ОБЯВА

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ,  Решение № 142 от Протокол № 15 от 02.12.2016 година, Решение № 144 от Протокол №16 от 28 декември 2016 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-31/23.01.2017год. на кмета на община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една година общо на имоти в землищата на с. Фролош, с. Бураново, с. Крумово, с. Мурсалево, с. Цървище, община Кочериново с обща площ 3880, 267дка, с начин на трайно ползване пасища-мери, собственост на община Кочериново. Началната тръжна цена е в размер на 24011,70 лв. /Двадесет и четири хиляди и единадесет лева и седемдесет стотинки/ годишен наем. За участие в търга се допускат само  регистрирани животновъди в информационната система на БАБХ.. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 2500 лева. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /Петдесет лева /. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център  / партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Сряда, 25 Януари 2017 06:58