www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публични търгове и публично оповестени конкурси

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №11 от Протокол №3 от 02 февруари 2018г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-76/26.02.2018г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, представляваща имот №013037 в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, местност „Точилото” с площ 6,488 дка. / шест декара четиристотин осемдесет и осем квадратни метра/,  начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново. Началната тръжна цена е 4666 лв./ Четири хиляди шестстотин тридесет и шестдесет и шест лева/. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 1000 лв./Хиляда лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 100.00лв. /Сто лева/. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №12 от Протокол №3 от 02 февруари 2018г. на Общински съвет Кочериново и Заповед № ОС-06-75/26.02.2018г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, представляваща имот №013039 в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, местност „Точилото” с площ 23,258 дка. / двадесет и три декара двеста петдесет и осем квадратни метра/,  начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново. Началната тръжна цена е 16753 лв./ Шестнадесет хиляди седемстотин и петдесет и три лева /. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 3000 лв./ Три хиляди лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 100.00лв./ Сто лева/. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №13 от Протокол №3 от 02 февруари 2018г. на Общински съвет Кочериново и Заповед № ОС-06-77/26.02.2018г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, представляваща имот №013042 в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, местност „Точилото” с площ 11,773 дка. / единадесет декара седемстотин седемдесет и три квадратни метра/,  начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново. Началната тръжна цена е 8480 лв./ Осем хиляди и четиристотин и осемдесет лева /. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 2000 лв./Две хиляди лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 100.00лв. /Сто лева/. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.1 ,т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА  , чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.3 ал.4 , чл.18 ал.1 и ал.2 от НПУРОИ  и  Решение №89 от Протокол №103 от 01 септември 2018 г. на Общински съвет-община Кочериново, Заповед №ОС-06-73/26.02.2018г. на кмета на община Кочериново обявява публично оповестени конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: обособено помещение съгласно приложена схема, с обща площ 30.00 кв.м., намиращо се на трети етаж на кметство с. Мурсалево, УПИ VІ-665, кв.62 по плана на с. Мурсалево, община Кочериново, представляващ публична общинска собственост съгл. АОС №89/27.11.2000г. за срок от пет години. В конкурса могат да участват само лица, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота, а именно телекомуникационни услуги. Началната конкурсна цена е 75,00 лв. /седемдесет и пет лева /, без ДДС месечно. Помещението се използва от наемателя само за разполагане на АТЦ. Конкурсът ще се проведе на двадесет и първия  ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация  град Кочериново. В случай, че е постъпило само едно предложение срока за подаване на предложения се удължава със седем дни. Информацията за удължаване на срока ще се постави на таблото за съобщения и ще се публикува на интернет страницата на общината. Депозита за участие в конкурса в размер на 100 лв./сто лева/. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50,00 /петдесет/ лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в Информационен център  / партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията, а при удължаване на срока за подаване до 17,00 на двадесет и шестия ден от датата на публикуване на обявата.

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.1 ,т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА  , чл.14,  ал.7 от ЗОС, чл.3 ал.4 , чл.18 ал.1 и ал.2 от НПУРОИ,  Решение №78 от Протокол №11 от 07 юли 2017г. на Общински съвет-община Кочериново и Заповед №ОС-06-74/26.02.2018г. на кмета на община Кочериново обявява публично оповестени конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на зъболекарски кабинет и част от чакалня с обща площ 22.80 кв.м. намиращо се в имот пл.№ 373, кв.2 по плана на с.Стоб, община Кочериново представляващо публична общинска собственост съгласно АОС №22/15.05.1998г. , за срок от 5 /пет/ години. В конкурса могат да участват само лица, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота, а именно за стоматологична дейност. Началната конкурсна цена е 28,20 лв. /двадесет и осем лева и двадесет стотинки./ , без ДДС месечно Наемателят на кабинета заплаща и отделно за оборудването 18.20лв. /осемнадесет лева и 20ст./ месечно. Помещението се използва от наемателя само за зъболекарски кабинет. Конкурсът ще се проведе на двадесет и първия  ден от дата на публикуване на обявата от 13.30 часа в сградата на общинска администрация  град Кочериново. В случай, че е постъпило само едно предложение срока за подаване на предложения се удължава със седем дни. Информацията за удължаване на срока ще се постави на таблото за съобщения и ще се публикува на интернет страницата на общината. Депозита за участие в конкурса в размер на 100 лв./сто лева/. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50,00 /петдесет/ лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в Информационен център  / партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията, а при удължаване на срока за подаване до 17,00 на двадесет и шестия ден от датата на публикуване на обявата.

За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново