Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Информираност и публичност" по проект "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение", изпълняван по Договор № BG05M9OP001-2.002-0297-C01 от 28.09.2016 г.

Документация може да изтеглите от - ТУК!

Обява образец може да изтеглите от - ТУК!

Обява може да изтеглите от - ТУК!

Образци може да изтеглите от - ТУК!

Документация за участие утвърдил може да изтеглите от - ТУК!

Информация за удължаване на срока може да изтеглите от - ТУК!

Протокол от работата на комисията може да изтеглите от - ТУК!

Договор за изпълнение може да изтеглите от - ТУК!