www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Актуализиране на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново относно регламентиране на такса за издаване на дубликат на квитанция за платен данък.

  • ПДФ

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                 ГРАД КОЧЕРИНОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Стоян Георгиев Банчев – Председател на Общински съвет – Кочериново

ОТНОСНО: Актуализиране на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново относно регламентиране на такса за издаване на дубликат на квитанция за платен данък.

            ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Налице са ситуации, при които граждани не съхраняват вече издадените им документи относно платени данъци, а след това при необходимост от тяхна страна изискват да им се издава дубликат на тези документи от данъчна служба.В повечето случаи изискването е за незабавно издаване на дубликата на документа. По тази причина е необходимо да се въведе такса за такова повторно или последващо издаване на вече издаден документ.С въвеждането на таксата ще се стимулират гражданите да съхраняват важни за тях документи, необходими им в определени от нормативната база положения. Въведената такса ще покрива разходите за консумативи и труд от страна на общинската администрация.Не са необходими допълнителни финансови средства за въвеждане на таксата и нейното събиране. От друга страна прилагането на таксата ще увеличи собствените приходи, макар и в незначителен размер с оглед необходимият минимален размер за подобна такса.

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 21,ал.1,т.7, чл.21,ал.2 и чл.27,ал.2,4,5 от ЗМСМА,моля Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е: 

Общински съвет - гр.Кочериново актуализира “Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново”, както следва:

Към Глава Трета / Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица/, чл. 46, се добавя т. 12в с текст:

Такса за издаване на дубликат на квитанция за платен данък - ………….лв.

 

30.08.2011 г.                                                                        ВНАСЯ:

гр.Кочериново                                                                   Председател на ОбС : /П/

                                                                                                            / С.Банчев /

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново