www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Предложение за промяна на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Кочериново

  • ПДФ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД КОЧЕРИНОВО

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А
От Даниела Календерска – Председател на временна комисия
към Общински съвет – Кочериново

ОТНОСНО: Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Причините, които налагат промените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново са следните:
В горецитираната наредба e постановено, че:
Чл. 7  /2/  Освобождаването или не освобождаването от такси за услуги, свързани с  такса битови отпадъци за физически или юридически лица става с решение на Общинския съвет.
Размерът на таксата за битови отпадъци  се състои от няколко компонента и се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
Освобождаването  по чл.7, ал.2 е свързано с неползването на услугата от физически или юридически лица за даден имот през съответната календарна година, но в текста на Наредбата не е конкретизирано освобождаването за кой компонент се отнася. На практика не се ползва сметосъбиране и сметоизвозване, като другите два компонента имат отношение към събираната такса, независимо от ползването на имота.
В същото време не са очертани ясни критерии,  които Общинският съвет да ползва при вземане на решението.
Практиката в другите общини показва, че е налице определен минимум от изисквания, с които да се докаже неползването на имота.
Целите, които се поставят с промяната са: да се конкретизира нормативния акт с оглед на неговото по-точно прилагане и спазване на нормативното изискване – не ползващите дадена услуга да не заплащат за нея.
Предлаганата промяна съответства на общоприетите нормативни изисквания да се заплаща за услуга, която се ползва.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и  чл. 79 от АПК  , предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ

Общински съвет – Кочериново изменя и допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново както следва:
І. Към чл.7 се добавя нова алинея “3” със следния текст:
Физическите и юридически лица предявяващи искане за освобождаване от такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване,  като компонент от таксата за битови отпадъци, за имоти, които няма да ползват през цялата следваща календарна година, подават следните документи:
1.    Декларация, че имотът няма да се ползва през цялата година, за която е подадена. В нея се попълва и номер на партида за електрозахранване и В и К услуги. Декларацията се подава до тридесети ноември на предходната година, а за 2013 г. – до 30.12.2012 г.
2.    Служебна бележка от кмета / кметския наместник на населеното място, че имотът не се ползва или не е застроен.
3.    Удостоверение от “Местни данъци  и такси” – гр. Кочериново, че лицето не дължи данъци и такси към община Кочериново.

ІІ. Към чл.7 се добавя нова алинея „4” със следния текст:
Общински съвет – Кочериново с решение може да освободи лицата по ал.3 от заплащане на такса битови отпадъци, в размер намален с 50 %.

ІІІ. Към чл.7 се добавя нова алинея  „5” със следния текст:
Не се освобождават от такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване лица, които имат задължения към община Кочериново от такси, данъци, наеми, глоби и други парични задължения към общината. 

ІV. Към чл.7 се добавя нова алинея  „6” със следния текст:
Служители от общинската администрация и от “Местни данъци и такси” към община Кочериново имат право през съответната година, за която физическото или юридическо лице е освободено от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване, да правят проверки относно ползването или не на имота, включително чрез справки за движение по партиди за електроенергия и вода за съответния имот, проверки на място, становище от кмета/кметския наместник на населеното място и др. Проверката се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на общината. При констатиране от страна на комисията на подадена декларация с невярно съдържание и изготвен протокол за това:
1.    Лицето заплаща таксата, от която е освободено, заедно със законно дължимите лихви.
2.    Лицето дължи глоба в размер трикратния размер на неплатената такса.
3.    Община Кочериново уведомява компетентните държавни органи, включително прокуратурата за подадена декларация с невярно съдържание за търсене на наказателна отговорност.

ВНАСЯ:                            /п/
Даниела Календерска
Председател на временна комисия
Общински съвет – Кочериново

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново