www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публични търгове и публично оповестени конкурси

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,ал.8 от ЗОС, Решение № 144 от Протокол № 17 от 29 декември 2014 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-42/29.01.2015 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години общо на долуописаните имоти в землището на с. Бураново, общ. Кочериново с обща площ 12,416 дка., а именно: Имот № 002183, АЧОС № 996/14.04.2010 год. по КВС на землище с. Бураново, местност ”Бурановско поле” с площ 7,228 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста. Имот № 002185, АЧОС № 1055/30.03.2011 год. по КВС на землище с. Бураново, местност ”Бурановско поле” с площ 2,112 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста. Имот № 026005, АЧОС № 1054/30.03.2011 год. по КВС на землище с. Бураново, местност ”Кисела круша” с площ 2,133 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста. Имот № 026006, АЧОС № 1162/12.03.2012 год. по КВС на землище с. Бураново, местност ”Кисела круша” с площ 0,943 дка, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Шеста. За цитираните имоти може да се участва само заедно. Началната тръжна цена на описаните имоти е 248,32 лв. годишен наем. Търгът ще се проведе на 31/ тридесет и първия/ ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 100 лева / сто лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 35 лв. /тридесет и пет лева /. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център / партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на 30 /тридесетия/ ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:26

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.2 и чл.69, ал.1 от НПУРОИ,чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и Решение №143 от Протокол №17 от 29 декември 2015 г. на Общински съвет- Кочериново и Заповед № РД-01-05-40/29.01.2015 г. на кмета на Община Кочериново, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от петнадесет години общо на следните имоти: имот № 069001, находящ се в землището на село Мурсалево, с ЕКАТТЕ 49360, община Кочериново, с площ за имота от 98.905 дка, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: Пета, местност: ПЕЧИНОВА ДЪБРАВА, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1846 от 02.12.2014 г., имот № 071001, находящ се в землището на село Мурсалево, с ЕКАТТЕ 49360, община Кочериново, с площ за имота от 40.659 дка, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: Пета, местност: ПЕЧИНОВА ДЪБРАВА; собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1847 от 02.12.2014 г., имот № 000006, находящ се в землището на село Драгодан, с ЕКАТТЕ 23323, община Кочериново, с площ за имота от 162.187 дка, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, имота попада в отдел/ подотдел – 5002/ы – обработваема площ , местност: КОРЕКЦИЯТА; собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1845 от 02.12.2014 г., с обща площ 301.751дка. В конкурса могат да участват само физически и юридически лица , чиято основна дейност съответства на предназначението на имотите, а именно земеделски производители. Началната конкурсна цена е в размер на 12070,04 лева годишно. Конкурсът ще се проведе в 11.00 часа на 31 ден от дата на публикуване на обявата в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 2500 лв./. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лева. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложения за участие в конкурса се подават в Информационен център / партер / на общинска администрация до 17.00 часа на 30-ия / тридесетия / ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:26

ОБЯВА

  • ПДФ

 

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС Решение №116 от Протокол №14 от 07 ноември 2014 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-568/15.12.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №072008 в землището на с. Стоб, община Кочериново, местност „ Ясено” с площ 1,490 дка. / един декар четиристотин и деветдесет квадратни метра/, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1600 от 06.02.2014 г.

Началната тръжна цена е 1526 лв./ хиляда петстотин двадесет и шест лева/ . Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 170 лв./сто и седемдесет лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:28

ОБЯВА

  • ПДФ

 

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС Решение №117 от Протокол №14 от 07 ноември 2014 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-569/15.12.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №072021 в землището на с. Стоб, община Кочериново, местност „ Ясено” с площ 1,643 дка. / един декар шестстотин четиридесет и три квадратни метра/, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1604 от 06.02.2014 г.

Началната тръжна цена е 1565 лв./ хиляда петстотин шестдесет и пет лева/. Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 170 лв./сто и седемдесет лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:28

ОБЯВА

  • ПДФ

 

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС Решение №118 от Протокол №14 от 07 ноември 2014 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-570/15.12.2014 г.на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №072022 в землището на с. Стоб, община Кочериново, местност „ Ясено” с площ 1,074 дка. / един декар седемдесет и четири квадратни метра/, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1605 от 06.02.2014 г.

Началната тръжна цена е 1023 лв./ хиляда двадесет и три лева/ . Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 120 лв./сто и двадесет лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:27

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново