www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публични търгове и публично оповестени конкурси

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

 

Община Кочериново на основание: чл.44 ал.2 от ЗМСМА, Решение №8 от Протокол №1 от 31 януари 2022г. във връзка с чл.8 ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, чл.31 ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество на община Кочериново, чл.23 т.1 и т.2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кочериново, чл.3, ал 2, т.1, ал.3, ал.4 от Наредбата за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на Община Кочериново и Заповед №ОС-06-15 от 16.05.2022 г. на кмета на Община Кочериново, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от премахването на потенциално опасни дървета общинска собственост на територията на община. Началната тръжна цена е 22512 лв. (Двадесет и две хиляди и петстотин и дванадесет лева) без ДДС, въз основа на предварително определени и маркирани с общинска марка опасни дървета, изчислена по сортиментна ведомост 508.96 м³ лежаща маса с клони. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 10,00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозит за участие е в размер на 2500 лв. (Две хиляди и петстотин лева). Гаранцията за изпълнение на договора за продажба на стояща дървесина на корен е в размер на 15 % /петнадесет процента/ от достигнатата цена за обекта /пакета/ и следва да бъде представена преди подписване на договора за покупко-продажба. Срок за изпълнение на договора е до 31.12.2022 г. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв. /сто лева /. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО) партер на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията. За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Четвъртък, 19 Май 2022 06:43

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС; чл.18 ал.1 и.2 от НПУРОИ, Решение № 17 от Протокол № 3 от 05 април 2022 г на Общински съвет Кочериново и Заповед на кмета на общината № ОС-06-13 от 16.05.2022 г. обявява публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение (зъболекарски кабинет и част от чакалня) съгласно приложена схема с обща площ 25,70 м², намиращо се в пл. 544, кв.11 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №791/10.06.2008г. за срок от десет години. В конкурса могат да участват само лица, чиято основна дейност съответства на  предназначението на имота а именно: за зъболекарски кабинет. Началната конкурсна цена е в размер на 53,88 лв. (Петдесет и три лева и осемдесет и осем стотинки), без ДДС месечен наем общо на кабинета и ½ чакалня. Помещението се използва от наемателя само за зъболекарски кабинет. Използването му  за друго не се допуска и е основание за прекратяване на договора. Конкурсът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 11.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в конкурса е в размер на  200 лв. (Двеста лева). Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода, застраховка и телефон са за сметка на наемателя. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 (петдесет) лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО)  находящ се на партера на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия  ден от датата на публикацията. За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Четвъртък, 19 Май 2022 06:42

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС; чл.18 ал.1 и.2 от НПУРОИ, Решение № 16 от Протокол № 3 от 05 април 2022 г на Общински съвет Кочериново и Заповед на кмета на общината № ОС-06-14 от 16.05.2022 г. обявява публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение, съгласно приложена схема с обща площ 12,42 м², намиращо се на втория етаж в сградата на  кметство с. Бураново, община Кочериново, собственост на община Кочериново съгласно АПОС №123/08.10.2001 г. за срок от пет години. В конкурса могат да участват само лица, чиято основна дейност съответства на  предназначението на имота а именно: за универсални вътрешни и международни пощенски услуги, както и за парично-преводна и разплащателна дейност. Началната конкурсна цена е в размер на 8,69 лв. (Осем лева и шестдесет и девет стотинки), без ДДС месечен наем. Помещението се използва от наемателя само за универсални вътрешни и международни пощенски услуги, както и за парично-преводна и разплащателна дейност. Използването му  за друго не се допуска и е основание за прекратяване на договора. Конкурсът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 12.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в конкурса е в размер на  50 лв. (Двеста лева). Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода, застраховка и телефон са за сметка на наемателя. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 (петдесет) лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО)  находящ се на партера на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия  ден от датата на публикацията. За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Четвъртък, 19 Май 2022 06:42

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС; чл.18 ал.1 и.2 от НПУРОИ, Решение № 94 от Протокол № 14 от 07 декември 2021 г на Общински съвет Кочериново и Заповед на кмета на общината № ОС-06-6/27.01.2022 г. обявява публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение (лекарски кабинет, манипулационна, и  ½ част от чакалня) съгласно приложена схема с обща площ 35,30 м², намиращо се в пл. 544, кв.11 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №791/10.06.2008г. за срок от десет години. В конкурса могат да участват само лица, чиято основна дейност съответства на  предназначението на имота а именно: за лекарски кабинет. Началната конкурсна цена е 92,96 лв. (Деветдесет и два лева и деветдесет и шест стотинки), с ДДС месечен наем. Помещението се използва от наемателя само за лекарски кабинет. Използването му  за друго не се допуска и е основание за прекратяване на договора. Конкурсът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в конкурса е в размер на  200 лв. (Двеста лева). Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода, застраховка и телефон са за сметка на наемателя. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 (петдесет) лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО)  находящ се на партера на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия  ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я ВА

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС; чл.18 ал.1 и.2 от НПУРОИ, Решение № 91 от Протокол № 14 от 07 декември 2021 г на Общински съвет Кочериново и Заповед на кмета на общината № ОС-06-5/27.01.2022 г. обявява публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение (лекарски кабинет, манипулационна, сервизно помещение и чакалня) съгласно приложена схема с обща площ 45,30 м², намиращо се в пл. 544, кв.11 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС №791/10.06.2008г. за срок от десет години. В конкурса могат да участват само лица, чиято основна дейност съответства на  предназначението на имота а именно: за лекарски кабинет. Началната конкурсна цена е 105,68 лв. (Сто и пет лева и шестдесет и осем стотинки), с ДДС месечен наем. Помещението се използва от наемателя само за лекарски кабинет . Използването му  за друго не се допуска и е основание за прекратяване на договора. Конкурсът ще се проведе петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 11.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в конкурса е в размер на  200 лв. (Двеста лева). Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел. енергия, отопление, вода, застраховка и телефон са за сметка на наемателя. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 (петдесет) лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО)  находящ се на партера на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия  ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново