ОБЯВА

О Б Я ВА

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.2 и чл.69, ал.1 от НПУРОИ,  чл.24а, ал.5, от ЗСПЗЗ, Решение № 52 от Протокол №7 от 09 май 2016г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-344/09.08.2016год. на кмета на община Кочериново обявява публично оповестен конкурс  за отдаване под аренда за срок от тридесет години общо за имоти с обща площ 166,409 дка., в землището на с. Цървище, община Кочериново с начин на трайно ползване – овощна градина, собственост на община Кочериново. Началната конкурсна цена е в размер на 6656,36лв. годишна арендна цена. В конкурса могат да участват само физически и юридически лица , чиято основна дейност съответства на предназначението на имотите. Конкурса ще се проведе съгласно утвърдени с Решение №52  от Протокол №7 от 09 май 2016 г. на Общински съвет- Кочериново критерии, показатели и начин на оценка на кандидатите. Конкурсът ще се проведе от 12.00 часа на тридесет и първия  ден от дата на публикуване на обявата в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публично оповестения конкурс  в размер на 1500 лв. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв.  /петдесет лева /. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на тридесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24