www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Докладна записка относно Приемане на „Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на Община Кочериново”.

  • ПДФ

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А
От Иван Минков – Кмет на община Кочериново

ОТНОСНО: Приемане на „Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на Община Кочериново”.

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Мотивите, които налагат приемането на  „Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на Община Кочериново”, са:
С Наредбата да се  определи и приложи нормативно реда и начина за ползване на дървесина в земеделски земи, собственост на общината, на физически лица, на юридически лица , лични стопанства както и в други които не представляват гора по смисъла на чл.2 от Закона за горите,   / ДВ бр.60 от 07.08.2012 г./ при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество / ДВ бр.77 от 09.10.2012 г./, във връзка с прилагането на чл.207 и чл. 211, ал. 4 от Закона за горите   / ДВ бр.60 от 07.08.2012 г./,  и чл. 131 “ б „ от Правилника за прилагане на Закона за горите / ДВ бр.7 от 21.01.2011г./..
Причини: До момента в общината няма изготвена и приета подобна наредба, която да кореспондира с изискванията на приетия ЗАКОН за горите  Обн., ДВ, бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм., бр. 43 от 7.06.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г.
Целите, които се поставят с приемането, на „Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на Община Кочериново” е определяне на реда и начина за ползване на дървесина в земеделски земи, собственост на общината, на физически лица, на юридически лица , лични в стопанства.
Финансови и други средства за прилагане на промяната в нормативната база не са необходими.
Очакваните резултати, включително финансовите от приемането на Наредбата са: Недопускане неправомерни действия при ползването на дървесина извън горския фонд, и облекчаване на процедурите при ползване на услуги от гражданите на общината.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз, както и общоприетата практика в страната  показва, че се спазва общоприетия правен принцип за съответствие между закон и подзаконов нормативен акт, уреждащ неговото прилагане с цел законосъобразност на административния акт и спазване на материалноправните разпоредби.

Проектът за Наредба е публикуван на интернет страницата на община Кочериново.
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 79 от АПК  , предлагам общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ

Общински съвет – Кочериново приема „Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на Община Кочериново”
 
ВНАСЯ:
Кмет на община Кочериново
/Иван Минков/
ВА/ 4 екз.

Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на Община Кочериново”. - Файла може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Събота, 18 Януари 2014 14:13

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново