www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Процедури по ЗОП

"Ремонт и оборудване на Центъра за социални услуги в Община Кочериново"по проект "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение", изпълняван по Договор № BG05M9OP001-2.002-0297-C01 от 28.09.2016 г.

  • ПДФ

Документация за СМР и доставка може да изтеглите от - ТУК!

КСС Приложение №18 може да изтеглите от - ТУК!

Образец обява може да изтеглите от - ТУК!

Образци може да изтеглите от - ТУК!

Обява може да изтеглите от - ТУК!

Техническа спецификация може да изтеглите от - ТУК!

Документация за участие утвърдил може да изтеглите от - ТУК!

Информация за удължаване на срока може да изтеглите от - ТУК!

Протокол от работата на комисията може да изтеглите от - ТУК!

Договор за изпълнение може да изтеглите от - ТУК!

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Информираност и публичност" по проект "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение", изпълняван по Договор № BG05M9OP001-2.002-0297-C01 от 28.09.2016 г.

  • ПДФ

Документация може да изтеглите от - ТУК!

Обява образец може да изтеглите от - ТУК!

Обява може да изтеглите от - ТУК!

Образци може да изтеглите от - ТУК!

Документация за участие утвърдил може да изтеглите от - ТУК!

Информация за удължаване на срока може да изтеглите от - ТУК!

Протокол от работата на комисията може да изтеглите от - ТУК!

Договор за изпълнение може да изтеглите от - ТУК!

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Закупуване на специализирано превозно средство" по проект "Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение" по Договор № BG05M9OP001-2.002-0297-C01 от 28.09.2016 г.

  • ПДФ

Документация за участие може да изтеглите от - ТУК!

Образци може да изтеглите от - ТУК!

Обява може да изтеглите от - ТУК!

Обява образец може да изтеглите от - ТУК!

Техническа спецификация може да изтеглите от - ТУК!

Документация за участие утвърдил може да изтеглите от - ТУК!

Информация за удължаване на срока може да изтеглите от - ТУК!

Съобщение за прекратяване може да изтеглите от - ТУК!

"Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на дом за стари хора гр. Кочериново"

  • ПДФ

 Обява - може да изтеглите от - ТУК!

Документация за доставка на храни - може да изтеглите от - ТУК!

Информация 1  може да изтеглите от - ТУК!

Информация 2  може да изтеглите от - ТУК!

Информация 3  може да изтеглите от - ТУК!

Обява към процедурата за доставка на хранителни продукти по особени позиции за нуждите на дом за стари хора гр. Кочериново може да изтеглите от - ТУК!

Протокол може да изтеглите от - ТУК!


Обществена поръчка по реда на глава XXVI от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Извършване на зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на община Кочериново в състояние за нормално движение на всички ППС през сезон 2016-2017

  • ПДФ

Доумент за участие може да изтеглите от - ТУК!

Документация утвърждажане  може да изтеглите от - ТУК!

Заповед може да изтеглите от - ТУК!

Обява може да изтеглите от - ТУК!

Обява образец може да изтеглите от - ТУК!

Образци снегопочистване може да изтеглите от - ТУК!

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти може да изтеглите от  - ТУК!

Протокол може да изтеглите от - ТУК!

Договор може да изтеглите от - ТУК!

Последно променен на Вторник, 15 Ноември 2016 16:17

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново