www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публични търгове и публично оповестени конкурси

Обява

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №73 от Протокол №11 от 07 юли 2017 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-476/02.11.2017г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, представляваща имот №013042 в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, местност „Точилото” с площ 11,773 дка. / единадесет декара седемстотин седемдесет и три квадратни метра/,  начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново. Началната тръжна цена е 12051 лв./ Дванадесет хиляди и петдесет и един лева /. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 1250 лв./Хиляда двеста и петдесет лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 100.00лв. /Сто лева/. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

Обява

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №72 от Протокол №11 от 07 юли 2017 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-477/02.11.2017г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, представляваща имот №013039 в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, местност „Точилото” с площ 23,258 дка. / двадесет и три декара двеста петдесет и осем квадратни метра/,  начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново. Началната тръжна цена е 23807 лв./ Двадесет и три хиляди осемстотин и седем лева /. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 2400 лв./Две хиляди и четиристотин лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 100.00лв. /Сто лева/. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

Обява

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение №71 от Протокол №11 от 07 юли 2017 г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-478/02.11.2017г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, представляваща имот №013037 в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, местност „Точилото” с площ 6,488 дка. / шест декара четиристотин осемдесет и осем квадратни метра/,  начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново. Началната тръжна цена е 6634 лв./ Шест хиляди шестстотин тридесет и четири лева/. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 700 лв./Седемстотин лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 100.00лв. /Сто лева/. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС; чл.3 ал.4, чл.18 ал.1 и.2 от НПУРОИ,  Решение №123 от Протокол №13 от 04 ноември 2016г. на Общински съвет-община Кочериново и Заповед №ОС-06-252/06.06.2016 год. на кмета на община Кочериново обявява публично оповестения конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, обособено помещение / ателие за рисуване / с обща площ 15 кв.м./ петнадесет квадратни метра / съгласно приложена схема, намиращо се в Административната сграда на община Кочериново, партер, имот №1272, парцел I, кв.10 по плана на гр. Кочериново, представляващ ПОС съгл.АОС №60/14.03.2000 г. за срок от 5 /пет/ години. В конкурса могат да участват само лица, чиято основна дейност ще съответства на  предназначението на имота. Помещението се използва от наемателя само за ателие за рисуване. Началната конкурсна цена е 49,50 лв. /четиридесет и девет лева и петдесет стотинки / без ДДС месечно. Конкурсът ще се проведе на двадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие за участие в конкурса в размер на 200 лв./двеста лева/. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон и застраховка са за сметка на наемателя. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложения за участие в конкурса се подават в Информационен център / партер / на общинска администрация до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, ал.2 от НПУРОИ,  чл.14, ал.2,ал.7 от ЗОС, Решение № 136 от Протокол №15 от 02 декември 2016г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-253/06.06.2016 год. на кмета на община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обособено помещение съгласно приложена схема с обща площ 80,70 м² /осемдесет кв. метра и седемдесет кв. сантиметра  /, намиращо се в двуетажна монолитна сграда / кметство / с. Боровец, община Кочериново, представляваща публична общинска собственост на община Кочериново съгласно АПОС №11 от 05.11.1997 година. Началната тръжна цена е в размер на 110,84лв. /сто и десет лева и осемдесет и четири стотинки/ месечен наем  без включен ДДС. Търгът ще се проведе на двадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 300 лв. / триста лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв.  /петдесет лева /. Поддържането и текущия ремонт на наетото помещение, както и разходите за ел. енергия, отопление, вода, телефон и застраховка се заплащат от наемателя. Оглед на отдаваното обособено помещението може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложения за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация  гр. Кочериново, пл. „ Трети март” №1 до 17.00 часа на деветнадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново