www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №77 от Протокол №7 от 05 юни 2015 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-505/12.10.2015г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №007036 в землището на с. Боровец, община Кочериново, местност „ Белознако” с площ 0,971 дка. / деветстотин седемдесет и един квадратни метра/, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №1874 от 19.02.2015 г.

Началната тръжна цена е 810 лв./ осемстотин и десет лева /. Търгът ще се проведе на 30-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 100 лв./Сто лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесет и деветия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново