Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Закупуване на специализирано превозно средство" по проект "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение" по Договор № BG05M9OP001-2.002-0297-C01 от 28.09.2016 г.

Обява може да изтеглите от - ТУК!

Образци може да изтеглите от - ТУК!

Техническа спецификация може да изтеглите от - ТУК!

Обява образец може да изтеглите от - ТУК!

Документация за участие може да изтеглите от - ТУК!

Документация за участие утвърдил може да изтеглите от - ТУК!

Отговор на запитване може да изтеглите от - ТУК!

Съобщение за прекратяване може да изтеглите от - ТУК!