www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Докладна записка относно Изменение и допълнение Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново

  • ПДФ

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А
От Иван Минков – Кмет на община Кочериново

ОТНОСНО: Изменение и допълнение Наредбата  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Мотивите, които налагат изменение и допълнение на  Наредбата  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.
Причините за промяна на Наредбата  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново  са следните: 
Влезлия в сила нов ЗАКОН за горите  Обн., ДВ, бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм., бр. 43 от 7.06.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г. ,както и промени настъпили в Приложение № 5 към чл.53, ал.1 към Наредба №1 от 30.01.2012 година.Както и по точно формулиране на услугите извършвани от община Кочериново.
Целите, които се поставят с промяната, са в нормативният акт на Общински съвет Кочериново / в случая Наредбата  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново  / е да конкретизира изписването на видовете услуги предоставяни от община Кочериново и определяне на цени на пропуснати такива.
Финансови и други средства за прилагане на промяната в нормативната база не са необходими.
Очакваните резултати, включително финансовите от прилагането на промяната са свързани с намаляване на разходите на община Кочериново с поемане на транспортните разходи на комисията, многократно по големи от вносната такса.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз, както и общоприетата практика в страната  показва, че се спазва общоприетия правен принцип за съответствие между закон и подзаконов нормативен акт, уреждащ неговото прилагане с цел законосъобразност на административния акт и спазване на материалноправните разпоредби.
Проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на община Кочериново.
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 79 от АПК  , предлагам общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ

Общински съвет – Кочериново изменя и допълва  Наредбата  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново   както следва:
„ Било:  чл.46 т.49
 - Такса за маркиране на дървета за 1 бр.- 3 лв.;
-  маркиране на дървесина за 1 бр. – 1лв.;”
„ Става: чл.46 т.49
-    Такса за маркиране на дървесина на корен / стояща маса / за 1 бр.дърво – 3,00 лв.;
-    Такса за маркиране на 1 куб./м дърва за огрев -  1,00 лв.;
-    Такса за маркиране на строителна дървесина /лежаща маса/ за 1 куб./м   -  0,50 лв.;”
   Преходните и заключителни разпореждания се допълват с нов  & 9, със следния текст: “Транспорта на комисията назначена със заповед на кмета на общината,при изпълнение на заявления,постапили от граждани по чл.32 от ЗОСИ е за сметка на ЗАЯВИТЕЛЯ.”
 
ВНАСЯ:
Кмет на община Кочериново
/Иван Минков/
ВА/ 4 екз.

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново