www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Решение № 71 от Протокол № 7 от 5 юни 2015 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-506/12.10.2015г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет / години на открита площ в гр. Кочериново за поставяне на един брой преместваем обект – павилион с обща площ 4,17 м² /четири квадратни метра сто и седемдесет квадратни сантиметра/ намиращ се в имот 408 /четиристотин и осем/ по плана на гр. Кочериново.

Началната тръжна цена на имота предмет на настоящия търг е 60.05 лв./ шестдесет лева и пет стотинки /. Търгът ще се проведе на тридесетият ден от датата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 100 лева / сто лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. / петдесет лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център / партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесет и деветия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново