www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публични търгове и публично оповестени конкурси

ОБЯВА

  • ПДФ

 

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС Решение №117 от Протокол №14 от 07 ноември 2014 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-569/15.12.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №072021 в землището на с. Стоб, община Кочериново, местност „ Ясено” с площ 1,643 дка. / един декар шестстотин четиридесет и три квадратни метра/, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1604 от 06.02.2014 г.

Началната тръжна цена е 1565 лв./ хиляда петстотин шестдесет и пет лева/. Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 170 лв./сто и седемдесет лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:28

ОБЯВА

  • ПДФ

 

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС Решение №118 от Протокол №14 от 07 ноември 2014 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-570/15.12.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №072022 в землището на с. Стоб, община Кочериново, местност „ Ясено” с площ 1,074 дка. / един декар седемдесет и четири квадратни метра/, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1605 от 06.02.2014 г.

Началната тръжна цена е 1023 лв./ хиляда двадесет и три лева/ . Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 120 лв./сто и двадесет лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:27

ОБЯВА

  • ПДФ

 

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС Решение №119 от Протокол №14 от 07 ноември 2014 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-571/15.12.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №072024 в землището на с. Стоб, община Кочериново, местност „ Ясено” с площ 1,150 дка. / един декар стои петдесет квадратни метра/, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1606 от 06.02.2014 г.

Началната тръжна цена е 1096 лв./ хиляда деветдесет и шест лева/. Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 120 лв./сто и двадесет лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:27

ОБЯВА

  • ПДФ

 

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС Решение №120 от Протокол №14 от 07 ноември 2014 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-572/15.12.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №072028 в землището на с. Стоб, община Кочериново, местност „ Ясено” с площ 2,848 дка. / два декара осемстотин четиридесет и осем квадратни метра/, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1607 от 06.02.2014 г.

Началната тръжна цена е 2713 лв./ две хиляди седемстотин и тринадесет лева/. Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 300 лв./триста лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:27

ОБЯВА

  • ПДФ

 

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС Решение №121 от Протокол №14 от 07 ноември 2014 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-573/15.12.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №072035 в землището на с. Стоб, община Кочериново, местност „ Ясено” с площ 4,102 дка. / четири декара сто и два квадратни метра/, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1608 от 06.02.2014 г.

Началната тръжна цена е 4203 лв./ четири хиляди двеста и три лева/. Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 450 лв./четиристотин и петдесет лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:27

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново