжна цена е 5539 лв. / пет хиляди петстотин тридесет и девет лева/ въз основа на предварително определени и маркирани с общинска марка дървета и изчислена по сортиментна ведомост 208 м³ стояща маса с клони. Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Гаранцията за участие в публичния търг в размер на 600 лв. /шестстотин лева/. Гаранцията за изпълнение на договора за продажба на стояща дървесина на корен е в размер на 10 % /десет процента/ от достигнатата цена за обекта /пакета/ и следва да бъде представена преди подписване на договора за покупко-продажба. Срок за изпълнение на договора - два месеца от датата на подписване. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

 

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:28

ОБЯВА

  • ПДФ

 

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание : чл.44 ал.2 от ЗМСМА, Решение №51 от Протокол №6 от 04 април 2014г. и Решение №72 от Протокол №8 от 06 юни 2014г. на Общински съвет-Кочериново, във връзка с чл.8 ал.1, чл.31 ал.3 от Наредбата за придобиване,управление и разпореждане с общински имущество на община Кочериново,чл.43 (2) т.1,т.2 и т.4 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кочериново, чл.3(1), (2)т.1, (3), (4) от Наредбата за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на Община Кочериново и Заповед №ОС-06-291/09.07.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се извън горски територии на община Кочериново, а именно: В парцел IX кв.38, собственост на община Кочериново съгласно АОС №8/ 20.10.1997г. Началната тръжна цена е 11423.50 лв. / единадесет хиляди четиристотин двадесет и три лева и 50 ст./ въз основа на предварително определени и маркирани с общинска марка дървета и изчислена по сортиментна ведомост 391 м³ стояща маса с клони. Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 12.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Гаранцията за участие в публичния търг в размер на 1500 лв./ хиляда и петстотин лева /. Гаранцията за изпълнение на договора за продажба на стояща дървесина на корен е в размер на 10 % /десет процента/ от достигнатата цена за обекта /пакета/ и следва да бъде представена преди подписване на договора за покупко-продажба. Срок за изпълнение на договора - два месеца от датата на подписване. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:28

ОБЯВА

  • ПДФ

 

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №79 от Протокол №8 от 06 юни 2014 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-288/09.07.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №113037 в землището на с. Бараково, община Кочериново, местност „ До кантона” с площ 0,102 дка. / сто и два квадратни метра/, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1727 от 14.04.2014 г.

Началната тръжна цена е 1712 лв./ хиляда седемстотин и дванадесет лева /. Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 200 лв./двеста лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:28

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново