www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публична Покана - Извършване на зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на община Кочериново

  • ПДФ

BG - гр. Кочериново
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Кочериново, пл. Трети март №1, За: Наталия Граховска, Р. България 2640, гр. Кочериново, Тел.: 07053/ 2924, E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Факс: 07053/ 23-30

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ob-kocherinovo.bg/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Извършване на зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на община Кочериново в състояние за нормално движение на всички ППС през експлоатационен сезон 2012-2013 г.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
63712200, 90620000, 90630000
Описание:
Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
В дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на община Кочериново, предмет на обществената поръчка, се включват почистване на сняг и лед и опесъчаване със специализирана техника и машини на пътища от общинската пътна мрежа, подготовката им за безопасна експлоатация при зимни условия, както и поддържането на непрекъсната проходимост и безопасно движение на пътните превозни средства през зимният период. Общата дължина на пътната мрежа подлежаща на зимно поддържане и снегопочистване е 42,000 км. Подробни данни за подлежащите на зимно поддържане и снегопочистване общински пътища са посочени в приложение № 3 – Техническо задание: “Списък на общинските пътища в община Кочериново за зимно поддържане“. Срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 30.04.2013г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
31000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Община Кочериново

NUTS:
BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Участниците в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка е необходимо да имат опит в областта на зимно поддържане и снегопочистване на пътища. Минимални изисквания за доказване на опит - участникът следва да има изпълнен минимум 1 /един/ договор (на стойност не по-малко от 31 000 лева без ДДС /тридесет и една хиляди лв. без ДДС/) с предмет зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа, изпълнен през последните пет години (от 2007г. до 2011 г..), придружен от препоръка за добро изпълнение. Необходимо е участника да притежава минимум 3 /три/ снегопочистващи машини – собствени или наети, като задължително условие е поне едната от тях да бъде с висока проходимост. Снегопочистващата техника да бъде в добро техническо състояние и да е оборудвана за зимното поддържане. Необходимо е участника да разполага с минимум 1 /едно/ превозно средство за опесъчаване на пътищата в добро техническо състояние. Да разполага със собствена или наета база на територията на община Кочериново за складиране на пясък, сол, луга, други инертни материали и машините, които ще използва за извършване на услугата. В офертното предложение (Ценова оферта -приложение №1), участниците следва да предложат цена (без включен ДДС), формирана като окончателна, твърда цена. В посочената цена следва да са калкулирани всички разходи за точно и качествено изпълнение на възложената работа през целия период на зимна поддръжка. Цената следва да бъде посочена, като стойност по отделно за дейностите: «Почистване на сняг и лед», «Опесъчаване» и за «Придвижване на техниката до района за снегопочистване и опесъчаване», като стойността на услугата е определена в „Лева за един километър (без вкл. ДДС)” за цялостното зимно поддържане на общинската пътна мрежа. Цената за снегопочистване, опесъчаване и придвижване на техниката до района за снегопочистване и опесъчаване е крайна, формирана е в съответствие изискванията на Възложителя и включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката. Същата е валидна и се отнася за целия експлоатационен сезон зимно поддържане на 1 км., независимо от броя на използваната техника и броя на преминаванията за почистване.
Забележка: Цената за снегопочистване, опесъчаване и придвижване на техниката до района за снегопочистване и опесъчаване не следва да се разбира като цена за 1 км. за всеки конкретен курс на изпълнителя.
Плащането ще се извършва по реда и при условията на проекта на договор /приложение №2/.
Представената от участниците оферта следва да съдържа, предложение за изпълнение на изискванията към предмета на обществената поръчка и да бъде придружена с: 1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 2. Документи, доказващи техническите възможности и/или квалификацията на участника, както следва: 2.1. Списък на договорите и тяхната стойност за изпълнени поръчки с предмет зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа, изпълнени през последните пет години /подписан и подпечатан от участника/, придружен с препоръки за добро изпълнение /копия заверени с гриф „вярно с оригинала” от участника и подпис на участника на всяка страница/; 2.2. Списък на лицата, отговарящи за контрола на качеството за извършване на услуга /подписан и подпечатан от участника/; 2.3. Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнение на поръчката и по-конкретно наличие на задължителната специализирана техника, придружена с копия от документи доказващи основанието за ползване (заверени копия от участника на талон за регистрация, договор за наем, лизинг.2.4. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 2.5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.2.6. Опис на подадените документи.
При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Срок за валидност на предложенията – 60 дни, считано от датата на отваряне на предложението.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
26/10/2012 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

Публичната покана и образците на документи, свързани с поръчката са публикувани на посочения интернет адрес в профила на купувача - http://www.ob-kocherinovo.bg/. Офертата се представя в здрав, запечатан непрозрачен плик /като върху плика е необходимо да се посочи името на поръчката и подателя/ от Участника или от Упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на община Кочериново, област Кюстендил, пл.“Трети март” № 1 стая № 14 до 16.30 часа на 26.10.2012г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
26/10/2012

Документи свързани с публичната покана:

1. Публична покана - изтеглете документа от ТУК!

2. Ценова оферта Приложение 1 - изтеглете документа от ТУК!

3. Договор Приложение 2 - изтеглете документа от ТУК!

4. Техническо задание Приложение 3 - изтеглете документа от ТУК!

5. Декларация 47, ал. 1 Приложение 4 - изтеглете документа от ТУК!

6. Декларация 47, ал. 5 Приложение 5 - изтеглете документа от ТУК!

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:40

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново