www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публични търгове и публично оповестени конкурси

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, ал.2 от НПУРОИ,  чл.14, ал.2,ал.7 от ЗОС, Решение № 137 от Протокол №15 от 02 декември 2016г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-250/06.06.2016 год. на кмета на община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обособено помещение съгласно приложена схема с обща площ 112,30 м² / сто и дванадесет кв. метра и тридесет кв. сантиметра  /, намиращо се в двуетажна монолитна сграда  / кметство / с. Бураново, община Кочериново, представляваща публична общинска собственост на община Кочериново съгласно АПОС №123 от 08.10.2001 година. Началната тръжна цена е в размер на 153,00 лв. /сто петдесет и три лева / месечен наем  без включен ДДС. Търгът ще се проведе на двадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 400 лв. / четиристотин  лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв.  /петдесет лева /. Поддържането и текущия ремонт на наетото помещение, както и разходите за ел. енергия, отопление, вода, телефон и застраховка се заплащат от наемателя. Оглед на отдаваното обособено помещението може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложения за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация  гр. Кочериново, пл. „ Трети март” №1 до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, ал.2 от НПУРОИ,  чл.14, ал.2,ал.7 от ЗОС, Решение № 30 от Протокол №6 от 07 април 2017 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-251/06.06.2016 год. на кмета на община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за срок от десет години на открита площ / дворно място/ находящо се в двора на бившата  Здравна служба, УПИ IV-590, кв.56 по плана на с. Мурсалево съгласно приложена схема с обща площ 100 м² / сто кв. метра /, за съхранение на селскостопанска техника, представляваща публична общинска собственост на община Кочериново съгласно АПОС №5 от 25.07.1997 година. Началната тръжна цена е в размер на 36,00 лв. /тридесет и шест лева / месечен наем  с включен ДДС. Търгът ще се проведе на двадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 100 лв. / сто лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв.  /петдесет лева /. Поддържането и разходите за ел. енергия, се заплащат от наемателя. Оглед на отдаваната открита площ може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложения за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация  гр. Кочериново, пл. „ Трети март” №1 до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.34, ал. 2,т.1 и ал.4 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС,  Решение №139 от Протокол №15 от 02.12.2016г. на Общински съвет-община Кочериново и Заповед №ОС-06-75/23.02.2017г. на кмета на -община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на следното движимо имущество, частна общинска собственост: Колесен трактор ЮМЗ-6АКЛ, рег.№ КН 01602, Тракторно ремарке РСЕ-1,0, рег.№ 01600, Товарен автомобил ЗИЛ 495716, рег.№ КН 4618 АВ, Лек автомобил „Фолксваген Пасат”, комби, рег.№ КН 8528 АК, бензин/газ, Лек автомобил „Фолксваген Пасат”, комби, рег.№ КН 1175 АС, бензин, 12 броя дърводелски маси, Сметосъбирач „Щаер”, модел „891.170”, с рег.№ КН 9669 АК,. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 09.00 часа в сградата на общинска администрация Кочериново. Определям депозит за участие в търга както следва: 500 лв. /с ДДС/ за Колесен трактор ЮМЗ-6АКЛ, рег.№ КН 01602, 20 лв. /с ДДС/ за Тракторно ремарке РСЕ-1,0, рег.№ 01600, 400 лв. /с ДДС/ за Товарен автомобил ЗИЛ 495716, рег.№ КН 4618 АВ, 100 лв. /с ДДС/ за Лек автомобил „Фолксваген Пасат”, комби, рег.№ КН 8528 АК, бензин/газ, 100 лв. /с ДДС/ за Лек автомобил „Фолксваген Пасат”, комби, рег.№ КН 1175 АС, бензин, 1800 м3, 10 лв. /с ДДС/ за 12 броя дърводелски маси /81 лв. на брой с ДДС /.,1000лв /с ДДС/ за сметосъбирач „Щаер”, модел „891.170”, с рег.№ КН 9669 АК,. Начална тръжна цена е в размер на: 4790 лв. /с ДДС/ за Колесен трактор ЮМЗ-6АКЛ, рег.№ КН 01602, 110 лв. /с ДДС/ за Тракторно ремарке РСЕ-1,0, рег.№ 01600, 3950 лв. /с ДДС/ за Товарен автомобил ЗИЛ 495716, рег.№ КН 4618 АВ, 740 лв. /с ДДС/ за Лек автомобил

„Фолксваген Пасат”, комби, рег.№ КН 8528 АК, бензин/газ, 1600 м3, 910 лв. /с ДДС/ за Лек автомобил „Фолксваген Пасат”, комби, рег.№ КН 1175 АС, бензин, 1800 м3, 972 лв. /с ДДС/ за 12 броя дърводелски маси /81 лв. на брой с ДДС /,7150 лв. /с ДДС/ за сметосъбирач „Щаер”, модел „891.170”, с рег.№ КН 9669 АК, За всяка от позициите в може да се кандидатства заедно и по отделно. За всяка от дърводелските маси описани може да се кандидатства заедно  и по отделно. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 90 /деветдесет/ лева. Оглед на вещите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и  ал.8 от ЗОС; чл.3 ал.4, чл.18 ал.1,2,3,4 от НПУРОИ, Заповед №ОС-06-74/23.02.2017г. на кмета на -община Кочериново обявява публично оповестения конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот /обособено помещение съгласно заснета схема с обща площ 14,42 м²./ четиринадесет квадратни метра и четиридесет и два квадратни сантиметра / намиращо се в сградата на кметство с. Бураново община Кочериново, собственост съгл.АПОС №123/08.10.2001г. за срок от 5 /пет/ години . В конкурса могат да участват само лица, чиято основна дейност съответства на  предназначението на имота, а именно: за универсални вътрешни и международни пощенски услуги. Началната конкурсна цена е 8,69 лв. /осем лева и шестдесет и девет стотинки/ без ДДС, месечно Конкурсът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на общинска администрация Кочериново. Определям депозит за участие в конкурса в размер на 50 лв./петдесет лева/. Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон са за сметка на наемателя. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията. Предложенията за участие в конкурса се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.1, ал.2  и ал. 7 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и 7 от ЗОС; чл.3 ал.4,  чл.18 ал.1 , чл.20 ал.1 и.2 от НПУРОИ,  Решение №1 от Протокол №1 от 09.01.2017г. на ОбС Кочериново и Заповед №ОС-06-73/22.02.2017г. на кмета на -община Кочериново обявява публично оповестени конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, обособено помещение / зъболекарски кабинет и част от чакалня / с обща площ 25.70 кв.м./ двадесет и пет квадратни метра и седемдесет квадратни сантиметра / намиращо се в имот с пл.№544, парцел І , кв.11 по плана на гр. Кочериново, представляващ частна общинска собственост съгл.АОС №791/10.06.2008г. за срок от 5 /пет/ години. В конкурса могат да участват само лица , чиято основна дейност съответства на предназначението на имота. Началната конкурсна цена е 53.88 лв. /петдесет и три лева и 88 ст./ без ДДС, месечно. Наемателят на кабинета заплаща и допълнително за оборудването 18.20лв. /осемнадесет лева и двадесет стотинки/ месечно. Помещението се използва от наемателя само за зъболекарски кабинет.

Конкурсът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на общинска администрация Кочериново. Определям депозит за участие в конкурса в размер на 500 лв./петстотин лева/. Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон са за сметка на наемателя. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията. Предложенията за участие в конкурса се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново