www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публични търгове и публично оповестени конкурси

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.5 , ал.9 от ЗСПЗЗ,  чл.27, ал.1 от НПУРОИ, Решение № 43 от Протокол № 6 от 10 април 2018 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-202/31.05.2018. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години общо на имоти в землището на гр. Кочериново, община Кочериново с обща площ 1,023 дка. Началната тръжна цена е 51,15 лева. годишен наем. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 50 лева. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лева. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Сряда, 06 Юни 2018 06:01

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.5 , ал.9 от ЗСПЗЗ,  чл.27, ал.1 от НПУРОИ, Решение № 23 от Протокол № 4 от 02  март 2018 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-201/31.05.2018. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години общо на имоти в землището на гр. Кочериново, община Кочериново с обща площ 0,784 дка. Началната тръжна цена е 39,20 лева. годишен наем. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 50 лева. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лева. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Сряда, 06 Юни 2018 06:01

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.1 ,т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА  , чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.3 ал.4 , чл.18 ал.1 и ал.2 от НПУРОИ  и  Решение №89 от Протокол №13 от 01 септември 2017 г. на Общински съвет-община Кочериново, Заповед №ОС-06-73/26.02.2018г. на кмета на община Кочериново и Протокол № ОС-08-1/23.03.2018г.на комисия назначена със Заповед №ОС-06-73/26.02.2018г. на кмета на община Кочериново удължава със седем дни считано от 22.03.2018г. срока за подаване на предложения за публично оповестения конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: обособено помещение съгласно приложена схема, с обща площ 30.00 кв.м., намиращо се на трети етаж на кметство с. Мурсалево, УПИ VІ-665, кв.62 по плана на с. Мурсалево, община Кочериново, представляващ публична общинска собственост съгл. АОС №89/27.11.2000г. за срок от пет години. В конкурса могат да участват само лица, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота, а именно телекомуникационни услуги. Началната конкурсна цена е 75,00 лв. /седемдесет и пет лева /, без ДДС месечно. Помещението се използва от наемателя само за разполагане на АТЦ. Конкурсът ще се проведе на 29.03.2018 г. в 13.00 часа в сградата на общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в конкурса в размер на 100 лв./сто лева/. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50,00 /петдесет/ лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в Информационен център  / партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на 28.03.2018г.

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Понеделник, 26 Март 2018 07:35

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.5 , ал.9 от ЗСПЗЗ,  чл.27, ал.1 от НПУРОИ, Решение № 77 от Протокол № 11 от 07 юли 2017 година и Решение № 120 от Протокол №17 от 3 ноември 2017 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-91/07.03.2018г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години общо на имоти в землището на с. Бураново, община Кочериново с обща площ 99,229 дка.  Началната тръжна цена е 1984,58 лв. /Хиляда деветстотин осемдесет и четири лева и петдесет и осем стотинки/ годишен наем. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 500 лева / Петстотин лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /Петдесет лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

 

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.5 , ал.9 от ЗСПЗЗ,  чл.27, ал.1 от НПУРОИ, Решение № 16 от Протокол № 3 от 02 февруари 2018 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-89/07.03.2018г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една година общо на имоти в землището имоти в землището на с. Цървище, община Кочериново с обща площ 168,597 дка. Началната тръжна цена е 1685,97 лв. /Хиляда шестстотин осемдесет и пет лева и деветдесет и седем стотинки/ годишен наем. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 300 лева / Триста лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /Петдесет лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

 

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново