www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публични търгове и публично оповестени конкурси

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №42 от Протокол №4 от 06 март 2015 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-260/28.05.2015г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №148051 по КВС на землището на гр. Кочериново, община Кочериново, местност „ Дабравата” с площ 1.568 дка. / декар петстотин шестдесет и осем квадратни метра/, начин на трайно ползване – ов. Градина тер., категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1477 от 04.12.2013г. Началната тръжна цена е 1302 лв./ хиляда триста и два лева/. Търгът ще се проведе на тридесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново.

Депозита за участие в търга е в размер на 100 лв. /сто лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на тридесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,ал.8 от ЗОС, Решение №49 от Протокол №4 от 06 март 2015 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-258/28.05.2015г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 / десет / години общо на дванадесет имота в землището на гр. Кочериново , общ. с обща площ 11.834 дка. За имотите предмет на настоящия търг може да се участва само заедно. Началната обща тръжна цена на имотите предмет на настоящия търг е 591.70 лв./ петстотин девет и един лева и седемдесет стотинки / . Търгът ще се проведе на 31/ тридесет и първия/ ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 500 лева / петстотин лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 35 лв. /тридесет и пет лева /. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център / партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на 30 / тридесетия / ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС; чл.18 ал.1 и.2 от НПУРОИ, Решение №39 от Протокол №4 от 06 март 2015 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-259/28.05.2015г. на кмета на Община Кочериново, обявява публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обособено помещение /зъболекарски кабинет с площ 15 м² и част от чакалня 3 м² / с обща площ 18 м² , намиращо се в имот пл. №544, парцел I, кв.11 по плана на гр. Кочериново, общ. Кочериново, собственост на община Кочериново съгл.АОС №791/10.06.2008 г. В конкурса могат да участват само лица, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота, а именно: за зъболекарски кабинет. Началната конкурсна цена е 29,52 лв. /двадесет и девет лева и петдесет и две стотинки./ без ДДС месечно. Конкурсът ще се проведе на тридесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие за участие в конкурса в размер на 100 лв./ сто лева/. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на тридесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №48 от Протокол №4 от 06 март 2015 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-167/06.04.2015г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №143039 по КВС на землището на гр.Кочериново, община Кочериново, местност „ Пради бука” с площ 7,610 дка. / седем декара шестстотин и десет квадратни метра/, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – шеста, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1866 от 09.01.2015 г. Началната тръжна цена е 6297 лв./ шест хиляди двеста деветдесет и седем лева/. Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 650 лв. /шестстотин и петдесет лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №47 от Протокол №4 от 06 март 2015 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-166/06.04.2015г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №148053 по КВС на землището на гр.Кочериново, община Кочериново, местност „ Нивнико” с площ 1,978 дка. / един декар деветстотин седемдесет и осем квадратни метра/, начин на трайно ползване – Ов. Градина-тер., категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1850 от 06.01.2015 г. Началната тръжна цена е 1720 лв./ хиляда седемстотин и двадесет лева/. Търгът ще се проведе на 20-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 200 лв. /двеста лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново