www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публични търгове и публично оповестени конкурси

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение № 63 от Протокол № 8 от 04 май 2018 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-203/31.05.2018. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, представляваща имот № 000030 в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, местност „Точилото” с площ Сто и петдесет декара и шестстотин четиридесет и четири  квадратни метра,  начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС №2065 от 06.10.2016 г. Началната тръжна цена е Сто и четиринадесет хиляди деветстотин седемдесет и един лева. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. В договора за покупко - продажба  ще има клауза за влизане в сила и във владение след четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година. Депозита за участие в търга е в размер на Петнадесет хиляди лева. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от Сто лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Сряда, 06 Юни 2018 06:03

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС, Решение № 29 от Протокол № 4 от 02 март 2018 г., Решение № 37 от Протокол № 5 от 28 март 2018 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-204/31.05.2018. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на недвижим имот, а именно: УПИ XI, кв. 31 по плана на с. Стоб, община Кочериново, с площ Петстотин тридесет и пет квадратни метра,  с отреждане „За  обществено обслужване”, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1378 от 04.02.2013 г. Началната тръжна цена е Шест хиляди шестстотин петдесет и седем лева. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на Седемстотин лева. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от Сто лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Сряда, 06 Юни 2018 06:02

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл.35, ал.1 и 6 от ЗОС и Решение № 62 от Протокол № 8 от 04 май 2018 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-198/31.05.2018. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на недвижим имот, а именно: УПИ XVI, кв. 31 по плана на с. Стоб, община Кочериново, с площ Триста седемдесет и девет квадратни метра,  с отреждане „За  обществено обслужване”, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1941 от 10.06.2015 г. Началната тръжна цена е Три хиляди седемстотин седемдесет и осем лева. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на Четиристотин лева. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от Сто лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Сряда, 06 Юни 2018 06:02

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.5 , ал.9 от ЗСПЗЗ,  чл.27, ал.1 от НПУРОИ, Решение № 45 от Протокол № 6 от 10 април 2018 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-200/31.05.2018. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от седем години имоти в землището на с. Фролош и с. Цървище, община Кочериново с обща площ 196,450 дка. Началната тръжна цена е 2321,51 лева. годишен наем. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 09.00 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 500 лева. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лева. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Сряда, 06 Юни 2018 06:02

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.5 , ал.9 от ЗСПЗЗ,  чл.27, ал.1 от НПУРОИ, Решение № 23 от Протокол № 4 от 02 март 2018г., Решение № 44 от Протокол № 6 от 10 април 2018 година на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-199/31.05.2018. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от седем години общо на  имоти в землището на с. Цървище, община Кочериново с обща площ 43,995 дка. Началната тръжна цена е 439,95 лева. годишен наем. Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 100 лева. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лева. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер / на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Сряда, 06 Юни 2018 06:01

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново