www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Процедури по ЗОП

Обява за събиране на оферти: "Рехабилитация на мост над р. Рилска на км. 2+156 от общински път KNL 1084"

  • ПДФ

Обява събиране на оферти може да изтеглите от - ТУК!

Количествена сметка може да изтеглите от - ТУК!

Техническа спецификация може да изтеглите от - ТУК!

Протокол може да изтеглите от - ТУК!

Решение може да изтеглите от - ТУК!


Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на общинска пътна мрежа на територията на Община Кочериново

  • ПДФ

Образец 1 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 2 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 3 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 4 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 5 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 6 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 7 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 8 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 9 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 10 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 11 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 12 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 13 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 14 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 15 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 16 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 17 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 18 - може да изтеглите от - ТУК!

Техническа спецификация може да изтеглите от - ТУК!

Обява може да изтеглите от - ТУК!

Образец обява може да изтеглите от - ТУК!

Приложение таблица единични цени може да изтеглите от - ТУК!

Методика за оценка на офертите може  да изтеглите от - ТУК!

Протокол от дейността на комисията  може да изтеглите от - ТУК!


Последно променен на Понеделник, 26 Септември 2016 12:11

Открита процедура с предмет "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Кочериново и депонирането им на общинско депо за неопасни отпадъци в местността "Айдере" с. Бараково, община Кочериново

  • ПДФ

Указания за участие може да свалите от -  ТУК!

Технически спецификации може да изтелите от - ТУК!

Съдържание може да го изтеглите от - ТУК!

Документация  може  да изтеглите от - ТУК!

Обявление може да изтелите от - ТУК!

Решение може да изтелите от - ТУК!

Дикументация утвърдил може да изтелите от - ТУК!

Образец 1 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 2 - може да изтеглите от - ТУК!

Обзазец 3 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 4 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 5 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 6 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 7 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 8 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 9 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 10 Банкова гаранция за участие може да изтеглите от -  ТУК!

Образец 11 Банкова гаранция за изпълнение може да изтеглите от - ТУК!

Образец 12 ценова оферта  - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 12 ценова оферта  примерна  - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 13  проекто договор - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 14  техническа оферта - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 15 - може да изтеглите от - ТУК!

Образец 16  - може да изтеглите от - ТУК!

Съобщение отваряне цени може да изтеглите от ТУК!

Протокол 1 може да изтеглите от - ТУК!

Протокол 2 може да изтеглите от - ТУК!

Протокол 3 може да изтеглите от - ТУК!

Решение за класиране на участниците - може да изтеглите от - ТУК!


Последно променен на Сряда, 15 Юни 2016 13:19

Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи за кандидатстване на община Кочериново по мярка М07 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  • ПДФ

Методика за оценка на офертите  може да изтеглите от - ТУК!

Образци може да изтеглите от - ТУК!

Указания  може да изтеглите от ТУК!

Техническа спецификация  може да изтеглите от - ТУК!

Проект на  договор може да изтеглите от - ТУК!

Указания одобрил може да изтеглите от - ТУК!

Решение може да изтеглите от - ТУК!

Обявление може да изтеглите от - ТУК!

Съобещение отваряне цени може да изтеглите от - ТУК!

Протокол 1 може да изтеглите от - ТУК!

Протикол 2 може да изтеглите от - ТУК!

Протокол 3 може да изтеглите от - ТУК!

Решение класиране може да изтеглите от - ТУК!


Последно променен на Вторник, 17 Май 2016 09:10

Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Рехабилитация на общински път KNL 1084 и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково.

  • ПДФ

Публична покана може да изтеглите от ТУК!

Методика за оценка на офертите  може да изтеглите от ТУК!

Техническо задание може да изтеглите от ТУК!

Приложение 1 изисквания  може да изтеглите от ТУК!

Приложение 2 Прецтавяне на участника може да изтеглите от ТУК!

Приложение 3  Гаранция за изпълнение може да изтеглите от ТУК!

Приложение 4  Проек - Договор  може да изтеглите от ТУК!

Проложение 5 Списък на екипа може да изтеглите от ТУК!

Приложение 6 Декларация експерти може да изтеглите от тук ТУК!

Приложение 7 Списък на услугите  може да изтеглите от тук ТУК!

Декларация по чл. 47, ал. 9 може да изтеглите от ТУК!

Техническо задание - утвърдил може да изтеглите от ТУК!

Протокол за разглеждането оценяването и класирането на офертите може да изтеглите от ТУК!Последно променен на Понеделник, 13 Юни 2016 13:20

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново