ОБЯВА

О Б Я ВА

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.20, ал.1, ал.2 от НПУРОИ,  чл.14, ал.1,ал.8 от ЗОС, Решение № 27 от Протокол №4 от 07 март 2016г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-163/18.04.2016год. на кмета на община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обособено помещение съгласно приложена схема с обща площ 89,00 м² /осемдесет и девет кв. метра /, включващо: полезно помещение 65,00 м² /шестдесет и пет кв. метра / и помощни помещения 24,00 м² / двадесет и четири кв. метра / намиращо се в  УПИ I-1272, кв.10 по плана на гр.Кочериново, представляващ частна общинска собственост съгл. АОС №28/20.05.1998г. Началната тръжна цена е в размер на 508,20лв. /петстотин и осем лева и двадесет стотинки/ месечен наем  без включен ДДС. Търгът ще се проведе на двадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 2500 лв. / две хиляди и петстотин лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева /. Поддържането и текущия ремонт на наетото помещение, както и разходите за ел. енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя. Оглед на отдаваната площ може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24