www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публични търгове и публично оповестени конкурси

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и  ал.8 от ЗОС; чл.3 ал.4, чл.18 ал.1,2,3,4 от НПУРОИ, Заповед №ОС-06-74/23.02.2017г. на кмета на -община Кочериново обявява публично оповестения конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот /обособено помещение съгласно заснета схема с обща площ 14,42 м²./ четиринадесет квадратни метра и четиридесет и два квадратни сантиметра / намиращо се в сградата на кметство с. Бураново община Кочериново, собственост съгл.АПОС №123/08.10.2001г. за срок от 5 /пет/ години . В конкурса могат да участват само лица, чиято основна дейност съответства на  предназначението на имота, а именно: за универсални вътрешни и международни пощенски услуги. Началната конкурсна цена е 8,69 лв. /осем лева и шестдесет и девет стотинки/ без ДДС, месечно Конкурсът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на общинска администрация Кочериново. Определям депозит за участие в конкурса в размер на 50 лв./петдесет лева/. Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон са за сметка на наемателя. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията. Предложенията за участие в конкурса се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.1, ал.2  и ал. 7 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и 7 от ЗОС; чл.3 ал.4,  чл.18 ал.1 , чл.20 ал.1 и.2 от НПУРОИ,  Решение №1 от Протокол №1 от 09.01.2017г. на ОбС Кочериново и Заповед №ОС-06-73/22.02.2017г. на кмета на -община Кочериново обявява публично оповестени конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, обособено помещение / зъболекарски кабинет и част от чакалня / с обща площ 25.70 кв.м./ двадесет и пет квадратни метра и седемдесет квадратни сантиметра / намиращо се в имот с пл.№544, парцел І , кв.11 по плана на гр. Кочериново, представляващ частна общинска собственост съгл.АОС №791/10.06.2008г. за срок от 5 /пет/ години. В конкурса могат да участват само лица , чиято основна дейност съответства на предназначението на имота. Началната конкурсна цена е 53.88 лв. /петдесет и три лева и 88 ст./ без ДДС, месечно. Наемателят на кабинета заплаща и допълнително за оборудването 18.20лв. /осемнадесет лева и двадесет стотинки/ месечно. Помещението се използва от наемателя само за зъболекарски кабинет.

Конкурсът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на общинска администрация Кочериново. Определям депозит за участие в конкурса в размер на 500 лв./петстотин лева/. Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон са за сметка на наемателя. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията. Предложенията за участие в конкурса се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ,  Решение № 142 от Протокол № 15 от 02.12.2016 година, Решение № 144 от Протокол №16 от 28 декември 2016 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-31/23.01.2017год. на кмета на община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една година общо на имоти в землищата на с. Фролош, с. Бураново, с. Крумово, с. Мурсалево, с. Цървище, община Кочериново с обща площ 3880, 267дка, с начин на трайно ползване пасища-мери, собственост на община Кочериново. Началната тръжна цена е в размер на 24011,70 лв. /Двадесет и четири хиляди и единадесет лева и седемдесет стотинки/ годишен наем. За участие в търга се допускат само  регистрирани животновъди в информационната система на БАБХ.. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 2500 лева. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /Петдесет лева /. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център  / партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Сряда, 25 Януари 2017 06:58

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.2 и чл.69, ал.1 от НПУРОИ,  чл.24а, ал.5, от ЗСПЗЗ, Решение № 52 от Протокол №7 от 09 май 2016г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-344/09.08.2016год. на кмета на община Кочериново обявява публично оповестен конкурс  за отдаване под аренда за срок от тридесет години общо за имоти с обща площ 166,409 дка., в землището на с. Цървище, община Кочериново с начин на трайно ползване – овощна градина, собственост на община Кочериново. Началната конкурсна цена е в размер на 6656,36лв. годишна арендна цена. В конкурса могат да участват само физически и юридически лица , чиято основна дейност съответства на предназначението на имотите. Конкурса ще се проведе съгласно утвърдени с Решение №52  от Протокол №7 от 09 май 2016 г. на Общински съвет- Кочериново критерии, показатели и начин на оценка на кандидатите. Конкурсът ще се проведе от 12.00 часа на тридесет и първия  ден от дата на публикуване на обявата в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публично оповестения конкурс  в размер на 1500 лв. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв.  /петдесет лева /. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на тридесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.2 и чл.69, ал.1 от НПУРОИ,  чл.24а, ал.5, от ЗСПЗЗ, Решение № 51 от Протокол №7 от 09 май 2016г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-345/09.08.2016год. на кмета на община Кочериново обявява публично оповестен конкурс  за отдаване под аренда за срок от петнадесет години общо за имоти с обща площ 126.845 дка., в землището на с. Мурсалево, община Кочериново с начин на трайно ползване – лозе, собственост на община Кочериново. Началната конкурсна цена е в размер на 5073,80лв годишна арендна цена. В конкурса могат да участват само физически и юридически лица , чиято основна дейност съответства на предназначението на имотите. Конкурса ще се проведе съгласно утвърдени с Решение №51  от Протокол №7 от 09 май 2016 г. на Общински съвет- Кочериново критерии, показатели и начин на оценка на кандидатите.

Конкурсът ще се проведе от 11.00 часа на тридесет и първия  ден от дата на публикуване на обявата в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публично оповестения конкурс  в размер на 1000 лв./ хиляда лева /. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв.  /петдесет лева /. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на тридесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново