www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публични търгове и публично оповестени конкурси

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1, ал.2, чл.49 от НПУРОИ , чл.35, ал.1, ал.6 от ЗОСq Решение № 20 от Протокол № 2 от 7 март 2023 г. на Общински съвет Кочериново и Заповед № РД-01-05-170/05.04.2023 година на кмета на Община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, а именно: Имот с идентификатор 02748.9.198 по КККР на с. Бараково, община Кочериново, местност „Ачкала“ с площ 3853 м² (Три хиляди осемстотин петдесет и три кв. м.), начин на трайно ползване „Деградирала орна земя“ собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 3052 от 23.09.2022 година. Началната тръжна цена е 8322 лв. (Осем хиляди триста двадесет и два лева). Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация град Кочериново Депозита за участие в търга е в размер на 900 лв. (Деветстотин лева). Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от Сто лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО) находящ се на партера на общинска администрация  Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

 

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1, ал.2, чл.49 от НПУРОИ, чл.35, ал.1, ал.6 от ЗОС, Решение № 19 от Протокол № 2 от 7 март 2023 година на Общински съвет Кочериново и Заповед № РД-01-05-167/05.04.2023 година на кмета на Община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на недвижим имот, а именно: УПИ II-231, кв. 15 по плана на с. Боровец, община Кочериново с площ 884 м² (Осемстотин осемдесет и четири кв. м.) с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 95 от 14.12.2000 година. Началната тръжна цена е 8610 лв. (Осем хиляди шестстотин и десет лева) без ДДС, след приспаднато заплатено право на строеж през 1982г. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация град Кочериново Депозита за участие в търга е в размер на 900 лв. (Деветстотин лева). Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от Сто лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО) находящ се на партера на общинска администрация  Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1, ал.2, чл.49 от НПУРОИ, чл.35, ал.1, ал.6 от ЗОС, Решение № 21 от Протокол № 2 от 7 март 2023 година на Общински съвет Кочериново и Заповед № РД-01-05-168/05.04.2023 година на кмета на Община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на недвижим имот, а именно: УПИ III-228, кв. 13а по плана на с. Боровец, община Кочериново с площ 732 м² (Седемстотин тридесет и два кв. м.) с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 99 от 18.12.2000 година. Началната тръжна цена е 7860 лв. (Седем хиляди осемстотин и шестдесет лева) без ДДС, след приспаднато заплатено право на строеж през 1981г. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация град Кочериново Депозита за участие в търга е в размер на 800 лв. (Осемстотин лева). Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от Сто лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО) находящ се на партера на общинска администрация  Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1, ал.2, чл.49 от НПУРОИ, чл.35, ал.1, ал.6 от ЗОС, Решение № 16 от Протокол № 2 от 7 март 2023 година на Общински съвет Кочериново и Заповед № РД-01-05-169/05.04.2023 година на кмета на Община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на недвижим имот, а именно: УПИ V, кв. 11 по плана на с. Боровец, община Кочериново с площ 640 м² (Шестстотин и четиридесет кв. м.) с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 93 от 14.12.2000 година. Началната тръжна цена е 6610 лв. (Шест хиляди шестстотин и десет лева) без ДДС, след приспаднато заплатено право на строеж през 1985г. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на Общинска администрация град Кочериново Депозита за участие в търга е в размер на 700 лв. (Седемстотин лева). Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от Сто лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО) находящ се на партера на общинска администрация  Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

 

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1, ал.2, чл.49 от НПУРОИ, чл.35, ал.1, ал.6 от ЗОС, Решение № 28 от Протокол № 2 от 7 март 2023 година на Общински съвет Кочериново и Заповед № РД-01-05-166/05.04.2023 година на кмета на Община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на недвижим имот, а именно: УПИ XXVI, кв. 88 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново с площ 900 м² (Деветстотин кв. м.) с отреждане „За жилищно строителство”, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 3126 от 01.02.2023 година. Началната тръжна цена е 25120 лв. (Двадесет и пет хиляди сто и двадесет лева) без ДДС. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново Депозита за участие в търга е в размер на 2600 лв. (Две хиляди и шестстотин лева). Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от Сто лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО) находящ се на партера на общинска администрация  Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

 

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново