ОБЯВА

О Б Я ВА

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, ал.2 от НПУРОИ,  чл.14, ал.2,ал.7 от ЗОС, Решение № 65 от Протокол №8 от 03 юни 2016г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-346/09.08.2016год. на кмета на община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на обособено помещение съгласно приложена схема с обща площ 35,80 м² /тридесет и пет  кв. метра и осемдесет кв. сантиметра  /, намиращо се в Административната сграда на община Кочериново, партер, имот №1272, парцел I, кв. 10 по плана на гр.Кочериново, представляващ публична общинска собственост съгл. АОС №60/14.03.2000г. Началната тръжна цена е в размер на 53,70лв. /петдесет и три лева и седемдесет стотинки/ месечен наем  без включен ДДС. Търгът ще се проведе на тридесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 200 лв. / двеста лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв.  /петдесет лева /. Поддържането и текущия ремонт на наетото помещение, както и разходите за ел. енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя. Оглед на отдаваната площ може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на тридесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Четвъртък, 18 Август 2016 12:45